PC 328.01 : loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  Voor de personeelsleden die tewerkgesteld zijn volgens een dienstregeling die over verschillende weken loopt en waarbij de wekelijkse arbeidsduur ongelijk is verdeeld mag de wekelijkse arbeidsduur over een periode van een trimester gemiddeld slechts 37 uren bedragen. Per dag mag maximaal 10 uren worden gewerkt.

  Overwerk is arbeid verricht boven de voorziene duur van de dagprestatie  of boven de  trimestriële grens.

  Voor de personeelseden die volgens een vaste diensttijdregeling per week werken geldt een wekelijkse grens van 39 uur (gemiddelde arbeidsduur 37 uur per week) en een daggrens van 9 uren. Overwerk is arbeid verricht boven de voorziene dagprestatie en boven de 39 uren per week.

  De ploegenarbeid en de continu-arbeid worden plaatselijk geregeld.

  De amplitude van een dagprestatie (tijdsverloop tussen het begin en einde van een volledige dienstprestatie beloopt in regel maximaal 12 uren. Bij overschrijding wordt 25 % in tijd toegekend.

  Alle plaatselijke diensttijdregelingen zijn vastgelegd volgens het reglement en de plaatselijke overeenkomsten in de respectieve entiteiten.

  De rusttijd tussen 2 dagprestaties bedraagt minimaal 8 uren.

  Lonen

  Bij De Lijn werd een zeer uitgebreide functieclassificatie opgemaakt (universeel systeem Berenschot) waarbij meer dan 300 functies beschreven werden.

  In 2008 werden de loonbarema’s gekoppeld aan functieklassen. Op éénvoudig verzoek kunnen de diverse barema’s bekomen worden.

  Maaltijdcheques

  Er wordt een electronische cheque gegeven per gepresteerde dag voor een waarde van 7 €, de deelname van de werkgever is maximaal 5,91 € en die van de werknemer minimaal 1,09 €.

  Premies

  De eindejaarspremie / 13e maand wordt toegekend aan elke werknemer die op 1 december van het betrokken jaar in dienst is. Werd je ontslagen om dringende redenen of heb je zelf ontslag genomen voor 1 december dan verlies je het recht.

  Indien je geen volledig jaar gewerkt hebt dan wordt de premie pro rata berekend (1/365e per gewerkte of gelijkgestelde kalenderdag), een begonnen maand is een volledige maand.

  Arbeiders

  8,33 % van het jaarloon berekend op basis van de lonen van toepassing op 1 december van het betrokken jaar (jaarloon is het uurloon x 1934,4 ). Dit brutobedrag wordt verhoogd met een bruto bedrag van 123,95 €.

  Bedienden

  Baremieke wedde op 1 december van het betreffende jaar x 12 x 8,33 %. Dit brutobedrag wordt verhoogd met een brutobedrag van 123,95 €.

  Betaling van de premie is op 20 december.

  De Lijn voorziet nog tal van andere premies maar deze zijn momenteel het voorwerp van een herziening. Van zodra de besprekingen hierover afgerond zijn zullen wij deze opnemen in het overzicht.

  Vervoerskosten

  De Lijn voorziet in volgende tussenkomsten:

  • Verplaatsing met persoonlijk voertuig
   • Als de dienstverplaatsing met het openbaar vervoer niet mogelijk is en er bovendien geen dienstwagen beschikbaar is, mag een dienstverplaatsing met je persoonlijk voertuig gebeuren. Voor verplaatsingen vanaf 01/07/2015 is de vergoeding 0,3412 € per kilometer.
  • Ontstentenis openbaar vervoer
   • Als je naar je werk vertrekt / huiswaarts keert en er is geen openbaar vervoer beschikbaar, dan krijg je per dag een vergoeding. Je dienst moet aanvangen voor 7.00 uur of eindigen na 18.00 uur. Deze vergoeding kan niet gecombineerd worden met andere reiskosten.
   • Bij de uitvoering van een gesplitste dienst wordt deze vergoeding verhoogd met 75 %.
  • Vergoeding bij verplaatsing naar een andere stelplaats
   • Bij een gedwongen verplaatsing naar een andere plaats van tewerkstelling kun je aanspraak maken op deze vergoeding.  De vergoeding ‘ontstentenis openbaar vervoer’ wordt dan herbekeken en de vergoeding ‘verplaatsing met eigen voertuig’ wordt dan toegekend voor de méérkilometers.
  • Treinabonnement
   • Als je met de trein naar het werk komt heb je recht op een treinabonnement tweede klasse voor het woon-werk traject.
  • Fietsvergoeding
   • Kom je naar het werk met de fiets (enkel traject dient minstens 1 kilometer te bedragen) dan heb je recht op  0,21 € per afgelegde kilometer. Je mag de fiets combineren met een ander vervoermiddel.

  Anciënniteitsvakantie

  De toekenning gebeurt op basis van de dienstanciënniteit verworven op 1 juli van het toekenningsjaar:

  • 3 tot 5 jaar dienst:      1 dag
  • 5 tot 10 jaar dienst:   2 dagen
  • 10 tot 15 jaar dienst: 3 dagen
  • 15 tot 20 jaar dienst: 4 dagen
  • 20 tot 25 jaar dienst: 5 dagen
  • 25 tot 30 jaar dienst: 6 dagen
  • Vanaf 30 jaar dienst: 7 dagen

  Conventioneel verlof

  Je hebt recht op 4 dagen conventioneel verlof die in principe toegekend worden op:

  • > 11 juli:  Feest van de Vlaamse gemeenschap
  • > 02 november:  Allerzielen
  • >  15 november: Dag van de Dynastie
  • > 26 december:  2e Kerstdag

  Deze dagen kunnen in de praktijk vrij opgenomen worden maar kunnen om dienstnoodwendigheden ook opgelegd worden.

  Tijdskrediet

   


  Deeltijds werken                                  

   

               Tijdskrediet                                         

       Thematisch verlof              

    Het is mogelijk om een thematisch verlof te nemen EN daarnaast tijdskrediet. De periodes van de thematische verloven worden nooit in mindering gebracht van de maximumduur van het tijdskrediet.

  Binnen het stelsel van tijdskrediet geldt daarentegen wel dat eerder genoten periodes in het stelsel van tijdskrediet met en zonder motief worden afgetrokken van de maximumduur

   

  Beoordeling toekenning in functie van de dienstmogelijkheden

   


  Beoordeling toekenning in functie van de dienstmogelijkheden.


  Recht voor de werknemer

   

  Geen uitkering van de overheid

   


  Uitkering van de RVA mogelijk bij sommige vormen van tijdskrediet mét motief

   


  Uitkering van de RVA mogelijk

   

   

   


  Zorgen voor een kind dat  jonger is dan 8 jaar

  (maximum 36 maanden)


  Ouderschapsverlof
  (maximum 4 maanden voltijds)

   

   


  Verlenen van palliatieve zorgen
  (maximum 1 maand, te verlengen met 1 maand)

   

  Palliatief verlof
  (maximum 2 maanden per patiënt)

   

   

   

   

   


  Zorg of bijstand aan een zwaar ziek gezins – of familielid tot de 2e graad (maximum 36 maanden)


  Medische bijstand
  (maximum 12 voltijds of 24 maanden deeltijds)

   

   

   


  Volgen van een opleiding (maximum 36 maanden)

   

   

   

   


  Zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar
  (maximum 48 maanden)

   

   

   

   


  Bijstand of zorg aan een zwaar ziek minderjarig kind (maximum 48 maanden)

   

   

   

   


  Tijdskrediet zonder motief (maximum 12 maanden voltijds, 24 maanden halftijds of 60 maanden deeltijds)

   

  Landingsbanen

  In toepassing van de CAO 118 van de NAR wordt de leeftijdsgrens naar 55 jaar verlaagd:

  • De werknemer vermindert zijn prestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking
  • De werknemer kan een beroepsverleden van 35 jaar bewijzen
  • De aanvangsdatum of de datum van verlenging van de periode van vermindering van de arbeidsprestaties is gelegen tijdens de geldigheidsduur van de cao
  • Geldigheidsduur CAO: 23/09/2015 tot en met 31/12/2016

  SWT (brugpensioen)

  In toepassing van de CAO 17 van de NAR wordt voor de werknemers van De Lijn:

  • die 25 jaar bezoldigde arbeid of geassimileerde dagen bewijzen de brugpensioenleeftijd vastgesteld op 58 jaar
  • die 38 jaar bezoldigde arbeid of geassimileerde dagen bewijzen de brugpensioenleeftijd vastgesteld op 55 jaar
  • geldigheidsduur CAO: 01/01/2015 tot en met 31/12/2016

  De werknemers van De Lijn vallen niet onder de nieuwe regels van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt  !!! (vrijstelling cfr KB  7 december 1992)

  Pensioenfonds 'IBP De Lijn OFP'

  De IBP De Lijn OFP werd opgericht in 2007 als de opvolger van vzw Pensioenfonds. Dit is een aparte juridische structuur die het vermogen om uw voordeel bij pensionering te financieren, beheert. Deze instelling wordt paritair (werknemers en werkgevers) beheerd.

  Het aanvullend pensioen wordt gefinancierd door:     

  • Persoonlijke bijdragen van de werknemer: door maandelijkse inhoudingen op het loon financier je voor 1/5e uw aanvullend pensioen
  • Bijdragen van De Lijn: de werkgever financiert de overige 4/5e van uw aanvullend pensioen

  Samenvatting van het Pensioenplan

  Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste planparameters. Aansluiting

  Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur of bepaalde duur van minstens één maand

  Normale Pensioenleeftijd

  65 jaar

  Pensioensalaris P

   

  arbeider : 1934,4 x bruto uurloon x 12,85/12

  bediende : 12,85 x bruto maandsalaris

  directeur of afdelingshoofd: jaarsalaris inclusief variabele wedde

   

  verhoogd met het compensatiebedrag eindejaarstoelage

  Pensioenplafond C

  52.972,54 EUR per 1 januari 2015

  Erkende diensttijd n

  Aantal jaren en maanden dienst, beperkt tot 35

  Normale Pensionering

  Pensioenrente = (7% x S1 + 70 % x S2) x n/35

  Met S1: P beperkt tot C

  S2: P – C, indien groter dan nul

  Omzetting naar kapitaal is mogelijk op basis van de wettelijke omzettingsfactoren.

  Vervroegde Pensionering

  Penalisatie van 5% per jaar vervroeging

  Brugpensionering

  Brugpensioenjaren tellen mee voor de berekening van de erkende diensttijd, met een maximum van 5 jaar

  Indexatie van ingegane pensioenrentes

  wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de index der consumptieprijzen

  Overlijden na Pensionering

  Voor gehuwden is de pensioenrente voor 66,67% overdraagbaar

  Overlijden voor Pensionering voor Actieven en Invaliden

  100% verzekerd bij Belfius

  Overlijden voor Pensionering voor Bruggepensioneerden via de IBP gefinancierd

  Gehuwden: constitutief kapitaal 66.67% overdraagbaarheid vóór de pensioenleeftijd

  Alleenstaanden: 1 maal het pensioensalaris

  Wezenrente

  Vast bedrage per maand: EUR 110,49 (2014) wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de index der consumptieprijzen

  Werknemers Bijdrage Pensioen

  Aangesloten voor 1992 : 0,5% x P

  Aangesloten vanaf 1992 : 0,5% x S1 + 3% x S2

  Oprenting persoonlijke bijdragen gebeurt aan 4.75% per jaar

  Syndicale premie

  Onderrichtingen nog niet gekend

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart