PC 111.03 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in het paritair subcomité 111.03, voor de monteerders). Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd.

  De bepalingen hieronder zijn een overzicht van de minima die van toepassing zijn in de sector.

  Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

  Lonen

  Het minimumuurloon en de effectieve lonen van de werknemers bij de monteerders worden jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. De uurlonen in uw bedrijf moeten altijd hoger liggen dan het sectorale minimumloon. Het  sectoraal minimumloon kan u bij ons opvragen, via uw afgevaardigde, uw bestendig secretaris of aan één van onze kantoren.                                                                                   

  Hier vindt u de basis- en effectieve lonen vanaf 01/07/2022

  Premies

  Ploegenpremie

  Er bestaan geen minimum ploegenpremies op sectorvlak.

  Er bestaat wel een premie nachtwerk van + 25 %.  Er kunnen ook ploegenpremies afgesproken zijn op bedrijfsvlak.

  Premie

  • Premie lastige werken: minimum +10%
  • Scheidingspremie: € 13,97/nacht
  • Terugroepingspremie: minimum 3u loon
  • Kledijvergoeding: € 13,97/maand (minimum 12 dagen gepresteerd hebben) 6,99 €/maand (tussen 6 en 12 dagen gepresteerd hebben)

  Eindejaarspremie

  De eindejaarspremie wordt vastgelegd op 8,33 % van het jaarloon (is ongeveer een maandloon).

  Vakantiepremie :

  Een vakantiepremie van 153,71 euro of 13,97 euro per gepresteerde maand indien minder dan 12 maanden dienst, wordt voor 1 juli aan de arbeider betaald.

  Syndicale premie   

  De volledige premie wordt jaarlijks gestort vanaf 1 november. Het maximum bedrag bedraagt 120 euro.

  Bestaanszekerheidsvergoedingen

  Deze worden uitbetaald door het Fonds voor Bestaanszekerheid in de metaal.

  • Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid van 12,07 euro voor een gehele uitkering en 6,04 euro voor een halve uitkering.
  • Aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid van 6,03 euro per dag (voltijds) of 3,01 euro per dag (deeltijds)
  • Mogelijk vergoeding bij SWT : lokaal ACLVB kantoor contacteren
  • Aanvullende vergoeding bij ziekte van 93,27 euro per maand (voltijds) of 46,64 euro per maand (deeltijds)

  Arbeidsduur

  De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 37 u/week (gemiddeld).
  Op bedrijfsvlak kan hiervan afgeweken worden lagere arbeidsduur). In flexibele arbeidssystemen kan er een hoger aantal uren/week gepresteerd worden, maar dan dienen inhaalrustdagen toegekend te worden om het gemiddelde van 37 u/week te bereiken.

  Anciënniteitsverlof

  Na 5 jaar anciënniteit 1 dag, na 15 jaar 2 dagen

  Loopbaanverlof

  1 dag vanaf de leeftijd van 50 jaar, vanaf 1/1/2016

  Verplaatsingskosten

  De werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer is gebaseerd op cao 19 octies van de Nationale Arbeidsraad.

  De werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer voor privévervoer is vastgelegd in een sectorale tabel (versie 01/02/2022).

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u recht verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden:

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Geboorte van een kind van de werknemer zo de

  afstamming langs vaderszijde vaststaat

  Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen

  de 4 maanden na de geboorte (3 van de 10 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 zijn ten laste van het ziekenfonds)

  Huwelijk van de werknemer

  Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week

  Bijwonen van een bijeenkomst van een

  familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd, met een maximum van één dag

  Adoptie van een kind

  Maximum 4 weken (6 weken indien het kind bij

  het begin van het adoptieverlof jonger is dan drie jaar)

  Het verlof moet worden opgenomen binnen de 2 maanden na inschrijving van het kind in het be- volkingsregister (3 dagen worden betaald door de werkgever, de rest door het ziekenfonds)

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer en van eender welk verwant die bij de inwoner inwoont

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer

  5 dagen te kiezen in de periode van de dag voor het overlijden tot en met de dag volgend op de begrafenis

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

  2 dagen te kiezen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag der begrafenis inbegrepen

  Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer Overlijden van eender welk bloedverwant die onder hetzelfde dak woont.

  de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

  de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof om een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar zijn. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt heeft u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenweekstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd. Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT REGIME

  PC 111.03

  TOEGANGSLEEFTIJD

  MAN

     VROUW  

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  37 (2021)

  38 (2022)

  39 (2023)

  40 (2024)

  1/01/2015

  -

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  01/07/2021

  31/12/2021

  MEDISCHE SWT

  58

  35

  01/01/2021

  30/06/2023

  SWT ZWARE BEROEPEN

  60

  35  01/07/2021 31/12/2021
  SWT NACHTARBEID BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  60

  33 01/07/2021 31/12/2021

  Nuttige links

  Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart