Privacyverklaring

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 10/03/2023

  Je bent lid bij de ACLVB of je hebt beslist om je bij de ACLVB aan te sluiten, lees dan meer over onze informatie die we ter beschikking stellen en ook hoe we zorg dragen voor je gegevens in onze privacyverklaring.

  Wil je meer informatie over ons cookiebeleid bij een bezoekje aan onze website, dit kan je vinden in ons cookiebeleid.

  Auteursrechten

  De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is, kan gratis geraadpleegd worden. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van de ACLVB. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de ACLVB. 

  Privacyverklaring ACLVB

  Je bent lid bij de ACLVB of je hebt beslist om je bij de ACLVB aan te sluiten, lees dan onze privacyverklaring. Hierbij informeren wij je over hoe we zorg dragen voor je persoonsgegevens. Om je privacy te beschermen volgen we de nieuwe Europese regelgeving, (in het Engels de “General Data Protection Regulation”, gekend onder de afkorting “GDPR”, of  in het Nederlandsde “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, gekend onder de afkorting “AVG”) en alle andere bestaande of nieuwe toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

  De wettelijke basis van de GDPR is:  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  Wij benadrukken dat persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt, gekwalificeerd worden als gevoelige persoonsgegevens. Wij zorgen er dan ook voor dat onze informaticasystemen voldoende beveiligd zijn en onze medewerkers bewust zijn van de draagkracht van deze beveiligingsregels.

  Jouw privacy is voor ons belangrijk. Het doel van deze Privacyverklaring is om jou te informeren over hoe de ACLVB jouw persoonsgegevens verwerkt en wat jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens.

  Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 10/03/2023.

  Begripsomschrijvingen

  Vooraleer over te gaan tot de privacyverklaring is het noodzakelijk om enkele begrippen te verduidelijken.

  ACLVB

  De feitelijke vereniging Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB), met sociale zetel te Boudewijnlaan 8, 1000 Brussel en administratieve zetel te Koning Albertlaan 95, 9000 Gent

  Groep ACLVB

  De entiteiten opgenomen in het volgende organigram. https://www.aclvb.be/nl/structuur-en-kerncijfers-van-de-aclvb

   

  Persoonsgegevens

  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”).

  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

   

  Verwerker

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

  Medewerkers

  Medewerkers zijn de personeelsleden van de groep ACLVB, alsook de vakbondsverkozenen en -afgevaardigden die deel uitmaken van de ACLVB in het uitvoeren van het geheel van haar activiteiten zoals omschreven onder de doelstellingen van de verwerking van de gegevens

  Betrokkene

  De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben. Dit kunnen leden, potentiële leden of niet-leden zijn (zie hieronder)

  Leden

  De leden van ACLVB zijn, personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten: “de actieve, niet-actieve en potentieel actieve werknemers van de privé-sector en van de openbare sector waarvan de aansluiting gebeurt op een individuele of collectieve basis en mits de betaling van individuele bijdragen aan de ACLVB”.

  Ex-leden De beëindiging van het lidmaatschap om redenen zoals omschreven in het bijdragenreglement.

  Potentiële leden

  Potentiële leden zijn personen die zich bij de ACLVB aanmelden voorafgaand aan een aansluiting bij de ACLVB.

  Niet-leden

  Niet-leden zijn alle personen of rechtspersonen die geen (potentiële) leden of werknemers van de groep ACLVB zijn, maar toch persoonsgegevens meedelen aan de groep ACLVB, bijvoorbeeld leveranciers, partners en bezoekers van de website

  Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

  De ACLVB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. De andere entiteiten van de groep ACLVB verwerken uw persoonsgegevens als verwerker onder toezicht en instructie van de ACLVB.
   

  Voor wie?

  De ACLVB verbindt zich ertoe de privacy van haar leden, potentiële leden en niet-leden (1)te respecteren.

  1. zie omschrijving in de begrippenlijst.
    

  Wanneer is zij van toepassing?

  Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door de groep ACLVB van alle persoonsgegevens van onze leden, potentiële leden en niet-leden. Deze Privacyverklaring behandelt niet de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en sollicitanten van de groep ACLVB in het kader van hun (mogelijke) arbeidsrelatie met de groep ACLVB.
   

  Voor welk doel verzamelen we jouw persoonsgegevens?

  1. Algemeen met het oog op het geheel van onze diensten:
  • om met jou te kunnen communiceren omtrent onze dienstverlening;
  • om onze relatie met u te onderhouden;
  • om jou informatie (via post en/of e-mail) te verstrekken;
  • om de kwaliteit van onze diensten en de functionaliteit van onze website te optimaliseren;
  • om de veiligheid van onze faciliteiten, systemen en website te waarborgen;
  • om frauduleuze of criminele activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
  • om onze bedrijfsprocessen en IT-infrastructuur te beheren;
  • om overeenkomsten aan te gaan voor de aankoop van goederen of diensten;
  • om vragen en klachten te behandelen;
  • in het kader van de uitoefening van onze rechten;
  • om de rechten van derden te beschermen;
  • om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, rechterlijke bevelen of verzoeken van een autoriteit; en
  • voor elk ander doel dat aan jou, voorafgaand aan (en uiterlijk op) het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld, wordt meegedeeld.
  1. Meer specifiek met het oog op het geheel van onze diensten die de groep ACLVB aan haar leden geeft, verzamelen we jouw gegevens voor de volgende activiteiten die kunnen onderverdeeld worden als volgt:
   1. Activiteiten in het kader van een algemene individuele dienstverlening, zoals het geven van informatie, advies, bemiddeling en juridische bijstand zowel in de algemene context van de dienstverlening van de groep ACLVB (zie website) als in individuele dossiers die betrekking hebben op de arbeidsrechtelijke -of sociaal zekerheid gerelateerde geschillen.
   2. Activiteiten in het kader van de dienstverlening uitgaande van de Uitbetalingsinstelling van de groep ACLVB, zoals bijvoorbeeld het vragen van uitkeringen bij de RVA in het kader van de werkloosheidsverzekering of aan de bevoegde sociale zekerheidsinstellingen of gegevensdoorstroming met VDAB, Forem, Actiris en InterUI. Deze activiteiten kunnen bestaan uit advies- en bemiddelingsbijstand en eventuele individuele juridische bijstand. 
   3. Activiteiten tot omkadering van de syndicale betrokkenheid van onze leden. Dit betreft alle activiteiten in het kader van de sociale verkiezingen, ondersteuning van leden in ondernemingen met specifieke erkende bevoegdheden zoals syndicale afgevaardigden, kandidaten en mandatarissen van de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, bedrijfscoördinatoren, enz. Deze activiteiten kunnen zowel individueel gebeuren als op bedrijfsniveau of op sectorvlak;
   4. Activiteiten in het kader van haar syndicale dienstverlening. Dit omvat alle andere activiteiten die door de groep ACLVB bijkomend aan haar leden verleend worden zoals onder meer vormingen, ondersteuning bij loopbaanbegeleiding voor leden, beheer dossiers syndicale premies en alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap bij de ACLVB.
     

  Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  We verzamelen alle gegevens die je vrijwillig aan de ACLVB doorgeeft, zoals bijvoorbeeld jouw contactgegevens, gezinssamenstelling, tewerkstellingsgegevens, gegevens in verband met sociale verkiezingen enz..

  Om onze dienstverlening (in functie van de hierboven omschreven doelstellingen) te kunnen aanbieden, verzamelt de ACLVB in sommige gevallen ook bij derden (bijvoorbeeld bij sociale instellingen zoals RVA, VDAB, Forem, Actiris en interUI) gegevens die op jou betrekking hebben, zoals persoonsgegevens, adresgegevens, relationele gegevens, communicatiegegevens, gegevens ivm de arbeidstoestand enz.
   

  Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking?

  De ACLVB beroept zich voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent (bijvoorbeeld wij voeren de overeenkomst uit waarbij je partij bent als lid van ACLVB);
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de groep ACLVB in het uitvoeren van haar dienstverlening en haar syndicale activiteiten;
  • De verwerking in functie van haar dienstverlening kan ook ten aanzien van ex-leden van toepassing zijn op basis van de gerechtvaardigde belangen van de ACLVB, maar dan rekening houdend binnen de redelijke termijn na de beëindiging van het lidmaatschap (zie verder bij de bewaring van jouw gegevens). Deze verwerking zal gebeuren in uitzonderlijke situaties  en voor zover de belangen van de ex-leden zulks vereisen.
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of vindt zijn oorsprong in een wettelijk opdracht uitgaande vanuit een sociale zekerheidsinstelling;
  • de verwerking op basis van de toestemming zal gebeuren bij het versturen van informatie aan niet leden, zoals bijvoorbeeld promotie over de activiteiten van de Groep ACLVB.
    

  Lid worden en beheer van de gegevensdatabanken en cookies

  Je kan lid worden bij de ACLVB via verschillende kanalen. Dit kan online of via het invulformulier op de website in te vullen of je kan je aanmelden bij een van onze kantoren waar men je kan helpen bij de aansluiting.

  Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies kan je hier weervinden. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van jouw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct zal functioneren.

  Alle persoonsgegevens worden beheerd in de databank van de ACLVB. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot de ACLVB. Zij zijn enkel toegankelijk voor de personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.
   

  Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen?

  De ACLVB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige vernietiging of verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of elke andere onrechtmatige vormen van verwerking van uw persoonsgegevens.

  Enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn:

  • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
  • het maken van back-ups van de persoonsgegevens om een herstel te voorzien bij fysieke of technische incidenten;
  • het periodiek testen en evalueren van de systemen;
  • het sluiten van verwerkingsovereenkomsten met verwerkers;
  • het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot onze medewerkers die deze toegang nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie; en
  • het verschaffen van de nodige informatie aan onze medewerkers aangaande de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw persoonsgegevens en het belang van de bescherming hiervan.

  Onze medewerkers zijn zich bewust van het feit dat ze discreet met je gegevens moeten omgaan, houden rekening met het beroepsgeheim en het feit dat jouw gegevens als aangeslotene bij een vakbond door de wetgeving als gevoelige gegevens worden beschouwd.  

  Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Als je een link naar een van deze websites volgt, moet je rekening houden met het feit dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. De ACLVB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites.
   

  Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

  Wij delen je persoonsgegevens met personen en of entiteiten die ons helpen de taken uit te voeren zoals omschreven in de doeleinden.

  Deze kunnen bijvoorbeeld zijn :

  • de verschillende entiteiten van de groep ACLVB;
  • externe dienstverleners (bijvoorbeeld IT dienstverleners);
  • professionele adviseurs (bijvoorbeeld advocaten en accountants);
  • overheids- en administratieve autoriteiten (bijvoorbeeld rechtbanken, belastingdiensten, arbeidsrechtelijke instellingen en sociale zekerheidsrechtelijke instellingen);
  • financiële instellingen;

  Er gebeurt geen overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 
   

  Hoelang bewaren we jouw gegevens

  De ACLVB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, te verwezenlijken. Van zodra je geen lid meer bent, zullen de gegevens die we niet meer nodig hebben worden geanonimiseerd of verwijderd, behoudens wanneer deze overeenkomstig een wettelijke verplichting langer moeten worden bewaard. Van zodra je geen lid meer bent, zullen de gegevens die we niet meer nodig hebben, worden bewaard gedurende een redelijke termijn (tien jaar in het kader van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid). Nadien worden de gegevens die we niet meer nodig hebben geanonimiseerd of verwijderd, behoudens wanneer deze overeenkomstig een wettelijke verplichting langer moeten worden bewaard.
   

  Wat zijn uw rechten

  Je hebt als betrokkene, de mogelijkheid om een aantal rechten uit te oefenen onder bepaalde voorwaarden.

  Je hebt het recht om:

  • je gegevens op te vragen, te laten verwijderen of verbeteren;
  • een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen,
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • de overdracht van jouw persoonsgegevens te vragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

  Als je je rechten wil uitoefenen, dien je dit schriftelijk of via mail te vragen, via de contactgegevens, hier onderaan weergegeven.

  Elke vraag dienaangaande zal onderzocht worden door de ACLVB, waarna je op de hoogte zal worden gebracht van het resultaat ervan..

  Heb je nog verdere vragen of opmerkingen inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je ook steeds contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (ook wel “data protection officer” of “DPO”) van de ACLVB, per post of per mail, via de contactgegevens, hier onderaan weergegeven.

  Je hebt daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, weer te vinden op de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
   

  Contactgegevens

  Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, inclusief de uitoefening van jouw rechten, neem dan per e-mail of per post contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (ook wel “data protection officer” of “DPO”) van de ACLVB via onderstaande contactgegevens.

  Via e-mail:

  dpo@aclvb.be 

  Via post:

  ACLVB
  Ten aanzien van de Data Protection Officer, DPO
  Koning Albertlaan 95
  9000 GENT

  OF

  ACLVB
  Ten aanzien van de Data Protection Officer, DPO
  Boudewijnlaan 8
  1000 BRUSSEL

  ACLVB UI

  Heb je ook een dossier ingediend bij de uitbetalingsinstelling van de ACLVB en wil je, aanvullend op onze algemene privacyverklaring, weten wat je privacyrechten zijn in het kader van haar werkzaamheden, dan verwijzen we je graag naar:

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart