PC's 202, 311 en 312 : Ondertekening van de cao's

10/07/2019 - 10u

Na moeizame onderhandelingen en een aantal compromissen van beide zijden, werd, binnen het beperkte kader van het IPA, vandaag de sectorale CAO's voor de grootdistributie (PC 202/311/312) getekend.

Hieronder een oplijsting van de bekomen zaken:
- Vanaf 01/07/2019 wordt het gemiddeld minimum maandinkomen, de barema's en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd met 26 euro bruto per maand. 

- In december 2019 wordt aan een voltijdse werknemer in dienst op 30 november 2019 een éénmalige brutopremie van 75 euro toegekend. Voor deeltijdsers staat dit in verhouding tot hun prestaties.

- Vanaf 01/01/2020 wordt de fiestvergoeding opgetrokken van 0.22 euro naar 0.24 euro per afgelegde kilometer, en dit voor de werkelijk afgelegde afstand tussen woonplaats en werk.

- De grens van 2 km voor de tussenkomst door de werkgever in de kosten voor openbaar vervoer wordt opgeheven.

- Voor de duur van het sectorakkoord komen de sociale partners overeen om, in de mate van het mogelijke en binnen de actuele wettelijke context de sectorale CAO's met betrekking tot SWT en tijdskrediet te verlengen.

- Voor het geheel van de sector wordt een opleidingsinspanning voorzien die minstens gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van vijf dagen gemiddeld, per voltijds equivalent voor de jaren 2019-2020 samen. Bedrijven die dit gemiddelde niet halen, moeten hun opleidingsinspanningen opvoeren. 

- Er zal een werkgroep opgericht worden om te starten met duaal leren in de bedrijven van de sector.
- De opleiding 'agressie in de winkel' blijft behouden.

- Via het Sociaal Fonds zullen de sociale partners specifiek voor PC 311 bekijken in welke mate een aantal opleidingen kan worden georganiseerd.

-  Alle huidige tussenkomsten van het Sociaal Fonds inzake tewerstellingsmaatregelen blijven behouden bij ongewijzigde wetgeving en sociale lasten. Overzicht van de tussenkomsten van het Fonds:

  • Beroepsopleiding
  • Aanvulling tijdskrediet
  • Definitieve arbeidsongeschiktheid
  • Aanwervingspremie jongeren - 25 jaar
  • Tussenkomst in de kinderopvang

- De premie bij ontslag wegens overmacht wordt verhoogd van 123.95 euro naar 186 euro vanaf 01/07/2019.

- Behoud van de sectorale werkgroepen, waarbij een duidelijke agenda en planning wordt opgesteld.

- In PC 311 wordt het aantal mandaten van plaatsvervangers in de syndicale afvaardiging als volgt verhoogd:

  • Bedrijven die tussen 501 en 1200 werknemers in dienst hebben; verhoging van 1 naar 3 mandaten van plaatsvervangers.
  • Bedrijven die meer dan 1200 werknemers in dienst hebben; verhoging van 1 naar 4 mandaten van plaatsvervangers.

Indien het aantal effectieve mandaten in de onderneming reeds hoger is dan het nieuw bekomen gecumuleerde aantal effectieve mandaten en plaatsvervangers zoals bepaald door de sector, dient het aantal plaatsvervangers niet te worden verhoogd.

- Werkgevers verbinden er zich toe om de tijdsregistratie , voor zover dit nog niet is gebeurd, dit punt op de agenda van de onderneming te plaatsen om een passende oplossing te vinden voor de situatie van de onderneming.

- Vanaf 01/01/2020 hebben de werknemers met 4 jaar anciënniteit in de onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

- De collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, gesloten op het vlak van de sector en van de bedrijven, worden verlengd voor de duur van dit akkoord. Niettegenstaande het juridisch niet 100% klopt dat bedrijven via sectorakkoord verplicht worden om hun CAO's van bepaalde duur te verlengen, wordt in de meeste bedrijven hier toch rekening mee gehouden. 
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart