1. Hoe word je uitzendkracht?

  Als je graag uitzendkracht wil worden, kan je je laten inschrijven in een uitzendbureau. Je mag je gratis inschrijven bij een onbeperkt aantal uitzendbureaus.
  Vooraleer een jobaanbod te kunnen bekomen zal de kandidaat-uitzendkracht eerst een intentieverklaring ondertekenen. Dit is een document waaruit blijkt dat het de bedoeling is als uitzendmedewerker te werken bij het bureau van inschrijving. Pas dan kan het uitzendkantoor met de werknemer aan de slag.

  Meer info in onze brochure

 2. Bestaat er een modelcontract voor de uitzendsector?

  Ja. Het uitzendbureau is verplicht om de modelovereenkomst te gebruiken zoals opgesteld door de sociale partners. Wat omvat deze arbeidsovereenkomst?

  • Informatie over de ondertekenende partijen (uitzendbureau en uitzendkracht);
  • Het bruto-uurloon, de verplaatsingskosten, de ploegenpremies;
  • De duur van de overeenkomst;
  • De proefperiode, indien van toepassing;
  • De uit te voeren functie bij de gebruikende onderneming;
  • Informatie over de gebruiker (naam van de onderneming, werkplaats, etc.);
  • De reden waarom er beroep wordt gedaan op uitzendkracht;
  • Informatie over de wekelijkse arbeidstijd en het uurrooster.

  Meer info in onze brochure

 3. Bestaat er in de sector van de uitzendarbeid nog een proefperiode? Zo ja, van welke duur?

  Ingevolge de harmonisering van de opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden, werd ook de proefperiode in de meeste arbeidsovereenkomsten verboden. Voor arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid werd de proefperiode evenwel behouden. Het is dus nog steeds mogelijk dat er een proefperiode in dit type van arbeidsovereenkomst is opgenomen.

  De wetgeving bepaalt dat de eerste drie werkdagen als een proefperiode worden beschouwd, tenzij de partijen anders overeenkomen. Tot het verstrijken van deze termijn van 3 dagen, kunnen de partijen de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding beëindigen.

  Let op! Als de uitzendkracht voor eenzelfde functie, eenzelfde werk en bij eenzelfde gebruikende onderneming via opeenvolgende uitzendcontracten wordt tewerkgesteld zijn achtereenvolgende proefperiodes verboden.

  Meer info in onze brochure

 4. Welk loon krijg je als uitzendkracht?

  Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer met dezelfde functie in dienst bij de gebruikende onderneming. Zo zal bijvoorbeeld het bedrijf dat gebruik maakt van uitzendkrachten hen maaltijdcheques moeten uitbetalen indien deze ook voor het vast personeel zijn voorzien. Zij genieten met andere woorden van dezelfde voordelen als de vaste werknemers uit de onderneming.

  Meer info in onze brochure

 5. Wat doe je als uitzendkracht in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid?

  Wanneer een uitzendkracht ziek/arbeidsongeschikt wordt, moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden, zoals het uitzendkantoor zo snel mogelijk verwittigen (en desgevallend ook de gebruikende onderneming), en dit ten laatste vóór het aanvangsuur van zijn arbeidsprestaties.

  We raden je aan om zo snel als mogelijk het medisch attest op te sturen naar het uitzendbureau. Meer gedetailleerde regels zijn normaliter terug te vinden in het arbeidsreglement van het uitzendbureau.

  Meer info in onze brochure

 6. Hoe gebeurt de elektronische ondertekening van de uitzendovereenkomst?

  De arbeidsovereenkomst kon tot voor kort enkel elektronisch worden ondertekend met de elektronische identiteitskaart via een pc en een kaartlezer. Deze mogelijkheid bestond reeds maar was tot nog toe weinig in trek.

  Vanaf 1 oktober 2016 kunnen de uitzendovereenkomsten elektronisch getekend worden met een smartphone, tablet of PC via een gepersonaliseerd paswoord, waarbij geen e-ID is vereist. Dit mechanisme vergt evenwel een mandaat vooraf dat maar één keer moet worden toegekend via de elektronische identiteitskaart.

  Meer info in onze folder

 7. Wanneer moet ik mijn contract tekenen?

  Vraag aan je werkgever om ruim op voorhand je contract te tekenen. Zo heb je zelf de kans om het contract eens mee naar huis te nemen en het rustig na te lezen. Heb je vragen? Dan heb je nog de tijd om die te stellen aan je baas, je ouders of je vakbond. Teken zeker het contract op voorhand. Ga nooit aan de slag voordat je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten!

 8. Wat is het verschil tussen een overeenkomst van bepaalde en onbepaalde duur?

  Bij een contract van bepaalde duur wordt een duidelijke einddatum geplakt op het contract. Heel vaak worden jonge werknemers eerst aangenomen onder een contract van bepaalde duur voor bijvoorbeeld een half jaar. Na die periode ben je dus in principe terug werkloos tenzij het contract wordt verlengd of wordt omgezet naar een contract van onbepaalde duur. Tijdens het contract van bepaalde duur kan je niet ontslagen worden zonder een opzegtermijn of vergoeding.

  Een contract van onbepaalde duur is de droom van iedere werkzoekende. Dit soort contract biedt je heel wat zekerheid, want het contract heeft geen einddatum. De werkgever kan je dus nooit zomaar ontslaan zonder dat hij je een vergoeding moet betalen of een opzegtermijn moet laten doorlopen.

 9. Wat is een overeenkomst voor een bepaald werk?

  Dit type van arbeidsovereenkomst bevat geen einddatum, maar gaat om het uitvoeren van een duidelijk omschreven taak. Zo’n overeenkomst moet schriftelijk en individueel worden afgesloten, ten laatste op het tijdstip waarop het contract van start gaat.

 10. Wat is een vervangingsovereenkomst?

  Een vervangingsovereenkomst is een specifieke overeenkomst waarbij je een werknemer vervangt wiens arbeidsovereenkomst geschorst is (bv. wegens ziekte of zwangerschap). Een vervangingsovereenkomst mag niet gebruikt worden om werknemers die omwille van economische redenen zijn geschorst te vervangen. Ook hier is een schriftelijk contract vereist. Er moet worden vermeld wie om welke reden wordt vervangen, en onder welke voorwaarden je wordt aangenomen als vervanger. Een vervangingsovereenkomst mag in totaal niet langer duren dan twee jaar (tenzij bij een schorsing wegens loopbaanonderbreking of vermindering van prestaties).

 11. Welke documenten moet mijn werkgever mij bezorgen?

  Tijdens de tewerkstelling zal je werkgever je nog een aantal documenten moeten bezorgen. Maandelijks moet je een loonbrief ontvangen waarop de berekening van je loon wordt gemaakt. Jaarlijks moet je bovendien een belastingfiche en een individuele rekening ontvangen.

 12. Welke andere zaken moet ik in orde brengen als ik ga werken?

  Je zal niet langer aangesloten zijn bij het ziekenfonds van je ouders. Je moet dus zelf beslissen bij welk ziekenfonds je wil aansluiten en je inschrijven.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart