Share/Save/Bookmark

Dientencheques (PC 322.01) : Nieuwigheden vanaf 01/09/2009

Structureel indexeringsmechanisme, 7 dagen proefperiode, 3 uren arbeidsprestatie … Vanaf 1 september 2009 worden de arbeidsvoorwaarden vereenvoudigd en de kwaliteit van de arbeidsovereenkomsten verbeterd.

Structureel indexeringsmechanisme

Vanaf 1 september 2009 worden de lonen automatisch geïndexeerd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het overschrijden van de spilindex.

Schrapping van de "afwijkingen"

Vanaf 1 september 2009 worden “afwijkingen van alle aard” geschrapt en worden de arbeidsovereenkomsten geregeld door de wet van 3 juli 1978.

Schrapping van de categoriën A en B

Vanaf 1 september 2009 valt het onderscheid weg tussen categorie A en B werknemers. Vanaf 1 januari 2010 TEN LAATSTE moeten de A en B werknemers genieten van dezelfde voorwaarden inzake duur proefperiode, duur contracten bepaalde duur en minimale arbeidstijd.

Proefperiode van 7 tot 14 dagen

Vanaf 1 september 2009 bedraagt de duur van de proefperiode niet minder dan 7 dagen en niet meer dan 14 dagen.

Het proefbeding moet schriftelijk worden vastgelegd en moet de duur van de proefperiode preciseren. Wanneer het proefbeding geen duur voorziet, bedraagt de duur van de proefperiode altijd 7 dagen. Dezelfde regel geldt wanneer de overeengekomen duur meer dan 14 dagen bedraagt.

De duur van de proefperiode wordt verlengd met elke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (ziekte, ongeval, jaarlijkse vakantie,…) die zich voordoet tijdens de overeengekomen proefperiode.
Deze verlenging kan nooit langer zijn dan 7 dagen en zal dus nooit langer mogen zijn dan 21 dagen. (14 dagen van de initiële proefperiode + 7 dagen ingevolge verlenging)

Geen beëindiging van het contract voor bepaalde tijd

Vanaf 1 september 2009 is het niet meer mogelijk een einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
De overeenkomst eindigt na afloop van de overeengekomen duur.
Tijdens de proefperiode kan de arbeidsovereenkomst, door beide partijen, opgezegd worden.

Na de proefperiode is het niet meer mogelijk een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur tenzij de partij, die opzegt, een vergoeding betaalt.

Van contract bepaalde duur naar contract onbepaalde duur

Vanaf 1 september 2009 heeft het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur niet het sluiten van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot gevolg gedurende een periode van 3 maanden. Dit principe geldt voor alle werknemers.

Dat wil zeggen dat iedere werknemer, vanaf de eerste gewerkte dag van de vierde maand, verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Minimumduur van de arbeidsprestatie en minimale arbeidsduur

Vanaf 1 september 2009 is de minimale werkperiode 3 uur (cfr. wet van 16/03/1971).

De minimale wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op:

  • 13 uren voor dienstencheque-werknemers, die genieten van aanvullende uitkeringen ;
  • 10 uren voor alle andere dienstencheque-werknemers.

Het principe is hetzelfde als dat dat van toepassing is ivm het sluiten van contracten voor onbepaalde duur : de werknemer die zijn 4de werkmaand aanvat bij dezelfde werkgever, zal onder een contract van onbepaalde duur dienen te werken voor een arbeidsduur van minimum 10 à 13 uur per week.

Niettemin een verschil …

De werkgever is verplicht om de werknemers, die tijdens hun deeltijdse tewerkstelling genieten van een aanvullende uitkering, voorrang te geven tot het bekomen van een voltijdse betrekking.
Maw, bijkomende uren moeten eerst aangeboden worden aan deze werknemers.

Voor de dienstencheque-werknemers, die geen aanvullende uitkering genieten en die minder dan 10u/week presteren, wordt een overgangsperiode van 1 jaar voorzien tijdens dewelke deze personen hun prestaties geleidelijk tot het niveau van 10u/week kunnen optrekken.

Men kan van deze uitzondering slechts gebruik maken, wanneer er voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • de werknemer moet in de periode tussen 1 juni 2009 en 31 augustus 2009 verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheques ;
  • de werknemer moet tewerkgesteld blijven bij dezelfde dienstencheque-onderneming;
  • de werknemer moet aan zijn werkgever uitdrukkelijk te kunnen geven dat hij het aantal uren in de bestaande overeenkomst dienstencheques wil behouden.

Overgangsmaatregelen

Voor dienstencheque-werknemers, die vòòr 1 september 2009 werden aangeworven, wordt een overgangsregeling voorzien van 4 maanden (dus ten laatste tot 1 januari 2010). 

Voor dienstencheque-werknemers, die na 1 september 2009 worden aangeworven, worden onmiddellijk onderworpen aan de nieuwe regelgeving.

Als u nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met uw ACLVB-secretariaat.

Download Flash 20

100.000 personen op straat voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid

07 oktober 2015

Meer dan 100 000 manifestanten stapten op 7 oktober door de Brusselse straten om van de regering...

Een rechtvaardige en redelijke taxshift. Het kan wel!

07 oktober 2015

De ACLVB had hoopvol uitgekeken naar de taxshift van de regering-Michel. Helaas ! Het resultaat...

Non-profitsector wil geen tax-shiftspoken maar echte jobs

02 oktober 2015

De federale regering besliste reeds in juli dat de non-profitsector een aandeel van 13,59 %...

Cat:

13de Congres EVV

29 september 2015

Het Europees Vakverbond organiseert van vandaag tot en met 2 oktober haar 13de congres onder het...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: