Statuten

Op deze pagina:

  Titel I : BENAMING - ZETELS - DOELSTELLINGEN

  A. BENAMING

  Artikel 1

  De organisatie waarvan het doel, de structuren en de werking in deze statuten worden bepaald, draagt in het Nederlands de naam van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB), in het Frans de naam van Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) en in het Duits de naam van Allgemeine Zentrale der Liberalen Gewerkschaften Belgiens (AZLGB).

  B. ZETELS

  Artikel 2

  De sociale zetel van de ACLVB is gevestigd te Brussel en de administratieve zetel te Gent.
  Indien het voor de goede werking van de diensten noodzakelijk is, kan het Nationaal Bureau beslissen de administratieve zetel, hetzij voor alle diensten, hetzij voor een gedeelte ervan te vestigen op een andere plaats.

  C. DOELSTELLINGEN

  Artikel 3

  De ACLVB heeft hoofdzakelijk als doeleinden :

  • de organisatie en de ontwikkeling, zowel op nationaal vlak, op regionaal en communautair gebied, van de liberale vakbeweging alsmede de leiding en de coördinatie van haar werking;
  • de bevordering van de liberale vakbeweging op internationaal gebied;
  • de behartiging van de materiële en immateriële belangen van de werknemers;
  • het op zich nemen van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de werkloosheidsverzekering;
  • het streven naar een vrijere en meer rechtvaardige maatschappij, gevestigd op sociaal-liberale grondslagen, zoals nader bepaald door de Congressen van de ACLVB.

  Artikel 4

  Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de ACLVB onder meer:

  • haar leden vertegenwoordigen in alle advies-, overleg- en beslissingsorganen van publiek- en privaatrechtelijke aard, zowel op nationaal, regionaal en communautair vlak als op internationaal gebied;
  • gebruik maken van alle syndicale actiemiddelen;
  • alle diensten inrichten die zij nuttig oordeelt, en alle fondsen, verenigingen en instellingen zelf oprichten en beheren of eraan participeren. Het oprichten van een centrale Weerstandskas is verplicht.

  Artikel 5

  De ACLVB is onafhankelijk van elke politieke partij.

  TITEL II : LEDEN EN MILITANTEN

  A. INDIVIDUELE AANSLUITINGEN

  Artikel 6

  Kunnen lid worden van de ACLVB: de actieve, niet-actieve en potentieel actieve werknemers van de privé-sector en van de openbare sector. De aansluiting gebeurt bij de Zone van het gebied waarin de woonplaats gelegen is of bij de Zones van het gebied waarin de arbeidsplaats gelegen is. Wanneer de aansluiting gebeurt bij de Zone van het gebied waarin de arbeidsplaats gelegen is, zal de Zone van het gebied waarin de woonplaats gelegen is, daarvan worden verwittigd.
  Individuele of collectieve afwijkingen kunnen door het Nationaal Bureau worden toegestaan wanneer hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn.

  Artikel 7

  De leden verbinden er zich toe:

  • de statuten en reglementen van de ACLVB te eerbiedigen;
  • niet gelijktijdig aangesloten te zijn bij een andere syndicale organisatie.

  Artikel 8

  Houden op lid te zijn, de leden die uit eigen beweging ontslag nemen, en de leden die, gedurende 6 opeenvolgende maanden hun bijdragen niet hebben betaald. In dat geval gaat het ontslag in op de eerste dag van de maand waarvoor geen bijdrage meer betaald werd, zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist.

  Artikel 9

  Worden uitgesloten, de leden die de statuten en reglementen weigeren na te leven en de leden die door hun gedragingen de ACLVB schade berokkenen.
  Vooraleer zich uit te spreken neemt het Nationaal Bureau kennis van de schriftelijke verweermiddelen die de betrokkene eventueel wenst te laten gelden. De aansluiting bij een andere syndicale organisatie heeft zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is, het ontslag van ambtswege voor gevolg.

  Artikel 10

  Het ontslag en de uitsluiting houden het verlies in van alle voordelen die door een bijzonder reglement, uitgewerkt door het Nationaal Bureau, aan de leden worden toegekend.

  B. COLLECTIEVE AANSLUITINGEN

  Artikel 11

  Alle beroepsgroeperingen van werklieden, bedienden, kaderleden of ambtenaren kunnen, met akkoord van het Nationaal Bureau, als zodanig aansluiten bij de ACLVB. Deze aansluiting wordt geconcretiseerd door de betaling van individuele bijdragen aan de ACLVB.
  De aanvraag dient schriftelijk gericht aan het Nationaal Bureau en zal om ontvankelijk te zijn, dienen vergezeld te gaan van de statuten en van een schriftelijke verbintenis van de verantwoordelijken van de groepering. Hierin verbinden deze zich, in naam van de leden, en na de kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen, deze te zullen naleven en geen doelstellingen te zullen nastreven die strijdig zijn met deze die de ACLVB wenst te verwezenlijken.

  Artikel 12

  Een collectieve aansluiting zoals voorzien in artikel 11 maakt het voorwerp uit van een protocol, waarvan de tekst voorafgaandelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Nationaal Bureau.
  De tekst van dit protocol wordt bijgevoegd als bijlage bij deze statuten.

  Artikel 13

  De vertegenwoordiging in de nationale organen, van een beroepsgroepering die tot de ACLVB behoort uit hoofde van een collectieve aansluiting, wordt zowel wat het aantal mandaten betreft als inzake de uitoefening van het stemrecht, geregeld in het protocol waarvan sprake in artikel 12.

  C. DE MILITANTEN

  Artikel 14

  Wordt beschouwd als militant, het lid dat hetzij:

  • zich kandidaat gesteld heeft voor de sociale verkiezingen op een lijst ingediend door de ACLVB;
  • effectief of plaatsvervangend lid is van een syndicale afvaardiging;
  • deel uitmaakt van een ondernemingskern die op voordracht van de Zone door de Gewestsecretaris werd erkend;
  • op voordracht van de Zone en op basis van zijn persoonlijke inzet als zodanig door de Gewestsecretaris wordt erkend.

  Artikel 15

  De militant heeft, rekening houdend met de financiële en organisatorische mogelijkheden van de ACLVB, recht op:

  • de informatie, documentatie, vorming en bijstand die nodig zijn voor de doeltreffende uitoefening van zijn syndicale opdracht;
  • alle nuttige en gerechtvaardigde bijstand voor problemen die uit de uitoefening van deze opdracht voortvloeien.

  Artikel 16

  De militant heeft als opdracht een bestendig contact te verzekeren en te behartigen tussen de werknemers van zijn bedrijf en de organen van de ACLVB. De militant licht de verantwoordelijken in over de toestanden en gebeurtenissen welke zich in de onderneming op syndicaal, sociaal of economisch vlak voordoen.
  Hij zal aandacht hebben voor de standpunten en beslissingen van de organisatie en zal deze bekendmaken.

  Artikel 17

  De Gewestsecretaris kan, op eigen initiatief of op voorstel van een Zone, een einde stellen aan de erkenning van een lid als militant. De gemotiveerde beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de militant.

  TITEL III : STRUCTUUR

  Artikel 18

  De ACLVB is een nationale interprofessionele syndicale organisatie. Zij omvat, behoudens de beschikkingen van Artikel 11, de Zones, de Regionales en de Diensten van het Centraal Secretariaat.
  Elke gemeente behoort tot het ambtsgebied van een welbepaalde Zone.

  Artikel 19

  Zones worden als zodanig erkend door het Nationaal Bureau, dat ook bevoegd is voor het intrekken van hun erkenning.

  Artikel 20

  De Zones zijn bevoegd om hun organiek reglement op te stellen en een bestuur aan te stellen.
  Het reglement moet in overeenstemming zijn met de statuten en de reglementen van de ACLVB.
  Het bestuur van de Zone dient een vertegenwoordiging van de militanten te omvatten.

  Artikel 21

  In de schoot van de ACLVB bestaat een:

  • Vlaamse Regionale die de Zones van het Vlaams Gewest omvat;
  • Waalse Regionale die de Zones van het Waals Gewest omvat.
  • Brusselse Regionale die de Zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat.

  De Regionales van de ACLVB zijn bevoegd inzake de materies die grondwettelijk worden toegewezen aan de Gewesten.
  De Regionale beslist over de plaats waar haar zetel gevestigd is.

  Artikel 22

  De materies, grondwettelijk toegewezen aan de politieke machten van de Gemeenschappen, vallen onder de bevoegdheden:

  • voor de Nederlandstalige Gemeenschap: van de organen van de Vlaamse Regionale; het Regionaal Comité wordt voor het onderzoek van die materies uitgebreid met de Brusselse Gewestsecretaris en vijf Nederlandstalige vertegenwoordigers van de Brusselse Regionale;
  • voor de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschap: van de organen van de Waalse Regionale; het Regionaal Comité wordt voor het onderzoek van die materies uitgebreid met de Brusselse Gewestsecretaris en vijf Franstalige vertegenwoordigers van de Brusselse Regionale.

  Artikel 23

  De Diensten van het Centraal Secretariaat vormen een geheel maar worden omwille van de functionaliteit dermate gestructureerd dat rekening wordt gehouden met een dubbele finaliteit:

  • het verzekeren van een permanent en daadwerkelijk begeleiden, bevorderen en coördineren van de syndicale activiteiten;
  • het verzekeren van een permanent en daadwerkelijk individueel dienstbetoon en het verwezenlijken van een soepele en gecoördineerde werking van de organisatie.

  TITEL IV : DE BELEIDSORGANEN

  A. OP NATIONAAL VLAK

  Artikel 24

  Op nationaal vlak zijn de organen van de ACLVB het Nationaal Congres, het Nationaal Comité, het Nationaal Bureau en het Uitvoerend Comité.

  Artikel 25

  De vergaderingen van de nationale organen worden voorgezeten door de Nationaal Voorzitter. Bij beletsel, afwezigheid of ziekte wordt het voorzitterschap waargenomen door de Nationaal Secretaris, met de grootste anciënniteit in de functie. Indien beide Nationaal Secretarissen dezelfde anciënniteit hebben, heeft de oudste in leeftijd voorrang.

  Het Nationaal Congres

  Artikel 26

  Het Nationaal Congres vertegenwoordigt het hoogste gezag in de schoot van de ACLVB en heeft als opdracht:

  • de uitwerking, de herziening en de aanpassing van het sociaal en economisch programma;
  • de bespreking en de goedkeuring van de activiteitsverslagen opgesteld door het Uitvoerend Comité;
  • de verkiezing van de Nationaal Voorzitter op grond van de kandidaturen schriftelijk ingediend bij het Nationaal Bureau;
  • de evaluatie van de werkzaamheden van de Nationaal Voorzitter en, indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat; de herbevestiging van het mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  • de bespreking en de goedkeuring van voorstellen tot wijziging van de statuten.

  Artikel 27

  Maken deel uit van het Nationaal Congres:

  • de leden van het Nationaal Bureau;
  • de afgevaardigden aangeduid door de Zones;
  • de afgevaardigden van de beroepsgroeperingen die tot de ACLVB behoren uit hoofde van hun aansluiting op grond van artikel 11.

  Artikel 28

  Elke Zone heeft recht op een afgevaardigde, aan te duiden onder haar leden, per schijf of fractie van 250 leden. Om afgevaardigde te zijn in het Congres moet het aangeduide lid sinds minstens 6 maanden aangesloten zijn bij de ACLVB.
  Het aantal leden van elke Zone wordt vastgesteld op grondslag van de bijdragen die betaald zijn op het einde van het laatste boekhoudkundig afgesloten kalenderjaar.
  Elke Zone waakt erover dat haar afvaardiging voor tenminste 2/5 uit militanten bestaat.
  Minstens één maand voor de datum van het Congres moet het Uitvoerend Comité door de Zones in het bezit gesteld zijn van de definitieve namenlijst van de afgevaardigden. In geval van afwezigheid wegens ziekte of overmacht kan de Zone tot op de vooravond van het Congres een plaatsvervanger aanduiden.
  Het Uitvoerend Comité moet hiervan op de hoogte gebracht worden.

  Artikel 29

  Het gewoon Congres gaat minstens om de vier jaar door volgens de schikkingen vastgesteld door het Nationaal Bureau, dat voor deze gelegenheid als Congresbureau zetelt.

  Artikel 30

  De Zones worden ingelicht over datum en agenda van het gewoon Congres minstens drie maanden voor de datum ervan.
  De Zones die andere punten wensen behandeld te zien, dienen deze punten schriftelijk aan het Uitvoerend Comité ter kennis te brengen minstens twee maanden vóór de datum van het gewoon Congres.
  Het Nationaal Bureau doet uitspraak over de ontvankelijkheid van de aanvragen. In voorkomend geval wordt de gemotiveerde verklaring van niet-ontvankelijkheid binnen de acht dagen betekend aan de betrokken Zone. Deze beschikt in dit geval over een nieuwe termijn van 8 dagen om eventueel de aanvraag te herformuleren.
  De definitieve agenda alsmede de verslagen en eventuele voorstellen dienen minstens één maand vóór het gewoon Congres aan de Zones te worden overgemaakt.

  Artikel 31

  De besprekingen en de stemmingen in het Congres mogen enkel betrekking hebben op de aangelegenheden die op de agenda voorkomen.
  Nochtans kan het Congres bij 2/3 meerderheid beslissen een bij het Congresbureau schriftelijk ingediende motie of resolutie bij hoogdringendheid te behandelen.

  Artikel 32

  Ieder aanwezig lid van het Congres heeft stemrecht. Tenzij deze statuten het anders voorzien, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het stemmen met volmacht is niet toegelaten.

  Artikel 33

  Een buitengewoon Congres kan worden gehouden, hetzij bij beslissing van het Nationaal Bureau hetzij op gemotiveerde aanvraag van 1/3 der Zones. In dit laatste geval moet het buitengewoon Congres gehouden worden binnen de 3 maanden na de aanvraag.
  Een buitengewoon Congres moet eveneens worden gehouden binnen de 3 maanden na het overlijden of het ontslag van de Nationaal Voorzitter.
  De agenda en de modaliteiten worden door het Nationaal Bureau vastgelegd, dat voor deze gelegenheid als Congresbureau zetelt.

  Artikel 34

  Het Centraal Secretariaat draagt alle organisatielasten van de Congressen.

  Het Nationaal Comité

  Artikel 35

  Het Nationaal Comité heeft als opdracht:

  • het bepalen, gedurende de periode tussen twee Congressen, van de principiële standpunten van de ACLVB inzake de syndicale en sociale actie;
  • het verkiezen van de Nationaal Secretarissen op grond van de kandidaturen schriftelijk ingediend bij het Nationaal Bureau; het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van hun mandaat; de herbevestiging van het mandaat vindt plaats om de 4 jaar.

  Artikel 36

  Maken deel uit van het Nationaal Comité:

  • de leden van het Nationaal Bureau;
  • de afgevaardigden van de Zones: elke Zone heeft recht op twee afgevaardigden; per volle schijf van 1.000 leden boven de 5.000 heeft elke Zone recht op een bijkomende afgevaardigde; minstens de helft van de afgevaardigden moet, hetzij als permanent hetzij als militant, direct betrokken zijn bij de syndicale activiteit; deze afgevaardigden worden aangeduid voor een periode van 4 jaar. In geval van noodzakelijkheid kan tot vervanging worden overgegaan, voor de overblijvende duur van het mandaat;
  • de afgevaardigden van de beroepsgroeperingen die tot de ACLVB behoren uit hoofde van hun aansluiting op grond van artikel 11.

  Artikel 37

  Het Nationaal Comité wordt samengeroepen op initiatief van het Nationaal Bureau dat de agenda en de modaliteiten vastlegt. Het Nationaal Comité vergadert minstens tweemaal per jaar.

  Artikel 38

  Elk lid van het Nationaal Comité heeft stemrecht. De beslissingen van het Nationaal Comité worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het stemmen met volmacht is niet toegelaten.

  Artikel 39

  Het Centraal Secretariaat draagt alle organisatielasten van de vergaderingen van het Nationaal Comité.

  Het Nationaal Bureau

  Artikel 40

  Het Nationaal Bureau heeft als opdracht:

  • de algemene leiding van de ACLVB;
  • het toezicht over de uitvoering door het Uitvoerend Comité van de beslissingen van het Congres en van het Nationaal Comité;
  • het toezicht over de toepassing van de statuten en van de protocollen waarvan sprake in artikel 12;
  • het goedkeuren, op voorstel van het Uitvoerend Comité, van de jaarlijkse begroting alsmede van de financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie ervan;
  • het goedkeuren van de resultatenrekeningen van de ACLVB, alsmede van het schriftelijk verslag voorgelegd op het einde van elk boekjaar door de Financieel Directeur; voorafgaandelijk wordt schriftelijk verslag uitgebracht door een financiële Commissie, die bestaat uit 3 leden van het Nationaal Bureau, elk Gewest vertegenwoordigend; deze Commissie wordt eventueel bijgestaan door een door hen aangeduide expert;
  • het kennisnemen van de rekeningen goedgekeurd door de bestuursorganen van de fondsen, verenigingen en instellingen, opgericht door de ACLVB; schriftelijke toelichtingen worden verstrekt door de Financieel Directeur;
  • het oprichten, fusioneren, splitsen en opheffen van Zones in toepassing van artikel 19 alsmede het vaststellen van hun territoriale bevoegdheid;
  • het toekennen aan de Zones van een jaarlijks budget en het toekennen van bijzondere toelagen indien het belang van de organisatie dit vereist;
  • het bepalen van de dotatie die de werkingskosten van de Regionales voor de hun krachtens artikelen 21 en 22 toegewezen regionale en communautaire bevoegdheden moet dekken. Op het einde van elk boekjaar brengen de Gewestsecretarissen verslag uit bij het Nationaal Bureau over de aanwending van de dotatie;
  • het aanduiden van de Financieel Directeur en de Directeur HRM, het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van hun mandaat; de herbevestiging van hun mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  • het aanduiden van de Algemeen Adviseur op voorstel van de Nationaal Voorzitter;
  • het aanduiden, indien de omstandigheden het vereisen, van één of meerdere Adjunct-Nationaal Secretarissen, het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat het intrekken van hun mandaat; de herbevestiging van hun mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  • de toewijzing van de respectieve bevoegdheden van de leden van het Uitvoerend Comité onder meer in functie van de dubbele finaliteit vastgelegd in artikel 23;
  • het aanduiden van de afgevaardigden van de ACLVB in de fondsen, verenigingen en instellingen waarvan sprake in artikel 4 c) alsmede het intrekken van hun mandaat;
  • het vastleggen op voorstel van het Uitvoerend Comité, van het statuut van het personeel van de ACLVB met inbegrip van de barema's, zowel voor het personeel van de diensten van het Centraal Secretariaat als voor dat van de Zones en de Regionales;
  • het bepalen van de agenda en van de modaliteiten van samenroeping van het Congres en het Nationaal Comité.

  De werking van het Nationaal Bureau wordt vastgelegd in een reglement van inwendige orde.

  Artikel 41

  In alle gevallen die door onderhavige statuten niet worden voorzien, kan het Nationaal Bureau op eigen initiatief alle beslissingen treffen in het belang van de organisatie mits rekening te houden met de geest van de statuten en met de beslissingen van het Congres en van het Nationaal Comité.

  Artikel 42

  Maken deel uit van het Nationaal Bureau:

  • de leden van het Uitvoerend Comité;
  • vijf afgevaardigden aangeduid door de Vlaamse Regionale;
  • vijf afgevaardigden aangeduid door de Waalse Regionale;
  • één afgevaardigde aangeduid door de Brusselse Regionale; die niet tot dezelfde taalrol behoort als de Gewestsecretaris;
  • voorzover dit voorzien werd in het protocol waarvan sprake in artikel 12, de afgevaardigden van de beroepsgroeperingen die tot de ACLVB behoren uit hoofde van hun aansluiting op grond van artikel 11.

  Artikel 43

  Het Nationaal Bureau vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen maar minstens tien maal per jaar. Het Nationaal Bureau kan steeds personen omwille van hun bijzondere bevoegdheden bij zijn werkzaamheden betrekken.

  Artikel 44

  De beslissingen van het Nationaal Bureau worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.
  Bij staking van stemmen is de stem van de Nationaal Voorzitter doorslaggevend.
  De leden van het Nationaal Bureau zijn verplicht tot geheimhouding in verband met de vertrouwelijke informatie tot dewelke zij toegang hebben.

  Het Uitvoerend Comité

  Artikel 45

  Het Uitvoerend Comité is bevoegd voor alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het dagelijks beheer van de ACLVB.
  In het raam van deze opdracht heeft het Uitvoerend Comité onder meer de zorg over:

  • het personeelsbeheer;
  • de organisatie van de diensten;
  • de takenverdeling tussen het personeel en het toezicht op de degelijke uitvoering van die taken;
  • het toewijzen van opdrachten en vertegenwoordigingen;
  • het beslissen over de erkenning van stakingen en de toekenning van stakingsuitkeringen;
  • het opstellen van de begrotingen en van de rekeningen;
  • de belegging van de geldmiddelen van de ACLVB.

  De werking van het Uitvoerend Comité wordt vastgelegd in een reglement van inwendige orde.

  Artikel 46

  Maken deel uit van het Uitvoerend Comité:

  • de Nationaal Voorzitter;
  • de twee Nationaal Secretarissen; zij mogen niet tot dezelfde taalrol behoren;
  • de Financieel Directeur;
  • de HRM directeur;
  • de drie Gewestsecretarissen;
  • de Algemeen Adviseur die, zonder stemgerechtigd te zijn, de functie waarneemt van verslaggever.

  Artikel 47

  De Nationaal Voorzitter coördineert het beheer van de organisatie, vertegenwoordigt haar naar buiten uit en zit de vergaderingen voor van de Nationale Beleidsorganen.

  Artikel 48

  Het Uitvoerend Comité vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen.

  Artikel 49

  De beslissingen van het Uitvoerend Comité worden collegiaal genomen. Bij gebrek aan unanimiteit wordt gestemd. Bij staking van stemmen is de stem van de Nationaal Voorzitter doorslaggevend.

  B. OP REGIONAAL VLAK

  Artikel 50

  De organen van de Regionales zijn:

  • het Regionaal Comité;
  • de Gewestsecretaris.

  Het Regionaal Comité

  Artikel 51

  Het Regionaal Comité heeft als opdracht:

  • het bepalen van standpunten in verband met de specifieke situatie in het gewest en het vastleggen van de krachtlijnen van de standpunten die door de vertegenwoordigers van de Regionale zullen worden verdedigd;
  • het aanduiden van de Gewestsecretaris, het evalueren van zijn werkzaamheden en, indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat; dit mandaat is niet cumuleerbaar met de functie van Zonesecretaris; de herbevestiging van het mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  • het aanduiden van de afgevaardigden in het Nationaal Bureau waarbij rekening wordt gehouden met de noodzakelijke aanwezigheid van afgevaardigden die direct betrokken zijn bij de syndicale activiteit en die voltijds verbonden zijn met de ACLVB door een arbeidsovereenkomst; het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat het intrekken van hun mandaat; de herbevestiging van hun mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  • het goedkeuren van de activiteitsverslagen opgesteld door de Gewestsecretaris;
  • het opstellen van zijn organiek reglement. Dit reglement moet in overeenstemming zijn met de statuten en reglementen van de ACLVB;
  • het eventueel instellen van overlegorganen op het vlak van Gewest.

  Artikel 52

  Maken deel uit van het Regionaal Comité :

  • de Gewestsecretaris;
  • de afgevaardigden van de Regionale in het Nationaal Bureau;
  • de afgevaardigden van de Zones, behorend tot het gebied van de Regionale.

  Artikel 53

  Elke Zone heeft recht op 5 afgevaardigden.
  Per schijf of fractie van 500 leden boven de 3.000 heeft elke Zone recht op een bijkomende afgevaardigde.
  Om afgevaardigde te zijn in het Regionaal Comité moet het aangeduide lid sinds minstens 6 maanden aangesloten zijn bij de ACLVB.
  Het aantal leden van elke Zone wordt vastgesteld op grondslag van de bijdragen die betaald zijn op het einde van het laatste boekhoudkundig afgesloten kalenderjaar.
  Elke Zone waakt erover dat haar afvaardiging bestaat voor minstens 2/5 uit leden die, hetzij als permanent hetzij als militant, direct betrokken zijn bij de syndicale activiteit.

  Artikel 54

  De leden van het Uitvoerend Comité kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van het Regionaal Comité zonder stemgerechtigd te zijn.

  Artikel 55

  Het Regionaal Comité vergadert minstens éénmaal per jaar op uitnodiging gericht aan de Zones.

  Artikel 56

  Het Regionaal Comité kiest een Voorzitter onder zijn leden, voor een termijn van vier jaar. Bij verhindering wordt hij vervangen door de oudste Zonesecretaris.

  De Gewestsecretaris

  Artikel 57

  De Gewestsecretaris is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Regionale.

  C. LEEFTIJDSGRENS

  Artikel 58

  Het mandaat van de personen die deel uitmaken van het Uitvoerend Comité, het Nationaal Bureau, het Nationaal Comité of het Regionaal Comité, neemt ambtshalve een einde op 31 december van het jaar waarin zij de hoedanigheid van gepensioneerde of bruggepensioneerde verwerven en in elk geval op 31 december van het jaar waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

  TITEL V : VERMOGEN - BEHEER - CONTROLE

  Artikel 59

  Het vermogen van de ACLVB wordt beheerd door het Uitvoerend Comité. De dagelijkse financiële verrichtingen worden uitgevoerd door de Financieel Directeur.

  Artikel 60

  Met het oog op een permanente controle zullen de boeken en rekeningen om het jaar gewaarmerkt worden door de Financiële Commissie voorzien in artikel 40 e).

  Artikel 61

  In de schoot van de ACLVB bestaat een Weerstandskas waaruit financiële steun wordt verleend aan de leden die betrokken zijn bij een erkende staking of lock-out. Het Nationaal Bureau beslist welk gedeelte van de geldmiddelen wordt toegewezen aan deze Weerstandskas.

  Artikel 62

  Zoals voorzien in artikel 40 h, wordt de werking van de Zones gefinancierd door:

  • een jaarlijks budget toegekend door het Nationaal Bureau;
  • bijzondere toelagen, toegekend door het Nationaal Bureau, indien het belang van de organisatie dit vereist.

  De werking van de Regionales wordt gefinancierd door een dotatie zoals voorzien in artikel 40 i.

  TITEL VI : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING

  Artikel 63

  Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door het Congres met een 2/3 meerderheid.
  Een 4/5 meerderheid is evenwel vereist voor het wijzigen van Artikel 42 b), c), d) en van Artikel 46 b).

  Artikel 64

  Alleen het Congres van de ACLVB is bevoegd om de ontbinding van de organisatie te beslissen en om te bepalen welke de bestemming is van het vermogen van de ACLVB. Deze beslissingen worden genomen met een 4/5 meerderheid.

  Artikel 65

  In geval van ontbinding is het Uitvoerend Comité gelast met alle vereffeningswerkzaamheden.

  Artikel 66

  Een exemplaar van deze statuten is ter inzage in elke Zone.

  Overgangsbepalingen

  Telkens in de statuten voorzien wordt in de herbevestiging van een mandaat dient deze herbevestiging, met uitzondering van de functies van Nationaal Voorzitter, Algemeen Adviseur, Financieel Directeur en HRM Directeur, te gebeuren in 2007, waarna de evaluatieperiode van 4 jaar een aanvang neemt.
  De ACLVB neemt de principes van gendergelijkheid op in haar werking, haar interne organisatie en haar sensibiliseringsacties. De ACLVB streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de schoot van haar eigen instanties, binnen de organen van werknemersvertegenwoordiging en, meer algemeen, binnen alle domeinen van sociaal overleg. Het Nationaal Bureau stelt een jaarrapport op betreffende de verwezenlijking van deze doelstelling in de schoot van de ACLVB en van haar samenstellende delen.

  Deze tekst is de coördinatie van de statuten opgemaakt door het buitengewoon congres van 20 mei 1989 gewijzigd door het buitengewoon congres van 13 januari 2007 te Gent.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart