Bevoegdheden van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad ontvangt informatie, brengt advies uit en beschikt over een beperkte beslissingsbevoegdheid. De opsomming van de bevoegdheden hiernaast is niet limitatief.
 

Beslissingsbevoegdheid

De beslissingsbevoegdheid van de OR geldt in de volgende domeinen :

 • het ontwikkelen en wijzigen van het arbeidsreglement
 • het beheer van de maatschappelijke werken
 • het bepalen van de algemene afdankings- en aanwervingscriteria
 • het vastleggen van de collectieve vakantiedagen
 • het vastleggen van vervangingsdagen voor de feestdagen
 • het aanwenden van outplacement
 • het mee organiseren van het regime van aanvullend pensioen bij persoonlijke bijdrage van de werknemers
 • de planning van het betaald educatief verlof
 • de planning van tijdskrediet
 • het vastleggen van de organisatie van het ouderschapsverlof
 • de benoeming en het ontslag van de bedrijfrevisor
   

Recht om te controleren

De OR moet toezicht houden op de naleving door de werkgever van

 • de sociale wetgeving
 • de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de sociale herklassering van gehandicapten
 • de startbaanovereenkomst
 • de schorsingen van arbeidsovereenkomsten om economische of technische redenen
   

De verplichting om geraadpleegd te worden

De werkgever is verplicht de Ondernemingsraad te raadplegen alvorens een beslissing te nemen. In bepaalde gevallen kan de Ondernemingsraad op eigen initiatief advies uitbrengen. In al deze gevallen behoudt de werkgever het beslissingsrecht.

De verplichting tot raadpleging geldt voor volgende materies:

 • arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, rendement
 • invoering van nieuwe technologieën
 • beroepsopleiding en .omscholing
 • camerabewaking
 • controle op online communicatie (e-mails, internet)
 • criteria van beroepskwalificatie
 • personeelsbeleid, onthaal
 • algemene maatregelen om de geest van samenwerken tussen werkgever en werknemers te bevorderen
 • structuurwijzigingen van de onderneming
 • collectief ontslag, brugpensioen
 • sluiting van het bedrijf of een afdeling
 • gerechtelijk akkoord, faillissement, laattijdige betalingen
 • nachtarbeid
 • wederinschakeling in het arbeidsproces
   

De verplichte inlichtingen

De werkgever moet de OR een hele reeks inlichtingen verschaffen in twee domeinen:

 • de sociale informatie
 • de economische en financiële informatie

Naargelang de aard van de informatie moet ze jaarlijks, trimestrieel, periodiek of occasioneel worden verstrekt.

De sociale informatie heeft voornamelijk betrekking op de tewerkstelling (huidige structuur en toekomstperspectieven).

De economische en financiële informatie heeft tot doel de werknemers een goed inzicht te geven in de financiële toestand en economische situatie van de onderneming.
 

ACLVB-afgevaardigde tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronaperiode stonden onze ACLVB-afgevaardigden niet stil:

 • collega’s helpen met alle administratie
 • constructief overleg plegen met de werkgever, zelfs in moeilijke tijden
 • online zo goed mogelijk iedereen op de hoogte houden, uiteraard met steun vanuit de ACLVB

Steeds met het belang van iedere werknemer voorop!