PC 128.01: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De arbeidstijd bedraagt 38u per week.
   

  Lonen en classificatie

  Het loon dat u krijgt is o.a. afhankelijk van de functie die u uitvoert en specifiek de (sub-)sector waarin u werkt : in de leerlooierijen of in de ondernemingen die handel voeren in leder en ruwe vellen. De functies variëren van hulparbeider tot ploegbaas en zijn wat betreft de leerlooierijen nog ingedeeld in verschillende categorieën.

  Er bestaan ook premies of toeslagen voor bv. werk per stuk of rendement, nachtarbeid en dagploegen.

  Indexering van de lonen

  Het loon wordt elk kwartaal (vanaf de eerste dag van de loonperiode) geïndexeerd. Een daling van het loon hierdoor is echter niet mogelijk.

  Uurlonen : Handel van leder en ruwe vellen


  Maaltijdcheques

  Als werknemer in de subsectoren van PC 128, heeft u recht op maaltijdcheques. De nominale waarde van de maaltijdcheque moet minstens 2,2 € bedragen, vanaf 1/4/2016 wordt dit minimum 3,2 €, in alle subsectoren. (128.01, 128.02, 128.03, 128.05)

  Het is mogelijk dat in sommige bedrijven de waarde van de maaltijdcheque reeds hoger was/is, maar telkens er een sectorale verhoging werd/wordt toegekend, diende/dient een gelijkwaardig voordeel te worden voorzien in die bedrijven.
   

  Premiestelsels

  Een eindejaarspremie bestaat voor alle paritaire subcomités van het PC 128. Die premie wordt gebaseerd op deze die reeds in het sCP 128.02 bestaat (Protokol van akkoord voor 2013-2014: overname regeling sPC, tenzij de vorige regeling voordeliger uitvalt).

  Deze premie komt overeen met 8,33 % van het verdiende loon in de periode van 1/12 van het voorgaande jaar t/m 30/11 van het lopende jaar.

  Voor de modaliteiten mbt. de voorwaarden en toekenning, contacteer uw ACLVB-secretariaat. De berekening is afhankelijk van de effectieve en gelijkgestelde prestaties.
   

  Vervoerskosten

  Werknemers van deze sector krijgen een tussenkomst gelijk aan de prijs van de treinkaart in 2de klas ongeacht de afstand. Om het precies bedrag te kennen kunt u deze tabel raadplegen.
   

  Verlofstelsels

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaalt en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure ‘Jaarlijkse vakantie’). Er is ook een recht op dagen « klein verlet » ter gelegenheid van familiegelegenheden of om bepaalde burgerplichten te vervullen.

  Een sectorale aanvulling op de algemene reglementering betreft het aantal dagen voor het huwelijk van de werknemer : 3 dagen (ipv. 2 dagen) te kiezen id week van de gebeurtenis of de daaropvolgende week

  Één extra anciënniteitsdag wordt toegekend aan werknemers die 7 jaar tewerkstelling in de sector hebben.
   

  Tijdskrediet en eindeloopbaan

  Tijdskrediet

  Er bestaan verschillende vormen van tijdskrediet (met motief, zonder motief, …) die de werknemer kan opnemen, deze zijn onderworpen aan verschillende voorwaarden en al of niet krijgt de werknemer hiervoor een onderbrekingsuitkering of andere premies. (tewerkstelling in het Vlaams Gewest : aanmoedigingspremie).

  De drempel is vastgesteld op maximaal 5% van het personeelsbestand van de onderneming of de dienst dat tegelijk een tijdskrediet kan opnemen.

  In het sectoraal akkoord 2015-2016 werd de duurtijd voor een “gemotiveerd” tijdskrediet uitgebreid van 12 maanden naar 36 maanden.

  Eindeloopbaan

  Sinds de laatste regeringsbeslissing werd het systeem van eindeloopbaankrediet (landingsbanen) hervormd.

  Het is sinds 1/1/2015 mogelijk uw loopbaan te verminderen met de helft of voor 1/5. U dient volgens de algemene regel minstens 60 jaar te zijn. In bepaalde stelsels (lange loopbanen, zware beroepen, nachtarbeid…) wordt de leeftijd geleidelijk opgetrokken van 55 naar 60 jaar in de periode van 2015 tot 2020.

  In uw sector werd hiervoor een cao afgesloten die de mogelijkheid voorziet vanaf 55 jaar voor de uitzonderingstelsels voor de periode 2015-2016. Nadien wordt de leeftijd eveneens progressief opgetrokken.
   

  SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:
   

  Regime SWT PC 128.01

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  60

  40

  31 (2015)

  1/01/2015

  31/12/2017

  32 (2016)

  33 (2017)

  SWT Zware beroepen

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

  SWT Nachtarbeid, bouw en zware beroepen

  58

  33

  1/01/2015

  31/12/2016

  SWT Lange loopbaan

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

   

  Syndicale rechten

  Syndicale premie

  Alle werknemers tewerkgesteld in de sector hebben jaarlijks recht op een syndicale premie van 145 € (of prorata in 12en). De betaling gebeurt door het Sociaal Fonds vanaf begin januari.

  Syndicale delegatie

  Op vraag van een of meerdere ondertekenende werknemersorganisaties, welke elk minstens 10 % van het in de onderneming tewerkgesteld werkliedenpersoneel groepeert, wordt een syndicale afvaardiging ingesteld in alle exploitatiezetels. Het aantal mandaten is afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming.
   

  Bestaanszekerheid

  De gedeeltelijk werkloos gestelde werklieden hebben, ten laste van de werkgever, recht op een bestaanszekerheidsvergoeding per dag werkloosheid. Het dagelijks bedrag van deze vergoeding is vastgesteld op 10,50 EUR tijdens de eerste 90 dagen (vanaf 1/4/2016, gewijzigd via het sectoraal akkoord 2015-2016).
   

  Werkzekerheid

  Naast de wettelijke verplichting om het ontslag te motiveren, ingevoerd met cao 109 van februari 2014, hebben de werkgevers in sPC 128.01 zich geëngageerd om alle maatregelen te nemen om tijdelijke werkloosheid te vermijden en deze desgevallend gelijk onder alle werknemers te verdelen.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart