PC 224 : Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Loon- en arbeidsvoorwaarden

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden tewerkgesteld in het paritair comité 224, voor de non-ferrometalen. Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd.

  De bepalingen hieronder zijn een overzicht van de minima die van toepassing zijn in de  sector.

  Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor.

  Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

   

  Lonen

  Het minimumuurloon en de effectieve lonen van de werknemers uit de non-ferro sector worden jaarlijks op 1 mei geïndexeerd. De maandlonen in uw bedrijf moeten altijd hoger liggen dan het sectorale minimumloon. Het  sectoraal minimumoon kan u bij ons opvragen, via uw afgevaardigde, uw bestendig secretaris of aan één van onze kantoren.   

  Via volgende link kan u de lonen (van toepassing op 01/05/2024) consulteren.

   

  Premies

  Ploegenpremie

  Geen ploegenpremies op sectorniveau, eventueel wel op bedrijfsvlak.

  Eindejaarspremie

  Een eindejaarspremie is voorzien gelijk aan een maandwedde, eventueel met een mogelijkheid op bedrijfsvlak tot (gedeeltelijk) omzetten naar vrije dagen

  Syndicale premie            

  Er is een premie voorzien van 115 euro, indien men minstens 1 maand gewerkt heeft in 2021.
  Er is een afzonderlijke regeling voor de bedienden van Umicore, Aurubis  en Nyrstar.

   

  Arbeidsduur

  De gemiddelde arbeidsduur in de sector bedraagt 38 u/week voor de ondernemingen met minder dan 50 werknemers. In de grotere ondernemingen wordt de arbeidsduur op ondernemingsvlak vastgelegd, met een maximum van 37,5 u/week.

  Loopbaanverlof 

  • 1 dag loopbaanverlof vanaf 55 jaar 
  • 2 dagen loopbaanverlof vanaf 58 jaar
  • 3 dagen loopbaanverlof vanaf 60 jaar

  Verplaatsingskosten

  • Trein : tussenkomst zoals voorzien in cao 19 octies NAR
  • Andere gemeenschappelijk openbaar vervoer dan treinvervoer: Tussenkomst zoals voorzien in cao 19 octies NAR zonder evenwel 75% van de werkelijke vervoersprijs te overschrijden.
  • Privé-vervoer : sectorale tabel vervoerskosten
  • Fiets : 150 % van de prijs van de treinkaart op mandbasis
  • Er kunnen gunstigere regelingen op ondernemingsniveau bestaan

  Klein verlet

  Bij bepaalde gelegenheden hebt u recht verlof te nemen. Om correct van dit recht gebruik te maken moet uw werkgever indien mogelijk vooraf verwittigd worden. Uiteraard moet men dit verlof gebruiken voor een geldige reden:

  Reden afwezigheid

  Duur afwezigheid

  Geboorte van een kind van de werknemer zo de

  afstamming langs vaderszijde vaststaat

  Tien dagen, door de werknemer te kiezen binnen

  de 4 maanden na de geboorte (3 van de 10 dagen worden betaald door de werkgever, de overige 7 zijn ten laste van het ziekenfonds)

  Zilveren huwelijksjubileum van de werknemer, gouden huwelijksjubileum van de ouders of schoonouders van de werknemer:

  dag van de feestelijkheid

  Bevalling van de dochter, van de schoondochter of van de kleindochter van de werknemer, die bij hem inwoont:

  één dag door de werknemer te kiezen tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de dag der bevalling

  Huwelijk van de werknemer

  Drie dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week

  Bijwonen van een bijeenkomst van een

  familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

  De nodige tijd, met een maximum van één dag

  Adoptie van een kind

  de eerste 10 dagen van het wettelijk adoptieverlof worden als klein verlet beschouwd, waarvan de eerste 3 dagen met behoud van het normaal loon en de volgende zeven dagen met een uitkering in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

  Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

  de dag van het huwelijk

  Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

  de dag van de plechtigheid

  Overlijden van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e):

   vijf dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag die het overlijden voorafgaat

  Overlijden van een ander familielid dat bij de werknemer inwoont:

   de dag van de begrafenis

  Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

  de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

  Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd

  Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

  de nodige tijd doch maximum 5 dagen

  Verlof om dwingende redenen

  U hebt een beperkt recht op onbetaald verlof om een dringende en noodzakelijke tussenkomst bij een sociaal of familiaal probleem. Die gebeurtenis mag niet voorzien zijn en moet los staan van het werk. Op vraag van uw werkgever dient u de dwingende reden te bewijzen. De duur van uw afwezigheid mag in elk geval niet meer dan 10 kalenderdagen per jaar zijn. Voor deeltijdse arbeiders is deze maximumduur in verhouding met hun deeltijdse prestaties.

  Jaarlijkse vakantie

  De duur van uw vakantie wordt bepaald door het aantal dagen dat u effectief werkte in het voorbije kalenderjaar. Als u het hele voorafgaande jaar gewerkt hebt heeft u recht op vier volle weken vakantie, 20 dagen in een vijfdagenweekstelsel. Als u geen volledig kalenderjaar hebt gewerkt, zal uw recht op een aantal vakantiedagen in verhouding minder zijn.

  U hebt recht op 10 betaalde feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, OLV Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november, Kerstmis. Als een feestdag op een zondag of een gewone inactiviteitdag valt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen. De vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag.

  Tijdskrediet

  Sinds 1 januari 2015 is het systeem van tijdskrediet grondig gewijzigd. Voor meer algemene informatie in verband met tijdskrediet, verwijzen wij u door naar de algemene ACLVB-publicaties over dit thema.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen over tijdskrediet kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1 januari 2014 zijn de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd.  Hierdoor is de berekening van de opzegtermijnen complex geworden. Indien u vragen hebt over uw persoonlijke situatie, gelieve dan contact op te nemen met uw afgevaardigde of uw ACLVB-secretariaat. Zij beschikken over de nodige tools om u verder te helpen.

  OPGELET! U hebt pas recht op werkloosheidsuitkeringen wanneer u geen schuld treft aan uw ontslag. Laat u nooit onder druk zetten door uw werkgever om zelf een einde te stellen aan uw contract of om dit te beëindigen in onderlinge overeenkomst indien u daar eigenlijk niet mee akkoord kan gaan. U riskeert uw recht op werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Als u wordt ontslagen of als u zelf ontslag wil nemen, neem dan best eerst contact op met uw ACLVB-bedrijfscoördinator, uw vakbondsafgevaardigde of uw plaatselijke ACLVB-secretariaat.

  Werkloosheid met bedrijfstoeslag – SWT (het vroegere brugpensioen)

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

  SWT REGIME

  PC 224

  TOEGANGSLEEFTIJD

  MAN

     VROUW  

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  39 (2023)

  40 (2024)

  1/01/2015

  -

  SWT LANGE LOOPBAAN

  60

  40

  1/07/2023

  30/06/2025

  MEDISCHE SWT

  58

  35

  1/07/23

  30/06/2025

  SWT ZWARE BEROEPEN

  60

  35 

  01/07/23

  30/06/2025
  SWT NACHTARBEID BOUW EN ZWARE BEROEPEN

  60

  33 01/07/23 30/06/2025

   

   

  Nuttige links

  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart