PC 140.04: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 140.04 Grondafhandeling op luchthavens.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

   

  Wat is het minimumuurloon waar ik recht op heb?

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.04.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Schaallonen 38 uur/week op 01/01/2022:

  Categorie
  Uurloon
  Verhoging*
  (Cao)
  (indexering)
  BAR01
  13,7556
  0,5754
  0,0527
  0,5227
  BAR02
  13,7803
  0,5765
  0,0528
  0,5237
  BAR03
  14,0942
  0,5896
  0,0541
  0,5355
  BAR04
  14,9759
  0,6265
  0,0574
  0,5691
  BAR05
  15,1430
  0,6335
  0,0581
  0,5754
  BAR06
  15,3112
  0,6405
  0,0587
  0,5818
  BAR07
  15,4641
  0,6469
  0,0593
  0,5876
  BAR08
  15,5205
  0,6492
  0,0595
  0,5897
  BAR09
  15,9326
  0,6665
  0,0611
  0,6054
  BAR10
  16,4460
  0,6880
  0,0630
  0,6250
  BAR11
  17,6679
  0,7391
  0,0678
  0,6713
  BAR12
  18,2789
  0,7647
  0,0701
  0,6946

   Studenten: 90 % van het aanvangsloon van BAR01.

  Functieclassificatie

  BAR01 - Medewerker cleaning & cabindressing
  BAR02 - Medewerker exterior cleaning; ; 
  BAR03 - Lader-sorteerder koerier type 1; Ramp Handler type 1; Cargo Handler type 1; Technicus gebouwen & infrastruct. type 1; Passagiers-assistent type 1
  BAR04 - Lader-sorteerder koerier type 2 ; Ramp Handler type 2; Cargo Handler type 2; Ploegbaas type 1; Medewerker; Passagiersassistent type 2
  BAR05 - Ramp Handler type 3; Cargo Handler type 3
  BAR06 - Ramp Handler type 4; Cargo Handler type 4; Buschauffeur; Medewerker Water,Toilet & Waste
  BAR07 - Technicus rollend materieel type 1
  BAR08 - Ramp Handler type 5; Cargo Handler type 5
  BAR09 - Ramp Handler type 6; Ploegbaas type 2; Technicus gebouwen & infrastruct. type 2 ; Reconciliator type 1
  BAR10 - Ploegbaas type 3; Technicus rollend materieel type 2 ; Reconciliator type 2
  BAR11 - Technicus rollend materieel type 3; Ploegbaas type 4
  BAR12 - Technicus rollend materieel type 4

   

  Wat zijn de premies?

  1) Ploegenpremie:

  • Zaterdagpremie op alle uren (zonder cumul met andere premies):  5 %
  • Avondpremie tussen 18u-22u: 5 %
  • Nachtpremie tussen 22u-7u:  20 %

  2) Toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen: 100%

  3) Maltijdcheques

  Vanaf 1 januari 2016, verhoging van de bestaande maaltijdcheques met 1 EUR. Verhoging van 7 EUR naar 8 EUR.

  4) Eco- of geschenkcheque

  Vanaf 1 januari 2010 wordt jaarlijks een eco- of geschenkcheque van EUR 35 toegekend aan de werknemer die op de datum van de betaling (ten laatste 31/12) tewerkgesteld is in de onderneming.

   6) Eindejaarspremie

  De eindejaarspremie is minstens gelijk aan 164,66 uur van het werkelijk loon van de functie die de betrokken werknemer uitoefent, exclusief premies en andere vergoedingen.

  Voor deeltijdse werknemers is de eindejaarspremie gelijk aan de verhouding van hun wekelijkse arbeidsduur gedeeld door de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werkman.

  De eindejaarspremie:

  • wordt toegekend aan de werknemer die op 1 december in dienst is en een volledig jaar (refertejaar) dienst heeft in de onderneming;
  • wordt pro rata temporis toegekend aan de werknemer die op 1 december nog geen volledig jaar maar minstens zes maanden dienst heeft.
  • wordt pro rata temporis toegekend aan de werknemer die vóór 1 december ontslagen werd en die minstens zes maanden dienst had, behalve ontslag tijdens de proeftijd of wegens dringende reden;
  • de afwezigheden die het gevolg zijn van wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen betreffende jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekten en arbeidsongeval; voor de eerste 30 dagen afwezigheid op refertejaarbasis wegens ziekte, ongeval van gemeen recht of moederschapsrust zijn gelijkgestelde perioden met arbeidsactiviteit die mee in de berekening dienen te worden meegenomen.

  Alle gunstigere voorwaarden met betrekking tot de elementen in onderhavige cao welke in de ondernemingen van toepassing zijn, blijven onverkort van toepassing.

  Elk jaar wordt een eindejaarspremie uitbetaald tijdens de week vóór 25 december.

   

  Heb ik recht op een tussenkomst in de vervoerskosten?

  De invoering van het systeem van betaling door derden in het woon-werkverkeer van de werknemers wordt de ondernemingen aanbevolen. 

  1. Eigen vervoer

  Voor de werknemers die hun eigen vervoer gebruiken is de tussenkomst van de werkgever aangeduid in de sectoriele tabel hieronder.

  De bedragen van de tussenkomst worden hernomen in de bijgevoegde tabel.

  2. Trein

  Voor vervoer per trein of gecombineerd openbaar vervoer NMBS/STIB/DE LIJN/TEC of niet-gecombineerd vervoer met DeWaterbus, De Lijn, TEC, MIVB.

  Voor werknemers die gebruik maken van het georganiseerde openbaar vervoer wordt de werkgeversbijdrage in de prijs van het vervoerbewijs verhoogd tot 90% van de prijs van de treinkaart 2e klas van de NMBS voor de overeenkomstige afstand vanaf de eerste kilometer.

  De ondernemingen wordt aanbevolen met de NMBS een overeenkomst te sluiten (jaarlijks te hernieuwen vóór 30 oktober van het lopende jaar) voor een derdebetalersregeling voor het treinvervoer. 

  In het kader van deze derdebetalersovereenkomst verbindt de NMBS zich ertoe gratis valideringsbewijzen af te leveren aan de werknemers van de onderneming die een derdebetalersovereenkomst heeft gesloten. 

  3. Fietsvergoeding

  Een fietsvergoeding van 0,25 euro per afgelegde kilometer (heen en terug) per fiets wordt toegekend vanaf 1 km reizen tussen het adres van de gewone verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling. De fietsvergoeding kan niet voor dezelfde afstand worden gecumuleerd met de vergoeding voor andere vervoermiddelen.

  Wat zijn de voorziene verloven op het niveau van de sector?

  De anciënniteitsdagen (sector), de sectorale vrije dag en de communautaire feestdag kunnen naar de volgende kalenderjaren worden overgedragen (idee van "loopbaansparen"), onder voorbehoud van een akkoord op bedrijfsniveau.

  - Communautaire feestdag

  Vanaf 1 januari 2005 wordt een communautaire feestdag toegekend.

  De werknemers in dienst op de respectievelijke communautaire feestdag (11 juli voor ondernemingen in het Nederlandstalig landsgedeelte, 27 september in het Franstalig landsgedeelte en 15 november in het Duitstalig landsgedeelte) hebben recht op een betaalde afwezigheidsdag. Deze regeling is niet van toepassing voor jobstudenten.

  De datum van opname van deze dag wordt afgesproken tussen werknemer en werkgever.

  Werken op de communautaire feestdag geeft geen aanleiding tot bijkomende vergoedingen of toeslagen.

  - Anciënniteitsverlof

  In geval van ononderbroken tewerkstelling binnen de sector: toekenning van één betaalde dag verlof, per volledig gewerkte schijf van 5 jaren in de sector. Dit met een maximum van 7 anciëenniteitsverlofdagen.

  Bij aanwerving onmiddellijk na beëindiging van de dienstbetrekking bij een andere werkgever van het Gemeenschappelijk Subcomité voor de afhandeling van grondafhandelingsdiensten op luchthavens wordt voor de vaststelling van het aantal dagen anciënniteitsverlof rekening gehouden met de verworven anciënniteit.

  - Sectorale verlofdag

  De werknemer heeft vanaf 10 jaar anciënniteit in de sector recht op één betaalde sectorale verlofdag. Indien in de onderneming reeds een voordeliger regeling hieromtrent bestaat, blijft deze regeling van toepassing.

  - Klein verlet

  Specifieke sectorale kenmerken: uitbreiding van werktijdverkorting tot 2 dagen voor familieleden van de tweede graad en hoger die niet bij de werknemer wonen (= grootouders, kleinkinderen, broers of zussen).

  Wat zijn andere syndicale en sociale voordelen? 

  - Syndicale premie

  De jaarlijkse syndicale premie bedraagt 145,00 euro.

  De referteperiode is de periode tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar waarop de syndicale premie betrekking heeft.

  Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

  • tijdens de referteperiode aangesloten zijn bij een vakbond ;
  • werkzaam zijn in de sector op 31 december van het dienstjaar waarop de syndicale premie wordt toegekend ;
  • er is recht op de syndicale premie vanaf 90 kalenderdagen in dienst in de sector ;
  • er is geen recht op de syndicale premie indien minder dan 90 kalenderdagen in dienst.

  - Syndicaal verlof

  Het syndicaal verlof wordt opgetrokken naar 7 dagen per mandaat per jaar.

  - Kennisgevingstermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor handarbeiders en hoofdarbeiders geharmoniseerd. Als gevolg daarvan is de berekening van opzeggingstermijnen ingewikkeld geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw CGSLB-afgevaardigde of het secretariaat: zij beschikken over de nodige instrumenten om u te helpen.

  OPGELET: U hebt alleen recht op een werkloosheidsuitkering als u niet verantwoordelijk bent voor uw ontslag. Laat u nooit door uw werkgever beïnvloeden om uw contract uit eigen beweging of met wederzijds goedvinden te beëindigen als dit niet het geval is. U riskeert uw recht op een werkloosheidsuitkering te verliezen. Indien u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, neem dan eerst contact op met uw CGSLB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijk CGSLB-secretariaat.

  Kan ik van een vorming of opleiding genieten?

  Sinds 2017 moeten bedrijven collectief een minimale opleidingsinspanning leveren die overeenkomt met gemiddeld twee dagen per jaar, per voltijdequivalent.
  De aan de werknemers verstrekte bijscholingsuren moeten onder werktijd worden volbracht en worden vergoed met een vergoeding die gelijk is aan het normale uurloon.

  Bestaat er een systeem van tijdskrediet en SWT eindeloopbaan?

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, raden wij u aan onze algemene informatiepublicaties over dit onderwerp te raadplegen.

  Op de website kunnen wij niet altijd een antwoord "op maat" op uw vraag geven. Uw persoonlijke situatie is mede bepalend voor de opzegtermijn. Als u specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze CGSLB-kantoren of met een van onze medewerkers.

   

   LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   
   

  PC140.04

  TOEGANGSLEEFTIJD

  VOORWAARDEN VOOR DE LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  55 (4/5)

  55 (1/2)

  35

  01-01-21

  30-06-2023

   

  Eindeloopbaan - SWT

  De laatste jaren is het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag, vroeger bekend als vervroegde uittreding, grondig herzien.

  Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u onze website raadplegen.

  Op de website kunnen wij niet altijd een antwoord "op maat" op uw vraag geven. Uw persoonlijke situatie zal bepalen in welke mate u van de CCR kunt profiteren. Als u specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze CGSLB-kantoren of een van onze medewerkers.

   

   LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   
   

  PC 140.04

  TOEGANGSLEEFTIJD

  VOORWAARDEN VOOR DE LOOPBAAN

  TREEDT IN WERKING

  EINDE

   

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  Mannen: 40
  Vrouwen: 38 (2022), 39 (2023), 40 (2024)

  01/01/15

     

  SWT ZWARE BEROEPEN

  60

  35

  01-07-2021

  31/12/2023

   
   

  SWT NACHTARBEID EN ZWARE BEROEPEN

  60

  33

  01-07-2021

  31/12/2023

   
   

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  01-07-2021

  31/12/2023

   
   

  SWT MEDISCH

  58

  35

          01/01/2021

  30/06/2023

   
   
   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart