Share/Save/Bookmark

08/07/2010 Flash 102 - Attractiviteitsplan verpleegkundig beroep

KB ter uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep eindelijk verschenen

Op 4 maart 2010 werd tussen de sociale partners en de minister van volksgezondheid een protocolakkoord bereikt over extra premies voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid of een bijzondere beroepstitel, en een uitbreiding van het premiestelsel voor onregelmatige prestaties.

Als ACLVB hebben we ontwerp-CAO’s geschreven die er moesten voor zorgen dat de gemaakte afspraken uit het protocol  konden worden omgezet  in afdwingbare CAO’s in het paritair comité 330. Al snel bleek echter dat de werkgevers niet bereid waren hierover CAO’s af te sluiten.

Minister Onkelinx heeft steeds gezegd dat ze de maatregelen hoe dan ook wou doorvoeren. Vandaag is het zover. In het staatsblad van 7 juli 2010 verscheen het KB van 22 juni 2010 dat uitvoering geeft aan de afgesproken maatregelen

Bijgevoegd vinden jullie alvast de belangrijkste bepalingen van het Koninklijk Besluit.

Premies met betrekking tot de titels en bekwaamheden

  • vanaf 01/01/2010: jaarlijkse bijkomende bruto-premie van 1.113,80 euro voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het gaat hierbij over de houders van een bekwaamheid geriatrie.
  • vanaf 01/01/2010: jaarlijkse bijkomende bruto-premie van 3.341,50 euro voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel. Het gaat hierbij om de houders van een titel geriatrie, spoed- en urgentie en oncologie.
  • Toekomst : alle titels en bekwaamheden worden vastgelegd in het KB van 27 september 2006. Zodra de minister via MB de erkenningscriteria van nieuwe titels en bekwaamheden (1)  publiceert in het staatsblad, zullen deze ook automatisch kunnen genieten van de premies.

Opgelet:

  • In een ziekenhuis moet de verpleegkundige effectief tewerkgesteld zijn in een dienst, functie of zorgprogramma, die de bijzondere beroepsbekwaamheid- of titel vereist. 
  • In een ROB-RVT wordt de premie toegekend aan verpleegkundigen, die de functie effectief uitoefenen.

De premie wordt jaarlijks - in de maand september - betaald pro rata de arbeidsduurregeling en het aantal gewerkte maanden van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. De eerste betaling zal gebeuren in 2010.

De premies worden geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971.
 
Uurroostertoeslagen

Voor wie geldt deze maatregel?

Deze regelgeving is van toepassing op het personeel aan het bed van de patiënt, zijnde :
• de verpleegkundigen en zorgkundigen;
• de personen, die de functie uitoefenen van opvoeder in de psychiatrische equipes van de algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Welke tewerkgesteld zijn in:

• alle vormen van daghospitalisatie en de ziekenhuisdiensten zoals bedoeld in artikel 8 a) en b) van het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen; (2) 
• de ROB-RVT;
• de psychiatrische verzorgingstehuizen;
• de diensten thuisverpleging;
• de wijkgezondheidscentra;
• de initiatieven beschut wonen.

Wat bepaalt het KB?

Het KB bepaalt uurperiodes op een werkdag :
• dag: van 8 uur tot 18 uur;
• avond: van 18 uur tot 20 uur;
• nacht: van 20 uur tot 6 uur;
• ochtend: van 6 uur tot 8 uur.

De bestaande afspraken rond onregelmatige prestaties, die voortvloeien uit collectieve arbeidsovereenkomsten, afgesloten in een paritair comité of voortvloeiend uit een lokaal akkoord, blijven van toepassing voor wat de gepresteerde uren tijdens de uurperiode van de dag en de
ochtend van maandag tot vrijdag, op zaterdag, zon- en feestdagen betreft.

Het KB voert vanaf 1 januari 2010 een nieuwe toeslag voor Avondprestaties in:
• van 20 % van het barema-uurloon voor avondprestaties voor de uurschijf van 19 tot 20 uur.

Deze regelgeving is van toepassing voor het personeel dat betaald wordt volgens het regime “per prestatie”.

Het KB stelt een einde aan de discussie over wat wordt verstaan onder Nachtprestaties:
• alle uren, gepresteerd tussen 20 uur en 6 uur, worden beschouwd als nachturen.

• bovendien worden alle uren of delen van een uur van een prestatie die middernacht overschrijdt, beschouwd en betaald als nachtprestaties, zelfs indien de prestatie start voor 20 uur of eindigt na 6 uur.

De bestaande toeslagen voor nachtprestaties dienen voor alle nachtprestaties te worden betaald. De nachttoeslag blijft onveranderd op 35 % voor nachtarbeid op week- en zaterdagnacht, en op 56 % voor nachtarbeid op zon- en feestdagen.

Voor de andere personeelscategorieën en in de andere sectoren blijven betere arbeidsvoorwaarden, voorvloeiend uit akkoorden of gebruiken, van toepassing.

Indien voor een deel van een prestatie twee verschillende premies bestaan, wordt steeds de hoogste premie toegekend.

De toeslagen, die verdiend werden in de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010, worden ten laatste op 1 juli 2010 ‘als eenmalig inhaalbedrag’ uitbetaald.

Deze regelgeving is van toepassing voor het personeel dat betaald wordt volgens het regime “per prestatie”.

Voor het personeel dat via het forfait van 11% betaald wordt, worden de toeslagen voor avond- en nachtprestaties als volgt berekend:
• de toeslag voor het nachtuurloon wordt toegevoegd aan het basisbarema van 111%, ongeacht de dag van de week, inclusief zaterdag en zon- en feestdagen.

Wat staat er NIET in het KB?

In het protocol van 4 maart 2010 staan ook nog bijkomende afspraken die niet in het KB werden opgenomen.

Het gaat daarbij voornamelijk om de intentie van alle partners tot uitbreiding van de uren met avondtoeslag tussen 18u en 19u, maar ook over de toekenning van de premies aan alle personeelsleden die op dezelfde manier betrokken zijn bij de onregelmatige prestaties.

Al deze elementen zijn opgenomen in de eisenbundel van de vakbonden en ACLVB pleit ervoor om zo snel als mogelijk een budget en oplossingen te vinden voor het wegwerken van verschillen tussen personeelsleden in dezelfde sector, het wegwerken van verschillen tussen sectoren onderling, maar vooral om de toeslagen voor onregelmatige prestaties aanzienlijk te verbeteren.

Dit KB is echter een eerste stap in de goede richting, waar toch een grote en belangrijke personeelsgroep beter van wordt.


Tip voor de afgevaardigden:

U hebt alle mogelijkheden om in uw instelling te onderhandelen over de uitbreiding van de door dit KB ingevoerde toeslag voor avondprestaties.

Wij hebben het vermoeden dat er budgettaire marges zijn die het mogelijk maken om bijkomende diensten of groepen personeel, die in dezelfde omstandigheden onregelmatige prestaties leveren, op dezelfde manier te behandelen.
Probeer deze discriminatie weg te werken.

Indien u moeilijkheden ondervindt of interpretatievragen hebt - omtrent de toepassing van deze maatregelen - aarzel dan niet ons te contacteren!

(1) De minister heeft in het protocol beloofd om, samen met de regionale overheden, te zoeken naar een betere erkenning van verworven competenties (door ervaring en bijkomende opleiding) van bestaande en toekomstig te erkennen bijzondere beroepstitels en bekwaamheden.
 (2)  Het betreft hier meer bepaald: alle vormen van daghospitalisatie, de verpleegeenheden, de anesthesie, het operatiekwartier, de gipskamer, het verloskwartier, de centrale sterilisatie, de spoedgevallendienst, de aan de A-, T-, K-, G- en Sp-diensten verbonden revalidatie- en readaptatiediensten.

100.000 personen op straat voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid

07 oktober 2015

Meer dan 100 000 manifestanten stapten op 7 oktober door de Brusselse straten om van de regering...

Een rechtvaardige en redelijke taxshift. Het kan wel!

07 oktober 2015

De ACLVB had hoopvol uitgekeken naar de taxshift van de regering-Michel. Helaas ! Het resultaat...

Non-profitsector wil geen tax-shiftspoken maar echte jobs

02 oktober 2015

De federale regering besliste reeds in juli dat de non-profitsector een aandeel van 13,59 %...

Cat:

13de Congres EVV

29 september 2015

Het Europees Vakverbond organiseert van vandaag tot en met 2 oktober haar 13de congres onder het...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: