PC 200: Mogelijke discriminatie van zwangere vrouwen!

14/06/2022 - 11u

In het pc 200 kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderd worden naar rato van de afwezigheden van de bediende in de loop van het jaar. Bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden echter gelijkgesteld: beroepsziekte, 60 dagen ziekte of ongeval, bevallingrust, ... maar niet het profylactisch verlof voor zwangere vrouwen.

Profylactisch verlof (of werkverwijdering) is een maatregel om de zwangere vrouw te beschermen als er een werk- of functiegebonden risico voor haar gezondheid of die van de baby bestaat. "Nadat het Toezicht op de Sociale Wetten een vraag had gesteld over de interpretatie van onze cao, weigerden de werkgevers de overeenkomst aan te passen om die periode gelijk te stellen met werk", aldus Jean-Pierre Boninsegna van de BBTK.

"Deze reactie is bedroevend. We zijn zodanig gechoqueerd dat we ons gericht hebben tot het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Die instelling is bevoegd om adviezen te formuleren voor de overheid", aldus Claude Lambrechts, nationaal secretaris van de CNE. Op basis van een juridisch onderbouwd rapport van 7 bladzijden trekt zij een duidelijke conclusie.

"Er is sprake van een directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht en het Instituut beveelt aan om onze cao aan te passen zodat het profylactisch verlof gelijkgesteld wordt," aldus Thibaut Montjardin.

Ondanks dit advies blijven de werkgevers bij hun standpunt: zij willen eerst een brede raadpleging houden, de situatie en/of de gevolgen voor andere sectoren aftoetsen en de komende sectorale onderhandelingen afwachten alvorens eventueel op onze vraag in te gaan.

Het valt te betreuren dat het grootste paritair comité (bijna 500.000 bedienden) niet in staat is om het voorbeeld te tonen op het vlak van gelijkheid van mannen en vrouwen.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het persbericht

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart