Ledenbijdragen

Op deze pagina:

  Maandelijkse bijdragen vanaf 1 juli 2024

  Werknemers € 19,20
  Jonge werknemers -25 jaar € 17,30
  Deeltijdse werknemers met Q/S ≤ 50% € 13,30
  Werklozen, zieken, invaliden € 13
  Volledig werklozen, gezinshoofden (na 1 jaar) € 12
  Niet-actieven/onthaalouders/gepensioneerden (solidariteitsbijdrage) € 6,10
  Inschakelingsuitkeringen (max. 6 maand) € 10,10

  De directie heeft toestemming gegeven voor een korting op maandelijkse bijdragen voor bepaalde bedrijven en/of sectoren.

  Voor studenten is het lidmaatschap helemaal gratis en krijg je er nog heel wat specifieke voordelen bovenop: gratis juridische bijstand voor studentenarbeid, info over jeugdvakanties, vakantiewerk, studietoelagen, studeren in het buitenland,… en goedkoper reizen en winkelen.

  De impact op het bijdragebedrag van een wijziging in de hoedanigheid van een lid zal ingang vinden de maand volgend op de maand waarin de wijziging zich voordoet.

  Bijdragereglement

  • Je kan lid worden door je in te schrijven:
  • Als je inschrijving in orde is, krijg je een schriftelijke bevestiging.
  • Je lidmaatschap start op de eerste dag van de maand waarin je je inschrijft.
  • Het bedrag van lidmaatschap hangt af van uw situatie op de arbeidsmarkt (voltijds, deeltijds, werkloos, ziekte, …), de sector, leeftijd en plaats van tewerkstelling. Deze vind je ten allen tijden terug op https://www.aclvb.be/nl/ledenbijdragen.
  • Je bent verplicht om elke wijziging (adres, rekeningnummer, contactgegevens, burgerlijke stand, tewerkstellingsgegevens,…) zo snel mogelijk aan de ACLVB over te maken. Dit kan telefonisch, via mail of per brief.
  • Het te betalen bedrag wordt op de 1ste dag van elke maand berekend op basis van de gegevens zoals op dat ogenblik bij ons gekend.
  • Een wijziging van de gegevens voor de lopende maand worden ten vroegste van kracht in dezelfde maand.
  • Voor elke aangesloten maand dient een bijdrage betaald te worden.
  • Betalen kan via domiciliëring (SEPA-mandaat) of via overschrijving.
  • Je kan enkel beroep doen op de volledige dienstverlening indien je in regel staat met je bijdragen.
  • Je geeft ACLVB toestemming om bijdragen af te houden van tegoeden tot en met de maand waarin je diensten vraagt of rechten uitoefent
  • Je opent uw recht op de dienstverlening van ACLVB door betaling van je eerste lidmaatschapsbijdrage.
  • Voor een aantal rechten is een minimale aansluitingsperiode van toepassing:
   • Stakerssteun: na 6 maanden lidmaatschap
   • Gratis juridische bijstand voor arbeidsrechtbanken: na 1 jaar lidmaatschap of betaling van een forfaitair bedrag van €300,00
   • Sociale tarief vakantiehuizen: na 1 jaar lidmaatschap
   • Recht op solidariteitspremies (geboorte, huwelijk/wettelijk samenwonen en pensioen): na 1 jaar lidmaatschap
  • Als de ACLVB, ondanks tijdige melding door het lid, foutieve bijdragen heeft geïnd, dan zal de ACLVB dat rechtzetten. Rechtzettingen kunnen maximaal voor het lopende en het vorige kalenderjaar doorgevoerd worden. Een rechtzetting is niet toegestaan indien het lid bepaalde rechten, eigen aan de betaalde bijdrage, werden toegekend die niet worden toegekend op basis van de rechtgezette bijdrage.
  • Indien een lid komt te overlijden zullen alle geïnde bijdragen na het tijdstip van overlijden door ACLVB worden terugbetaald aan de wettelijke nabestaanden.
  • Wie meer dan 6 maanden geen bijdragen betaalt, is ontslagnemend lid. Je wordt bijgevolg automatisch geschrapt en verliest alle verworven rechten. Om de schrapping ongedaan te maken, kan je de achterstallige bijdragen betalen (maximaal het lopende en vorige kalenderjaar).
  • Het lidmaatschap kan enkel via mail of brief stopgezet worden. Je bent geen lid meer vanaf de maand volgend op de maand van kennisgeving. Je wordt geacht te voldoen aan uw lidmaatschapsbijdragen tem de maand van kennisgeving van de stopzetting van uw lidmaatschap. De stopzetting van het lidmaatschap zal per brief bevestigd worden.
  • Alle aanvragen tot wijziging, schrapping of uitschrijving dienen ons te bereiken vóór de 20ste dag van de maand teneinde het administratieve proces te kunnen voltooien tegen het begin van de volgende maand.
  • Een aansluiting kan geweigerd worden indien het lid in de afgelopen 5 jaar minimaal 5 aansluitingen met onderbreking vertoont.
  • Het recht op solidariteitspremies vervalt na 5 jaar na de datum van het feit waarop dit recht kon uitgeoefend worden.
  • Studenten(tussen 15 en 25 jaar) sluiten zich gratis aan bij ACLVB FreeZbe.
  • De ACLVB behoudt zich het recht voor dit reglement te herzien én wijzigingen door te voeren in functie van beslissingen genomen door haar Nationaal Bureau.
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart