Bedrijfsonderhandelaar Brussel

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 21/3/2018

  Functieomschrijving

  Doelstelling

  De belangen van de werknemers helpen verdedigen door

  • de bereikbaarheid van de ACLVB te optimaliseren voor de  afgevaardigden;
  • de kwalitatieve opvolging van de eerstelijnsbedrijfshulp;
  • prospectie;
  • bij te dragen tot een grotere  penetratiegraad van de ACLVB;
  • het ledenaantal in de bedrijven te vergroten.

  Verantwoordelijkheid

  • de snelheid en kwaliteit van de ondersteuning en de rapportering;
  • de bruikbaarheid van de geleverde informatie;
  • het respecteren van de voorziene budgetten en het financieel beheer; 
  • het respecteren van de sociaal-liberale uitgangspunten van de ACLVB;
  • de afgesloten cao’s.

  Taakomschrijving

  • stimuleren van de syndicale werking in de bedrijven
  • opleiding: uitwerken en begeleiden van de zonale opleiding voor afgevaardigden
  • militantenkernen opstarten en begeleiden
  • rapportering: bijhouden van de geleverde prestaties per doelgroep, zone en opstellen van vooruitgangsfiches per bedrijf
  • op permanente basis bedrijfsinformatie via intranet en publicaties ter beschikking stellen van de medewerkers van de ACLVB en relevante informatie opzoeken ten behoeve van de bedrijfswerking
  • communicatie: telefonisch, via intranet, via e-mail, via het ledenblad, via briefwisseling en fax; regelmatig met functioneel verantwoordelijken, interne diensten, collega’s en militanten; naar de pers, overheden, andere vakbonden, werkgevers; met de inspectie
  • samenwerking met andere diensten en eerstelijnsmedewerkers
  • onderhandelen en ondertekenen van bedrijfs-cao’s in naam van de organisatie 
  • opvolging van de zonale bedrijfsondersteuning georganiseerd door de andere vakbonden
  • opvolging van de bedrijfsrelevante informatie
  • ontwikkelen en ondersteunen van algemene en specifieke propaganda-initiatieven
  • begeleiden en voeren van onderhandelingen op bedrijfsniveau
  • informeren en consulteren van bedrijfsafgevaardigden bij belangrijke beslissingen
  • organiseren van trimestriële bijeenkomsten met alle toegewezen militanten
  • maandelijks contact met alle toegewezen militanten
  • ontwikkelen en stimuleren van propaganda-activiteiten
  • organiseren en bevorderen van de ledenwerving in de bedrijven
  • elke andere taak die relevant is voor de functie en de doelstellingen van de ACLVB

  Competentieprofiel

  Opleidingsniveau

  Minimum diploma hoger niet-universitair onderwijs.
   

  Kennisvereisten

  De nodige kennis verwerven inzake :

  • de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
  • de bevoegdheden van de Ondernemingsraad
  • de bevoegdheden van de Europese Ondernemingsraad
  • de procedure in geval van sluiting van ondernemingen
  • arbeidsrecht en sociale zekerheid
  • loon- en arbeidsvoorwaarden
  • analyse en interpretatie van jaarrekeningen en bedrijfseconomische situaties
  • financiële en andere voordelen voor werknemers en militanten
  • elke andere relevante informatie
    

  Vaardigheden:

  • resultaatgericht kunnen onderhandelen 
  • opdrachten zelfstandig en resultaatgericht kunnen uitvoeren
  • standpunten kunnen formuleren en verdedigen
  • probleemoplossend kunnen denken en handelen
  • vlot contacten kunnen leggen met militanten en derden
  • vlotte en begrijpbare communicatie met werknemers, werkgevers, overheidsinstellingen
  • conflicten kunnen beheersen
  • voortdurend werk- en communicatieprocedures evalueren met het oog op hun aanpassing aan nieuwe omgevingsfactoren
  • behoeften kunnen inschatten en er gepast naar handelen
  • op een begrijpelijke manier kennis kunnen overbrengen op afgevaardigden en op leden van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk
  • kunnen werken in een AS400- en PC-omgeving
  • kunnen opstellen van eenvoudige vlugschriften en soortgelijke documenten
    

  Sociale instelling

  • zijn kennis en kunde ter beschikking stellen van de afgevaardigden met het oog op de verdediging van hun belangen als werknemer
  • interesse tonen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van werknemers
  • bijdragen tot de geest van samenwerking
  • zich kunnen inleven in de werkomgeving van de doelgroep
    

  Taalkennis

  Kennis van de tweede landstaal

  Aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%, firmawagen …)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Plaats van tewerkstelling

  ACLVB

  Poincarélaan 72-74
  1070 Anderlecht

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart