Share/Save/Bookmark

Betaling door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen

Welke vergoedingen betaalt het FSO?

In eerste instantie zal het FSO uw loon en vergoedingen betalen die werden gevorderd op het aanvraagformulier. Daartoe dient evenwel een voorwaarde te worden vervuld. U dient ontslagen te zijn geweest binnen een welbepaalde periode, zijnde 13 maanden voorafgaand aan of 12 maanden volgend op de wettelijke sluitingsdatum. Deze datum is een datum die door het FSO wordt bepaald op grond van de stopzetting van de hoofdactiviteit en op grond van het ogenblik waarop het grootste gedeelte van het personeel uit dienst is getreden van de onderneming. In vele gevallen is deze datum de eerste dag van de maand volgend op het faillissement. Indien u voorafgaand aan deze periode bent ontslagen (vb. 3 jaar vóór het faillissement), kunt u evenwel nog genieten van een tussenkomst van het FSO indien u, voorafgaand aan het faillissement, een procedure tegen uw ex-werkgever bent begonnen voor de Arbeidsrechtbank.

In geval uw onderneming werd overgenomen binnen de zes maanden na het faillissement en u binnen de zes maanden na de overnamedatum gaat werken bij de overnemer zal het FSO u geen verbrekingsvergoeding uitbetalen, maar zult u in de plaats recht hebben op een overbruggingsvergoeding. Deze vergoeding dekt de periode van inactiviteit tussen de datum van het faillissement en de datum van indiensttreding bij de overnemer en is gelijk aan het loon dat de werknemer normalerwijze in deze periode zou hebben ontvangen.

Daarnaast kan het Fonds u, in bepaalde gevallen, eveneens een sluitingsvergoeding betalen. Daarvoor dient u geen aanvraag in te dienen. Dit betreft een forfaitaire vergoeding, dewelke telkens wordt geïndexeerd (€ 150,79), berekend op het aantal jaren dienst in de onderneming en het aantal leeftijdsjaren boven de 45 jaar. Deze vergoeding zal echter niet worden toegekend als uw onderneming gemiddeld minder dan vijf werknemers tewerkstelde. Voor de ondernemingen die tussen 5 en 19 werknemers tewerkstelden is het ook vereist dat de wettelijke sluitingsdatum zich na het faillissement bevindt. Er zijn ook nog bepaalde ondernemingsvoorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op deze vergoeding:  

 • verbonden geweest zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur; 
 • tenminste één jaar anciënniteit in de onderneming hebben;
 • ontslagen geweest zijn binnen de 12 (arbeiders) of 18 (bedienden) maanden voorafgaand aan de wettelijke sluitingsdatum of binnen de 12 maanden volgend op deze datum; 
 • niet ontslagen geweest zijn om een dringende reden.

Tenslotte betaalt het Fonds ook aan werknemers die bruggepensioneerd worden naar aanleiding van het faillissement of die het statuut van bruggepensioneerde al hadden op het ogenblik van het faillissement de bedrijfstoeslag (de vroegere aanvullende vergoeding brugpensioen) uit die ze bovenop de werkloosheidsuitkeringen dienen te ontvangen. Indien u dus bruggepensioneerd was op het ogenblik van het faillissement of indien u aan de voorwaarden voldoet om op brugpensioen te gaan, zullen wij ervoor zorgen dat alle formaliteiten worden vervuld opdat u zowel de werkloosheidsvergoeding als de bedrijfstoeslag zou kunnen verkrijgen.

Opmerking

Indien u was tewerkgesteld in de non-profitsector of indien uw werkgever een vrij beroep (vb. advocaat, notaris) uitoefende, hebt u enkel recht op loon en vergoedingen en / of de aanvullende vergoeding bij brugpensioen.

Maximale betaling door het FSO

De bedragen die u op het aanvraagformulier vermeldt zijn de bedragen die u nog diende te ontvangen van uw werkgever. Het FSO limiteert zijn tussenkomst echter tot bepaalde grensbedragen.

1. Voor loon, vergoedingen en/of overbruggingsvergoeding kent het FSO drie grensbedragen:

 • een eerste grensbedrag voor loon en vergoedingen (behalve vakantiegeld en opzeggingsvergoeding) van € 6750
 •  een tweede grensbedrag voor vakantiegeld van € 4500
 •  het resterende saldo aan opzeggingsvergoeding of overbruggingsvergoeding beperkt tot € 25000 (wettelijke sluitingsdatum vanaf 01.01.2009)

Voorbeeld:

 • u bent het slachtoffer van een faillissement op 15.10.2012 (wettelijke sluitingsdatum 01.11.2012) en hebt nog recht op € 9000 loon, € 3250 vakantiegeld en een opzeggingsvergoeding van € 30000 het FSO zal zijn tussenkomst als volgt beperken:  

 • € 6750 loon en vergoedingen 
 • € 3250 vakantiegeld 
 • € 15000 opzeggingsvergoeding (nl. € 25000 - € 6750 - € 3250)

2. Voor de sluitingsvergoeding wordt de tussenkomst beperkt tot maximaal 20 x het forfaitair bedrag voor de jaren anciënniteit + 19 x het forfaitair bedrag voor de leeftijdsjaren boven de 45 jaar

Voorbeeld:

• u was 28 jaar werkzaam in de onderneming en hebt de leeftijd van 51 jaar bereikt op het ogenblik van het faillissement

 •  de tussenkomst van het Fonds bedraagt (20 x € 150,79) + (6 x € 150,79) = € 3920,54

3. Voor de bedrijfstoeslag is de tussenkomst beperkt tot het bedrag voorzien in de cao nr. 17 zijnde: nettoreferteloon – werkloosheidsuitkeringen / 2

Wat ontvangt u?

De vergoedingen die u vordert van het FSO zijn brutovergoedingen. Maar het Fonds betaalt slechts het nettobedrag uit dat het op volgende wijze bekomt:

Brutovergoedingen

- RSZ (13,07%) -> berekend op 108% van de brutovergoedingen voor arbeiders

= Belastbaar bedrag

- Bedrijfsvoorheffing (26,75%)

= Nettobedrag

- Beslag, Provisionele werkloosheid

= Netto te ontvangen bedrag

Opmerkingen:

1. Deze omrekening geldt slechts voor lonen en vergoedingen onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en onderworpen aan fiscale inhoudingen. Voor de sluitingsvergoeding bvb. worden er geen sociale zekerheidsbijdragen afgehouden en wordt de bedrijfsvoorheffing beperkt tot 11%.

2. In bepaalde gevallen wordt het nettobedrag nog verminderd. Dit zal het geval zijn indien er bvb. een derde was die nog recht had op betalingen van u. In dit geval zal het Fonds het geld, of althans een gedeelte ervan overmaken aan deze derde (bvb een bank). Indien u provisionele werkloosheidsuitkeringen ontvangen hebt, zal het FSO dit in mindering brengen van de opzeggingsvergoeding die u voor dezelfde periode heeft ontvangen. Dit bedrag maakt het FSO dan over aan de RVA die deze vergoedingen ‘provisioneel (= voorlopig)’ heeft betaald.

Wanneer betaalt het FSO?

De gemiddelde betalingstermijn bij het FSO kan worden geschat op 10 maanden na het faillissement. In eerste instantie zal het FSO een onderzoek voeren naar de onderneming. Indien dit onderzoek is afgelopen zal het een advies betreffende het dossier voorleggen aan het beheersorgaan van het FSO, zijnde haar Beheerscomité. Het is pas indien dit Beheerscomité een positieve beslissing neemt over de onderneming dat het FSO kan overgaan tot betaling.

De wet voorziet dat het FSO ten laatste binnen de drie maanden nadat het Beheerscomité beslist heeft en nadat het dossier volledig is zijn tussenkomst dient te verlenen. Wordt deze termijn overschreden, dan hebt u recht op interesten die ambtshalve worden betaald door het FSO.

Reactie ACLVB op terugdringen anciënniteitsgebonden verloning

13 augustus 2015

Open-VLD wenst namens Egbert Lachaert de sociale partners (althans de vakbonden) nogmaals in het...

De Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig !

23 juli 2015

Grote vermogens glippen opnieuw door de mazen van het fiscaal net De ACLVB nam deze morgen akte...

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over regeringsvoorstellen beschikbaarheid

10 juli 2015

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over de regeringsvoorstellen inzake beschikbaarheid. Er...

Nationaal Bureau van de ACLVB beslist tot deelname aan de betoging van 7 oktober 2015

07 juli 2015

Het Nationaal Bureau boog zich over de deelname van de ACLVB aan de nationale actie van 7 oktober...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: