PC 314: loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Hieronder vind u de belangrijkste bepalingen inzake loon- en arbeidsvoorwaarden terug die van toepassing zijn in Het Paritair Comité 314 voor de kappers, fitness en schoonheidsinstituten.

  Uw Paritair Comité is een belangrijk orgaan want op dit niveau worden uw loon- en arbeidsvoorwaarden, onder vorm van collectieve arbeidsovereenkomsten bepaald.

  Onze website heeft tot doel u een aantal bepalingen voor te stellen die van toepassing zijn in uw sector. Meer info ? Raadpleeg onze sectorbrochure of contacteer uw afgevaardigde of Bestendig Secretaris.

  Opgelet, het is mogelijk dat er meer voordeliger voorwaarden van toepassing zijn in uw onderneming. Uiteraard blijven die dan van toepassing.
   

  Arbeidsduur 

  In de sector van de kappers, fitness en schoonheidsinstituten werd de wekelijkse arbeidstijd bepaald op 38u hetzij effenctief hetzij gemiddeld.
   

  Verloning

  De sector van de kappers, fitness en schoonheidsinstituten, bepaalde een loonbarema dat het minimum brutoloon omvat dat u wordt uitbetaald. Dit salaris hangt samen met uw functie (bepaald door de sectorale functieclassificatie) en uw ervaring.

  De minimumlonen van de sector werden op 1 augustus 2018 geïndexeerd.

  Bijvoorbeeld : het minimumuurloon voor de kappers of lesgevers fitness in categorie 1 (zonder ervaring) bedraagt 10,0398 €/uur.

  Vragen over uw verloning ? Contacteer uw afgevaardigde of ACLVB- kantoor.
   

  Premies

  Eindejaarspremie

  De eindejaarspremie bedraagt 9% van het bruto jaarloon van de werknemeren wordt doorgaans betaald in de maand januari volgend op het referentiejaar.

  Opgelet ! Werkte u minder dan 32 dagen tijdens het referentiejaar, dan hebt u geen recht op de eindejaarspremie (vb. Referentieperiode : 01/07/2012 – 30/06/2013, 01/07/2013 tot 30/06/2014, … ) Maar ook indien de waarde van de premie < 25 €.

  Vergoeding voor aankoop en onderhoud van werkkledij

  De dagvergoeding hiervoor bedraagt 1,5 € per werknemer en 1 € voor onderhoud indien de kledij door de werkgever wordt betaald.

  Prestaties tussen 20u en 23u in fitnesscentra : + 5%
  Prestaties op zondagen en wettelijke feestdagen in fitnesscentra :+ 50%
  Prestaties op zondagen in de kapperssector in kuuroorden en toeristische centra: + 50%

  Werkmateriaal:

  Indien de werkgever geen materiaal ter beschikking stelt van de werknemer is voor aankoop en onderhoud een forfaitair bedrag van 432,97 € verschuldigd.
   

  Vervoersonkosten

  Indien er geen vervoer georganiseerd is door de werkgever zijn met uitzondering van de fiets forfaitaire vergoedingen voorzien ten laste van de werkgever.

  Deze forfait komt overeen met 100% van een treinkaart van de NMBS op basis van het aantal afgelegde kilometers.
   

  Verlof en vakantie

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaalt en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure jaarlijkse vakantie). Er is  ook een recht op dagen « klein verlet » ter gelegenheid van familiegelegenheden of om bepaalde burgerplichten te vervullen.


  ​Tijdskrediet

  Sedert 1 januari 2015, werd het systeem van tijdskrediet, grondig herzien. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, dan raden wij u aan onze publicaties met algemene informatie hierover te raadplegen.

  Op onze website is het onmogelijk om altijd informatie op individuele maat te geven. Inderdaad, zo bepaalt uw individuele situatie voor een groot deel de opzegtermijn.  Indien u bijzondere vragen hebt, aarzel dan niet om u te informeren in één van onze kantoren of één bij één van onze medewerkers.
   

  Eindeloopbaan

  Recent werd het systeem van werkloosheid met een bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen, grondig gewijzigd.

  Indien u hierover vragen hebt, aarzel niet onze website te raadplegen.

  Op de site kunnen wij niet steeds op maat gesneden infromatie geven. Uw individuele situatie bepaalt of u al dan niet kan genieten van een SWT. Bijzondere vragen ? Aarzel niet onze ACLVB-kantoren of een medewerker te raadplegen.

  Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de SWT- systemen die van toepassing zijn in uw sector.

  SWT PC 314

  Leeftijd

  Loopbaan

  Geldigheidsduur

   

  Toegangsleeftijd

  Toegangsloopbaan

  Inwerkingtreding

  Einde

  Algemeen stelsel

  60

  H - M : 40
  F - V   :  31 (2015), 32 (2016), 33 (2017)

  1/01/2015

  31/12/2017

  SWT Lange loopbaan

  58

  40

  1/01/2015

  31/12/2016

  Medische SWT

  58

  35

  1/01/2015

  31/12/2016

   

  Syndicale rechten: de syndicale premie

  Elk jaar in de loop van de maand januari krijgt elk lid van de ACLVB tewerkgesteld in de sector van de kappers, fitness of schoonheidsinstituten en die gewerkt hebben gedurende een vol jaar, een syndicale premie uitbetaald ten belope van 135,00 € of 33,75/trimester gewerkt.

  Leden die ons hun mailadres bezorgden, worden geïnformeerd van de uitbetaling via een infoflash.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart