ACLVB tevreden met het engagement om het aantal dagcontracten met 20% terug te dringen

24/07/2018 - 17u

De Liberale Vakbond is tevreden met het engagement om het aantal dagcontracten met 20% terug te dringen én hierover een beter bedrijfsoverleg te voeren

Na meer dan een jaar onderhandelen, zijn vakbonden en werkgeversorganisaties tot een akkoord gekomen dat tot een daadwerkelijke vermindering van het aantal opeenvolgende dagcontracten zal leiden. Het akkoord wordt ingeschreven in een nieuwe versie van cao 108.

Een eerste verwezenlijking betreft een engagement dat erin bestaat om het aandeel opeenvolgende dagcontracten in het totaal aantal interimcontracten tijdens de periode 2018-2019 met maar liefst 20% te verminderen. Er wordt reeds in een evaluatie voorzien in 2020 om te controleren of deze doelstelling werd bereikt. Indien de doelstelling niet bereikt zou worden, zullen afdwingbare maatregelen worden genomen.

Ten tweede wordt ook de informatie- en consultatieprocedure versterkt. Bij het begin van elk semester zullen de werknemersvertegenwoordigers (OR, en bij ontstentenis de syndicale afvaardiging) geïnformeerd worden over het aantal opeenvolgende dagcontracten van het voorbije semester alsook het aantal uitzendkrachten dat hiermee tewerkgesteld werd. Onze werknemersvertegenwoordigers zullen op hun verzoek ook de mogelijkheid krijgen om informatie op te vragen omtrent het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten. De werkgever zal voortaan ook zijn ‘nood aan flexibiliteit’ (definitie werd bovendien verfijnd) statistisch moeten onderbouwen en eventueel aantonen dat er naar alternatieven werd gezocht. Daarenboven zullen de werknemersvertegenwoordigers ook jaarlijks geraadpleegd worden over het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten en de motivatie om hiervan gebruik te blijven maken. Deze consultatie dient samen te vallen met één van de twee semesteriële informatiemomenten.

Nieuw is ook dat de sociale inspectiediensten kunnen controleren of de verplichte informatie werd overgemaakt en of de jaarlijkse raadpleging correct is verlopen. In geval van inbreuken, kunnen zij sanctionerend optreden.

De nieuwe cao 108 zal in werking treden op 1 oktober 2018. De eerste informatiesessie (januari 2019) zal uitzonderlijk betrekking hebben op de gegevens van het laatste trimester van 2018 (oktober – december 2018). Vanaf dan zal er per semester worden gewerkt.

Voor uitzendkrachten is de onzekerheid of zijn opdracht al dan niet verlengd zal worden één van de grootste lasten om te dragen. Deze onzekerheid is des te groter bij dagcontracten. Daarom is de Liberale Vakbond tevreden met het bereikte akkoord om enerzijds het aantal dagcontracten met 20% te doen verminderen en anderzijds een beter sociaal overleg te laten plaatsvinden in de bedrijven omtrent de opeenvolgende contracten. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart