Privacyverklaring

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 24/05/2018

  ACLVB en Privacy

  Je bent lid bij de ACLVB of je hebt beslist om je bij de ACLVB aan te sluiten, lees dan deze informatie over hoe we zorg dragen voor je gegevens. Om je privacy te beschermen volgen we de nieuwe Europese regels die gekend zijn onder de afkorting GDPR, “General Data Protection Regulation”.

  De wettelijke basis van de GDPR is:  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  Weet dat gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond gevoelige gegevens zijn. Hier kan je ook lezen hoe je op elk ogenblik inspraak hebt, je gegevens kan wijzigen en vragen om te wissen.

  Deze uitleg is van toepassing op het geheel van de diensten die de ACLVB levert aan haar leden. Verder geven we je apart, bijkomende informatie in functie van onze leden wiens dossier ook behandeld wordt door de uitbetalingsinstelling van de ACLVB (afgekort: de ACLVB UI).
   

  Welke gegevens verzamelen we?

  De gegevens die we voor onze leden verzamelen kunnen in verschillende groepen verdeeld worden:

  1. Algemene contactgegevens zoals je naam, adres, gezinssituatie, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, faxnummer, betaalgegevens, enz.
  2. Arbeidsgerelateerde gegevens, zoals bijvoorbeeld loopbaangegevens voor je pensioengegevens, gegevens over de periode van je tewerkstelling, werkgever, enz..

  Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen.
   

  Waarom verwerken we deze gegevens?

  Deze gegevens worden gebruikt om onze leden een geheel van diensten aan te bieden die algemeen kunnen omschreven worden als: sociaal –en arbeidsrechtelijke juridische bijstand, algemene sociale en economische ondersteuning, vorming en uitbetaling van financiële vergoedingen in functie van jouw tewerkstelling of specifiek gelinkt aan de voorwaarden van je aansluiting bij een vakorganisatie.

  Hiertoe voeren we een beheer van je lidmaatschap en de lidgelden uit en waken we er over dat je gegevens correct worden bewaard en beheerd. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze diensten aan de correcte persoon te kunnen aanbieden, te kunnen communiceren over deze diensten en je uit te nodigen om deel te nemen aan de activiteiten die we organiseren in het kader van deze werkzaamheden.

  Voor zeer specifieke activiteiten, gelinkt aan onze activiteiten als ACLVB vakorganisatie geven we je nog extra informatie.

  • Heb je een dossier ingediend bij de ACLVB UI, dan kan je hier meer informatie vinden over ons privacybeheer.


  Lid worden en beheer van de gegevensdatabanken en cookies

  Je kan lid worden bij de ACLVB via verschillende kanalen. Dit kan online of via het invulformulier op de website in te vullen of je kan je aanmelden bij een van onze kantoren waar men je kan helpen bij de aansluiting.

  Jouw gegevens worden ook verzameld wanneer je de website bezoekt via cookies. Meer informatie over cookies kan je hier weervinden. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van je webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet correct functioneert.

  Alle persoonsgegevens worden beheerd in de databank van de ACLVB. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot de ACLVB. Zij zijn enkel toegankelijk voor de personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.
   

  Overdracht aan derde partijen

  Al deze gegevens die we voor jou bewaren, worden vertrouwelijk behandeld.

  Jouw gegevens van aansluiting bij een vakbond worden door de privacywetgeving beschouwd als ‘gevoelige gegevens’. Dit wil zeggen dat deze gegevens niet worden doorgegeven aan derden die geen deel uitmaken van de entiteiten van de ACLVB. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire of politieke doeleinden noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

  Bovendien zullen deze gegevens nooit worden verwerkt door een instelling of onderneming die buiten de Europese Unie gevestigd is.

  Voor de externe verwerkers waarmee de ACLVB samenwerkt, voor de uitvoering van haar diensten en het beheer van haar ledengegevens, wordt een overeenkomst gesloten tot het vertrouwelijk behandelen en het veilig gebruik van je gegevens. Zij zullen bovendien je gegevens niet mogen gebruiken voor eigen doeleinden of op eigen initiatief. Vanaf het ogenblik dat de samenwerking met een externe verwerker wordt stopgezet, zullen je gegevens door deze verwerker gewist worden.

  Onze personeelsleden worden op geregelde tijdstippen geïnformeerd aangaande de vertrouwelijkheid en het gebruik van jouw gegevens.
   

  Bewaartermijnen

  De ACLVB zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
   

  Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

  Als lid van onze organisatie heb je ook bepaalde rechten over deze gegevens.

  Je kan vragen om je gegevens in te zien, te corrigeren of vragen om bepaalde gegevens te wissen.

  Wil je gebruik maken van één van deze rechten, dan kan je naar één van onze kantoren gaan, waar men je verder zal helpen om dit in orde te brengen.
   

  Auteursrechten

  De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is, kan gratis geraadpleegd worden. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van de ACLVB. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de ACLVB.
   

  Toepasbaarheid

  Deze site, en de ACLVB in het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

  Indien je een klacht hebt in verband met de verwerking en bewaring van jouw persoonsgegevens, dan kan je steeds terecht in één van onze kantoren, waar we je verder zullen helpen.

  Indien je vindt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be
   

  Bijkomende informatie

  Deze tekst werd opgesteld op 30 04 2018. Uiteraard kunnen toekomstige aanpassingen aan deze privacyverklaring niet worden uitgesloten. Bij elke aanpassing aan dit document zal ook de datum vermeld worden waarop deze tekst werd bijgewerkt en gewijzigd. Op deze manier heeft diegene die de teksten consulteert informatie over het tijdstip van de tekst en de aanpassingen in functie van de wetgeving rond privacy.

  De ACLVB-groep bevat NL: http://www.aclvb.be/nl/over-aclvb /.

  Voor nog meer informatie kan je steeds terecht in één van onze kantoren van de ACLVB, waar we je verder zullen helpen om jouw vragen te beantwoorden of je kan contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo@aclvb.be).

  Je kan ook de site van de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen via www.privacycommission.be.
   

  ACLVB UI

  Heb je ook een dossier ingediend bij de uitbetalingsinstelling van de ACLVB en wil je, aanvullend op onze algemene privacyverklaring, weten wat je privacyrechten zijn in het kader van haar werkzaamheden, dan verwijzen we je graag naar:

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart