PC 307 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders tewerkgesteld in het Paritair comité 307, de makelarij en verzekeringsagentschappen.

  Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden - onder de vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten - worden vastgelegd.

  Onze website heeft tot doel om u te informeren met betrekking tot een deel van de regels die toepasbaar zijn in uw sector.

  Voor meer inlichtingen, aarzel dan niet om een kijkje in onze brochure te nemen of om contact op te nemen met uw bestendig secretaris of met de afgevaardigden van uw onderneming.

  OPGELET! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

  Arbeidsduur

  De weekgrens voor de arbeidsduur in de sector voor de makelarij en verzekeringsagentschappen bedraagt gemiddeld maximaal 37u30  op jaarbasis. Toch is het mogelijk dat u meer dan 37u30 per week werkt. In dit geval heeft u recht op arbeidsduurvermindering – dagen (ADV).
   

  Loon

  Het barema wordt vastgelegd door de sector van de makelarij en verzekeringsagentschappen. Het is het minimumbarema dat wordt vastgelegd in uw sector. Elk bedrijf is vrij om meer te betalen. Het loon is ook afhankelijk van in welke categorie uw functie deel uit maakt en hoeveel ervaring je al hebt in uw functie (zie functieclassificatie CAO-bundel)

  Om de 2 jaar, kunnen verhogingen onderhandeld worden tijdens de sectorale onderhandelingen nadat er een IPA-akkoord is afgesloten die de grote lijnen vastlegd.

  Het sectoraal akkoord 2017-2018 voorziet een verhoging met 8 € van de sectorale barema’s op 01/01/2018.

  Als er een barema bestaat in je bedrijf dan mag het nooit lager zijn dan de sectorale barema’s.

  Voor meer inlichtingen neem contact op met uw ACLVB-afgevaardigde of met uw bestendig secretaris.

   

  Vorming

  De nieuwe sectorale cao voorzien een opleidingsinspanning van gemiddeld 2 dagen per jaar en per voltijdse equivalent en een groeipad om de 5 opleidingsdagen per jaar en per voltijdse equivalent in 2021 te bereiken.

  Meer informatie over de vormingen beschikbaar in het sector ? Bezoek het website van CEPOM (http://www.cepom.be/nl)

  Premies

  Eindejaarspremie

  Werknemers die, op 31 december van het lopende jaar, tenminste 6 maand anciënniteit in de onderneming hebben en die door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden zijn, hebben recht op 31 december van elk jaar op de betaling van een 13de maand.

  De 13de maand  wordt geproratiseerd volgens 1/12de van het maandloon op 31 december per effectief gewerkt maand in het beschouwde kalenderjaar, dus op het loon van december voor een volledig jaar.

  Specifieke regels worden voorzien voor werknemers waarvan de bezoldiging geheel of gedeeltelijk veranderlijk zijn, die op pensioen of SWT gaan, die ontslagen worden (behalve voor dringende redenen) of die ontslag hebben genomen.

  Nieuw sinds het akkoord 2017-2018! Het is nu mogelijk om de 13e maand om te zetten in een gelijkwaardig voordeel via een bedrijfs-cao.

  •  Regel = 13de maand (cao van 7/12/2017)
  •  Bedrijven van meer dan 25 werknemers :  cao in SD
  •  Bedrijven van minder dan 25 werknemers : cao met en bestendig secretaris en neerlegging in paritair comité

  In elke geval, moet het werknemer voor het behoud zijn 13de maand kunnen kiezen.

  Ecocheques

  Elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode (vanaf 1 december van het voorafgaand jaar tot 30 november van het toekenningsjaar) heeft recht, ten laatste tijdens het laatste kwartaal van het lopende werkjaar, op ecocheques ter waarde van 125 euros.

  Die ecocheques worden toegekend aan deeltijdse werknemers volgens volgende afspraken:
   

  Wekelijkse arbeidsduur

  Bedrag

  Boven 4/5de voltijds

  125 EUR

  Boven 3/5de voltijds

  100 EUR

  Meer dan halftijds

  75 EUR

  Halftijds

  62,50 EUR

  Minder dan halftijds

  50 EUR

   
  Werknemers met een onvolledige referteperiode krijgen een bedrag berekend naar rata van de hierboven vermelde cijfers.
   

  Verplaatsingskosten

  Vanaf een minimale afstand van 5 km tussen de gewone verblijfplaats en het werkadres, krijgen de werknemers die van een openbaar vervoer  gebruik maken een tussenkomst van 75% van de prijs van het abonnement (trein 2de klas, bus, metro, tram).

  Voor de werknemers die geen openbaar vervoer gebruiken is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op 70 pct. van het gepubliceerd tarief van de treinkaart in tweede klasse.

  Voor werknemers die voor een minimale afstand van 1 km met de fiets zich verplaatsen van hun gewone verblijfplaats naar hun werkadres is de tussenkomst van de werkgever op 0,22 euro (heen en terug) vastgesteld.
   

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer van de privé sector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze niet-gepresteerde dagen krijgt hij zijn salaris en een dubbel vakantiegeld (zie onze sectorale brochure “Jaarlijkse vakantie”).

  Hij mag ook van het systeem  “klein verlet” genieten ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten.

  Naast de traditionele verlofdagen en de 10 wettelijke feestdagen, kent de sector 307 anciënniteitsdagen toe per schijf van 5 jaar anciënniteit.

  Een communautaire feestdag wordt jaarlijks aan de werknemer toegekend. Elke onderneming kan de datum daarvan bepalen volgens haar eigen modaliteiten.

  De werknemer kan ook maximaal van één verlofdag ( maximum 1 per jaar)genieten om zijn hoofdverblijfplaats te verhuizen.
   

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen. De laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding grondig gewijzigd. Zo gaan het recht op tijdskrediet en het recht op vergoeding niet meer automatisch samen.

  Indien u bijkomende informatie wenst in verband met tijdskrediet, kan u een kijkje nemen in de brochure van onze studiedienst of terecht bij één van onze ACLVB-kantoren.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van uw recht die actueel van toepassing zijn voor de sector voor de makelarij en verzekeringsagentschappen:
   

  Tijdskredietstelsels

  Stelsels

  Recht

  Vergoeding

  Tijdskrediet met motief (voltijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (halfijds)

  Ja

  Ja

  Tijdskrediet met motief (1/5de )

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (halftijds) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018).

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 55 jaar (1/5de ) met 35 jaar beroepsverleden (CAO 2017-2018).

  Ja

  Ja

  Landingsbanen vanaf 50 jaar met 28 jaar beroepsverleden (1/5de ).

  Ja

  Nee


  Landingsbanen

  Om van de SWT te kunnen genieten moet u sinds 1.1.2015 62 jaar oud zijn. Sectoren en ondernemingen konden een CAO SWT 60 j afsluiten die de toegangsleeftijd tijdelijk op 60 jaar behoudt. In de PC 307 hebben de sociale partners om 24 juni 2015 een CAO ondertekend voor de jaren 2015,2016 en 2017.

  In de sector van de voor de makelarij en verzekeringsagentschappen wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding vastgelegd  op 65% van het verschil tussen het netto-refertloon en de werkloosheiduitkering (Zie artikel 5 CAO 17).

  REGIME SWT

  LEEFTIJD

  LOOPBAAN

  GELDIGHEIDSDUUR

   

   

  MAN

  VROUW

  BEGIN

  EINDE

  ALGEMEEN STELSEL

  62

  40

  33 (2017)

  1/01/2017

  31/12/2018

  34 (2018)

  35 (2019)

  SWT LANGE LOOPBAAN

  58

  40

  1/01/2017

  31/12/2017

  59

  40

  1/01/2018

  31/12/2018

   

  Syndicale rechten

  Syndicale premie

  Elk jaar in het loop van september,  hebben de ACLVB-leden van het Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen die ten minste 6 maand prestaties in het vorig jaar in een bedrijf van het CP 307  recht op een syndicale premie van 35,00 €. Komen in aanmerking voltijdse en deeltijdse werknemers.

  Onze leden die hun adresmail ons hebben bezorgd worden via een Infoflash over de betaling van de syndicale premie ingelicht.

  Syndicale delegatie

  De syndicale delegatie zorgt voor de arbeidsrelatie. Zij onderhandelt de overeenkomsten op het bedrijfsniveau en doet de sociale wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en de individuele arbeidsovereenkomsten toepassen.

  In het Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen kan een vakbondsafvaardiging worden opgericht in ondernemingen die minstens 50 werknemers of die tussen 25 en 49 werknemers tewerkstellen waarvan ten minste 30 % lid van een vakbond is.

  Indien u interesse hebt om de belangen van de arbeiders in uw onderneming te behartigen, neemt u contact op met de bestendig secretaris van uw zone.
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart