Charter juridische geschillen

Op deze pagina:

  Charter met betrekking tot de verdediging van de belangen an leden van de ACLVB bij juridische geschillen

  De ACLVB verdedigt de belangen van de aangesloten leden in geval van juridische geschillen volgens de hieronder vermelde principes. Het betreft een individuele dienstverlening aan de leden en het gaat niet om een verzekering voor rechtsbijstand. Deze dienstverlening van de ACLVB kan opgesplitst worden in eerstelijnshulp en gerechtelijke bijstand, evenals een financiële tegemoetkoming bij het inwinnen van medische adviezen.
   

  In welke materies kunt u beroep doen op onze dienstverlening?

  Het betreft problemen of geschillen waarin je als werknemer of sociaal verzekerde betrokken kunt raken. Het gaat vooral om:

  • uw statuut en individuele en collectieve arbeids- en loonvoorwaarden als werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, beroepsopleiding,…
  • de verdediging van uw belangen in geval van faillissement van de werkgever, gerechtelijke reorganisatie of soortgelijke procedures;
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • gezinsbijslag;
  • werkloosheid;
  • ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • rust- en overlevingspensioenen
    

  Wat verstaan we onder eerstelijnshulp?

  Vanaf uw aansluiting als lid van de ACLVB hebt u recht op de volgende hulp:

  • opname van uw klacht of probleem;
  • informatie en advies over de te nemen stappen om uw rechten te vrijwaren;
  • tussenkomst bij uw werkgever, socialezekerheidsinstellingen of andere overheidsinstellingen;
  • bijstand of vertegenwoordiging in administratieve procedures zoals verhoren bij de RVA, de verschijning voor de Nationale Administratieve Commissie van de RVA;
  • aangifte van schuldvordering bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of soortgelijke procedures, voor zover er geen betwisting is en de aangifte tijdig kan gebeuren.  

  Buiten voormelde tussenkomsten zullen de medewerkers van de ACLVB u desgevallend doorverwijzen naar andere gespecialiseerde diensten.
   

  Wat verstaan we onder gerechtelijke bijstand en in welke gevallen heeft u daar, als lid van de ACLVB, recht op?

  De gratis gerechtelijke bijstand houdt in dat de ACLVB u vertegenwoordigt in procedures voor de arbeidsgerechten door de aanstelling van een advocaat of een gevolmachtigd afgevaardigde van onze centrale juridische dienst. De ACLVB neemt alle kosten van de procedure ten laste. Dit omvat zowel de erelonen van de aangestelde raadsman, als de gerechtskosten (bv. dagvaarding, kosten van uitvoering van vonnissen door een gerechtsdeurwaarder, aan de tegenpartij te betalen rechtsplegingsvergoeding bij verlies van de procedure).

  De gratis gerechtelijke bijstand is voorbehouden aan leden van de ACLVB die minstens 1 jaar effectief betalend lidmaatschap kunnen aantonen op het ogenblik van het ontstaan van het geschil. De referentiedatum is dus niet de datum van het opstellen van een juridisch dossier, maar wel het ogenblik waarop de vordering ontstaat.

  Enkele voorbeelden / wanneer ontstaat een geschil?

  • bij een onvoldoende opzeggingstermijn: de datum van kennisgeving van de opzegging;
  • bij loontekorten: de datum van vroegste onjuiste of ontbrekende betaling;
  • bij een beslissing van de ziekteverzekering: de datum van kennisgeving;
  • bij een betwisting over een erkenning van een arbeidsongeval: de datum van het ongeval.

  De periodes van lidmaatschap van het ACV of ABVV komen mee in aanmerking voor het bepalen van het jaar lidmaatschap, voor zover zij onmiddellijk voorafgaan aan de aansluiting bij de ACLVB. Wanneer de betrokkene zijn lidmaatschap bij het ACV of ABVV overdraagt naar de ACLVB nà het ontstaan van het geschil, bepaalt de ACLVB soeverein of er rechtsbijstand wordt verleend.

  Voor de leden die niet voldoen aan de vereiste van 1 jaar betalend lidmaatschap, kan de ACLVB beslissen om toch rechtsbijstand te verlenen mits betaling van een eenmalige forfaitaire bijdrage in de gerechtskosten ten bedrage van 300 euro.

  Het jaar betalend lidmaatschap is evenwel niet vereist voor betwistingen die voortvloeien uit het uitoefenen van studentenarbeid.
  Voor geschillen van jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd inzake hun beroepsinschakelingsuitkeringen, zal de eenmalige bijdrage van 300 euro daarentegen wel verschuldigd zijn indien zij op het ogenblik van het ontstaan van het geschil nog geen jaar betalend lidmaatschap hebben.
   

  Welke tegemoetkoming verleent de ACLVB indien u met het oog op of in het kader van een gerechtelijke procedure medisch advies dient in te winnen?

  Benevens de eerstelijnshulp en de gerechtelijke bijstand voorziet de ACLVB, mits voorlegging van een ereloonnota van de behandelende geneesheer, eveneens in een financiële tegemoetkoming in de medische kosten bij dossiers arbeidsongevallen en beroepsziekten ten bedrage van :

  • 50 euro voor het opstellen van een medisch attest dat noodzakelijk is om het standpunt van de arbeidsongevallenverzekering of het fonds voor de Beroepsziekten te betwisten;
  • 150 euro voor de bijstand die de geneesheer verleent in het kader van de eerste expertisezitting + maximum 100 euro voor alle bijkomende expertisezittingen samen.
   Indien de terugbetaling kan bekomen worden van de bevoegde instantie (bv. verzekeraar arbeidsongevallen), kan de ACLVB haar tegemoetkoming beperken tot het deel dat niet wordt terugbetaald.
    

  Waaruit bestaat de gerechtelijke bijstand en welke beperkingen zijn er?

  Draagwijdte

  De rechtsbijstand is beperkt tot procedures die behandeld worden voor de arbeidsgerechten, met uitzondering evenwel van de procedures in het kader van een collectieve schuldenregeling. 
  De rechtsbijstand dekt de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep, met inbegrip van procedures in kort geding, derdenverzet en andere buitengewone rechtsmiddelen, als eisende of als verwerende partij.
  Procedures voor het Hof van Cassatie maken eveneens deel uit van de bijstand voor zover de ACLVB oordeelt dat de betwisting van een ruimer principieel belang is of wanneer er syndicaal belang mee gemoeid is.

  De ACLVB zal het nodige doen voor de betekening en de uitvoering van vonnissen en zal de daaraan verbonden kosten van de gerechtsdeurwaarder ten laste nemen. De ACLVB kan nochtans weigeren tegemoet te komen in de kosten van tenuitvoerlegging wanneer het te verwachten voordeel niet in verhouding staat tot de kosten die de gedwongen tenuitvoerlegging met zich meebrengt.

  In geval van een betekening van een dagvaarding in het buitenland noodzakelijk is, zal de ACLVB soeverein beoordelen of zij deze kosten ten laste neemt, dit in functie van het te verwachten voordeel voor de aangeslotene. De ACLVB zal echter niet instaan voor de kosten die verbonden zijn aan de betekening en/of uitvoering in het buitenland van de gerechtelijke uitspraak.

  De rechtsbijstand dekt niet:

  • procedures voor administratieve rechtscolleges zoals bv. Raad van State, erkenningscommissie minder-validen;
  • procedures voor het Grondwettelijk Hof en in het buitenland gelegen rechtscolleges zoals het Europese Hof van Justitie, Europese Hof voor de Rechten van de Mens, tenzij de rechtspleging wordt aanhangig gemaakt in het kader van een geding ten gronde waarin rechtsbijstand werd verleend;
  • procedures voor de strafgerechten (bv. politierechtbank, correctionele rechtbank). Indien er evenwel een verband zou bestaan tussen de procedure voor de strafgerechten en de procedure voor de arbeidsgerechten, kan de ACLVB eenzijdig en ten uitzonderlijke titel beslissen alsnog bijstand te verlenen in de strafzaak.
  • procedures voor burgerlijke rechtbanken zoals echtscheidingen, huurgeschillen, consumentenzaken,…;
  • procedures in het buitenland. Voor geschillen die gevoerd worden buiten het Belgisch grondgebied voorziet de ACLVB enkel een tussenkomst indien het gaat om werknemers tewerkgesteld in de grenszone (maximum 100 km gelegen van de Belgische grens). In dergelijk geval zal het lid zelf een raadsman kunnen kiezen die het dossier behartigt en zal de ACLVB na voorlegging van de ereloonstaat van die raadsman overgaan tot terugbetaling, met een maximum evenwel van 625 euro.

  De juridische bijstand heeft uiteraard geen betrekking op de betaling van de vergoedingen waartoe het lid veroordeeld wordt (bv. een verbrekingsvergoeding) of wanneer de rechtbank een schadevergoeding oplegt wegens tergend en roekeloos geding.

  De ACLVB betaalt niet de erelonen van de advocaten die door het lid zelf werden aangesteld en in dergelijk geval evenmin de gerechtskosten. De ACLVB neemt wel de expertisekosten ten laste (bv. aanstelling door de rechtbank van bv. een accountant, schriftdeskundige, geneesheer). De ACLVB kan evenwel weigeren de kosten van het deskundig onderzoek ten laste te nemen wanneer het lid de door ons voorgestelde medische advisering weigert, zich zonder gegronde reden of zonder verwittiging niet aanmeldt op het deskundig onderzoek.

  De expertisekosten worden evenmin ten laste genomen wanneer de expertise uitwijst dat het lid foutieve informatie heeft verstrekt die geleid heeft tot het instellen van de vordering (bv. lid stelt dat de handtekening op het betwiste document vals is en de expert komt tot de vaststelling dat het wel degelijk om de handtekening van het lid gaat).

  In principe moeten de nuttige stukken voor de behandeling van een dossier bijgebracht worden in de landstaal waarin de procedure wordt gevoerd. Uitzonderlijk kan de ACLVB instaan voor de kosten van de vertaling van die stukken die door de rechtbank worden bevolen. De ACLVB zal echter niet instaan voor de vertaling of de kost ervan van procedurestukken (expertiseverslagen, conclusies, vonnissen, …) in het geval dat het lid de landstaal waarin de rechtspleging wordt gevoerd niet genoeg machtig is. 

  Vertegenwoordiging voor de rechtbanken

  Het lidmaatschap bij de ACLVB kan niet beschouwd worden als een verzekering rechtsbijstand, hetgeen impliceert dat de leden niet de vrije keuze van een raadsman hebben.

  De ACLVB beslist autonoom of het de behandeling van uw dossier toevertrouwt aan hetzij een medewerker van de vakorganisatie (volmachtdrager) hetzij aan een door haar aangeduide raadsman. De behandeling van de dossiers gebeurt dus enkel via een medewerker van de vakorganisatie (volmachtdrager) of via de door de ACLVB aangeduide advocaten.

  In geen ander geval zal de ACLVB tegemoet komen in de betaling van erelonen van advocaten die vrij gekozen worden door de leden.

  Leden die, vooraleer de ACLVB te raadplegen, reeds beroep deden op de diensten van een persoonlijke raadsman kunnen evenmin aanspraak maken op betaling van het ereloon van die advocaat voor diens gepresteerde diensten.
  Indien de ACLVB soeverein heeft beslist om exceptioneel toch een dossier over te nemen van een eerder door het lid aangestelde persoonlijke raadsman zal dit om deontologische redenen pas gebeuren na het bekomen van een schrijven van betrokken raadsman dat die geen bezwaar heeft in zijn opvolging.

  Indien het dossier behandeld wordt door een door de ACLVB aangestelde raadsman, zullen de leden, behoudens in die specifieke gevallen waarin de advocaat of de ACLVB meent dat zulks wenselijk is, geen rechtstreeks contact opnemen met die raadsman. Indien dit toch gebeurt, zonder voorafgaand akkoord van de ACLVB, zal de ACLVB de eventuele bijkomende erelonen die daardoor aan de advocaat zouden verschuldigd zijn, niet ten laste nemen. Deze dienen door de leden zelf te worden gedragen.

  Indien er door de rechtbank of het hof een rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend aan het lid, dan aanvaardt deze dat die vergoeding uitsluitend toekomt aan de aangestelde raadsman die hem heeft vertegenwoordigd, en deel uitmaakt van diens ereloon. Wordt het lid zelf veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding, dan zal deze door de ACLVB als gerechtskost ten laste worden genomen.

  De ACLVB behoudt zich het recht voor terugbetaling te eisen van de gemaakte gerechtskosten, wanneer het lid een dading sluit met de tegenpartij buiten medeweten van de dienst, dossierbeheerder of advocaat die het dossier behandelt.
   

  In welke gevallen kan de gerechtelijke bijstand worden geweigerd of stopgezet?

  De gerechtelijke bijstand of de voortzetting hiervan wordt geweigerd :

  • wanneer de voorwaarden inzake lidmaatschap niet of niet meer vervuld zijn;
  • wanneer de ACLVB oordeelt dat er onvoldoende kans op slagen is;
  • wanneer de kosten van de gerechtelijke procedure niet in redelijke verhouding staan tot de voordelen die daar tegenover staan voor het lid;
  • wanneer de medewerker van de ACLVB of de aangeduide raadsman van oordeel is dat de verdere samenwerking niet meer mogelijk is gelet op de houding en/of gedraging van het lid;
  • wanneer de medewerker van de ACLVB of de aangeduide raadsman ervan op de hoogte wordt gebracht dat een door het lid aangestelde raadsman of dossierbeheerder mee het dossier wenst op te volgen;
  • wanneer het lid nalaat gevolg te geven aan het verzoek van de medewerker of raadsman, tot het verlenen van bijkomende inlichtingen en/of stukken die essentieel zijn voor de verderzetting van de belangenbehartiging (bv. voor opmaken van conclusies);
  • wanneer het te verdedigen belang, de te voeren procedure of de te ontwikkelen argumentatie in strijd is met de standpunten van de ACLVB of indruist tegen de syndicale werking van de ACLVB);
  • wanneer het lid naar aanleiding van een bestaand rechtskundig dossier beslist om een aansprakelijkheidsvordering te stellen tegen de ACLVB of de aangeduide raadsman. In dergelijk geval zal de ACLVB uiteraard ook niet tussenkomen in het ereloon van de door het lid gekozen raadsman.
  • Indien zou komen vast te staan dat de vordering gesteund is op een leugenachtige verklaring van het lid.
  • Indien het lid buiten het medeweten van de ACLVB een minnelijke regeling sluit met de tegenpartij.

  De ACLVB kan dus zonder motiveringsplicht vrij beslissen al dan niet een procedure aanhangig te maken rekening houdende met de haalbaarheid van de vordering. De ACLVB beschikt over dezelfde appreciatiebevoegdheid ten aanzien van dossiers van leden die overkomen van een andere vakorganisatie.
  Ook het voortzetten van de procedure (en het eventueel beroep aantekenen bij een negatieve beslissing) behoort tot de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van de ACLVB. Indien het lid ondanks de negatieve beslissing van de ACLVB, het dossier wil aanhangig maken bij de rechtbank of een bestaande procedure wil voortzetten, zal hij het dossier moeten toevertrouwen aan een persoonlijke raadsman en zal de ACLVB niet tussenkomen in de betaling van het ereloon.

  In dergelijk geval zal de ACLVB al de in haar bezit zijnde stukken terugbezorgen aan het lid of de door hem gekozen raadsman. 
  Het recht op bijstand is gekoppeld aan het lidmaatschap hetgeen impliceert dat de behandeling van het dossier stopgezet wordt van zodra het lid geen bijdragen meer betaalt.

  In geval van stopzetting van de gerechtelijke procedure om bovenvermelde redenen zal de ACLVB niet langer tussenkomen voor wat betreft de gerechtskosten ten laste van de betrokkene.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart