Akkoord tussen Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners over 120.000 extra jobs

21/02/2020 - 17u

De Vlaamse Regering en de sociale partners van de SERV zijn vandaag overeengekomen om vaker te overleggen over sociaaleconomische thema’s met het oog op het sluiten van sterke akkoorden, en dit alvast gedurende de lopende legislatuur (2019-2024). De leden van het VESOC onderschreven vandaag de werkingsprincipes van dit engagement.

Om de werkzaamheidsgraad naar 80% te halen wordt extra ingezet op jobs voor 120.000 Vlamingen. Tot en met 2024 komt dit neer op een jaarlijkse stijging met 11.000 mensen. Vooral kwetsbare groepen als personen met een arbeidshandicap of migratieachtergrond, ouderen en kortgeschoolden worden hierbij extra gestimuleerd.

Extra nadruk komt er ook op het behoud van deze jobs. Zo kunnen werkgevers voor hun kwetsbare werknemers kosteloos aankloppen bij de VDAB, die o.a. voorziet in jobcoaching en competentieversterking, en bij ESF voor subsidies voor opleidingen die werknemers de 21ste eeuw inloodsen. Steeds ligt de focus op digitalisering.

De VDAB krijgt een prominentere en meer proactieve rol toebedeeld in de arbeidsbemiddeling en competentieversterking. Ook vrijwillig werkzoekenden zullen sneller en intensiever begeleid worden. Een uitbreiding en verbetering van het VDAB-instrumentarium en een sterke klemtoon op levenslang leren moeten verhinderen dat nieuwe werkzoekenden al te lang in de werkloosheid blijven steken en moeten nieuwe oplossingen aanreiken voor langdurig werklozen.

Een nauwere samenwerking tussen o.a. VDAB, het RIZIV, het Agentschap Inburgering en Integratie, het onderwijs en de gemeentebesturen moet ervoor zorgen dat alle groepen in onze samenleving gepast en duurzaam werk kunnen vinden en behouden. Door werk en/of werkervaring op maat, kinderopvang en adequate mobiliteit aan te bieden, verlagen we structurele én individuele drempels.

Hier werkt ACLVB graag aan mee!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart