24 oktober 2019: Nationale actiedag gezondheidsdiensten

07/10/2019 - 09u

2de Verjaardag Sociaal Akkoord 25 oktober 2017 : Geen reden tot Feesten!

Het sociaal akkoord van 25 oktober 2017 kondigde een hele reeks nieuwe rechten aan voor alle werknemers uit de federale gezondheidsdiensten (ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra,…). Een akkoord moet echter ook uitgevoerd worden. Voor de overheid betekent dat dat ze de beloofde budgetten vrijmaakt. Voor de vakbonden en werkgevers betekent dat een engagement om collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten die de gemaakte afspraken omzetten in reële rechten voor de werknemers, anders blijft elk sociaal akkoord een dode letter.
 

U hebt recht op een beter loon!

De invoering van een nieuwe functieclassificatie IFIC is een feit. De invoering ervan verliep niet zonder slag of stoot. Ze legt echter de basis voor de loonvorming van alle werknemers in de sector voor de komende decennia. Het classificatiemodel is intussen aan zijn eerste onderhoudsfase toe. Fase 2 van het loonmodel was voorzien op 1 januari 2020. De werkgevers uit de ziekenhuizen weigeren echter om de cao loonrapportering IFIC te ondertekenen, hoewel die al maanden klaar ligt. Deze cao is nodig om -in alle transparantie- de kostprijs van de eerste fase te evalueren en 2e fase voor te bereiden. Een schaamtelijke schertsvertoning die het onmogelijk maakt om tegen 1 januari 2020 een nieuwe stap te zetten in de koopkrachtverhoging van heel veel medewerkers. Als je weet dat de voorziene budgetten (15 miljoen in 2019 en 15 miljoen euro in 2020 voorzien voor fase 2) intussen op de bankrekening van de ziekenhuizen worden gestort, dan is dat voor ons ONAANVAARDBAAR.
 

U hebt recht om tijdig te weten wanneer u moet werken!

Voorspelbaarheid van uurroosters is al jaren een strijdpunt van de ACLVB. Een moeilijke oefening, zeker wanneer er te weinig personeel voorhanden is. Het sociaal akkoord voorzag eindelijk de verbeterde planning van de uurroosters in ruil voor een beperkte versoepeling van de planningsregels. Dit akkoord blijft nog steeds een dode letter.
 

Wie werkt, heeft recht op twee weken aaneensluitende vakantie. U ook?

Het sociaal akkoord voorziet een minimale uitbreiding van het recht van werknemers op een aaneensluitende vakantie van 2 weken inclusief 3 weekends. In veel gevallen is dit al geregeld in de instellingen zelf. Wat is dan het probleem om dit recht voor iedere werknemer in de sector te garanderen. De cao daarover ligt al lang klaar. De werkgevers weigeren hem te tekenen. Onbegrijpelijk.
 

Tekort aan arbeidskrachten? Hoeveel deeltijdse werknemers willen graag meer werken?

Al jaren is er een tekort aan arbeidskrachten in de zorg. Het sociaal akkoord voorzag een mogelijke oplossing. Het recht voor deeltijdse werknemers op contractuitbreiding en het recht op omzetting van contracten van bepaalde duur naar contracten van onbepaalde duur. Enerzijds om deeltijdse werknemers meer kansen te geven op een volwaardige job en dus meer inkomen. Anderzijds om werkzekerheid en dus ook de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. Twee simpele maatregelen die een win-win situatie kunnen creëren voor zowel de werkgever als de betrokken werknemers. Waar wacht men op om dit te realiseren?
 

Efficiëntie, schaalvergroting, kostenbesparing. Ziet u de bui al hangen ?

De vorming van ziekenhuisnetwerken is intussen in volle gang. Op zich hoeft dit geen slechte zaak te zijn. Er zijn echter gevaren. Samensmelten van diensten, mogelijke uitbesteding van ondersteunende diensten, overplaatsingen naar een ander ziekenhuis etc etc. Wat wij vragen is dat heel deze operatie kan worden begeleid en besproken met de afgevaardigden in een overkoepelend overleg op netwerkniveau. Het sociaal akkoord installeerde een werkgroep die ook teksten heeft opgeleverd. Alleen weigeren de werkgevers deze te ondertekenen. Begrijpen wie begrijpen kan.
 

Uw rechten : Who cares?

Als ACLVB zijn we een overlegvakbond. Als dit overleg komt tot afspraken moeten die worden gerespecteerd, zeker als die in een sociaal akkoord staan. We moeten echter vaststellen dat 2 jaar na het ondertekenen van het sociaal akkoord verschillende maatregelen nog altijd een DODE LETTER blijven. De vaststelling is dat alleen overleg niet meer verder helpt. Het water is te diep.
 

We roepen dan ook op om op 24 oktober in alle instellingen van de sector een actie te organiseren om de werkgevers tot betere inzichten te brengen.

Maanden, correctie, jaren zonder resultaat... het is genoeg geweest!

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart