PC 116 : loon-en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vind u de belangrijkste sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Paritair Comité 116, de Scheikundige Nijverheid.

  Uw Paritair Comité vormt een belangrijk orgaan. Het is op dit niveau dat, onder vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten, de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden worden gesloten, die van toepassing zijn in uw sector.

  Onze website heeft als doel u een deel van die regelgeving voor te stellen die van toepassing zijn in uw sector. Meer behoefte aan informatie ? Raadpleeg onze sectorbrochure of contacteer uw afgevaardigde of Bestendig Secretaris van de ACLVB.

  Opgelet, collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in de ondernemingen , kunnen gunstigere bepalingen bevatten. In dat geval zijn de meeste gunstige bepalingen van toepassing.

  Arbeidsduur

  In de sector van de Scheikundige Nijverheid is de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld op maximum 38u op gemideelde jaarbasis, en op 8u per dag.

  Het is mogelijk dat u gemiddeld meer presteert dan 38u per week in uw onderneming. In voorkomend geval hebt u dan recht op compensatierustdagen.

  Verloning

  De sector van de Scheikundige Nijverheid, bepaalt een loonbarema dat het minimum bruto salaris vormt dat u wordt uitbetaald. Dit loon varieert volgens uw functie, die op haar beurt wordt bepaald door uw sectorale functieclassificatie en uw ervaring.

  De minimumlonen binnen de sector chemie werden geïndexeerd op 1 februari 2014.

  Voorbeeld : het aanvangsminimumuurloon (minder dan 12 maanden anciënniteit) is 10,6865 euro voor arbeiders die werken in een arbeidregime van een 40u/week.

  Indien er een eigen barema van toepassing is in uw onderneming, dan moet dat barema minstens gelijk of hoger zijn dan de sectorale barema’s.

  Bij vragen over uw verloning, contacteer uw afgevaardigde of uw ACLVB secretariaat !

  Premies

  Eindejaarspremie

  De eindejaarspremie wordt voor de datum van 25/12 voor het lopende jaar uitbetaald.

  Ploegenpremies

  De bedragen van de minimumploegenpremies zijn (in een 40u/week regime):

  Ochtend- en namiddagploeg: 0,6404 euro
  Nachtploeg : 2,1513 euro

  Zondagsarbeid tussen 0u en 06u in volcontinu = + 100%

  Vervoerskosten

   Tussenkomst van de werkgever

  - Openbaar vervoer per trein (NMBS): de werkgever betaalt de bijdrage, ongeacht de afgelegde afstand.

  De tussenkomst van de werkgever in de treinkaart (sociaal abonnement) is eveneens de wettelijk verplichte tussenkomst. De patronaletussenkomst is bepaald op 75% van de prijs van een sociaal abonnement en wordt berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers.

  - Openbaar vervoer anders dan de trein:

  De werkgever komt tussen in de abonnementen vanaf 5 km afstand (vanaf de vertrekhalte). Tussenkomst van de werkgever : 60% forfaitair van de prijs , betaald door de werknemer met een minimum van de tussenkomst voor een sociaal abonnement.

   - Privévervoer (maximale tussenkomst 60%) de tussenkomst van de werkgever is gelijk aan de tussenkomst voor een sociaal abonnement. Voor afstanden minder dan 5 km, is er geen tussenkomst verplicht.

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaalt en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure jaarlijkse vakantie). Er iso ok een recht op dagen « klein verlet » ter gelegenheid van familiegelegenheden of om bepaalde burgerplichten te vervullen.

  Bovenop deze traditionele vakantiedagen en de 10 wettelijke feestdagen, voorziet de sector chemie in :

  - Een vakantie na de geboorte

  - Anciënniteitsdagen : voor de ondernemingen waar de gemiddelde jaarlijkse wekelijkse arbeidsduur, 38u bedraagt, uitgezonderd waar meer gunstiger regimes bestaan, zal vanaf 1 januari 2007, één anciënniteitsdag toegekend worden aan arbeiders die minstens 20 jaar anciënniteit hebben in de onderneming.

  Vanaf 25 jaar anciënniteit zal een tweede vakantiedag worden toegekend.

  Tijdskrediet

  Sedert 1 januari 2015, werd het systeem van tijdskrediet, grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan raden wij u aan onze publicaties met algemene informatie hierover te raadplegen.

  Op onze website is het onmogelijk om altijd informatie op individuele maat te geven. Inderdaad, zo bepaalt uw individuele situatie voor een groot deel de opzegtermijn. Indien u bijzondere vragen hebt, aarzel dan niet om u te informeren in één van onze kantoren of één bij één van onze medewerkers.

  In het kader van de CAO 118 van de NAR, werd de ouderdom op 55 jaar vastgelegd voor arbeiders die hun prestaties wensen te verminderen naar halftijds of 4/5 tewerkstelling voor de periode 2015 – 2016.

  Eindeloopbaan

  Recent werd het systeem van werkloosheid met een bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen, grondig gewijzigd.

  Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet onze website te raadplegen.

  Op deze site kunnen wij niet steeds op maat gesneden informatie geven. Uw individuele situatie bepaalt of u al dan niet kan genieten van een SWT. Bijzondere vragen ? aarzel niet onze ACLVB- kantoren of een medewerker te raadplegen.

  Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de SWT- systemen die van toepassing zijn in uw sector.

  SWT

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELIGHEIDSDUUR

   
   

  PC 116

  TOEGANGSLEEFTIJD

  TOEGANGSLOOPBAAN

  INWERKINGTREDING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  60

  M: 40
  V : 31 (2015), 32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2015

  31/12/2017

   
   
   

  SWT LANGE LOOPBAAN

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

  MEDISCHE SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

   
   

  Syndicale rechten: de syndicale premie

  Elk jaar , in de loop van de maand mei, heeft elk lid van de ACLVB, tewerkgesteld in de sector van de Scheikundige Nijverheid (PC 116) , recht op een syndicale premie ten belope van 110,00 € (volledig jaar tewerkstelling) of pro rata per gepresteerde maand 9,17 €/maand.

  Indien u recht hebt op de syndicale premie, dan ontvangt u van ons eveneens later in het jaar een forfaitaire vormingspremie van 25 €.

  Leden die ons hun mailadres bezorgen worden geïnformeerd van de betaling van de syndicale premie via een infoflash.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart