PC 322.01 | Dienstencheques : Samenvatting sectoraal akkoord !

23/06/2022 - 16u

Sectoraal akkoord voor de dienstenchequewerknemers

Het akkoord voor de dienstenchequesector werd eind vorige week definitief goedgekeurd door alle partijen. Hieronder staat een opsomming van alle punten. Als je het akkoord liever in zijn volledigheid leest, kan je het hier downloaden.

Koopkracht

De minimumlonen en reële lonen worden met 0,4% verhoogd vanaf 1/06/2022.

Anciënniteit

Geïndexeerd minimumloon

vanaf 1/06/22

Geïndexeerd en verhoogd minimumloon

vanaf 1/6/22

Minder dan 1 jaar

€ 12,29

€ 12,34

Ten minste 1 jaar

€ 12,76

€ 12,81

Ten minste 2 jaar

€ 12,91

€ 12,96

Ten minste 3 jaar

€ 13,06

€ 13,11

Sectorale anciënniteitsbarema’s

De sociale partners voeren de verplichting in om rekening te houden met de anciënniteit van de huishoudhulp bij een andere werkgever in de sector. Dit was tot nu toe nog niet verplicht en hing dus af van de goodwill van je werkgever.

De werkgever vraagt bij aanwerving naar reeds opgedane ervaring in de sector voor de bepaling van je anciënniteit. Je moet dan de nodige bewijzen van de bestaande anciënniteit overhandigen aan de nieuwe werkgever. Dat kan bv. met een loonbrief.

Woon-werkverplaatsingen

  • De vergoeding voor woon-werkverkeer tussen je woonplaats en eerste klant wordt vanaf 1 juni verhoogd van 75 % naar 90% van het sociaal abonnement. De tabel met de nieuwste bedragen vind je verderop.
  • De vergoeding voor verplaatsingen tussen twee klanten stijgt van 0.13 en 0.15 euro naar 0.28 euro per kilometer. Er wordt naar gestreefd om dit zo snel als mogelijk verder te laten stijgen tot het bedrag dat geldt voor ambtenaren (momenteel 0,3707 euro).
  • De vergoeding om boodschappen te doen op vraag van de klant wordt vanaf 1/6/2022 volledig gelinkt aan dat van de ambtenaren (0,3707 euro/km vanaf 1/6).
  • De fietsvergoeding stijgt van 0.23 euro naar 0.25 euro.

Eindejaarspremie

Er zal voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 een gelijkstelling zijn voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona voor het openen van het recht op een eindejaarspremie, maar niet voor het berekenen van de eindejaarspremie.

Vanaf de eindejaarspremie en de syndicale premie 2022 is de voorwaarde om rechthebbende te zijn een anciënniteit van minstens 30 arbeidsdagen in het PC 322.01 in de referteperiode (i.p.v. de huidige 65 dagen).

Syndicale premie

Vanaf 2021 bedraagt het bedrag van de syndicale premie 145 euro. Concreet wil dit zeggen dat je dit jaar recht hebt op 145 euro als je aan de voorwaarden voldoet. Wie vorig jaar reeds de premie van 120 euro ontvangen heeft, krijgt de bijkomende 25 euro van 2021 ook nog dit jaar uitbetaald.

Tijdskrediet, SWT en landingsbanen

Alle reeds bestaande systemen worden verlengd, en bijkomend worden ook alle mogelijke systemen ingevoerd.

CAO werkbaar werk

Er zal een CAO werkbaar werk in elk bedrijf van de sector moeten worden afgesloten. Op sectoraal niveau zal er een werkgroep worden opgericht die zich zal buigen over de manier waarop dit zal moeten gebeuren. Deze werkgroep zal ook een keuzemenu opstellen met enkele thema’s, waarvan er minstens drie besproken moeten worden in de organisatie.

Aanmoedigingspremies

Het toepassingsgebied van de aanmoedigingspremies wordt vanaf 2022 uitgebreid met tijdskrediet “zorg voor een kind onder de 8 jaar”. 

(Telefonische) bereikbaarheid voor noodgevallen

Voor het einde van 2022 moeten in alle organisaties regelingen getroffen zijn om de bereikbaarheid van de dienst of verantwoordelijke te verzekeren voor noodgevallen. Deze moeten ten laatste in voege gaan begin 2023.

In 2023 zullen de sociale partners zich buigen over de evaluatie van deze maatregel.

Werkgroep medisch toezicht

De sociale partners zullen een werkgroep oprichten met betrekking tot medisch toezicht.

Opleiding

De huidige afspraken rond vorming worden verlengd tot eind 2022, waarbij er 2 dagen opleiding worden toegekend per voltijds equivalent (2 halftijdse werknemers = 1 voltijds equivalent). Op individuele vraag kan er een derde dag worden toegekend.

Digitale opleiding

De sociale partners zullen een werkgroep oprichten om zich te buigen over afspraken rond digitale opleidingen voor de huishoudhulpen.

Systematische arbeidsduuroverschrijding

Het Sociaal Fonds zal, bij het verzenden van de formulieren voor de eindejaarspremie en de syndicale premie een standaard aanvraagformulier voegen, waarmee je je werkgever kunt vragen om je deeltijds arbeidscontract aan te passen indien er een systematische overschrijding is van de contractueel bepaalde arbeidsduur (minstens één uur gedurende drie maanden).

Als je bijvoorbeeld met een 24-urencontract gedurende drie maanden elke week minstens 25 uur werkt, heb je dus in principe recht op een 25-urencontract.

Tabel tussenkomsten woon-werkverplaatsingen

Klik hier voor de tabel.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart