PC 117 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vind u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden terug voor de werknemers in Paritair Comité 117, de Petroleumnijverheid en handel

  Uw Paritair Comité is een belangrijk orgaan want het is op dit niveau dat , onder vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten, de loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd die van toepassing zijn in uw sector.

  Onze website heeft tot doel om u wegwijs te maken in een aantal bepalingen die van toepassing zijn in uw sector. Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan uw afgevaardigde of uw Bestendig Secretaris.

  Opgelet, het is mogelijk dat er meer voordeliger collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn in uw onderneming. Uiteraard zijn dan deze meer voordelige voorwaarden van toepassing.
   

  Arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis voor de arbeiders in de sector van de petroleumnijverheid werd bepaald op 38u en op 8 u per dag.

  Het is mogelijk dat u meer dan 38u/week presteert. In voorkomend geval hebt u dan recht op compensatierustdagen.
   

  Verloning

  De sector van de petroleumnijverheid bepaalde het loonbarema dat uw minimum bruto salaris vastlegt. Dit salaris varieert naar gelang uw functie, opgenomen in de sectorale functieclassificatie alsook uw ervaring. De sectorale minimumlonen in de petroleumnijverheid werden maandelijks geïndexeerd.

  Voorbeeld : het nationaal minimumuurloon van de hulpwerklieden (in een regime van 38u/week) op 1 augustus 2017 is 19,5497 €.

  Bedrijfsbarema’s dienen het equivalent of hoger te zijn dan het sectorale barema.

  Vragen over uw verloning ? Contacteer uw afgevaardigde of ACLVB-kantoor !

  Premies

  Eindejaarspremie

  De eindejaarspremie is gelijk aan 200u van het basis geïndexeerd uurloon en wordt betaald in de loop van de laatste week van het jaar waarop het betrekking heeft. (pro rata voor de arbeiders die geen volledig jaar werkten).

  Getrouwheidspremie

  De arbeiders in de petroleumsector hebben recht op een getrouwheidspremie gelijk aan 20u (na één jaar dienst), van 31u  (na twee jaar Dienst) 42u (na drie jaar dienst) enz… tot 199u (na 35 jaar dienst)

  Vergoeding "vuil" werk

  Een dagvergoeding gelijk aan 6 u loon minimum wordt betaald bij de uitvoering van "vuil werk".

  Ploegenpremies

  De ploegenpremies worden toegevoegd aan de basisverloning (inclusief de raffinaderijpremie) :

  Opeenvolgende ploegen

  • Ochtendploeg = + 9,5 %
  • Nachtploeg = + 35,5 %

  Toevallige ploegenarbeid :

  • Dagploeg = + 19 %
  • Nachtploeg = 71 %

  Zaterdagwerk

  • 2 eerste uren : + 50% (zonder voorafnameploegenpremies)
  • Volgende uren : + 100 % (idem)

  Ploegenpremies op zaterdag (opeenvolgende ploegen in volcontinu)

  • Dagploeg : + 9,5 % + 22 % = 31,5 %
  • Nachtploeg : + 35,5 % + 50 % = 85,5 %

  Ploegenpremies op zaterdag (toevallige ploegen)

  • Dagploeg : + 19 % + 22 % = 41 %
  • Nachtploeg : + 71% + 50 % = 121%

  Werk op zondag en wettelijke feestdagen

  + 100 % (zonder voorafname ploegenpremies)

  Overuren gepresteerd, onmiddellijk na het einde van de dagtaak op de 5 dagen van de werkweek :

  + 100 % vanaf het 5 ) bijkomende overuur/dag (zonder voorafname van de ploegenpremies)

  Overuren na terugroepen

  • Werk < 4u : 4u normaal loon
  • Werk > 4u : 8u normaal loon

  Voor de geleverde prestaties :

  • + 50 % eerste twee uren
  • + 100 % volgende uren

  Voor de verplaatsing H & T : 1u normaal loon

  Gepresteerde arbeid tussen 20.00 u en 07.00 u

  + 7,5 %

  De arbeiders die niet in ploegen werken en werken tussen 22.00 u

  + 50 % voor prestaties uitgevoerd voor 06.00u

  Vergoeding voor "Wachturen"

  4u normaal loon

  Bestuurders van auto’s, medereizigers en arbeiders in bevolen verplaatsing

  • + 0,9916 €
  • vanaf 10 u arbeidsprestatie : + 3,7184 €

  Raffinage premie I

  0,9388 €

  Raffinage premie II

  0,2610 €
   

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer tewerkgesteld in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor die niet gepresteerde dagen ontvangt hij/zij het normale loon en dubbel vakantiegeld.

  Er is eveneens recht op klein verlet, ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen en om bepaalde burgerlijke plichten uit te voeren.

  Bovenop deze traditionele vakantie en de wettelijke feestdagen, voorziet de sector petroleumnijverheid in :

  • Een regionale feestdag op 11 juli (Vlaanderen) en op 27 september (Wallonië) . Voor Brussel wordt de vakantiedag geregeld op bedrijfsniveau.
  • Vakantie tgv geboorte (3 dagen)

  Werken op zondag en wettelijke feestdagen : Indien een arbeider werkt op deze dagen of een vervangingsdag voor een feestdag, dan hebben zij recht op een overloon van 100 % . Bovendien hebben ze dan recht op een bijkomende betaalde rustdag die binnen de twee weken volgend op de prestatie moet toegekend worden.
   

  Tijdskrediet

  Sedert 1 januari 2015, werd het systeem van tijdskrediet, grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan raden wij u aan onze publicaties met algemene informatie hierover te raadplegen.

  Op onze website is het onmogelijk om altijd informatie op individuele maat te geven. Inderdaad, zo bepaalt uw individuele situatie voor een groot deel de opzegtermijn.  Indien u bijzondere vragen hebt, aarzel dan niet om u te informeren in één van onze kantoren of één bij één van onze medewerkers.
   

  Eindeloopbaan

  Rustpensioen : aan de arbeiders die gepensionneerd zijn wordt een bijkomend pensioen toegekend (petroleumpensioen)

  Recent werd het systeem van werkloosheid met een bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen, grondig gewijzigd.

  Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet onze website te raadplegen.

  Op de site kunnen wij niet steeds op maat gesneden infromatie geven. Uw individuele situatie bepaalt of u al dan niet kan genieten van een SWT. Bijzondere vragen ? Aarzel niet onze ACLVB- kantoren of een medewerker te raadplegen.

  SWT PC 117

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Toegangsleeftijd

  Toegangsloopbaan

  Inwerkingtreding

  Einde

  Algemeen stelsel

  60

  M : 40
  V   : 31 (2015), 32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2017

  30/06/2019

  SWT Zware beroepen

  58/59

  35

  1/01/2017

  30/06/2019

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  58/59

  33

  (20 jaar in nachtploeg)

  1/01/2017

  31/12/2018

  SWT Lange loopbaan

  58/59

  40

  1/01/2017

  31/12/2018

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2017

  31/12/2018

   

  Syndicale rechten : De syndicale premie

  Elk jaar in de loop van de maand maart ontvangt elk ACLVB- lid in de sector Petroleumnijverheid en handel die werkt in een onderneming die behoort tot PC 117 en het jaar voordien werkte in de sector, een syndicale premie ten belope van 135 € (volledig jaar gewerkt) of 11,25 € per gepresteerde maand.

  Onze leden die hun mailadres bezorgen krijgen de betalingsinfo via onze infoflash.

  Zodra wettelijk mogelijk wordt het bedrag opgetrokken tot 145 € (vermoedelijk 2018).

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart