banner-corona-2.jpg

FAQ Corona: arbeidsduur en telewerk

18/03/2020 - 10u

Laatste aanpassing: 30/03/2020, 13:31


Corona

Deze pagina maakt deel uit van een reeks veelgestelde vragen over Corona en de gevolgen ervan voor werknemers. Lees ook onze FAQ’s over andere onderwerpen. Meer info


Op deze pagina:


Arbeidsduur

Er wordt een tijdelijke werkloosheid door overmacht in mijn bedrijf ingevoerd. Moet ik eerst mijn recuperatiedagen opnemen?

In tegenstelling tot de tijdelijke werkloosheid om economische redenen, hoeft een werknemer niet eerst zijn recuperatiedagen of -verlof op te nemen om in aanmerking te komen voor een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 

Mijn werkgever had mijn recuperatiedag goedgekeurd. Mag hij terugkomen op zijn beslissing, bijvoorbeeld door een toename van het werk?

Het recuperatieverlof wordt normaal gezien in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd. Hoewel er geen enkele wettelijke bepaling bestaat die een partij belet om op haar beslissing terug te komen, verdient het de voorkeur dit in onderling akkoord te regelen. Indien de recuperatiedag wordt uitgesteld, moet er rekening mee worden gehouden dat deze in ieder geval binnen de vastgestelde referentieperiode moet worden opgenomen.
 

Ik wil vrijwillig overuren presteren. Mag dat?

Ja, je kan tot 120 uur per kalenderjaar op vrijwillige basis overwerken (tot 360 uur indien in je sector een bij KB algemeen bindend verklaarde sectorcao bestaat). Je moet hierover dan wel eerst een schriftelijk akkoord met je werkgever sluiten. Deze overeenkomst is geldig voor 6 maanden en kan daarna eventueel worden verlengd. Je hebt recht op extra loon voor deze overuren, maar niet op compenserende rust.
 

Mijn bedrijf wordt geconfronteerd met een buitengewone vermeerdering van het werk als gevolg van de coronacrisis. Kan mijn werkgever mij vragen overuren te maken?

Ja, op voorwaarde dat je werkgever daarover vooraf het akkoord van de vakbondsafvaardiging (als er een bestaat in het bedrijf) heeft bekomen. De diensten van het Toezicht op de Sociale Wetten moeten ook hun goedkeuring hebben gegeven. Het nieuwe uurrooster moet 24 uur voor zijn uitvoering in het bedrijf worden uitgehangen. Je hebt recht op extra loon en op recuperatieverlof voor deze overuren.
 

Eén van mijn collega's werd in quarantaine geplaatst en/of heeft het coronavirus opgelopen. Op het ogenblik van de ploegenwissel komt hij niet opdagen. Kan mijn werkgever mij verplichten overuren te maken om zijn afwezigheid op te vangen?

Ja, het gaat hier om onvoorziene omstandigheden. Deze situatie moet tijdelijk zijn en kan niet langer dan een paar dagen aanhouden. De vakbondsafvaardiging moet vooraf haar akkoord hebben gegeven. Als dit niet mogelijk is, moet zij achteraf over de situatie worden geïnformeerd. De werkgever zal ook de diensten van het Toezicht op de Sociale Wetten inlichten. Je hebt recht op extra loon en op recuperatieverlof voor deze overuren.
 

Telewerk

Is telewerk verplicht, en wat als telewerk niet mogelijk is voor mijn functie?

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe, strengere maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van deze maatregelen is het verplicht maken van telewerk is bij alle niet-essentiële diensten, ongeacht hun grootte en voor alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Enkel wanneer telewerk echt niet mogelijk is, omwille van de functie, dient de werknemer zoals gewoonlijk naar zijn werk te gaan. Dan moet het bedrijf wel de nodige maatregelen nemen om de regels van social distancing houden te garanderen, namelijk een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bedrijven die onmogelijk aan deze verplichtingen voldoen, moeten hun deuren sluiten.

Bedrijven die de richtlijnen niet naleven, kunnen een zware boete of zelfs een sluiting opgelegd krijgen.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.
 

Telewerk: hoe zit dat concreet in elkaar?

Er zijn twee soorten telewerk: structureel of occasioneel

Structureel telewerk betekent dat men op een regelmatige basis aan telewerk doet. Hiervoor zijn aparte regels opgesomd in cao n° 85. Dit wordt geregeld in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. In het kader van het Coronavirus, zullen er zich echter meer situatie voordoen van werknemers die net omwille van dit virus, vragen of worden gevraagd om te telewerken. In principe zijn we dan aanbeland bij de figuur van het ‘occasionele telewerk’.

Occasioneel telewerk betekent dat je af en toe en dit zonder regelmaat aan telewerk doet. Indien occasioneel telewerk op basis van overmacht of persoonlijke redenen wordt gevraagd (laat ons er van uitgaan dat het coronavirus een geval van overmacht uitmaakt) is het bovendien zo dat de werkgever dit enkel schriftelijk én gemotiveerd kan weigeren.

We raden in elk geval aan om duidelijke afspraken op papier te zetten met de werkgever. Zo is het belangrijk dat werknemers aangeven op welke dagen zij telewerk verrichten, o.a. om in orde te zijn met de arbeidsongevallenverzekering.
 

Ik moet nu telewerken. Wat met de extra kosten?

Telewerk kan bijkomende kosten betekenen voor de werknemers, zoals het voorzien van een bureau, de inrichting ervan, elektriciteits-, water- en verwarmingskosten, enz. Het wettelijk kader rond occasioneel telewerk laat echter deze afspraken over aan het bedrijfs- of individueel overleg.

Er kunnen weliswaar bepaalde vergoedingen worden toegekend die nu RSZ- en belastingsvrij zijn in het kader van occasioneel telewerk omwille van Corona.

  • Voor de kost van internet (maximum €20) en thuiscomputer (€20 ) kan een vergoeding van maximum 40 € per maand toegekend worden.
  • Hier bovenop kan de werkgever ook nog een forfaitaire telewerkwerkvergoeding toekennen aan zijn medewerkers om de kosten van verwarming e.a. te dekken, van maximaal 126,94 EUR per maand.

Belangrijk te noteren dat deze bedragen niet automatisch toegekend worden maar moeten overeengekomen worden. Maak hierover goede, duidelijke afspraken met de werkgever.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart