1. Hoe word je uitzendkracht?

  Als je graag uitzendkracht wil worden, kan je je laten inschrijven in een uitzendbureau. Je mag je gratis inschrijven bij een onbeperkt aantal uitzendbureaus.
  Vooraleer een jobaanbod te kunnen bekomen zal de kandidaat-uitzendkracht eerst een intentieverklaring ondertekenen. Dit is een document waaruit blijkt dat het de bedoeling is als uitzendmedewerker te werken bij het bureau van inschrijving. Pas dan kan het uitzendkantoor met de werknemer aan de slag.

  Meer info in onze brochure

 2. Bestaat er een modelcontract voor de uitzendsector?

  Ja. Het uitzendbureau is verplicht om de modelovereenkomst te gebruiken zoals opgesteld door de sociale partners. Wat omvat deze arbeidsovereenkomst?

  • Informatie over de ondertekenende partijen (uitzendbureau en uitzendkracht);
  • Het bruto-uurloon, de verplaatsingskosten, de ploegenpremies;
  • De duur van de overeenkomst;
  • De proefperiode, indien van toepassing;
  • De uit te voeren functie bij de gebruikende onderneming;
  • Informatie over de gebruiker (naam van de onderneming, werkplaats, etc.);
  • De reden waarom er beroep wordt gedaan op uitzendkracht;
  • Informatie over de wekelijkse arbeidstijd en het uurrooster.

  Meer info in onze brochure

 3. Zijn opeenvolgende dagcontracten totaal verboden?

  Neen, het is genuanceerder dan dat. Opeenvolgende dagcontracten zijn toegestaan voor zover de nood aan flexibiliteit voor het gebruik ervan kan worden aangetoond door de gebruikende onderneming.

  Er is nood aan flexibiliteit wanneer het werkvolume bij de gebruikende onderneming:

  • Ofwel grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
  • Ofwel sterk fluctueert;
  • Ofwel gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

  Meer info in onze brochure

 4. Bestaat er in de sector van de uitzendarbeid nog een proefperiode? Zo ja, van welke duur?

  Ingevolge de harmonisering van de opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden, werd ook de proefperiode in de meeste arbeidsovereenkomsten verboden. Voor arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid werd de proefperiode evenwel behouden. Het is dus nog steeds mogelijk dat er een proefperiode in dit type van arbeidsovereenkomst is opgenomen.

  De wetgeving bepaalt dat de eerste drie werkdagen als een proefperiode worden beschouwd, tenzij de partijen anders overeenkomen. Tot het verstrijken van deze termijn van 3 dagen, kunnen de partijen de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding beëindigen.

  Let op! Als de uitzendkracht voor eenzelfde functie, eenzelfde werk en bij eenzelfde gebruikende onderneming via opeenvolgende uitzendcontracten wordt tewerkgesteld zijn achtereenvolgende proefperiodes verboden.

  Meer info in onze brochure

 5. Welk loon krijg je als uitzendkracht?

  Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer met dezelfde functie in dienst bij de gebruikende onderneming. Zo zal bijvoorbeeld het bedrijf dat gebruik maakt van uitzendkrachten hen maaltijdcheques moeten uitbetalen indien deze ook voor het vast personeel zijn voorzien. Zij genieten met andere woorden van dezelfde voordelen als de vaste werknemers uit de onderneming.

  Meer info in onze brochure

 6. Wat doe je als uitzendkracht in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid?

  Wanneer een uitzendkracht ziek/arbeidsongeschikt wordt, moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden, zoals het uitzendkantoor zo snel mogelijk verwittigen (en desgevallend ook de gebruikende onderneming), en dit ten laatste vóór het aanvangsuur van zijn arbeidsprestaties.

  We raden je aan om zo snel als mogelijk het medisch attest op te sturen naar het uitzendbureau. Meer gedetailleerde regels zijn normaliter terug te vinden in het arbeidsreglement van het uitzendbureau.

  Meer info in onze brochure

 7. Hoe gebeurt de elektronische ondertekening van de uitzendovereenkomst?

  De arbeidsovereenkomst kon tot voor kort enkel elektronisch worden ondertekend met de elektronische identiteitskaart via een pc en een kaartlezer. Deze mogelijkheid bestond reeds maar was tot nog toe weinig in trek.

  Vanaf 1 oktober 2016 kunnen de uitzendovereenkomsten elektronisch getekend worden met een smartphone, tablet of PC via een gepersonaliseerd paswoord, waarbij geen e-ID is vereist. Dit mechanisme vergt evenwel een mandaat vooraf dat maar één keer moet worden toegekend via de elektronische identiteitskaart.

  Meer info in onze folder

 8. Wat is de juridische waarde van een uitzendovereenkomst met digitale handtekening?

  Een elektronisch ondertekend uitzendcontract heeft dezelfde juridische waarde als een contract met handgeschreven handtekening. Eens ondertekend kan het
  niet meer worden gewijzigd. Alle voorgestelde en/of getekende uitzendovereenkomsten worden gedurende 5 jaar in een beveiligde archivering op het digitaal platform opgeslagen.

  Meer info in onze folder

 9. Worden de uitzendovereenkomsten tijdig verstuurd?

  In principe moet de uitzendovereenkomst m.b.t. een voorgestelde opdracht die door de uitzendkracht ook wordt aanvaard, dus nog voor de start van de missie worden ondertekend.

  Indien blijkt dat de praktijk niet overeenkomt met de hoger uiteengezette regelgeving, neem dan zeker contact op met een medewerker van één van onze ACLVB-secretariaten.

 10. Heb je recht op een syndicale premie of eindejaarspremie?

  Eind december ontvang je als uitzendkracht, indien je meer dan 45 dagen hebt gewerkt, een syndicale premie. Ook je eindejaarspremie ontvang je in december. Hierop heb je recht als je tijdens de referteperiode (1 juli van het vorige jaar tot 30 juni van het huidige jaar) minstens 65 dagen of 494 uren hebt gewerkt. Ook als je als uitzendkracht 60 dagen of 456 uren hebt gewerkt tijdens de referteperiode en nadien vast in dienst gaat, heb je er recht op. De eindejaarspremie voor uitzendkrachten bedraagt 8,22% van het brutoloon dat je verdiende tijdens de referteperiode.

 11. Wat als je een conflict hebt met jouw uitzendkantoor?

  Binnen de sector uitzendarbeid is een commissie van goede diensten opgericht door de sociale partners. Dit is een overlegorgaan tussen de uitzendkantoren en de vakbonden. Deze commissie waakt over de correcte toepassing van de wetgeving. Als je een probleem ondervindt met jouw interimkantoor, neem dan contact op met je ACLVB-kantoor.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart