banner-soins-proximite.jpg

Nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers

10/09/2020 - 10u

Combineer jij je job met een engagement als mantelzorger? Sinds 1 september kan je gebruikmaken van het mantelzorgverlof. Mantelzorgverlof is een nieuw thematisch verlof, naast ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Het geeft je als werknemer de mogelijkheid om je arbeidsprestaties tijdelijk te onderbreken of te verminderen om mantelzorg te verlenen aan een zorgbehoevend persoon.

Onder mantelzorg wordt verstaan: het verlenen van doorlopende of regelmatige hulp en bijstand aan een als zorgbehoevend erkend persoon. De aangeboden hulp kan vele vormen aannemen, zoals maaltijden bereiden en helpen bij het eten, bijstand geven bij verplaatsingen, maar ook hulp van psychologische, sociale of morele aard.
 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om mantelzorgverlof te kunnen opnemen, dient je ziekenfonds je te erkennen als mantelzorger.

Sinds 1 september kunnen werknemers een verklaring op erewoord voor erkenning als mantelzorger overmaken aan hun ziekenfonds.

De verklaring op erewoord bevat onder meer volgende voorwaarden:

  • zowel de mantelverzorger als de zorgbehoevende persoon moeten in België hun vaste verblijfplaats hebben en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • de bijstand en hulp wordt verleend voor niet-professionele doeleinden en kosteloos
  • de mantelzorger werkt samen met minstens één professionele zorgverlener
  • de mantelzorger moet minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar bijstand en hulp voorzien voor de persoon met een zorgbehoefte

Je verklaring op erewoord moet vervolgens door je mutualiteit aanvaard worden. Binnen de 12 weken na je aanvraag mag je een antwoord van de mutualiteit verwachten.

De erkenning is 1 jaar geldig, maar kan verlengd worden.

Opgelet! Per geholpen persoon kunnen maximum 3 mantelzorgers erkend worden voor de toekenning van sociale rechten. Dienen meer kandidaten een aanvraag in, zal het ziekenfonds alleen rekening houden met de eerste 3 aanvragen.
 

Welke vormen van mantelzorgverlof zijn mogelijk?

Per hulpbehoevende waarvoor je mantelzorger bent, kun je je arbeidsprestaties volledig schorsen gedurende 1 maand, ofwel je prestaties verminderen tot 1/2 of tot 1/5 gedurende 2 maanden. Vermindering van prestaties kan enkel als je voltijds werknemer bent.

In totaal kan je over je hele beroepsloopbaan maximum 6 maanden mantelzorgverlof nemen met volledige schorsing of 12 maanden onder de vorm van vermindering van prestaties.
 

Aanvraag bij je werkgever

Je dient je werkgever in te lichten per aangetekend schrijven of gewoon per overhandiging van een brief, waarvan je een kopie voor ontvangst moet krijgen. Doe het minstens 7 kalenderdagen voor het begin van het mantelzorgverlof (een afwijkende termijn is mogelijk na akkoord met je werkgever).

Je aanvraag bevat de begin- en einddatum van het mantelzorgverlof en de gekozen vorm. Voeg zeker het bewijs toe van je erkenning als mantelzorger.

Wie mantelzorgverlof opneemt, geniet bescherming tegen ontslag in het kader van loopbaanonderbreking.
 

Uitkering

Tijdens dit mantelzorgverlof heb je recht op een uitkering van de RVA. De uitkeringen bij mantelzorgverlof zijn dezelfde als bij het verlof voor medische bijstand. Bij een volledige onderbreking van arbeidsprestaties komt dat neer op € 851,59 bruto (€ 765,33 netto).

Alle bedragen lees je op onze website.
 

Meer weten over mantelzorgverlof?

Extra info vind je in de Weetwijzer van ACLVB. Kijk op www.weetwijzer.be.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart