Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers van het Paritair Comité 140.02, Comité voor de taxi's.

  Uw Paritair Comité is een belangrijk orgaan omdat op dit niveau de lonen en minimumarbeidsvoorwaarden die in uw sector gelden worden vastgelegd in de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Onze website is bedoeld om enkele regels voor te stellen die van toepassing zijn op uw sector. Meer informatie nodig ? Neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of vaste ACLVB secretaris.

  Let op: bedrijfsovereenkomsten kunnen in gunstigere voorwaarden voorzien. In dit geval zijn uiteraard deze meest gunstige voorwaarden van toepassing.

  Loon

  Hieronder vindt u de minimum uurlonen voor taxichauffeurs.

  Opgelet! Als er in uw bedrijf andere lonen gelden, moeten deze hoger zijn dan het sectorloon per uur.

  Loonbarema’s - taxichauffeurs (vanaf 01/10/2019):

  Zonder voertuig

   7,77€ / uur aanwezigheid

  Gemiddeld maandelijks minimumloon

  1.683,14€ / betaalperiode

  Overloon (voltijds)

   5,11€

  Gemiddeld minimum uurloon

  10,2215€ / betaalperiode

  GMML

  De chauffeurs van de werkgevers bedoeld in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst die volledige prestaties verrichten, genieten een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, dat wordt bepaald door het bedrag van het minimuminkomen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad voor de categorie werknemers van minstens 20 jaar oud en met een jaar anciënniteit in het bedrijf.

  Het te waarborgen inkomen per loonperiode wordt bepaald door toepassing van de volgende formule: (inkomen beoogd in artikel 4 x 3): 494 uur x aantal door de chauffeur gewerkte uren tijdens de betreffende betaalperiode. Het aantal van 494 uur dat in de overgenomen formule is vastgelegd, wordt verkregen door de wekelijkse arbeidstijd voor chauffeurs van taxibedrijven te vermenigvuldigen met 13.

  Vergoedingen

  Vergoeding in geval van overlijden

  Bij overlijden van een werknemer actief in dienst van een taxi- of autoverhuurbedrijf met chauffeur en die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, wordt een vergoeding van 1.000 euro toegekend aan de langstlevende echtgenoot of aan de persoon die kan bewijzen dat hij de begrafeniskosten van de bovengenoemde werknemer heeft gedragen.

  Uniformvergoeding

  Werknemers hebben recht op een uniformvergoeding als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

  • Als ze 200 dagen voltijds werk per jaar kunnen bewijzen tussen 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de uniformvergoeding betrekking heeft en 30 juni van het jaar waarop deze uniformvergoeding betrekking heeft, hebben zij recht op een forfaitaire uniformvergoeding van 150 EUR per jaar.
  • Indien zij tijdens de referteperiode deeltijds tewerkgesteld waren, wordt het bedrag van de forfaitaire vergoeding verlaagd naar rato van het arbeidsstelsel. De voorwaarde van minimaal 200 gepresteerde arbeidsdagen die te bewijzen zijn om de vergoeding te ontvangen, wordt eveneens verminderd naar rato van het werkstelsel van de werknemer.

  Uitkering in geval van definitieve intrekking van het medisch selectieattest

  Chauffeurs die minstens vijf jaar in hetzelfde bedrijf in dienst zijn, hebben recht op een vergoeding bij definitieve intrekking van hun medisch selectieattest.

  Dit bedrag is vastgesteld op 1.000 euro.

  De terugbetaling gebeurt op vertoon van het bewijs van de definitieve intrekking van het medisch selectieattest en het bewijs van een dienstverband van minstens 5 jaar in hetzelfde bedrijf.

  Vertrekvergoeding

  Aan de werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, en aan degenen die in aanmerking komen voor vervroegd pensioen, wordt een vertrekpremie toegekend volgens de volgende voorwaarden:

  • Arbeidsstelsel groter dan 50% van dat van een voltijdse werknemer : 50 EUR per 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector.
  • Arbeidsstelsel gelijk aan 50% of minder dan dat van een voltijdse werknemer : 25 EUR per 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector.

  Deze premie wordt slechts één keer uitbetaald op vertoon van één of meerdere anciënniteitsattesten.

  Arab-vergoeding

  Deze premie wordt aan de werknemers gegeven als een vergoeding voor de kosten die deze chauffeurs maken buiten de zetel van het bedrijf vermeld in het arbeidsreglement, welke kosten echter specifiek zijn voor het bedrijf.

  De ARAB moet vermeld worden op loonfiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek "kosten eigen aan de onderneming".

  Gezien de mobiliteit van het beroep van chauffeur, waardoor taxibedrijven niet in staat zijn een aantal sanitaire voorzieningen aan te bieden, is het noodzakelijk om gebruik te maken van bestaande privévoorzieningen.

  Het bedrag van de ARAB-vergoeding komt overeen met 4,57% van de omzet exclusief btw, met een gemiddeld minimum van 5,75 EUR per gewerkte dag tijdens de loonperiode.

  Let op: voor chauffeurs die deeltijds werken, is het gemiddelde dagelijkse minimum van € 5,75 per dag niet gewaarborgd.

  Eenmalige bijkomende ARAB-premie

  Een eenmalige onkostenvergoeding werd in november 2019 betaald aan elke chauffeur die in 2019 prestatiediensten heeft gehad en die in dienst is op 1 oktober 2019 en nog steeds in dienst is op 30 november 2019.

  Bedrag:

  • Arbeidsstelsel meer dan 50% van dat van de voltijdse chauffeur : 50 euro
  • Arbeidsstelsel gelijk aan 50% of minder dan dat van de voltijdse chauffeur : 25 euro

  Deze eenmalige forfaitaire vergoeding werd door de werkgever betaald met de lonen van november 2019.

  Unieke cadeaubon in 2019 en 2020

  Een eenmalige cadeaubon van 35 euro wordt door de werkgever betaald ter gelegenheid van het nieuwe jaar onder de volgende voorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het jaar waarin de cheque werd toegekend.
  • Arbeidsstelsel groter dan 50% van dat van de voltijdse werknemer.
  • Minstens één werkdag hebben gewerkt in het jaar waarin de cheque werd toegekend.

  Een cadeaubon van 17,50 euro wordt dan betaald onder de volgende voorwaarden:

  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf op 1 december van het jaar waarin de cheque werd toegekend.
  • Arbeidsstelsel gelijk aan 50% of minder dan dat van een voltijdse werknemer.
  • Minstens één werkdag hebben gewerkt in het jaar waarin de cheque werd toegekend.

  De werkgever kan de terugbetaling van de aldus gestorte bedragen vragen van het Sociaal Fonds volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur.

  Jaarlijkse anciënniteitspremie

  Uit te betalen in januari (sinds de referentieperiode 2011) en te berekenen o.b.v. het jaarinkomen van de chauffeur (excl. BTW).

  • na 3 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf + 0,50%
  • na 5 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf + 1,00%
  • na 10 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf + 1,50%
  • na 15 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf + 2,00%
  • na 20 jaar ononderbroken dienst in hetzelfde bedrijf + 2,50%

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het tijdskredietsysteem herzien. Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, raden wij u aan onze algemene informatiepublicaties over dit onderwerp te raadplegen.

  Op de site kunnen we niet altijd een "op maat gemaakt" antwoord geven op uw vraag. Het is immers uw persoonlijke situatie die mede de opzegtermijnen bepaalt. Indien u specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of met een van onze medewerkers.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor werknemers en werknemers geharmoniseerd. Daardoor is de berekening van opzegtermijnen complex geworden. Als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of secretariaat: zij hebben de nodige tools om u te helpen.

  Opgelet! U heeft alleen recht op een WL-uitkering als u niet verantwoordelijk bent voor uw ontslag. Laat u nooit beïnvloeden door uw werkgever om uw contract alleen of in onderling overleg te beëindigen als dit niet het geval is. U loopt het risico uw recht op een werkloosheidsuitkering te verliezen. Als u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsvertegenwoordiger of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Einde loopbaan - SWT

  In de afgelopen jaren is het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag, voorheen vervroegd pensioen, grondig herzien.

  Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om onze website te raadplegen.

  Op de site kunnen we niet altijd een "op maat" antwoord geven op uw vraag. Het is namelijk uw persoonlijke situatie die bepaalt in hoeverre u kunt profiteren van het SWT. Indien u specifieke vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze ACLVB-kantoren of met een van onze medewerkers.

  Verplaatsingskosten

  Openbaar vervoer

  De bijdrage van werkgevers in de vervoerskosten van werknemers voor treinvervoer is vastgesteld op 80% van de prijs van de treinkaart.

  De werkgeversbijdrage in de vervoerskosten voor het openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, wordt bepaald bij collectieve overeenkomst nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad.

  Bij opeenvolgend gebruik van verschillende vervoermiddelen geldt de tussenkomst van de werkgever voor de respectieve afstanden.

  Indien voor de gehele afstand één kaartje wordt uitgegeven, zonder dat dit kaartje met het openbaar vervoer wordt onderverdeeld, wordt de werkgeversbijdrage berekend op basis van de tabel met de bedragen, forfaitair, opgenomen in artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad.

  Werknemers die de trein gebruiken voor hun verplaatsingen tussen huis en werk of die de trein combineren met een ander openbaar vervoermiddel, krijgen een vergoeding voor hun reiskosten via de derdebetalersregeling, die de verplaatsingen woon-werk voor werknemers gratis maakt.

  Fietsvergoeding

  Werknemers die daadwerkelijk de (elektrische) fiets gebruiken om regelmatig naar het werk te gaan, hebben recht op een fietsvergoeding van 0,20 euro per km, zowel heen als terug.

  Deze fietsvergoeding is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten van de werkgever bij woon-werkverplaatsingen voor de fietskilometers.

  Syndicale rechten

  Vakbondsverlof

  Toekenning van één dag vakbondsverlof per jaar vanaf 1 januari 2020 voor elk volwaardig lid van de ondernemingsraad, het CPBW en de syndicale delegatie.

  Dit betekent dat de leden van de syndicale delegatie twee dagen de tijd hebben aangezien ze afkomstig zijn uit de ondernemingsraad of het CPBW.

  Vakbondspremie

  Het bedrag van de vakbondspremie omvat het bedrag van de aanvullende sociale uitkering en getrouwheid.

  Werknemers die gedurende ten minste één jaar lid zijn geweest van een van de interprofessionele organisaties die de op nationaal niveau gefedereerde arbeiders vertegenwoordigen, hebben recht op een aanvullende sociale uitkering op voorwaarde dat ze op 30 september van het betrokken jaar op de personeelslijsten zijn ingeschreven van de werkgever.

  Werknemers die ten minste één jaar lid zijn geweest van een van de interprofessionele organisaties die werknemers op nationaal niveau vertegenwoordigen, hebben recht op een getrouwheidspremie op voorwaarde dat ze op 30 september van het jaar in kwestie op de personeelslijsten van de werkgever staan.

  Verhoging van de vakbondspremie naar 135 EUR in 2019 vanaf 145 EUR in 2020.

  Uitkeringen

  Aanvullende WL-uitkering

  De werknemers hebben voor elke dag werkloosheid voorzien in artikel 28quater van de wet van 10 maart 1990 betreffende de arbeidsovereenkomst (volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of totstandkoming van de overeenkomst of totstandbrenging van een regeling voor arbeidstijdverkorting), recht op de toelage voorzien in artikel 4 van deze cao, voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar, op voorwaarde dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • werkloos zijn wegens gebrek aan werk als gevolg van economische oorzaken;
  • op het moment van werkloosheid in dienst zijn van de werkgever;
  • genieten van werkloosheidsuitkeringen krachtens de wetgeving inzake werkloosheidsverzekering.

  Het bedrag van de aanvullende WL-uitkering is vastgesteld op € 3 - per werkloosheidsdag met een maximum van € 90 - per kalenderjaar.

  Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

  Werknemers hebben na ten minste zestig dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, ongeval of arbeidsongeval recht op een uitkering, met uitzondering van arbeidsongeschiktheid als gevolg van beroepsziekte, aanvullend op vergoedingen bij ziekte en invaliditeitsverzekering, op voorwaarde dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • in aanmerking komen voor de primaire vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid uit de ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomstig de relevante wetgeving of voor de vergoedingen waarin de wet inzake arbeidsongevallen voorziet;
  • op het moment van arbeidsongeschiktheid in dienst zijn van een werkgever.

  Het forfaitaire bedrag van de uitkering wordt als volgt per werknemer vastgesteld:

  60 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  25 EUR

  120 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  35 EUR

  180 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  40 EUR

  240 eerste dagen ononderbroken ongeschiktheid

  45 EUR

  De toepassing van dit kan enkel aanleiding geven tot de toekenning van een globale uitkering van 145 EUR per werknemer, per periode van twaalf maanden, vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

  Na deze periode van twaalf maanden wordt de arbeidsongeschiktheid niet meer vergoed. De terugval wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de vorige arbeidsongeschiktheid als deze optreedt binnen de eerste twaalf werkdagen na het einde van deze arbeidsongeschiktheid.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart