Partnerland BIS : Senegal

Op deze pagina:

  CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal)

  De CNTS en BIS hebben hun partnership ten dienste van de arbeidsters en de arbeiders in de informele economie sinds 2005 uitgebreid. Tot op dat moment was de informele economie in Senegal slecht gestructureerd, slecht georganiseerd, en bevonden de vrouwen zich in erbarmelijke werkomstandigheden. Ze waren professioneel kwetsbaar en slecht georganiseerd binnen de vakbonden.

  De uitvoering van het programma met de steun van het DGD-programma had als objectief het verhogen van de organisatiegraad van deze vrouwen binnen arbeidsbeurzen van de CNTS, die hen trachtten te helpen bij de verdediging van hun individuele en collectieve rechten en hen voorzien van sociale en syndicale diensten aangepast aan de werkelijkheid van de informele economie.

  De CNTS zou eveneens versterkt worden door een verhoging van het ledenaantal vanuit de informele economie en haar betrokkenheid bij de totstandkoming van werktuigen en specifieke syndicale diensten die zijn aangepast aan de informele economie.
   

  Programma 2017-2021

  De sociale dialoog verandert het leven van kwetsbare werknemers!

  Het vzw BIS programma 2017-2021 heeft in alle partnerlanden tot doel: “de vakbondspartners te versterken zodat ze in staat zijn om via de sociale dialoog bij te dragen tot gunstigere werkomstandigheden voor kwetsbare werknemers in de informele en formele economie, met de focus op vrouwen en jongeren.”

  Wij ondersteunen onze partnerorganisaties bij de verwezenlijking van hun doelstellingen. Tijdens hun vijfjarig programma moeten ze naar de volgende 3 resultaten toewerken:

  • versterking van onderhandelingscapaciteiten
  • verhoging van representativiteit, organisatieopbouw en financiële autonomie
  • versterking van capaciteiten voor lobbywerk en politieke acties op nationaal, continentaal en internationaal niveau

  Na de verwezenlijkingen van 2015-2016, onder meer de uitbouw van een strategie van oprichting van sectorale regionale vakfederaties in de informele economie, is het de bedoeling dat CNTS gericht samenwerkt met 6 federaties opdat deze georganiseerd worden in nationale federaties. Het doel is deze te laten opnemen in gelijkaardige structuren van de formele economie binnen CNTS.
   

  Een nationaal minimumloon voor de werknemers uit de informele economie!

  In Senegal is CNTS de grootste en ook meest representatieve vakbondsorganisatie met 76000 leden waarvan 16000 uit de informele economie. CNTS speelt een leidende rol in de onderhandelingen op nationaal niveau. Deze organisatie werkt nauw samen met de hoge raad voor sociale dialoog (le haut conseil du dialogue social) en met het intersyndicaal platform dat ijvert voor de verdediging van de belangen en rechten van de werknemers die tewerkgesteld zijn in de informele sector.

  Opdat deze werknemers uit de informele economie gewaarborgde rechten zouden kunnen bekomen, eist CNTS de erkenning van hun arbeidsovereenkomsten en de toegang tot beroepsopleidingen voor deze werkers. Tegelijkertijd voert CNTS een campagne die erop gericht is een nationaal minimumloon af te dwingen, naast een sociale bescherming voor deze werknemers. Zo wil CNTS bijdragen tot de uitvoering van aanbeveling nr. 204 van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de overgang van de informele economie naar de formele. Omdat CNTS ook streeft naar een institutionele verankering, wil het verder meewerken aan de nationale beleidsplannen « Plan Sénégal émergent » en aan het sociaal stabiliteitspact met de bedoeling de punten uit aanbeveling nr. 204 erin te laten opnemen.

  In dit 5-jarenprogramma wordt tot slot vooral aandacht besteed aan de thema’s gendergelijkheid, betrokkenheid van jonge syndicalisten en opwarming van het klimaat, teneinde waardig werk te kunnen verzekeren voor iedereen in een steeds veranderende arbeidswereld.
   

  Programma 2015-2016

  In Senegal is de CNTS een bondgenootschap aangegaan met 4 andere vakbondsfederaties. Zodoende ijveren zij voor een efficiënte omkadering van alle werknemers en hun organisaties in de informele economie, en dit over het hele land. Een inter-syndicaal platform is tot stand gekomen en middels een systematisch geïmplementeerde omkaderingsstrategie werkt men aan de bewustmaking van de werknemers in het land. Deze strategie zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met de belangen maar ook de rechten van deze werknemers, en dit via een syndicale dienstverlening. De programmatie 2015-2016 beoogt de versterking van de syndicale omkaderingscapaciteiten voor de werknemers uit de informele economie. Dit dankzij de intersyndicale platformen van de IE en het creëren van regionale sectorfederaties op basis van de georganiseerde groepen die tijdens het vorige programma zijn gerealiseerd.

  Vier tussentijdse resultaten ter versterking van de syndicale omkaderingscapaciteiten werden geïdentificeerd. De bedoeling is om in de komende twee jaar het inter-syndicaal platform meer operationeel te maken op sectoraal, regionaal en nationaal niveau. De capaciteitsversterking van zowel de vakbondsleiders uit de verschillende confederaties als die van de confederatiestructuren zelf wordt verdergezet. Ten slotte is het ook van belang te blijven uitwisselen over de omkaderingsmethodes en de syndicale structurering om tot een beter begrip te komen van het vakbondswerk in de informele economie.
   

  Programma 2012-2014

  Doelstelling

  “De CNTS sluit zich aan met 3 werkgeversfederaties (UDTS, UTS, CSA) ter versterking van hun capaciteit voor de organisatie van de werknemers in de informele economie »

  De meeste vakbonden hebben zich het belang van de rol die zij moeten spelen ten gunste van de werknemers in de informele economie gerealiseerd. Vele Senegalese syndicale confederaties beginnen eveneens activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van werknemers in de informele economie maar ontbreken echter algemene methodologische en syndicale instrumenten aangepast aan de specifieke kenmerken van de informele economie.

  In dit verband wordt de opgedane ervaring van CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal) in de organisatie van de informele economie erkend en gewaardeerd. Dit is de reden waarom de CNTS heeft besloten deze ervaring te delen met de leden van de Intersyndicale.

  De vakbonden, net als de andere actoren van ontwikkeling, begrijpen ook het belang van de rol van vrouwen in de informele economie en van de vakbondsactiviteit in de informele economie. De resultaten van de CNTS worden erkend door de andere Senegalese vakbondsconfederaties, die daarin in de CNTS een voorloper zien op het gebied van vakbondsactie ten behoeve van werknemers in de informele economie, in termen van ervaring en de strategie van aanpak. Dit is de reden waarom BIS en CNTS bereid zijn om het werk uit te breiden naar de andere leden van de Intersyndicale confederaties door de oprichting van een Intersyndicaal platform van de informele economie.

  Voor het bereiken van deze doelstelling zijn er vier tussentijdse resultaten geformuleerd geweest:

  1. "Een intersyndicaal platform van de IE is opgericht en functioneert op nationaal, regionaal en sectorieel niveau”. De totstandkoming van een intersyndicaal platform van de IE zal de confederaties toestaan te beschikken over vertegenwoordigers en vakbondsleiders van de informele economie op sectoraal, regionaal en nationaal niveau. Hun gecoördineerde actie binnen het platform zal binnen de afzonderlijke confederaties leiden tot een verbetering van de omkadering van werknemers uit de SIE
  2. “De capaciteiten van omkadering van werknemers uit de IE en van de syndicale verantwoordelijken van de deelnemende confederaties van de Intersyndicale worden versterkt”. Teneinde een kwalitatieve omkadering te garanderen aan de werknemers uit de informele economie, is het noodzakelijk dat de kaderleden en de syndicale verantwoordelijken van de federaties die verbonden aan de CNTS moeten worden opgeleid in de specifieke kenmerken van de vakbondsactie ten voordele van werknemers uit de informele economie. Het is echter minstens even belangrijk dat deze vakbondsverantwoordelijken worden opgeleid voor de 'klassieke' vakbondsactie (fundamentele syndicale rechten en onderhandelingstechnieken), het beheer van ondersteunende vakbondsdiensten (SAS) alsmede aan de rol van de vakbondsvrouwen in de informele economie
  3. "De Intersyndicale van de IE versterkt de structurele mogelijkheden van elke confederaties voor de omkadering van de werknemers van de IE”. Aan het einde van dit programma, zal de Intersyndicale van de IE vertegenwoordigd worden in de 14 Senegalese regio's. Dit betekent dat de leden van de Intersyndicale niet alleen vertegenwoordigers en vakbondsverantwoordelijken van de IE op alle niveaus zullen hebben, maar ook dat werknemers uit de IE van deze confederaties toegang hebben tot de syndicale permanenties van de IE in alle regio's van het land. Dit programma beoogt ook de oprichting van 60 nieuwe organisaties die geaffilieerd zijn bij de een van de leden van de Intersyndicale. Parallel worden 60 SAS geïnstalleerd die door de werknemers van de IE zullen worden beheerd. Deze nieuwe syndicale organisaties van de IE zullen toestaan de arbeidsomstandigheden van werknemers uit de IE te verbeteren en de activiteiten van de confederaties uit te breiden en te structureren binnen de informele economie.
  4. "Leren en wederzijdse uitwisseling zijn ontwikkeld voor een beter begrip van het werk van de vakbond in de IE". Tot aan het eind van het programma 2012-2014 werd een reeks aanbevelingen opgenomen op basis van de evaluatie van externe evaluatoren. Het betreft een effectief en systematisch gebruik van de rapportageprocedures, opvolging en evaluatie; een standaardisatie van de meting van capaciteitsopbouw alsook een grondige toe-eigening van het verschijnsel dat de informele economie is gebaseerd op studies die voortvloeien uit de activiteiten van uitwisseling en wederzijdse delen over thema's die verband houden met de activiteiten van internationale synergie.


  Programma 2009-2011

  Doelstelling

  “De vrouwen van de informele economie sector van de regio’s uit Senegal zijn georganiseerd binnen de arbeidsbeurzen”

  De analyse van de behoeften en het ontwerp van een strategie voor de aanpak van de organisatie van de werkneemsters in de informele economie kon worden ontwikkeld dankzij de jaarlijkse projecten van 2007 en 2008. Het programma 2009-2011 bevindt zich in het verlengde van deze tweejaarlijkse projecten. De versterking van de capaciteit op het niveau van de arbeidsbeurzen de en regionale coördinatoren is algemeen erkend en geprezen door de CNTS. De arbeidsbeurzen in tien regio's zijn gerenoveerd en uitgerust, waardoor werknemers uit de informele economie zich in comfortable omstandigheden kunnen samenkomen.

  De beschikbare arbeidsbeurzen van de CNTS in elke regio in Senegal zijn de centrale punten van het project en vormen de basis voor de organisatie van de arbeidsters van de SIE die wensen hun individuele en collectieve rechten beter te verdedigen. De relevantie van het project ligt in de aanpak van MSI-BIS die zich associeert met een zuidelijke vakbondspartner door middel van de verdediging van de collectieve en individuele rechten van de werknemers van de SIE. De strategie van het project beperkt zich niet enkel tot het mobiliseren, opleiden en versterken van de vertegenwoordiging voor vrouwelijke werknemers in de informele sector. De strategie van het project integreert deze vrouwen in een democratisch georganiseerde vakbondsstructuur. Onze syndicale partner zal beroep kunnen doen op een versterkte basis waardoor deze effectiever vakbondsdiensten kan aanbieden.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart