banner-cao-90.jpg

Cao 90: evaluatie en aanpassing van het systeem

25/02/2022 - 09u

In het kader van een evaluatie van het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90) brachten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad een advies uit en pasten ze de cao op enkele punten aan.

In het advies herhalen en verduidelijken de sociale partners de principes waarop de cao gebaseerd is en ze gaan in op de aanbevelingen die door het Rekenhof werden gedaan in haar verslag van 14 april 2021. Om de toepassing op het terrein van de cao ter vergemakkelijken werd aan de hand van voorbeelden toegelicht welke doelstellingen passen binnen de filosofie van de cao 90. Dit hoeven niet per se economische doelstellingen te zijn, ook ecologische doelstellingen zijn mogelijk of acties voor gelijke kansen op het werk, doelstellingen over het merkimago, cyberveiligheid, mobiliteit, opleidingen en welzijn.

Doelstellingen inzake welzijn en mobiliteit kregen extra aandacht bij deze evaluatie en de sociale partners hebben besloten om bonusplannen die deze doelstellingen kiezen beter te omkaderen. De cao 90 wordt om die reden op 2 punten aangepast:

  • Plannen die kiezen voor een welzijnsdoelstelling (bv. vermindering van het aantal arbeidsongevallen of afwezigheidsdagen) moeten voortaan verplicht het preventieplan bezorgen aan de FOD WASO (zowel het globale plan, als het actieplan van het lopende jaar). Voordien volstond een verklaring op eer dat er een preventieplan was in de onderneming.
  • Een mobiliteitsdoelstelling zal voortaan enkel mogelijk zijn wanneer werknemers in de onderneming bij hun woon-werkverplaatsingen per fiets recht hebben op een fietsvergoeding. De fiets blijft tenslotte het meest toegankelijke duurzame vervoersmiddel waar ieder mobiliteitsbeleid binnen de onderneming zou moeten op inzetten.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart