Share/Save/Bookmark

Arbeidovereenkomstenwet (01/01/12)

Op 1 januari 2012 worden naar jaarlijkse gewoonte de loonbedragen die opgenomen zijn in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten (artikelen 65, 67, 69, 82, 84, 85 en 104) aangepast aan de evolutie van de conventionele lonen van bedienden voor het derde trimester.

Vanaf 1/1/2012 zijn volgende grensbedragen van toepassing :

 • opzegging, concurrentiebeding en afwezigheid om ander werk te zoeken : € 31.467 (2013 : € 32.254);
 • proefbeding : € 37.721 (2013 : € 38.665);
 • opzegging, scheidsrechterlijk beding en concurrentiebeding : € 62.934 (2013 : € 64.508).

De aanpassing van deze brutoloonbedragen kan o.m. een weerslag hebben op de opzeggingstermijn of proefperiode.

Proeftijd voor bedienden

Indien voor bedienden uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding een proeftijd schriftelijk werd vastgelegd, dan bedraagt deze proeftijd minimum 1 maand.

De proeftijd mag niet meer bedragen dan :

  • 6 maanden wanneer het jaarloon niet hoger ligt dan € 37.721 (2013 : € 38.665);
  • 12 maanden wanneer het loon deze grens overschrijdt.

Opzegging door de werkgever

De opzeggingstermijn voor bedienden wordt gedeeltelijk bepaald door de jaarwedde. Indien de werkgever een opzegging betekent na 31/12/2011 dan geldt dat wie minder verdient dan € 31.467 (2013 : € 32.254) gedurende de eerste vijf jaar recht heeft op een opzeggingsperiode van minstens drie maanden.

Deze termijn wordt bij het begin van elke nieuwe periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever telkens met drie maanden verlengd, dus :

Door de werkgever na te leven opzeggingstermijn
Anciënniteit van de bediendeDuur van de opzeggingstermijn
minder dan 5 j.3 maanden
van 5 tot 10 j.6 maanden
van 10 tot 15 j.9 maanden
van 15 tot 20 j.12 maanden
van 20 tot 25 j.15 maanden
van 25 tot 30 j.18 maanden
van 30 tot 35 j.21 maanden
van 35 tot 40 j.24 maanden
van 40 tot 45 j.27 maanden

Werknemers met een brutojaarloon hoger dan € 31.467 (2013 : € 32.254) maken bij ontslag "minstens" aanspraak op een opzeggingstermijn van drie maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienst. Die minimumtermijn kan evenwel nog worden verlengd hetzij bij overeenkomst tussen werkgever en werknemer gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzeg wordt gegeven hetzij door de arbeidsrechtbank.

De bestaande regels betreffende de opzeggingstermijn van de hogere bedienden werd door de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen voor indiensttredingen vanaf 1/4/94 gewijzigd.

Een werknemer die vanaf 1 januari 2012 in dienst treedt en wiens jaarloon bij de indiensttreding meer bedraagt dan € 62.934 (2013 : € 64.508) (dit was vanaf 1/4/94 = 1.728.000 F, in 1995 = 1.777.000 F, in 1996 = 1.792.000 F, in 1997 = 1.822.000 F, in 1998 = 1.855.000 F, in 1999 = 1.893.000 F, in 2000 = 1.912.000 F., in 2001 = 1.976.000 F., in 2002 = € 50.554, in 2003 = € 51.842, in 2004= € 52.836, in 2005 = € 53.825, in 2006 = € 55.193, in 2007 = € 56.187,  in 2008 = € 57.162, in 2009 = € 59.460, in 2010 = € 60.654 en in 2011 = € 61.071), zal met zijn werkgever de opzeggingstermijn contractueel kunnen vastleggen die deze laatste in geval van ontslag zal moeten respecteren, met een minimum van drie maanden per begonnen schijf van vijf dienstjaren.

Lees meer over de opzegtermijn volgens de Schaal Claeys

Opzegging door de bediende

Een bediende met minder dan 5 jaar anciënniteit en met een jaarwedde lager dan € 31.467 (2013 : € 32.254) die zijn geluk elders wil beproeven, moet een opzeggingstermijn van 1,5 maand respecteren. Werkt hij er langer dan 5 jaar, dan is een opzeg van drie maanden vereist.

Heeft de betrokkene een hogere wedde dan € 31.467 (2013 : € 32.254), dan wordt de opzeggingstermijn vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik van de opzegging, hetzij door de rechter.

Hij mag dan voor een opzegging betekend vanaf 1/1/2012 maximum 4,5 maand bedragen bij een loon tussen € 31.467 (2013 : € 32.254) en € 62.934 (2013 : € 64.508) en maximum 6 maanden bij een jaarloon hoger dan € 62.934 (2013 : € 64.508).

Tegenopzegging door bediende

Het kan zijn dat een bediende die zijn opzeg moet presteren nog vòòr het einde van de voorziene opzeggingstermijn een nieuwe betrekking vindt. In dat geval kan hij een tegenopzegging betekenen.

De periode van tegenopzegging is afhankelijk van het jaarloon :

 • 1 maand voor een jaarloon lager dan € 31.467 (2013 : € 32.254);
 • 2 maanden voor een jaarloon tussen € 31.467 (2013 : € 32.254) en € 62.934 (2013 : € 64.508);
 • bedraagt het jaarloon meer dan € 62.934 (2013 : € 64.508), dan moeten werkgever en bediende de termijn overeenkomen op het ogenblik van de tegenopzegging. Er geldt wel een maximum van 4 maanden. Kan men het niet eens worden, dan kan de rechter beslissen.

Recht op afwezigheid gedurende de opzeggingstermijn

Arbeiders en bedienden hebben tijdens de opzeggingstermijn het recht verlof te nemen om ander werk te zoeken. Ook hier geldt het jaarloon als norm.

 • Arbeiders of bedienden die jaarlijks maximum € 31.467 (2013 : € 32.254) verdienen, kunnen gedurende de gehele opzeggingstermijn één dag per week op banenjacht.
 • Bedienden met een hoger jaarloon krijgen aanvankelijk een halve dag per week maar gedurende de laatste zes maanden één dag per week.

Scheidsrechterlijk beding

Werknemers en hun werkgevers mogen zich niet vooraf verbinden om geschillen die uit de arbeidsovereenkomst kunnen voortvloeien aan scheidsrechters voor te leggen. Vooraf aangegane verbintenissen zijn nietig en tornen zodoende niet aan de bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Een scheidsrechterlijk beding is enkel geldig wanneer het gesloten wordt na het ontstaan van het geschil.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de bedienden, die met het dagelijks beheer van de onderneming belast zijn of voor de bedienden die in een afdeling of bedrijfseenheid beleidsverantwoordelijkheid dragen, op voorwaarde dat hun jaarloon meer bedraagt dan € 62.934 (2013 : € 64.508).

Het concurrentiebeding

Dit beding verhindert dat werknemers die opstappen, soortgelijke activiteiten zouden uitoefenen welke de onderneming die ze verlaten nadeel kunnen berokkenen door de verworven kennis voor zichzelf of voor een concurrerende onderneming aan te wenden.

Dit beding geldt niet voor werknemers wanneer de jaarwedde € 31.467 (2013 : € 32.254) niet overschrijdt.

Ligt het jaarloon tussen € 31.467 (2013 : € 32.254) en € 62.934 (2013 : € 64.508) dan mag het beding enkel worden toegepast op bepaalde categorieën van functies die bij een in paritair (sub)comité gesloten collectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgesteld.

Verdient de betrokkene meer dan € 62.934 (2013 : € 64.508) per jaar, dan kan het beding zonder voorafgaande functiebepaling in de arbeidsovereenkomst worden ingeschreven, behalve voor de categorieën van functies of voor de functies die bij een in paritair (sub)comité gesloten cao zijn uitgesloten of die bij ontstentenis van dergelijke cao werden aangeduid op ondernemingsniveau.

Voor handelsvertegenwoordigers geldt een aparte regeling.

Opmerking

Voor het bepalen van het brutojaarloon dient men niet alleen rekening te houden met het lopend loon maar eveneens met het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en andere voordelen verworven krachtens de overeenkomst (bv. maaltijdcheques, patronale bijdragen in de groepsverzekeringen, privégebruik firmawagen, voordelen in natura).

Reactie ACLVB op terugdringen anciënniteitsgebonden verloning

13 augustus 2015

Open-VLD wenst namens Egbert Lachaert de sociale partners (althans de vakbonden) nogmaals in het...

De Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig !

23 juli 2015

Grote vermogens glippen opnieuw door de mazen van het fiscaal net De ACLVB nam deze morgen akte...

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over regeringsvoorstellen beschikbaarheid

10 juli 2015

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over de regeringsvoorstellen inzake beschikbaarheid. Er...

Nationaal Bureau van de ACLVB beslist tot deelname aan de betoging van 7 oktober 2015

07 juli 2015

Het Nationaal Bureau boog zich over de deelname van de ACLVB aan de nationale actie van 7 oktober...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: