Werkgevers aanvaarden dan toch sectorakkoord nachtwerk voor de e-commerce

22/12/2015 - 16u

2 Weken geleden nog schreven wij dat het sectoroverleg om tot een kader te komen dat nachtwerk moet mogelijk maken voor de elektronische handel op niets was uitgedraaid.

We zegden toen ook al dat ondertussen een wetsontwerp werd ingediend dat nachtwerk zal toelaten in alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. En dat dit ervoor zorgde dat de werkgevers er geen enkel belang meer bij hadden om over een sectorale omkadering te praten omdat dat wetsontwerp aantoonde dat de politiek bereid was hen op hun wenken te bedienen.

Van bij aanvang hebben de vakbonden gesteld mee te willen werken aan een globaal kader voor e-commerce. Maar alleen mits sluitende garanties voor kwaliteitsvolle fatsoenlijke jobs. En dat via een sectorkader dat als raam moet dienen voor de verdere invulling op ondernemingsvlak
Tot voor kort waren de werkgevers totaal niet bereid om hierover afspraken vast te leggen in een sectorkader. Waarom zouden zij ook? Zij wisten immers dat zij door de een aantal politici op hun wenken zouden worden bediend. Bovendien, zo zeggen de werkgevers, zou een sectorkader alleen maar méér beperkingen opleggen en de invoering van nachtwerk alleen maar moeilijker en duurder maken.

Het is pas sinds de tussenkomst van het kabinet van Werk dat ze zich wat inschikkelijker zijn gaan opstellen waardoor op 21 december een sectorkader kon worden afgesproken. Het sectorkader is een draaiboek voor bedrijven die nachtwerk willen invoeren in het kader van hun e-commerce activiteiten. Het geeft aan wat wel kan en wat niet kan, en wat ze op ondernemingsvlak verder nog moeten invullen.

De invoering ervan is gebonden aan een zeer specifieke procedure waarbij via ondernemingsoverleg wordt bepaald voor welke taken en functies nachtwerk wordt mogelijk gemaakt en welke omkadering daarvoor wordt voorzien. In de ondernemingen zonder vakbondsaanwezigheid kan nachtwerk maar worden ingevoerd, mits invulling van de principes uit het sectorkader via een wijziging van het Arbeidsreglement, en mits verslaggeving over de voorafgaande procedure aan het paritair comité.

Dit sectorkader biedt garanties dat de jobs die hierdoor ontstaan fatsoenlijke banen zijn die goed omkaderd worden.
Nachtwerk blijft de uitzondering in de sector van de handel. Het nachtwerk beperkt zich immers strikt tot de werken in het kader van de e-commerce activiteiten van de firma’s.

Het sluiten van dit akkoord inzake nachtwerk voor e-commerce heeft geen enkele impact heeft op de huidige winkelopeningstijden en op het zondagswerk. Maar de meest cruciale fase wordt die van de invulling van dit sectorkader in de bedrijven. En vooral op het moment van de onderhandelingen in de bedrijven zullen wij zéér waakzaam zijn, meer bepaald dat het zal gaan over contracten van onbepaalde duur, met een degelijk arbeidsregime en uurrooster, zonder een invasie van studenten, en met een duidelijke afbakening van functies die werken voor de e-commerce.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart