De beschermingsperiode van de kandidaten vangt aan tussen 14 en 27 januari 2024

21/12/2023 - 16u

Kandidaten die opkomen bij de sociale verkiezingen, genieten van een bepaalde bescherming tegen ontslag. Die vangt aan in de periode tussen 14 en 27 januari 2024, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum in mei 2024. Tot dan doet iedereen die voor de eerste keer opkomt, er goed aan om discreet te blijven over zijn of haar deelname.

De bescherming tegen ontslag is zelden de hoofdreden voor het syndicaal engagement van een werknemer of werkneemster. Toch is die bescherming welkom, niet alle werkgevers blijken immers te willen begrijpen hoe het spel van het sociaal overleg gespeeld wordt.
 

Ontslag om dringende, economische of technische redenen

Tijdens de beschermingsperiode kunnen de verkozenen (effectieven en plaatsvervangers) en de kandidaten slechts ontslagen worden om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.
 

Verbod van overplaatsing

De werknemersafgevaardigden en de kandidaten kunnen niet overgeplaatst worden van de ene technische bedrijfseenheid naar een andere van eenzelfde juridische entiteit tenzij zij zich schriftelijk akkoord verklaren op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen of indien er economische of technische redenen aanwezig zijn die vooraf door het bevoegde paritair comité werden erkend.
 

Verbod van discriminatie

Het mandaat van werknemersafgevaardigde of de hoedanigheid van kandidaat mag voor de betrokkene geen nadelen noch bijzondere voordelen tot gevolg hebben.
 

Beschermingsvergoeding

De beschermingsvergoeding waarop de ten onrechte ontslagen beschermde werknemer aanspraak kan maken, is verschillend naargelang de werknemer al dan niet zijn re-integratie in de onderneming gevraagd heeft.
 

De werknemer vraagt de herplaatsing niet

Wanneer de werknemer opteert voor het niet-aanvragen van zijn herplaatsing, is de beschermingsvergoeding gelijk aan:

 • 2 jaar loon als de werknemer minder dan 10 jaar anciënniteit heeft
 • 3 jaar loon als de werknemer van 10 tot minder dan 20 jaar anciënniteit heeft
 • 4 jaar loon als hij/zij 20 jaar of meer anciënniteit heeft

De werknemer vraagt de herplaatsing

Wanneer de werknemer de herplaatsing gevraagd heeft en de werkgever weigert hierop in te gaan binnen de 30 dagen, zal de werknemer gerechtigd zijn op een  beschermingsvergoeding gelijk aan:

 1. een forfaitair gedeelte dat rekening zal houden met de anciënniteit van de betrokken werknemer, namelijk :
  • 2 jaar loon als de werknemer minder dan 10 jaar anciënniteit heeft
  • 3 jaar loon als hij/zij van 10 tot minder dan 20 jaar anciënniteit heeft
  • 4 jaar loon als hij/zij 20 jaar of meer anciënniteit heeft
 2. en een variabel gedeelte, zijnde het loon voor de periode die nog moet lopen tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel vertegenwoordigen

Ondervind je een probleem, contacteer dan zeker je Bestendig Secretaris bij de ACLVB.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart