Word je ziek tijdens je wettelijke vakantie? Vanaf 1 januari 2024 mag je die vakantiedag(en) later opnemen

17/07/2023 - 15u

Werknemers moeten elk jaar 4 weken wettelijke vakantie kunnen opnemen met behoud van loon. Tot nu gold de regel dat indien je ziek wordt tijdens je wettelijke vakantie, je die vakantiedagen niet op een later moment mag opnemen. Daar komt gelukkig verandering in! Want ziek is ziek, en vakantie moet écht vakantie kunnen zijn.

Goed nieuws: vanaf 1 januari 2024 zal je, wanneer je ziek wordt tijdens je wettelijke vakantie, het recht hebben de jaarlijkse vakantiedagen te behouden en (een) ziektedag(en) op te nemen. Je oorspronkelijk geplande vakantiedag(en) kan je dan op een later tijdstip opnemen.

Om deze maatregel door te voeren, wordt de bestaande wetgeving (de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en de wet op de arbeidsreglementen van 8 april 1965) aangevuld.

Kort samengevat gaat het om volgende toevoegingen, die ingaan op 1 januari 2024:

  • Als je ziek wordt tijdens je jaarlijkse vakantie, moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je verblijfsadres indien je je niet op je thuisadres bevindt (bijvoorbeeld indien je in het buitenland bent).
  • Je dient een geneeskundig getuigschrift voor te leggen aan je werkgever, ook als dat niet vereist is op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. In geval van overmacht (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname die het onmogelijk maakt om deze mededeling te doen) hoort het medisch getuigschrift binnen een redelijke termijn voorgelegd te worden aan je werkgever.
  • Als je ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie, zal je steeds recht hebben op een gewaarborgd loon, ook tijdens periodes van collectieve jaarlijkse vakantie.
  • Wanneer je arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie en je je vakantiedagen aansluitend op je periode van arbeidsongeschiktheid wil opnemen, dien je dat te vragen aan je werkgever. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de Nationale Arbeidsraad die stelt dat arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie niet automatisch een verlenging van die vakantieperiode impliceert. Dit blijft, mits akkoord van de werkgever, wel mogelijk.

De werknemer zal bovenstaande formaliteiten moeten naleven en dus moeten ze opgenomen worden in het arbeidsreglement. Maar hiertoe dient niet de normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement gevolgd te worden, dit moet niet in de Ondernemingsraad besproken worden. De werkgever hoort wel de regels voor de bekendmaking van het arbeidsreglement te eerbiedigen.

Betere vakantierechten voor jou

Eerder al kon je hier lezen over een KB waardoor het vanaf 2024 mogelijk wordt om wettelijke vakantie die je om bepaalde redenen niet tijdig kon opnemen, over te dragen naar de volgende 24 maanden. Dat KB en de nieuwe regeling omtrent de schorsingsmogelijkheid van wettelijke vakantie in geval van ziekte zijn er gekomen nadat Europa ons land meermaals op de vingers had getikt omtrent onze wetgeving jaarlijkse vakantie. De minister van Werk had daarom aan de Nationale Arbeidsraad gevraagd een advies uit te brengen over twee ontwerpteksten die de Belgische reglementering in overeenstemming moesten brengen met de Europese richtlijn.

De ACLVB heeft mee onderhandeld in de Nationale Arbeidsraad. Alles voor de verbetering van je rechten!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart