Share/Save/Bookmark

Ontslag : veelgestelde vragen en antwoorden

Ontslagen worden, het laat je niet onberoerd. Een aantal zekerheden komt op losse schroeven te staan, plots heb je tal van praktische zorgen.

Weet dat je ook in het geval van een ontslag bij de ACLVB terechtkunt. Zeker dan vinden we het onze plicht om je bij te staan. We overlopen samen met jou je ontslagmodaliteiten. We vragen je werkloosheidsuitkeringen aan bij de RVA. We zorgen ervoor dat je uitkeringen op tijd op je rekening gestort worden. We bieden je hulp aan bij het zoeken naar een andere baan. Enzovoort.

Download de folder ontslag.

Als ik ontslagen word, moet ik dan onmiddellijk thuisblijven ?

Dat hangt ervan af. Wanneer je werkgever een einde wil maken aan je arbeidsovereenkomst, dan kan dat gebeuren in de vorm van:

 • een opzegging, waarbij je arbeidsovereenkomst pas eindigt nadat je eerst nog een bepaalde termijn (de opzegtermijn) hebt gewerkt;
 • een verbreking van het contract die onmiddellijk ingaat en waarbij je werkgever je een verbrekingsvergoeding zal betalen.

Gelden er speciale ontslagvoorwaarden in geval van collectief ontslag ?

Bij een collectief ontslag moet de werkgever een specifieke procedure volgen en heb je in bepaalde gevallen recht op een vergoeding wegens collectief ontslag. Soms vindt een collectief ontslag plaats in het kader van een sluiting van de onderneming en moet de werkgever ook hiervoor bepaalde verplichtingen naleven.

Is mijn opzegtermijn juist berekend ?

De duur van de opzegtermijn (of de periode gedekt door een ver­brekingsvergoeding) hangt af van je statuut (arbeider of bediende) en je anciënniteit in de onderneming. Voor bedienden speelt ook het loon een rol.

Arbeiders

 • Voor arbeiders zijn er heel wat cao’s die een regeling in verband met opzegtermijn voorzien. Raadpleeg daarom eerst je ACLVB-secretariaat voor de precieze duur van de opzegtermijn in jouw onderneming of sector. Bij gebrek aan dergelijke cao, gelden in principe de opzegtermijnen voorzien in de nationale cao 75.
 • De opzegtermijn begint te lopen de eerste maandag die volgt op de week waarin het ontslag betekend werd.

Bedienden

 • Meer informatie over de ontslagtermijnen voor bedienden (en informatie over de schaal Claeys) vind je in de ACLVB-folder 'Opzeggingstermijnen bedienden'. Vraag ernaar in je plaatselijk ACLVB-secretariaat.
 • De opzegtermijn begint te lopen de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de kennisgeving van het ontslag.

Kan mijn opzeggingstermijn wijzigen ?

 • De opzegtermijn wordt verlengd met onder andere ziekteperiodes, jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid om economische redenen of slecht weer, enz. De opzegtermijn zal niet verlengd worden in geval van educatief verlof, staking, tijdelijke werkloosheid technische stoornis, …
 • Bij ontslag om dringende redenen is er geen opzegtermijn en geen verbrekingsvergoeding. Je hebt ook niet onmiddellijk recht op een werkloosheidsuitkering.
 • Ben je tijdelijk werkloos omwille van economische redenen en heb je een nieuwe job gevonden, dan kan je als werknemer je arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen.

Ontvang ik voldoende verbrekingsvergoeding ?

De berekening van de verbrekingsvergoeding gebeurt niet enkel door rekening te houden met het lopende loon, maar eveneens met alle voordelen verworven door de arbeidsovereenkomst.

Voordelen die in aanmerking komen voor de berekening van de verbrekingsvergoeding zijn onder meer: het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie, het door de werkgever ten laste genomen bedrag van de maaltijdcheques, het patronaal gedeelte van de groepsverzekering, het voordeel van een hospitalisatieverzekering, enz.

Twijfel je aan de juistheid van je verbrekingsvergoeding, vraag dan raad in je ACLVB-secretariaat.

Heb ik recht op sollicitatieverlof ?

Tijdens je opzegtermijn kan je in algemene regel 1 dag of 2 halve dagen per week verlof nemen om een nieuwe job te zoeken.

 • Bedienden die meer dan 29 729 euro* bruto op jaarbasis verdienen, hebben recht op 2 halve dagen per week tijdens de laatste 6 maanden van de opzegtermijn en daarvoor op 1 halve dag per week. Arbeiders met een opzegtermijn van minder dan 7 dagen hebben slechts recht op 1 halve dag sollicitatieverlof.
 • Je behoudt het normale loon tijdens het sollicitatieverlof.

Opgelet ! Werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt indien ze werkloosheidsuitkeringen aanvragen (bv. de meeste bruggepensioneerden, werklozen ouder dan 58 jaar), hebben enkel recht op sollicitatieverlof indien ze ook outplacement hebben aangevraagd.

Als ik met brugpensioen ga, moet ik dan nog beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt ?

De meeste bruggepensioneerden moeten niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. In geval van brugpensioen in het kader van een erkende onderneming in moeilijkheden of herstructurering, moet je in bepaalde gevallen wel beschikbaar blijven. Onder meer je leeftijd en het aantal jaar beroepsverleden bepalen of je je moet inschrijven als werkzoekende, beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt en elke passende dienstbetrekking of elke beroepsopleiding moet aanvaarden.

Heb ik recht op outplacementbegeleiding ? Ben ik verplicht gebruik te maken van de aangeboden outplacement ?

Outplacement is een gespecialiseerde begeleiding die door je werkgever wordt bekostigd en die ervoor moet zorgen dat je sneller een nieuwe job vindt of als zelfstandige kunt starten.

Als je werkt in de privésector en je bent 45 jaar of ouder, en je hebt minstens 1 jaar anciënniteit in de onderneming en je bent niet ontslagen om dringende redenen, dan heb je recht op outplacement. Dat betekent dat de werkgever je outplacement moet aanbieden (en dat je verplicht bent outplacement te volgen). Op die algemene regel bestaan uitzonderingen.

Uitgebreide informatie omtrent outplacement is terug te vinden in de ACLVB-folder over outplacement. Vraag de folder in je plaatselijk secretariaat.

Doet je werkgever je binnen de twee weken na het einde van je contract geen outplacementaanbod, maar voldoe je toch aan de voorwaarden, dan ben je verplicht je werkgever tijdig in gebreke te stellen. Doe je dat niet, dan kan je voor een bepaalde periode uitgesloten worden van de werkloosheidsverzekering. Het is dus belangrijk onmiddellijk je ACLVB-secretariaat te contacteren!

Ik heb intussen al een nieuwe job gevonden. Moet ik mijn opzegtermijn nog uitdoen ?

Heb je als bediende al een nieuwe job gevonden voor het einde van je te presteren opzegtermijn, dan kan je een tegenopzeg betekenen. In dat geval kan de te presteren opzegtermijn aanzienlijk verkort worden en kan je sneller bij je nieuwe werkgever aan de slag.

Moet je geen opzegtermijn presteren maar heb je een verbrekingsvergoeding ontvangen, dan kan je zonder meer een nieuwe job aanvatten.

Werk zoeken, hoe begin ik daaraan ?

Voor advies en ondersteuning in je zoektocht naar werk kan je in Vlaanderen als ACLVB-lid terecht bij je Bijblijfconsulent. Dankzij een uitgebreide kennis binnen het arbeids- en opleidingscircuit kan die jou op weg helpen naar een passende job of opleiding.

 • In iedere regio organiseren de Bijblijfconsulenten regelmatig infosessies over actuele thema’s zoals: de sluitende aanpak van de VDAB en de controle door de RVA, tewerkstellingsmaatregelen, de rechten en de plichten van werkzoekenden, solliciteren, wegwijs in de arbeidsbegeleiding, dienstencheques, …
 • Ben je werkzoekend en wil je een gesprek met je Bijblijfconsulent, neem dan contact op met je ACLVB-secretariaat. Meer informatie over het project vind je ook op de aparte bijblijfsite www.bijblijven.centerall.com.

Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering ?

Heb je ondanks je inspanningen nog geen nieuwe job gevonden, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen. Je kunt die uitkeringen slechts aanvragen, indien je geen loon meer krijgt. Ook de verbrekingsvergoeding wordt als loon beschouwd. Je kunt dus pas na de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding uitkeringen aanvragen.

 • Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen, moet je een aantal arbeidsdagen bewijzen in de periode voordat je uitkeringen aanvraagt (de referteperiode). Het aantal dagen dat je moet bewijzen en de periode waarin je ze moet bewijzen hangt af van je leeftijd.
 • Ook tijdens de duur van je werkloosheid zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om werkloosheidsuitkeringen te kunnen blijven genieten.

Hoe ontvang ik werkloosheidsuitkeringen ?

Om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen, moet je je eerst en vooral inschrijven als werkzoekende, en dat zeker binnen de 8 kalenderdagen na je uitkeringsaanvraag. Dat kan bij de VDAB (als je woont in Vlaanderen) of ACTIRIS (als je in Brussel woont). Bepaalde werklozen zijn van deze verplichting vrijgesteld, bv. werklozen vanaf 58 jaar.

 • Het is de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) die zal beslissen of je recht hebt op werkloosheidsuitkeringen, maar je kan de uitkeringen niet op eigen houtje aanvragen. Je moet daarvoor een beroep doen op een erkende uitbetalingsinstelling, zoals de werklozenkas van de ACLVB.
 • De uitbetalingsinstelling van de ACLVB zal je wegwijs maken in het kluwen van papierwerk en je rechten en plichten als werkloze. We verschaffen je de nodige documenten en helpen je bij het invullen ervan. We zorgen voor de indiening van je dossier bij de RVA en staan je bij indien er problemen rijzen. Verder is het ook de ACLVB-uitbetalingsinstelling (en niet de RVA) die instaat voor de maandelijkse betaling van je werkloosheidsuitkering.

Hoeveel bedraagt mijn werkloosheidsuitkering ?

Het bedrag van je werkloosheidsuitkering is afhankelijk van je laatste loon (begrensd) en van je gezinssituatie. Het bedrag evolueert ook naargelang de duur van je werkloosheid.

Heb ik recht op brugpensioen ?

Heb je recht op werkloosheidsuitkeringen, is er een geldige cao met betrekking tot brugpensioen en voldoe je aan bepaalde leeftijds- en anciënniteitsvereisten, dan kan je recht hebben op brugpensioen.

 • cao 17, 91 en 92 zijn van toepassing in alle bedrijven van de privé-sector. Voldoe je aan de voorwaarden (o.a. inzake leeftijd en beroepsverleden), dan heb je recht op brugpensioen, zelfs al had je werkgever niet de bedoeling je te ontslaan met het oog op brugpensioen. Voor de andere brugpensioenstelsels is een cao binnen de sector of binnen de onderneming vereist. 
 • Als bruggepensioneerde krijg je naast je werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding. Die vergoeding bedraagt op zijn minst de helft van het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en je nettoloon.

Heb ik recht op verhoogde kinderbijslag ?

De eerste 6 maanden heb je als volledig werkloze met een uitkering, als deeltijds werkende met een uitkering en als bruggepensioneerde recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. Als het gezinsinkomen een bepaalde grens niet te boven gaat, heb je vanaf de 7de maand recht op een sociale toeslag bij de kinderbijslag.

Word je met ontslag geconfronteerd ?

Je hebt vast tal van vragen!

Aarzel niet om je ACLVB-secretariaat te contacteren ! Onze medewerkers staan je met raad en daad bij.

Vrijlating van David Dusabe

29 mei 2015

David Dusabe, ondervoorzitter van de FNTT-SI en juridisch adviseur van de COSYBU, op 15 mei in...

Tax Justice Day: voor een rechtvaardige fiscaliteit

28 mei 2015

In het kader van de Tax Justice Day voerde het Financieel Actienetwerk (FAN) vandaag actie aan de...

Het gemeenschappelijk vakbondsfront is bezorgd over het nieuwe pakket "betere Europese regelgeving" van de Europese Commissie

21 mei 2015

Op 19 mei heeft de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, zijn plan voor een...

"Het Aanvullend Paritair Comité voor de Social Profit (pc 337) mag enkel dienen voor individuele dossiers!"

07 mei 2015

UNISOC vindt een nieuwe vorm van sociaal overleg uit in de social-profitsector

Cat:

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: