PC 120: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Wegwijzer

  U vindt in bijlage de "wegwijzer", uitgegeven door de textielvakbonden.

  Arbeidsduur

  In de textielsector bedraagt de wekelijkse arbeidstijd 37u20 gemiddeld op jaarbasis. Maar de werkelijke arbeidstijd is 40u/week. Om dus aan 37u20 te komen, worden bijkomende rustdagen en vakantie toegekend aan de werknemers.
   

  Lonen en classificatie

  Sinds 1994 bestaat er in PC 120 een genderneutrale functieclassificatie, van toepassing voor gans de sector. De meer dan 400 functies zijn ingedeeld in loonschalen en groepen. Elke functie staat beschreven en is gewaardeerd volgens een “arbeidskwalificatiemethode”.

  Aparte lonen zijn er voor studenten. Er zijn loontoeslagen voor o.a. meestergasten en  ploegenwerk (half en volcontinu en overbruggingsploegen).

  Indien u hierover meer info wenst, raadpleeg dan uw ACLVB-afgevaardigde of het ACLVB-secretariaat.

  Indexering van de lonen

  De lonen zijn gekoppeld aan de consumptieprijzen, dwz. dat deze worden aangepast (min of plus) telkens de 1e van het kwartaal volgend, indien de spilindex wordt overschreden met > 2% gerekend op een gemiddelde van 4 maanden.

  Indien we de prijsstijgingen bekijken sinds 1990, betekent dit grofweg 1 indexaanpassing per jaar, maar het kan ook langer of korter zijn. (afhankelijk van de inflatie EN indien er geen indexstop wordt opgelegd door de regering, zoals momenteel het geval is.
   

  Premiestelsels

  Eindejaarspremie

  Een eindejaarspremie wordt aan alle arbeiders van het PC 120 toegekend. Deze premie komt overeen met 9,2% van het verdiende loon in de periode van 1/4 van het voorgaande jaar t/m 31/3 van het lopende jaar. De premie wordt betaald door het Fonds rond 20/12.

  Een sectorale cao voorziet het recht op  maaltijdcheques, voor alle werknemers werkzaam in PC 120.

  Maaltijdcheques

  Het aantal maaltijdcheques is afhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen of desgevallend gepresteerde uren. (alternatieve telling)

  Deze worden normaal op elektronische wijze toegekend aan de werknemers.

  De totale waarde per maaltijdcheque is verschillend :

  • voor voltijdse/deeltijdse werknemers: € 4,20 per MC
  • en werknemers in overbruggingsploegen:
   • € 5 per MC per gewerkte dag
   • OF € 5,19 per MC, gebaseerd op het aantal gepresteerde uren

  Vanaf 1/1/2016 wordt de waarde van de MC :

  • voor voltijdse/deeltijdse werknemers: € 5,20 per MC
  • en werknemers in overbruggingsploegen: 
   • € 6,26 per MC per gewerkte dag
   • OF € 6,52 per MC, gebaseerd op het aantal gepresteerde uren

  Raadpleeg uw ACLVB-afgevaardigde in het bedrijf of de bestendig secretaris voor meer info.
   

  Bestaanszekerheid

  In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer een vergoeding van 2,17€ per dag werkloosheid* wegens economische of technische reden tijdens de 6 eerste dagen. Vanaf de 7e t/m de 86e dag betaalt het Fonds daarbovenop een bedrag van 5,79 € per werkloosheidsdag*, met een max. van 80 dagen.

  *gerekend in het 6 dagenstelsel

  Vervoerskosten

  Trein : De werkgever vergoedt 75% op basis van de prijs van het treinabonnement, op voorwaarde dat de afstand minimum 3 km bedraagt.

  Voor de andere openbare vervoermiddelen zoals de tram, metro of bus, met een minimum afstand van 5 km, bedraagt de vergoeding 75% van de kosten wanneer de prijs afhangt van de afstand en 71,8% wanneer het een forfaitaire prijs is, met een maximum van 30€.

  Fiets : Vergoeding van 0,33€ / km
   

  Verlofstelsels

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaalt en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure ‘Jaarlijkse vakantie’). Er is ook een recht op dagen « klein verlet » ter gelegenheid van familiegelegenheden of om bepaalde burgerplichten te vervullen.

  Klein verlet - Uitbreiding voor PC 120:

  Bij overlijden van de partner of kind van de arbeider of zijn/haar partner, worden 4 dagen toegekend ipv. 3.

  Geboorteverlof

  Iedere werknemer heeft recht op 10 vakantiedagen wegens geboorte van een kind van de werknemer, te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte. De eerste 3 dagen worden betaald aan 100%, de andere dagen aan 82% van het geplafonneerd loon.

  Adoptieverlof

  6 weken max. indien het kind jonger is dan 3 jaar en 4 weken indien ouder. Het recht op dit verlof loopt tot de leeftijd van 8 jaar.

  Er bestaan in de sector aanvullende vakantiedagen , behalve voor de overbruggingsploegen en het 5 ploegenstelsel. Hoewel de arbeiders in de overbruggingsploegen en in het 5 ploegenstelsel geen recht hebben op de extra vakantiedagen, hebben zij wel recht op de uitbetaling ervan.

  Het aantal is afhankelijk van het aantal gepresteerde arbeidsdagen in het voorgaande jaar: 
   

  Arbeidsdagen in het voorgaande jaar

  Supplementaire vakantiedagen ih lopende jaar

  > 228

  4

  van 163 tot 227

  3

  van 98 tot 162

  2

  van 33 tot 97

  1

  < 33

  -

  Anciënniteitsdagen

  Anciënniteitsdagen worden toegekend aan werknemers die een aantal jaren tewerkstelling in het bedrijf hebben. 1 dag wordt toegekend na 18 jaar ondernemingsanciënniteit en 2 dagen na 25 jaar.

  Werknemers die afgedankt worden ingevolge herstructurering, sluiting of faillissement behouden hun anciënniteit, voor zover zij binnen de 6 maanden terug in dienst treden bij een textielwerkgever.
   

  Tijdskrediet en eindeloopbaan

  Er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet die de werknemer kan opnemen, deze zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden en al of niet krijgt de werknemer hiervoor een onderbrekingsuitkering of andere premies. (tewerkstelling in het Vlaams Gewest : aanmoedigingspremie).

  De drempel is vastgesteld op maximaal 5% van het personeelsbestand van de onderneming of de dienst dat tegelijk een tijdskrediet kan opnemen. In de ondernemingen kan men overeenkomen deze drempel te verhogen.

  Voor alle info rond de voorwaarden en de vergoedingen neem contact op met uw ACLVB-secretariaat.

  Sinds de laatste regeringsbeslissing werd het systeem van eindeloopbaankrediet (landingsbanen) hervormd.

  Het is sinds 1/1/2015 mogelijk uw loopbaan te verminderen met de helft of voor 1/5. U dient volgens de algemene regel minstens 60 jaar te zijn. In bepaalde stelsels (lange loopbanen, zware beroepen, nachtarbeid…) wordt de leeftijd geleidelijk opgetrokken van 55 naar 60 jaar in de periode van 2015 tot 2020.

  In de sector textiel werd bovendien een cao afgesloten die de mogelijkheid voorziet vanaf 55 jaar (1/5) en vanaf 57 jaar (1/2) voor de uitzonderingstelsels voor de periode 2019-2020. Nadien wordt de leeftijd eveneens progressief opgetrokken. Het is voor dezelfde periode ook nog steeds mogelijk vanaf 50 jaar de loopbaan te onderbreken maar dan zonder uitkeringen, tot aan de leeftijd van 55/57 jaar.

   

  SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:
   

  REGIME SWT PC 120

  Leeftijd Loopbaan Geldigheidsduur
      Man Vrouw Begin Einde
  Algemeen stelsel 62 40 35 (2019) 01/01/2019 31/12/2020
  36 (2020)
  SWT Zware beroepen 59 35 01/01/2019 30/06/2021
  SWT Nacbtarbeid, zware beroepen en bouw 59 33 01/01/2019 30/06/2021
  SWT Lange loopbaan 59 40 01/01/2019 30/06/2021
  Medisch SWT 58 35 01/01/2019 30/06/2021

   

  Syndicale rechten

  Alle werknemers tewerkgesteld in de sector PC 120 hebben jaarlijks recht op een syndicale premie van 135 € (voor zover de reglementering het toelaat) indien men voltijds tewerkgesteld was tijdens het jaar. De betaling  gebeurt door het Sociaal Fonds vanaf december. Voor 2017 bedraagt de syndicale premie 145€ .

  Het is mogelijk een syndicale delegatie te creëren wanneer de onderneming minstens 30 arbeiders telt. Het aantal mandaten is afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming.

  Indien u een syndicale delegatie in uw onderneming wenst op te richten, aarzel niet contact te nemen met onze bestendig secretarissen in uw plaatselijk ACLVB-kantoor.

  Voor alle ACLVB-afgevaardigden bestaat er een uitgebreid pakket aan opleidingen. Voor afgevaardigden in PC 120  worden ook op sectoraal vlak (op maat-) opleidingen georganiseerd.

  Militanten die deel uitmaken van de overleginstanties in het bedrijf, OR, CPBW en SA, hebben recht op 12 dagen per 4 jaar per effectief mandaat om syndicale vorming te volgen.

  De werkgever dient het normale loon te betalen + de maaltijdcheques voor deze dagen. De onderneming kan het te betalen brutoloon + de patronale lasten hierop terugvorderen via het Waarborgfonds.
   

  Tewerkstellingsverbintenissen

  Naast de wettelijke verplichting om het ontslag te motiveren, ingevoerd met cao 109 van februari 2014, is de werkgever in PC 120 verplicht een procedure te volgen alvorens over te gaan tot ontslag van een werknemer, omwille van economische of technische redenen. De bedoeling is om via informatie en overleg met de werknemersafgevaardigden of de vakbondssecretarissen ontslagen zoveel mogelijk te vermijden.

  Indien de procedure niet door de werkgever wordt nageleefd, kan een dossier aangebracht worden in het PC ter bespreking, via de NSV en zal de onderneming een vergoeding moeten betalen aan de ontslagen werknemer.

  Bij individuele ontslagen om een andere reden bestaat er een vervangingsplicht !

  Behoudens enkele uitzonderingen is dit ook van toepassing voor ontslag voor SWT. (brugpensioen)
   

  Opleiding

  Cobot (opleidingscentrum textiel) geeft werknemers van de sector de mogelijkheid om diverse opleidingen te volgen, individueel of collectief via de onderneming. Hiervoor worden premies betaald aan de cursist en/of de werkgever.

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart