banner-werkgelegenheidsplan.jpg

Verbeteringen aan werkgelegenheidsplannen zijn noodzakelijk

31/05/2016 - 14u

Binnen onze organisatie hechten we zeer veel belang aan het welzijn van alle werknemers en zeker van de 45-plussers.  De cao 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming, heeft tot doel om de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder, te behouden en te verhogen.

Verbeteringen aan deze cao zijn volgens ons noodzakelijk.

Teneinde te weten te komen wat er zoal leeft op het terrein, werd er een enquête opgesteld door de ACLVB die verspreid werd naar al haar afgevaardigden in ondernemingen van meer dan 20 werknemers, daar waar de verplichting bestaat om een ondernemingsplan op te stellen. Deze enquête werd opgesteld in samenwerking met de diversiteitsconsulenten.

Op 5 februari 2016 heeft de ACLVB deze enquête gelanceerd. Ongeveer 400 afgevaardigden hebben deze enquête ingevuld.

De bekomen resultaten bevestigen de stelling dat de cao 104 enkele tekortkomingen vertoont.

De meest opvallende bevindingen zijn:

 • 22,5 % van de ondervraagden is niet op de hoogte van een werkgelegenheidsplan binnen hun onderneming. 18,4 % van de ondervraagden antwoordden dat er geen plan binnen hun onderneming bestond.
 • De thema’s die het meest aan bod kwamen in de bestaande bedrijfsplannen waren:
  • arbeidstijd en -omstandigheden (glijdende uurrooster, tijdskrediet) (57,1%)
  • gezondheid en preventie (ergonomie en welzijnsbeleid) (44,7%)
 • Wat betreft de belemmeringen om tot een goed plan binnen het bedrijf te komen, werd het aspect van de arbeidsorganisatie (grootte bedrijf, aard van het geleverde werk – 49.4% ) op de eerste plaats gezet. De financiële belemmeringen (33,3%) en de desinteresse van de werkgever (31,5%) kwamen op de tweede plaats.
 • Met het genderaspect (gelijkheid man/vrouw) werd volgens de ondervraagden in ongeveer de helft van de plannen rekening gehouden (50,6%).
 • Op de vraag of het huidig plan een meerwaarde betekende voor het bedrijf in kwestie, antwoordde 47.6% van de ondervraagden negatief.
 • Als grootste gebreken van de cao werden o.a. opgesomd:
  • Te ruime actiedomeinen
  • Te beperkt toepassingsgebied (zowel qua leeftijd als qua grootte bedrijf)
  • Stigmatisering oudere werknemers
  • Ultiem beslissingsrecht ligt bij de werkgever
  • Gebrek aan sanctiemechanisme
 • Als belangrijkste suggesties om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden / te verhogen en de cao 104 te verbeteren werden o.a. opgesomd:
  • Tijdskrediet / SWT / pensionering
  • Arbeidsduurvermindering
  • Interne mobiliteit
  • Regelmatige(re) uurroosters / minder zwaar werk
  • Competentiedeling (peterschap)
  • Uitstraling onderneming (label)

Op dit ogenblik wordt de cao 104 binnen de NAR geëvalueerd. Dit is de eerste evaluatie sinds haar inwerkingtreding.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart