PC 322.01 | Dienstencheques : update maatregelen en veiligheidsvoorschriften Covid-19

23/11/2020 - 15u

Update maatregelen en veiligheidsvoorschriften dienstenchequesector Covid-19

Sedert begin deze maand zijn we officieel een tweede lockdown ingegaan, met heel wat nieuwe maatregelen en bijbehorende vragen die ermee gepaard gaan.

Dienstenchequesector = complex

De dienstenchequesector is heel wat complexer wat dit betreft, aangezien de regelgeving rond de covid-pandemie voor een groot deel onder de bevoegdheid van de verschillende regio’s valt. Dit zorgt ervoor dat er in Vlaanderen, Wallonië en Brussel andere maatregelen gelden. Die onduidelijkheid is zo groot dat in de pers soms ongelukkige uitspraken terecht komen die bijvoorbeeld wel gelden in Wallonië, maar niet in Vlaanderen. Bijkomend heeft het paritair comité wel nog steeds bevoegdheid op federaal niveau.

Noodzaak aan duidelijkheid en eenheid

Als nationale vakbond zijn we rotsvast overtuigd van de noodzaak aan duidelijkheid en eenheid voor alle werknemers van de sector, ongeacht de regio. Daarom dringen we erop aan om op federaal niveau de regelgeving te coördineren zodat alle werknemers van de sector gelijk behandeld worden. Elke werknemer is tenslotte even waardevol.

In afwachting daarvan willen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de verschillende maatregelen in de regio’s.

Sectorgids

Tegelijkertijd zijn we met de sociale partners al enige tijd aan het werk aan een sectorgids die duidelijk richtlijnen mee moet geven aan de werkgevers. De verschillen tussen de regio’s maken deze onderhandelingen er niet eenvoudiger op. De nieuwe maatregelen van de Vlaamse Regering kunnen hier misschien eindelijk een oplossing bieden om de laatste moeilijkheden te overbruggen.

Belangrijkste maatregelen dd. 24/11/2020

Hieronder vinden jullie een korte opsomming per regio van de belangrijkste maatregelen die op dit ogenblik (24/11/2020) in voege zijn.

Vlaanderen

Vlaanderen voorziet een verhoogde tegemoetkoming voor de werkgevers om beschermingsmateriaal te voorzien voor alle werknemers. Dit bedrag komt neer op 2.89 euro per cheque voor november en december.

1. Werknemers in de sector moeten vorming krijgen rond het correct gebruik van beschermingsmateriaal. Dit moet meer zijn dan enkel een opsomming van de maatregelen.

2. Je onderneming voorziet minstens het volgende materiaal:

• Papieren zakdoekjes ;

• Papieren handdoekjes ;

• Handschoenen die vervangen worden na iedere nieuwe klant ;

• Ontsmettingsgel ;

• Mondmaskers.

3. Je onderneming geeft je een telefoonnummer dat bereikbaar is voor vragen of om te melden dat je je werk niet veilig kunt uitvoeren.

4. Als je in quarantaine of isolatie moet gaan, mag je niet werken!

5. Je mag in geen geval werken bij iemand die in quarantaine of isolatie zit!

6. De minimale afstand van 1.5 meter moet ten allen tijde gerespecteerd worden.

7. Als je je onveilig voelt omdat de maatregelen niet gerespecteerd (kunnen) worden, heb je het recht om de werkplek te verlaten. Hierna contacteer je onmiddellijk je werkgever.

8. Licht onmiddellijk je werkgever in als je je ziek voelt.

9. Bij de klant thuis moet minstens het volgende gerespecteerd worden :

• Het dragen van een mondmasker als je in dezelfde kamer bent als de klant. Dit geldt ook voor je klant zelf!

• Indien mogelijk bevindt de klant zich in een volledig andere ruimte.

• Als dit niet mogelijk is, moet er naast het dragen van een mondmasker altijd 1.5 meter afstand gehouden worden. Als dit niet kan, kan er niet gewerkt worden!

• Gebruik zoveel als mogelijk handschoenen, en vervang ze na elke poetsbeurt. Daarnaast moet je natuurlijk aandacht besteden aan het wassen van je handen.

• Eerst en vooral moeten alle aanraakpunten (klinken, schakelaars, etc.) gereinigd worden voor je aan andere taken begint. Deze moeten ook gereinigd worden voor je je werk beëindigd.

• Gebruik maximaal het beschermingsmateriaal dat je werkgever je ter beschikking moet stellen. Veiligheid voor alles!

10. Je klant heeft geen bezoek tijdens de poetsuren. Enkel voor essentiële zaken (zorg, dringende herstellingen) kan een uitzondering toegelaten worden.

11. Je klant verlucht de ruimtes vooraleer je aanwezig bent. De meest efficiënte manier is het openzetten van twee ramen die zich tegenover elkaar bevinden.

12. Je klant is verplicht om quarantaine of isolatie te melden aan je werkgever. Ook als hij/zij denkt dat je je werk niet veilig kunt uitvoeren, moet hij/zij hiervoor je werkgever contacteren.

13. Bij een last-minute annulatie binnen de 48u gelden de gebruikelijke regels.

We herinneren je graag ook even aan de regels in de sector die stellen dat je bij een onaangekondigde afwezigheid en gebrek aan vervangend werk NIET op economische werkloosheid geplaatst kunt worden! Je mag ook niet verplicht worden om (on)betaald verlof te nemen om die uren te overbruggen.

OPGELET: Indien je niet bij iemand wil werken zonder dat sprake is van inbreuken op één van de hierboven vermelde richtlijnen, zul je moeten terugvallen op bestaande verlofregelingen zoals overuren, vakantie, toegestane afwezigheid,…

Waals Gewest

De Waalse overheid heeft andere maatregelen getroffen dan Vlaanderen. In plaats van de kosten voor beschermingsmiddelen terug te betalen voorziet men subsidies voor bedrijven.

Voor november en december krijgen de ondernemingen een premie van €5000. Daarnaast wordt voor dezelfde maanden een vergoeding voorzien van €18 per uur per werknemer om het loon te kunnen doorbetalen voor onproductieve uren ten gevolge van Corona (annuleringen, quarantaine etc.), de eerste 14 dagen ziekte, feestdagen, vooropzeg of klein verlet.

Verder gelden ook regels betreffende de veiligheid van de werknemers:

1. De onderneming moet zowel jou als de klanten duidelijk informeren over de veiligheidsmaatregelen en moet daarnaast tijdens de werkuren voor beiden bereikbaar zijn om vragen/problemen het hoofd te bieden.

2. Er moet vorming rond veilig werken gegeven worden aan alle werknemers.

3. Alle richtlijnen en regels moeten in een samenvattend document gezet worden en voor elke prestatie aan je gegeven worden. Dit vervangt de vorming niet!

4. Voor elke (!) prestatie wordt minstens het volgende ter beschikking gesteld door je werkgever:

• Een mondmasker (een nieuw masker per klant) ;

• Handschoenen, voor zover die niet door de klant gegeven worden ;

• Ontsmettingsgel.

5. De onderneming contacteert je regelmatig om zeker te zijn dat de werkomstandigheden veilig zijn.

6. De onderneming moet de klanten eraan herinneren dat ze verplicht zijn om op voorhand te waarschuwen als ze de prestaties moeten annuleren vanwege quarantaine of isolatie.

7. Werken bij klanten die in quarantaine of isolatie zijn is verboden.

8. Het is ten sterkste aangeraden om voor sommige taken een mondmasker te dragen (poetsen sanitair, vervangen beddengoed,…).

9. Social distancing moet maximaal gerespecteerd worden. Kan geen 1.5 meter gegarandeerd worden, mag er niet gewerkt worden!

10. Je moet zoveel mogelijk handschoenen dragen en in elk geval grote aandacht besteden aan handen wassen.

11. Als je je onveilig voelt omdat de maatregelen niet gerespecteerd (kunnen) worden, heb je het recht om de werkplek te verlaten. Hierna contacteer je onmiddellijk je werkgever.

12. De klant bevindt zich tijdens het poetsen in een andere ruimte, als dat niet mogelijk is moet punt 8 gerespecteerd worden.

13. Er is geen bezoek tijdens de poetsuren, de enige uitzondering is essentieel bezoek.

14. De werkplaatsen worden zo goed als mogelijk verlucht.

Indien deze instructies niet gerespecteerd worden, heb je het recht om direct het werk stop te zetten. De klant is in dat geval nog steeds verplicht om te betalen.

Brussel

De maatregelen die Brussel getroffen heeft tav ondernemingen (subsidies ed) werden vanaf augustus tot op ogenblik van schrijven niet meer hernieuwd, daarom worden ze hier ook niet opgenomen.

De veiligheidsmaatregelen blijven natuurlijk wel gelden. Hieronder een opsomming:

1. Je mag onder geen enkel beding werken bij een vermoedelijk besmet persoon. De klant informeert de onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.

2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande activiteit plaatsvindt, verwittigt de klant je onderneming. Als je onderneming geen vervanging kan voorzien, gelden de contractuele afspraken.

3. De woning moet idealiter voor je aankomt, verlucht worden. Als je het nodig vindt, moet je zelf ook je werkplek kunnen verluchten.

4. Het schoonmaakmateriaal en de schoonmaakproducten moeten makkelijk toegankelijk zijn.

5. De klant moet elk contact zoveel mogelijk vermijden. Blijf niet in dezelfde ruimte. En als dat niet mogelijk is, moet de social distancing-regel (1,5 m afstand houden) verplicht nageleefd worden. Een mondmasker dragen om het besmettingsgevaar te beperken is aangeraden.

6. Was je handen zo veel als nodig. Water en zeep volstaan. Het nodige materiaal om je handen te drogen moet ook voorzien zijn (bij voorkeur wegwerpdoekjes).

7. Het gebruik van elektronische dienstencheques wordt sterk aangeraden.

8. Contacteer je onderneming indien jij of iemand van je gezin symptomen vertoont; zelfs bij lichte verschijnselen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart