De ACLVB vraagt de Europarlementsleden zich te engageren voor de ondersteuning van de vakbondsrechten

01/03/2016 - 10u

De ACLVB en het EVV lanceren een Europese campagne ter bevordering van de vakbondsrechten in heel Europa binnen een context waarin deze steeds meer onder vuur komen te liggen.
 

Waarom de vakbondsrechten beschermen?

Vakbondsrechten zijn mensenrechten. Mensenrechten zijn universele rechten van alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, woonplaats, geslacht, nationale of etnische afkomst, kleur, godsdienst, taal of elke andere status. Wij maken allen in gelijke mate aanspraak op het genot van deze rechten, zonder discriminatie. Deze rechten zijn onderling verbonden, onderling afhankelijk en ondeelbaar.

Vakbondsrechten omvatten het recht van vereniging, het recht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen en het recht op collectieve actie, inclusief het stakingsrecht. Vakbondsrechten zijn fundamentele rechten van individuele werknemers en vakbonden.

Democratische samenlevingen respecteren en beschermen deze rechten en brengen ze ten uitvoer.
 

Vakbondsrechten zijn essentieel voor de democratie en het zijn bouwstenen van de Europese Unie

Het is essentieel voor de democratie dat werkenden kunnen opkomen voor hun rechten, zich beschermen tegen misbruiken en inbreuken op de wetgeving, hun stem laten horen en streven naar een betere loopbaan.

Het is essentieel dat aan vakbonden de mogelijkheid wordt geboden om te zorgen voor betere werkomstandigheden en sociale vooruitgang in onze samenlevingen. Werknemers moeten beschermd worden wanneer zij zich organiseren en collectieve onderhandelingen nastreven en wanneer zij collectief actie voeren, telkens wanneer zij dit nodig achten.

Een sociale dialoog op een nationaal en Europees niveau en constructieve relaties tussen werkgevers en vakbonden zijn cruciale bouwblokken van de Europese Unie, inclusief samenwerking, informatieverstrekking, raadpleging en onderhandeling.

Vakbondsrechten worden niet alleen gewaarborgd door de grondwet van elk land, maar ook door het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, het Herziene Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de IAO-Verdragen.

De geschiedenis leert ons dat aanvallen op de democratie vaak beginnen met aanvallen op de vakbondsrechten. In totalitaire en ondemocratische regimes is men bang van vakbondsrechten en worden de vakbonden onderdrukt. Samen met het recht op vrije meningsuiting en een vrije pers zijn gegarandeerde vakbondsrechten een democratische verwezenlijking.


 

Zijn de vakbondsrechten bedreigd?

Vakbondsrechten staan momenteel wereldwijd onder druk, ook in de EU. Soms vallen EU instellingen deze rechten aan wanneer zij actief de naleving van de Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) ondermijnen en het respect voor de vakbondsrechten op de helling zetten. In andere gevallen komen de aanvallen van de werkgevers of de regeringen, zoals in Italië, Frankrijk, Spanje, het VK, Finland en België.

De rol van de leden van het Europees Parlement is belangrijk bij het bevorderen van respect voor de mensenrechten in Europa. Wij vragen u om aanvallen op vakbondsrechten - en dus mensenrechten - niet door de vingers te zien.
 

Fatsoenlijk werk danzij de vakbonden

Vakbonden hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de sociale en politieke vooruitgang en tot de ontwikkeling van sociale modellen in Europa en zij doen dat nu nog steeds.

Veel verwezenlijkingen van vakbondsacties uit het verleden worden nu als vanzelfsprekend beschouwd. Maar werknemers en vakbondsleden hebben harde strijd moeten leveren om sociale rechten te verkrijgen zoals de vrijheid van vereniging, het recht op collectieve onderhandelingen en het recht op collectieve actie, de bescherming van gezondheid en veiligheid, fatsoenlijke werkomstandigheden, alsook het recht op informatie, raadpleging en participatie.

Het beperken van het aantal werkuren, eerst voor kinderen en later voor de hele beroepsbevolking, tot 12, 10 en vervolgens 8 uur per dag was de eerste grote verwezenlijking van de vakbonden in het industrieel tijdperk aan het einde van de 19 en het begin van de 20e eeuw.

De vakbonden oefenden druk uit op de regeringen voor bescherming tegen arbeidsrisico’s en voor sociale zekerheid, inclusief betaalde jaarlijkse vakantie, ziekteverlof, ouderschapsverlof, werkloosheidsverzekering en pensioen.

Gelieve uw Europarlementsleden ertoe aan te zetten zich te engageren voor de verdediging van de fundamentele vakbondsrechten door hen bijgaand document te laten ondertekenen.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart