PC 140.04: Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Sectorakkoord 2019-2020

  Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de arbeiders uit de  afhandeling luchthavens.

  Sectorakkoord 2019-2020

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van het paritair comité 140.04 Grondafhandeling op luchthavens.

  Uw paritair comité is een belangrijk orgaan, want het is op dit niveau dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in uw sector worden vastgelegd. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Op onze website willen wij u een overzicht geven van een deel van de regels die van toepassing zijn in uw sector. Meer informatie nodig? Neem contact op met uw afgevaardigde of bestendig secretaris van de ACLVB.

  Opgelet! Bedrijfs-cao’s kunnen betere voorwaarden bevatten. In dat geval zijn natuurlijk de gunstigste voorwaarden van toepassing.

  Functieclassificatie

  BAR01 - Medewerker cleaning & cabindressing
  BAR02 - Medewerker exterior cleaning; Lader-sorteerder koerier type 1; Trolly medewerker
  BAR03 - Lader-sorteerder koerier type 2; Ramp Handler type 1; Cargo Handler type 1; Technicus gebouwen & infrastruct. type 1; Passagiers-assistent type 1
  BAR04 - Ramp Handler type 2; Cargo Handler type 2; Ploegbaas type 1; Medewerker; Passagiersassistent type 2
  BAR05 - Ramp Handler type 3; Cargo Handler type 3
  BAR06 - Ramp Handler type 4; Cargo Handler type 4; Buschauffeur; Medewerker Water,Toilet & Waste
  BAR07 - Technicus rollend materieel type 1
  BAR08 - Ramp Handler type 5; Cargo Handler type 5
  BAR09 - Ramp Handler type 6; Ploegbaas type 2; Technicus gebouwen & infrastruct. type 2
  BAR10 - Ploegbaas type 3; Technicus rollend materieel type 2
  BAR11 - Technicus rollend materieel type 3; Ploegbaas type 4
  BAR12 - Technicus rollend materieel type 4

  Loon

  Hieronder vindt u de minimumuurlonen van de verschillende werknemerscategorieën in het PC 140.04.

  Opgelet! Als er binnen uw bedrijf andere lonen gelden, dan moeten die hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  Schaallonen 38 uur/week op 01/01/2020:

  BAR01*                                          13,0626 (+ € 0,0921)
  BAR02                                            13,0860 (+ € 0,0922)
  BAR03                                            13,3842 (+ € 0,0944)
  BAR04                                            14,2214 (+ € 0,1002)
  BAR05                                            14,3801 (+ € 0,1014)
  BAR06                                            14,4399 (+ € 0,1025)
  BAR07                                            14,6850 (+ € 0,1035)
  BAR08                                            14,7386 (+ € 0,1039)
  BAR09                                            15,1299 (+ € 0,1066)
  BAR10                                            15,6175 (+ € 0,1101)
  BAR11                                            16,7778 (+ € 0,1182)
  BAR12                                            17,3580 (+ € 0,1224)

   Studenten: 90 % van het aanvangsloon van BAR01.

   

  Vergoedingen

  1) Ploegenpremie:

  • Zaterdagpremie op alle uren (zonder cumul met andere premies):  5 %
  • Avondpremie tussen 18u-22u: 5 %
  • Nachtpremie tussen 22u-7u:  20 %

  2) Toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen: 100%

  3) Vervoerkosten

  Fiets vergoeding : Voor de werknemers die overeen afstand van ten minste 1 kilometer gebruik maken van de fiets om zich te verplaatsen tussen de gebruikelijke verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling wordt de werkgeverstussenkomst vastgesteld op 0,24 euro per kilometer (heen en terug).

  De fietsvergoeding kan voor dezelfde afstand niet gecumuleerd worden met de tussenkomst voor andere vervoermiddelen.

  4) Maltijdcheques

  Vanaf 1 januari 2016, verhoging van de bestaande maaltijdcheques met 1 EUR. Verhoging van 7 EUR naar 8 EUR.

  5) Eco- of geschenkcheque

  Vanaf 1 januari 2010 wordt jaarlijks een eco- of geschenkcheque van EUR 35 toegekend aan de werknemer die op de datum van de betaling (ten laatste 31/12) tewerkgesteld is in de onderneming.

  Eindejaarspremie

  De eindejaarspremie is minstens gelijk aan 164,66 uur van het werkelijk loon van de functie die de betrokken werknemer uitoefent, exclusief premies en andere vergoedingen.

  Voor deeltijdse werknemers is de eindejaarspremie gelijk aan de verhouding van hun wekelijkse arbeidsduur gedeeld door de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werkman.

  De eindejaarspremie:

  • wordt toegekend aan de werknemer die op 1 december in dienst is en een volledig jaar (refertejaar) dienst heeft in de onderneming;
  • wordt pro rata temporis toegekend aan de werknemer die op 1 december nog geen volledig jaar maar minstens zes maanden dienst heeft.
  • wordt pro rata temporis toegekend aan de werknemer die vóór 1 december ontslagen werd en die minstens zes maanden dienst had, behalve ontslag tijdens de proeftijd of wegens dringende reden;
  • de afwezigheden die het gevolg zijn van wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen betreffende jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekten en arbeidsongeval; voor de eerste 30 dagen afwezigheid op refertejaarbasis wegens ziekte, ongeval van gemeen recht of moederschapsrust zijn gelijkgestelde perioden met arbeidsactiviteit die mee in de berekening dienen te worden meegenomen.

  Alle gunstigere voorwaarden met betrekking tot de elementen in onderhavige cao welke in de ondernemingen van toepassing zijn, blijven onverkort van toepassing.

  Elk jaar wordt een eindejaarspremie uitbetaald tijdens de week vóór 25 december.

  Tijdsskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

   

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u zelf geen schuld hebt aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te maken aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

   

  Eindeloopbaan - SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer informatie in verband met SWT kunt u elders op onze website terecht. 

  Wij kunnen op deze website niet altijd een kant-en-klaar antwoord bieden op alle individuele vragen. Het hangt af van uw persoonlijke situatie of u recht hebt op SWT. Voor specifieke vragen kunt u steeds terecht bij een van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn in het PC 140.04 :
   

  Regime SWT PC 140.04

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Man

  Vrouw

  Begin

  Einde

  Algemeen stelsel

  62

  40

  35 (2019)

  1/01/2015

   

  36 (2020)

  Medisch SWT

  58

  35

  1/01/2019

  31/12/2020

   

  Verlof

  Communautaire feestdag

  Vanaf 1 januari 2005 wordt een communautaire feestdag toegekend.

  De werknemers in dienst op de respectievelijke communautaire feestdag (11 juli voor ondernemingen in het Nederlandstalig landsgedeelte, 27 september in het Franstalig landsgedeelte en 15 november in het Duitstalig landsgedeelte) hebben recht op een betaalde afwezigheidsdag. Deze regeling is niet van toepassing voor jobstudenten.

  De datum van opname van deze dag wordt afgesproken tussen werknemer en werkgever.

  Werken op de communautaire feestdag geeft geen aanleiding tot bijkomende vergoedingen of toeslagen.

  Anciënniteitsverlof

  In geval van ononderbroken tewerkstelling binnen de sector: toekenning van één betaalde dag verlof, per volledig gewerkte schijf van 5 jaren in de sector. Dit met een maximum van 7 anciëenniteitsverlofdagen.

  Sectorale verlofdag

  De werknemer heeft vanaf 10 jaar anciënniteit in de sector recht op één betaalde sectorale verlofdag. Indien in de onderneming reeds een voordeliger regeling hieromtrent bestaat, blijft deze regeling van toepassing.

  Syndicale rechten

  Syndicale premie

  De jaarlijkse syndicale premie bedraagt 145,00 euro (betaalbaar 2019).

  De referteperiode is de periode tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar waarop de syndicale premie betrekking heeft.

  Syndicaal verlof

  Het syndicaal verlof wordt opgetrokken naar 7 dagen per mandaat per jaar.

   

  Vorming

  Vanaf het jaar 2017, zal een opleidingsinspanning gebeuren welke collectief minstens gelijk is aan twee dagen gemiddeld per jaar en per voltijdse equivalent.

  De uren voortgezette opleiding genoten door de werknemers, dienen zich binnen de arbeidstijd te bevinden, en worden betaald met een vergoeding gelijk aan het normale uurloon.

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart