ACLVB-werking in een internationaal kader

Op deze pagina:

  Globalisering en armoedebestrijding

  In een globaliserende economie zijn werknemers uit verschillende landen voor hun welvaart afhankelijk van elkaar. Financiële markten, wereldhandel en buitenlandse investeringen verbinden hen wereldwijd en vele bedrijven zijn multinationals geworden. Internationale samenwerking is voor vakbonden inmiddels essentieel om het leven van werknemers te kunnen verbeteren. Nationaal én grensoverschrijdend.

  De strijd tegen armoede, de strijd tegen uitbuiting, onderdrukking en ongelijkheid, het waarborgen van arbeidsvoorwaarden die niet indruisen tegen de Rechten van de Mens, het promoten van de echte vertegenwoordiging van werknemers in de hele wereld staan centraal in ons vakbondsprogramma. Gezien globalisering zich niet beperkt tot de landsgrenzen, is een internationale aanpak vereist. Vakbonden moeten ervoor zorgen dat de internationale syndicale actie volledig onderbouwd is in het nationale vakbondswerk.

  Eén van onze basiswaarden is uiteraard solidariteit. Daarom hebben wij als Liberale Vakbond onze schouders mee onder de algemene doelstelling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking gezet om een duurzame menselijke ontwikkeling te bevorderen in lijn met de doelstellingen van de Verenigde Naties. Basisvakbondsdoelstellingen zoals een leefbaar loon, strijd tegen kinder- & dwangarbeid, veiligheid op de werkvloer, enz. vormen essentiële bijdragen tot armoedebestrijding en het bereiken van de Agenda 2030, met name de “Duurzame Ontwikkelingsdoelen” of “Sustainable Development Goals” (SDG’s)

  In Europa hebben de vakbonden een sociaal contract voor een Europa van Solidariteit en Samenwerking aangenomen om het Europa van de Concurrentie en de Deregulering te counteren.

  Werking in een internationaal kader

  Het Internationaal Vakverbond, waar de ACLVB lid van is, werd opgericht in 2006. Een organisatie die 181 miljoen leden vertegenwoordigt van 340 vakbonden afkomstig uit 163 landen moet in staat zijn initiatieven te nemen voor een grotere sociale rechtvaardigheid in de wereld.

  Het IVV komt op voor een nieuw ontwikkelingsmodel waarin waardig werk prioritair is en waar er een evenwicht bestaat tussen economische groei, sociale vooruitgang en zorg voor het milieu. Ze verwerpt dan ook de redenering dat economische groei automatisch zou leiden tot sociale vooruitgang.

  Het IVV roept de overheden op een actieve rol op te nemen en te ageren tegen de verdere precarisering en informalisering van het werk, door het versterken van de arbeidswetgeving en de erkenning van de vakbonden. Zij roept de overheden op om de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering toe te passen en ze roept op tot een ondersteuning van de Waardig Werk landenprogramma’s, met betrokkenheid van de vakbonden, in het zuiden. Eveneens dringt ze bij de overheden aan op een betere inkomensverdeling en progressieve belastingsystemen.

  De rol van de internationale structuren om vakbonden een sterke draagkracht te geven is bij het hele proces van globalisering dus essentieel. De ACLVB is hiernaast aangesloten bij tal van internationale en Europese vakbondsorganisaties, zoals de Global Union Federations (GUF’s), UNI Global, de TUAC, EVV, die wereldwijd voor werknemers opkomen. Bovendien is de ACLVB actief binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), waarin ze ijvert voor de uitvoering van de Waardig Werk Agenda en zo o.m. een antwoord biedt op de uitdagingen van de mondialisering op het vlak van (de meest) precaire tewerkstelling, rechten van de werknemers, sociale dialoog en sociale bescherming voor iedereen. De ACLVB kan binnen de IAO de waarden die ze hecht aan partnerschap met en voor het Zuiden concretiseren, en zo haar bijdrage leveren aan het mondiaal syndicalisme. Denken we bvb. aan betere arbeidsvoorwaarden voor de huisbedienden of het ijveren voor een overgang van informele naar formele economie.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart