PC 306 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in het Paritair comité 306, Paritair comité voor het verzekeringswezen.

  Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden - onder de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten - worden vastgelegd.

  Onze website heeft tot doel om u te informeren met betrekking tot een deel van de regels die toepasbaar zijn in uw sector zijn.

  Voor meer inlichtingen, aarzel dan niet om een kijkje in onze CAO-bundeling te nemen of om contact op te nemen met uw bestendig secretaris of met de afgevaardigden van uw onderneming.

  OPGELET! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

  Arbeidsduur

  De weekgrens voor de arbeidsduur in de sector voor het verzekeringswezen bedraagt gemiddeld maximaal 35 uur op jaarbasis. De daggrens is 8 uur. Toch wordt in veel bedrijven meer dan 35 uur per week gewerkt. In dit geval heeft u recht op arbeidsduurvermindering – dagen (ADV).

  Loon

  Het barema wordt vastgelegd door het Paritair comité voor het verzekeringswezen. Het is het minimumbarema dat wordt vastgelegd in uw sector. Elk bedrijf is vrij om meer te betalen. Het loon is ook afhankelijk van in welke categorie uw functie deel uit maakt en hoeveel ervaring je al hebt in uw functie ( zie functieclassificatie CAO-bundel).

  Sinds enkele jaren is er een nieuwe functieclassificatie op het sectorniveau onderhandeld. Zodra deze van toepassing is, zal onze CAO-bundel aangepast worden.

  Elke 2 jaar, kunnen verhogingen onderhandeld worden tijdens de sectorale onderhandelingen nadat er een IPA-akkoord is afgesloten die de grote lijnen vastlegd.

  Als er een barema bestaat in je bedrijf dan mag het nooit lager zijn dan de sectorale barema’s.

  Voor meer inlichtingen over uw loon, neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris.

  Premies

  Eindejaarspremie

  Hoewel de premie in de meeste bedrijven uitbetaald wordt, wordt deze op sectoraal niveau niet vastgelegd. Het algemeen recht op de 13e maand maakt deel uit onze terugkerende eisen.

  Sectorale recurrente premie

  Sinds het sectoraal akkoord 2005-2006 (CAO 20 december 2005), genieten de werknemers van het Paritair comité voor het verzekeringswezen (PC 306) elk jaar van een sectorale recurrente premie van 150 € bruto.

  De sectorale recurrente premie wordt ter aanvulling van de eindejaarspremie uitbetaald als er een is. Anders gebeurt de betaling van de sectorale recurrente premie in de loop van de maand december.

  De sectorale premie wordt geproratiseerd naar gelang van de aanwezigheidsgraad (deeltijdse werknemer of tijdskrediet) of volgens het aantal betaalde maanden (CBD, werknemers aangeworven in de loop van het jaar, schorsing van de arbeidsovereenkomst behalve moederschapsverlof).

  In uw bedrijf is het mogelijk om deze premie om te zetten in een uitbetaling in het kader van de 2de pijler of in een ander gelijkwaardig voordeel.

  Aarzel dan niet om een ACLVB-afgevaardigden te weten welke formule van toepassing is in uw bedrijf.

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze niet-gepresteerde dagen krijgt hij zijn salaris en een dubbel vakantiegeld (zie onze sectorale brochure “Jaarlijkse vakantie”).

  Hij mag ook van “het klein verlet” genieten ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Naast de traditionele verlofdagen en de 10 wettelijke feestdagen, voorziet de sector voor het verzekeringswezen:

  • Één regionale feestdag op 11 juli (in het Nederlandse taalgebied) en op 27 september in het Franse taalgebied. Wat het Brussels Gewest betreft wordt die dag op bedrijfsniveau vastgelegd;
  • 1 dag niet betaald voor postnataal verlof;

  Anciënniteitsverloven (een extra dag vanaf het tiende jaar dienst. Daarna wordt een extra dag per schijf van 10 jaar toegekend, een extra dag vanaf het 35 jaar anciënniteit in het bedrijf en wanneer hij 55 en 58 jaar oud wordt.

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.

  Deze laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding  niet meer grondig gewijzigd. Zo gaat het recht niet meer op  dat bij tijdskrediet  automatisch een vergoeding wordt betaald.

  Indien u bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan u een kijkje nemen in de brochure van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van uw recht die actueel van toepassing zijn voor de sector voor het verzekeringswezen:

  Tijdskredietstelsels

   

  Stelsel

  Recht

  Vergoeding

  Tijdskrediet met motief (voltijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (halfijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (1/5de )

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (halftijds) (2017)

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (1/5de) (2017)

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsverleden (1/5de ).

  Ja

  Nee

  SWT

  Om van de SWT te kunnen genieten moet u sinds 1.1.2015 62 jaar oud zijn. Sectoren en ondernemingen konden een CAO SWT 60 j afsluiten die de toegangsleeftijd tijdelijk op 60 jaar behoudt. In het PC 306 hebben de werkgevers geweigerd om een overeenkomst te tekenen. Indien een CAO in uw onderneming getekend is, gelden  de SWT-voorwaarden die van kracht zijn op nationaal niveau. 

  REGIME SWT

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   

   

  MAN

  VROUW

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  33 (2017)

  1/01/2017

  31/12/2018

  34 (2018)

  35 (2019)

  SWT LANGE LOOPBAAN

  58

  40

  1/01/2017

  31/12/2017

  59

  40

  1/01/2018

  31/12/2018

   

  Syndicale rechten

  Syndicale premie

  Elk jaar in het loop van september hebben de ACLVB leden die ten minste 6 maand anciënniteit in de sector hebben in de loop van het voorafgaand jaar , recht op een syndicale premie van 40,00 € voor voltijds en deeltijds werknemers.

  De leden die hun email adres hebben bezorgd worden op de hoogte gehouden van de uitbetaling via een Info flash.

  Syndicale delegatie

  Om effectief aan vakbondswerk te doen is de oprichting van een vakbondsafvaardiging een van de meest efficiënte instrumenten. In de sector kan, mits enkele modaliteiten vervuld zijn, een vakbondsafvaardiging worden opgericht in ondernemingen die minstens 20 werknemers tewerkstellen.

  Indien u interesse hebt om de belangen van de bedienden in uw onderneming te behartigen, neemt u contact op met de bestendig secretaris.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart