Voorakkoord voor personeel Vlaamse Non-Profit eerste stap in goede richting

24/11/2020 - 10u

Na lange en moeilijke onderhandelingen hebben de sociale partners van de VIA-sectoren een ontwerp van voorakkoord bereikt met de Vlaamse Regering. Dit voorakkoord maakt duidelijk waar en hoeveel de Vlaamse Regering wil investeren voor de komende VIA-periode (2021-2025). De gedetailleerde uitwerking volgt in een tweede onderhandelingsfase. In dit VIA-akkoord wordt een nieuw structureel budget vrijgemaakt van 577 miljoen euro, en dit vanaf 1 januari 2021! Dit is een belangrijk signaal naar alle werknemers uit de diverse VIA-sectoren.
 

Koopkracht

Voor private ouderenzorg, revalidatiecentra, PVT’s, begeleidingsequipes palliatieve zorg en initiatieven beschut wonen (de geregionaliseerde 330) wordt een koopkrachtbudget van 144,6 miljoen euro voorzien dat toelaat de volledige uitrol van IFIC in die sectoren te realiseren, net als hun collega’s uit de ziekenhuizen

Voor de private sectoren gezinszorg, personen met een handicap en kinderopvang wordt een budget van 147 miljoen euro voorzien voor koopkracht. Deze moet dienen om een eerste stap te zetten naar een IFIC-loonmodel voor de Vlaamse Non-Profitsectoren. Omdat de budgetten vervroegd vrijkomen en de werkzaamheden rond het loonmodel nog niet afgerond zijn, wordt de concrete invulling later vastgelegd.

Voor de sector maatwerk en de socioculturele sector wordt in 2021 een koopkrachtbudget voorzien dat gelijkstaat met 1.1% van de loonmassa, met in 2023 een extra boost die overeenstemt met de vastgelegde IPA loonnorm voor de periode 2023-2024. Hier werken we, in tegenstelling tot de bovenstaande sectoren, dus in 2 stappen.
 

Kwaliteit en verlaging van de werkdruk

Er wordt 100 miljoen euro voorzien voor extra handen in de woonzorgcentra (330), waarmee ongeveer 2000 VTE’s kunnen worden ingezet om de werkdruk te verlagen.

Daarnaast wordt voor alle private sectoren nog een kwaliteitsbudget voorzien van om en bij de 132 miljoen euro, waarmee het de bedoeling is om intersectorale en sectorspecifieke  maatregelen uit te werken extra personeelsinzet, verlaging van de werkdruk, betere arbeidsvoorwaarden, etc.  Al deze maatregelen moeten binnen het budgettair kader worden uitgevoerd.
 

Voorakkoord

Dit voorakkoord is een eerste opstap naar een globaal uitgewerkt VIA6 akkoord dat binnen  een zeer strakke timing verder tussen sociale partners zal worden uitgewerkt tegen ten laatste 31 januari 2021!

Het voorakkoord kan je hier bekijken.

We houden jullie op de hoogte!

Nog vragen ?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Non-Profit via https://www.facebook.com/aclvbnonprofit

Download

Download hier onze infoflash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart