Statuten

Op deze pagina:

  TITEL I : BENAMING - ZETELS – DOELSTELLINGEN - WAARDEN

  A. BENAMING

  Artikel 1

  De organisatie waarvan het doel, de structuren en de werking in deze statuten worden bepaald, draagt in het Nederlands de naam van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB), in het Frans de naam van Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) en in het Duits de naam van Allgemeine Zentrale der Liberalen Gewerkschaften Belgiens (AZLGB).
   

  B. ZETELS

  Artikel 2

  De sociale zetel van de ACLVB is gevestigd te Brussel en de administratieve zetel te Gent.

  Indien het voor de goede werking van de diensten noodzakelijk is, kan het Nationaal Bureau beslissen de administratieve zetel, hetzij voor alle diensten, hetzij voor een gedeelte ervan te vestigen op een andere plaats.
   

  C. DOELSTELLINGEN

  Artikel 3

  De ACLVB heeft hoofdzakelijk als doelstellingen :

  1. de organisatie en de ontwikkeling, zowel op nationaal vlak, op regionaal en communautair gebied, van de liberale vakbeweging alsmede de leiding en de coördinatie van haar werking;
  2. de bevordering van de liberale vakbeweging op internationaal gebied;
  3. de bevordering, de behartiging en verbetering van de materiële en immateriële belangen van de werknemers;
  4. bijdragen tot de algemene verbetering van de arbeidsomstandigheden,  de loonvoorwaarden en de rechten inzake de sociale zekerheid;
  5. de verdediging van de belangen van de leden bij individuele en collectieve conflicten;
  6. als erkende uitbetalingsinstelling, het op zich nemen van alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de werkloosheidsverzekering;
  7. het streven naar een vrijere, meer rechtvaardige, meer inclusieve en duurzamere maatschappij, gevestigd op sociaalliberale grondslagen, zoals nader bepaald door de Congressen van de ACLVB.

  Artikel 4

  Voor de verwezenlijking van haar doelstellingen kan de ACLVB onder meer:

  1. haar leden vertegenwoordigen in alle advies-, overleg- en beslissingsorganen van publiek- en privaatrechtelijke aard, zowel op nationaal, regionaal en communautair vlak als op internationaal gebied;
  2. collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten op interprofessioneel-, sectoraal-, en ondernemingsvlak;
  3. gebruik maken van alle syndicale actiemiddelen;
  4. een uitgebouwde individuele dienstverlening aanbieden aan de leden;
  5. instaan voor informatie, opleiding en propaganda;
  6. alle diensten inrichten die zij nuttig oordeelt, en alle fondsen, verenigingen en instellingen zelf oprichten en beheren of eraan participeren. Het oprichten van een centrale Weerstandskas is verplicht.

  Artikel 5

  De ACLVB is onafhankelijk van elke politieke partij.
   

  Artikel 6

  De ACLVB neemt de principes van gendergelijkheid op in haar werking en sensibiliseringsacties, streeft naar een volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en pleit voor gelijke kansen inzake leiderschap en participatie op alle niveaus van besluitvorming in het politiek, openbaar en socio-economisch leven.
   

  D. WAARDEN

  Artikel 7

  De vier kernwaarden van de ACLVB zijn :

  • vrijheid
  • verantwoordelijkheid
  • verdraagzaamheid
  • solidariteit

  TITEL II : LEDEN EN MILITANTEN

  A. INDIVIDUELE AANSLUITINGEN

  Artikel 8

  Iedereen, ongeacht statuut, leeftijd of (in)activiteit, kan lid worden van de ACLVB. Hieronder wordt onder meer verstaan:

  • de werkenden uit de privé- en publieke sector;
  • de werkzoekenden, inactieven en gepensioneerden;
  • de jongeren.

  Bij zijn aansluiting als lid verbindt betrokkene er zich toe de waarden van de ACLVB zijnde vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit na te leven.

  De aansluiting gebeurt bij de Zone van het gebied waarin de woonplaats gelegen is of bij de Zone van het gebied waarin de arbeidsplaats gelegen is. Wanneer de aansluiting gebeurt bij de Zone van het gebied waarin de arbeidsplaats gelegen is, zal de Zone van het gebied waarin de woonplaats gelegen is, daarvan worden verwittigd.

  Individuele of collectieve afwijkingen kunnen door het Nationaal Bureau worden toegestaan wanneer hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn.

  De aangesloten leden kunnen voor het bekomen van algemene informatie terecht in alle kantoren van de ACLVB en dit ongeacht de zone waarbij zij aangesloten zijn.
   

  Artikel 9

  De leden verbinden er zich toe:

  1. de statuten en de waarden van de ACLVB te respecteren;
  2. niet gelijktijdig aangesloten te zijn bij een andere syndicale organisatie;
  3. de verschuldigde bijdragen te betalen.

  Artikel 10

  Houden op lid te zijn, de leden die uit eigen beweging ontslag nemen, en de leden die, gedurende 6 opeenvolgende maanden hun bijdragen niet hebben betaald. In dat geval gaat het ontslag in op de eerste dag van de maand waarvoor geen bijdrage meer betaald werd, zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist. Het Nationaal Bureau is bevoegd om de termijn waarvan sprake in dit artikel aan te passen.

  De aansluiting bij een andere syndicale organisatie heeft zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is, het ontslag van ambtswege voor gevolg.
   

  Artikel 11

  Kunnen door het Nationaal Bureau worden uitgesloten, de leden die:

  1. schade toebrengen aan de belangen van de ACLVB of aanverwante vzw’s;
  2. weigeren de statuten en/of de waarden van de ACLVB na te leven;
  3. actieve en/of publiekelijke steun verlenen aan organisaties of politieke partijen die de democratische vakorganisaties bestrijden;
  4. agressief of onaanvaardbaar gedrag vertonen t.a.v. het personeel, leden of militanten;
  5. schade toebrengen aan het patrimonium van de ACLVB.

  De procedure inzake de intentie tot uitsluiting bestaat uit volgende stappen:

  1. aangetekend schrijven gericht aan het lid waarin de motivatie van de intentie tot uitsluiting vermeld wordt;
  2. mogelijkheid voor het lid om hiertegen beroep aan te tekenen;
  3. het recht in hoofde van het lid om gehoord te worden door de bevoegde Gewestsecretaris en tijdens dit verhoor zijn rechtvaardiging naar voor te brengen;
  4. mededeling van de beslissing van het Nationaal Bureau: uitsluiting of niet-uitsluiting. De beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan het (ex-)lid.

  Artikel 12

  De uitgesloten of ontslagnemende leden verliezen alle rechten ten aanzien van de ACLVB.

  Ze kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van de gestorte bijdragen, noch op enig deel van het maatschappelijk bezit van de ACLVB.

  Zij verliezen hierdoor automatisch de hoedanigheid van militant of afgevaardigde indien ze hiermee zijn bekleed.

  Zij verliezen het voorrecht van de voordelen voorbehouden aan de ACLVB-leden.

  Zij verliezen van ambtswege het mandaat en hun bevoegdheden die ze bekleden in de door de ACLVB opgerichte of eraan gelinkte verenigingen die het lidmaatschap van de ACLVB als voorwaarde stellen.
   

  B. COLLECTIEVE AANSLUITINGEN

  Artikel 13

  Alle beroepsgroeperingen van werkenden uit de privé- of publieke sector kunnen, met akkoord van het Nationaal Bureau, als zodanig aansluiten bij de ACLVB. Deze aansluiting wordt geconcretiseerd door de betaling van individuele bijdragen aan de ACLVB.

  De aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan het Nationaal Bureau en zal om ontvankelijk te zijn, dienen vergezeld te gaan van de statuten en van een schriftelijke verbintenis van de verantwoordelijken van de groepering. Hierin verbinden deze zich, in naam van de leden, en na kennis te hebben genomen van de statuten en waarden, deze te zullen naleven en geen doelstellingen te zullen nastreven die strijdig zijn met deze die de ACLVB wenst te verwezenlijken.
   

  Artikel 14

  Een collectieve aansluiting zoals voorzien in artikel 13 maakt het voorwerp uit van een protocol, waarvan de tekst voorafgaandelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Nationaal Bureau.

  De tekst van dit protocol wordt bijgevoegd als bijlage bij deze statuten.
   

  Artikel 15

  De vertegenwoordiging in de nationale organen van een beroepsgroepering die tot de ACLVB behoort uit hoofde van een collectieve aansluiting, wordt zowel wat het aantal mandaten betreft als inzake de uitoefening van het stemrecht, geregeld in het protocol waarvan sprake in artikel 14.
   

  C. DE MILITANTEN

  Artikel 16

  Wordt beschouwd als militant, het lid dat hetzij:

  1. zich kandidaat gesteld heeft voor de laatste sociale verkiezingen op een lijst ingediend door de ACLVB;
  2. effectief of plaatsvervangend lid is van een syndicale afvaardiging;
  3. deel uitmaakt van een ondernemingskern die op voordracht van de Zone door de Gewestsecretaris werd erkend;
  4. aangeduid werd als contactpersoon in een onderneming zonder uitgebouwde syndicale structuur;
  5. op voordracht van de Zone en op basis van zijn persoonlijke inzet als zodanig door de Gewestsecretaris wordt erkend.

  Artikel 17

  De militant heeft, rekening houdend met de financiële en organisatorische mogelijkheden van de ACLVB, recht op:

  1. de informatie, documentatie, vorming en bijstand die nodig zijn voor de doeltreffende uitoefening van zijn syndicale opdracht;
  2. alle nuttige en gerechtvaardigde bijstand voor problemen die uit de uitoefening van deze opdracht voortvloeien.

  Artikel 18

  De militant dient de doelstellingen en waarden van de ACLVB te verdedigen en te uiten.

  De militant heeft als opdracht een bestendig contact te verzekeren en te behartigen tussen de werknemers van zijn bedrijf en de organen van de ACLVB.

  De militant licht de Bestendig Secretarissen, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijken en Verantwoordelijken Syndicale Ondersteuning in over de toestanden en gebeurtenissen welke zich in de onderneming op syndicaal, sociaal of economisch vlak voordoen.

  De militant neemt op actieve wijze deel aan de syndicale werking.

  De militant zal aandacht hebben voor de standpunten en beslissingen van de organisatie en zal deze bekendmaken.
   

  Artikel 19

  Kunnen op initiatief van het Uitvoerend Comité hun erkenning als militant verliezen, de leden die:

  1. schade toebrengen aan de belangen van de ACLVB of aanverwante vzw’s;
  2. weigeren de statuten en/of waarden van de ACLVB na te leven;
  3. actieve en/of publiekelijke steun verlenen aan organisaties of politieke partijen die de democratische vakorganisaties bestrijden;
  4. agressief of onaanvaardbaar gedrag vertonen t.a.v. het personeel, leden of militanten;
  5. schade toebrengen aan het patrimonium van de ACLVB;
  6. niet actief deelnemen aan de syndicale werking of wier gedrag en de wijze van uitvoering van hun syndicale taken niet in overeenstemming is met de in hun gestelde verwachtingen.
  7. zich schuldig maken aan geweldpleging, pesterijen of discriminatie op de werkvloer.

  De procedure inzake de intentie tot het beëindigen van de erkenning als militant bestaat uit volgende stappen:

  1. het Uitvoerend Comité richt een aangetekend schrijven aan de militant waarin de motivatie van intentie tot intrekking van de erkenning als militant vermeld wordt;
  2. mogelijkheid voor de militant om hiertegen beroep aan te tekenen;
  3. het recht in hoofde van de militant om gehoord te worden door de Gewestsecretaris en tijdens dit verhoor zijn rechtvaardiging naar voor te brengen;
  4. mededeling van de beslissing door het Uitvoerend Comité: intrekking of niet-intrekking.

  Desgevallend kan er, rekening houdend met de naar voren gebrachte argumentatie, overgegaan worden tot een minder strenge sanctie zoals onder andere een tijdelijke schorsing.

  De gemotiveerde beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de (ex-)militant.

  TITEL III : STRUCTUUR

  Artikel 20

  De ACLVB is een nationale interprofessionele syndicale organisatie. Zij omvat de Zones, de Regionales, de Diensten van het Centraal Secretariaat en de aangesloten beroepsverenigingen.

  Elke gemeente behoort tot het ambtsgebied van een welbepaalde Zone.
   

  Artikel 21

  Zones worden als zodanig erkend door het Nationaal Bureau, dat ook bevoegd is voor het intrekken van hun erkenning.
   

  Artikel 22

  In de schoot van de ACLVB bestaat een:

  1. Brusselse Regionale die de Zone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat.
  2. Vlaamse Regionale die de Zones van het Vlaams Gewest omvat;
  3. Waalse Regionale die de Zones van het Waals Gewest omvat.

  De Regionales van de ACLVB zijn bevoegd inzake de materies die grondwettelijk worden toegewezen aan de Gewesten.

  De Regionale beslist over de plaats waar haar zetel gevestigd is.
   

  Artikel 23

  De materies, grondwettelijk toegewezen aan de politieke machten van de Gemeenschappen, vallen onder de bevoegdheden:

  1. voor de Vlaamse Gemeenschap: van de organen van de Vlaamse Regionale; het Regionaal Comité wordt voor het onderzoek van die materies uitgebreid met de Brusselse Gewestsecretaris en vijf Nederlandstalige vertegenwoordigers van de Brusselse Regionale;
  2. voor de Franse en de Duitstalige Gemeenschap: van de organen van de Waalse Regionale; het Regionaal Comité wordt voor het onderzoek van die materies uitgebreid met de Brusselse Gewestsecretaris en vijf Franstalige vertegenwoordigers van de Brusselse Regionale.

  Artikel 24

  De Diensten van het Centraal Secretariaat vormen een geheel maar worden omwille van de functionaliteit dermate gestructureerd dat rekening wordt gehouden met een dubbele finaliteit:

  1. het verzekeren van een permanente en daadwerkelijke individuele dienstverlening aan de leden en het verwezenlijken van een soepele en gecoördineerde werking van de organisatie;
  2. het verzekeren van een permanent en daadwerkelijk begeleiden, bevorderen en coördineren van de syndicale activiteiten.

  TITEL IV : DE BELEIDSORGANEN

  A. OP NATIONAAL VLAK

  Artikel 25

  Op nationaal vlak zijn de organen van de ACLVB het Nationaal Congres, het Nationaal Comité, het Nationaal Bureau en het Uitvoerend Comité.
   

  Artikel 26

  De vergaderingen van de nationale organen worden voorgezeten door de Nationaal Voorzitter. Bij afwezigheid, ziekte of ontslag wordt het voorzitterschap waargenomen door de Nationaal Secretaris met de hoogste anciënniteit in de functie. Indien beide Nationaal Secretarissen dezelfde anciënniteit hebben, heeft de oudste in leeftijd voorrang.
   

  Het Nationaal Congres

  Artikel 27

  Het Nationaal Congres is het hoogste orgaan in de schoot van de ACLVB en heeft als opdracht:

  1. de uitwerking, de herziening en de aanpassing van de sociaal- economische standpunten;
  2. om de vier jaar de bespreking en de goedkeuring van de activiteitenverslagen opgesteld door het Uitvoerend Comité;
  3. de verkiezing van de Nationaal Voorzitter op grond van de kandidaturen schriftelijk ingediend bij het Nationaal Bureau;
  4. de evaluatie van de werkzaamheden van de Nationaal Voorzitter en, indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat; de herbevestiging van het mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  5. de bespreking en de goedkeuring van voorstellen tot wijziging van de statuten.

  Artikel 28

  Maken deel uit van het Nationaal Congres:

  1. de leden van het Nationaal Bureau;
  2. de afgevaardigden aangeduid door de Zones;
  3. de officiële vertegenwoordigers van de bij de ACLVB aangesloten beroepsgroeperingen.

  Artikel 29

  Elke Zone heeft recht op een afgevaardigde, aan te duiden onder haar leden, per schijf of fractie van 300 leden.

  Om afgevaardigde te zijn in het Congres moet het aangeduide lid sinds minstens 6 maanden aangesloten zijn bij de ACLVB en in regel staan met de bijdragen.

  Het aantal leden van elke Zone wordt vastgesteld op grondslag van de bijdragen die betaald zijn op het einde van het laatste boekhoudkundig afgesloten kalenderjaar (m.a.w. de maand maart van het kalenderjaar voorafgaand aan het Congres).

  Elke Zone waakt erover dat haar afvaardiging voor tenminste 2/5 uit militanten bestaat.

  Minstens 1 maand voor de datum van het Congres moet het Uitvoerend Comité door de Zones in het bezit gesteld zijn van de definitieve namenlijst van de afgevaardigden.

  In geval van afwezigheid wegens ziekte of overmacht kan de Zone tot ten laatste 48 uren voor de aanvang van het Congres een vervanger aanduiden.

  Het Uitvoerend Comité moet hiervan op de hoogte gebracht worden.
   

  Artikel 30

  Het gewoon Congres gaat minstens om de vier jaar door volgens de schikkingen (datum, agenda, aantal deelnemers) vastgesteld door het Nationaal Bureau, dat voor deze gelegenheid als Congresbureau zetelt.

  Minstens drie maanden voor het gewoon Congres worden de Zones ingelicht over de datum en de agenda.

  De zones die andere punten wensen behandeld te zien, dienen deze punten schriftelijk aan het Uitvoerend Comité ter kennis te brengen minstens twee maanden vóór de datum van het gewoon Congres.

  Het Nationaal Bureau doet uitspraak over de ontvankelijkheid van de aanvragen. In voorkomend geval wordt de gemotiveerde verklaring van niet-ontvankelijkheid binnen de acht dagen meegedeeld aan de betrokken Zone.

  Deze beschikt in dit geval over een nieuwe termijn van 8 dagen om eventueel de aanvraag te herformuleren. De eindbeslissing aangaande de punten op de dagorde wordt genomen door het Nationaal Bureau.

  De definitieve agenda alsmede de verslagen en eventuele voorstellen dienen minstens één maand vóór het gewoon Congres aan de Zones te worden overgemaakt.
   

  Artikel 31

  Een buitengewoon Congres kan worden gehouden, hetzij bij beslissing van het Nationaal Bureau hetzij op gemotiveerde aanvraag van 1/3 der Zones. In dit laatste geval moet het buitengewoon Congres gehouden worden binnen de 3 maanden na de aanvraag.

  Een buitengewoon Congres moet eveneens worden gehouden binnen de 3 maanden na het overlijden of het ontslag van de Nationaal Voorzitter.

  De agenda en de modaliteiten worden door het Nationaal Bureau vastgelegd, dat voor deze gelegenheid als Congresbureau zetelt.
   

  Artikel 32

  Tijdens het Congres mogen de mededelingen, debatten of stemmingen enkel betrekking hebben op de op de dagorde ingeschreven punten.

  Nochtans kan het Congres bij 2/3 meerderheid beslissen een bij het Congresbureau schriftelijk ingediende motie of resolutie bij hoogdringendheid te behandelen.

  Het Congres kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigers.
   

  Artikel 33

  Het stemrecht komt toe aan de congresleden zoals omschreven in artikel 28 die aanwezig zijn op het Congres. Tenzij deze statuten het anders voorzien, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het stemmen per brief, enig ander communicatiemiddel of met volmacht is niet toegelaten.

  Met uitzondering van de verkiezing van de Nationaal Voorzitter gebeurt de stemming bij handopsteking.
   

  Artikel 34

  Het Centraal Secretariaat staat in voor de organisatie van de Congressen.
   

  Het Nationaal Comité

  Artikel 35

  Het Nationaal Comité heeft als opdracht:

  1. het bepalen, gedurende de periode tussen twee Congressen, van de principiële standpunten van de ACLVB inzake de syndicale en sociale actie;
  2. het verkiezen van de Nationaal Secretarissen op grond van de kandidaturen schriftelijk ingediend bij het Nationaal Bureau; het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van hun mandaat; de herbevestiging van het mandaat vindt plaats om de 4 jaar.

  Artikel 36

  Maken deel uit van het Nationaal Comité:

  1. de leden van het Nationaal Bureau;
  2. de afgevaardigden van de Zones: elke Zone heeft recht op twee afgevaardigden; per volle schijf van 1.000 leden boven de 5.000 heeft elke Zone recht op een bijkomende afgevaardigde; minstens de helft van de afgevaardigden moet, hetzij als professioneel hetzij als militant, direct betrokken zijn bij de syndicale activiteit;
  3. de officiële vertegenwoordigers van de bij de ACLVB aangesloten beroepsgroeperingen.

  Elke Zone waakt erover dat haar afvaardiging conform de voorgaande alinea samengesteld is.

  Minstens 1 week voor de datum van het Nationaal Comité moet het Uitvoerend Comité door de Zones in het bezit gesteld zijn van de definitieve namenlijst van de afgevaardigden.

  In geval van afwezigheid wegens ziekte of overmacht kan de Zone tot ten laatste 48 uren voor de aanvang van het Nationaal Comité een vervanger aanduiden. Het Uitvoerend Comité moet hiervan op de hoogte gebracht worden.
   

  Artikel 37

  Het Nationaal Comité wordt samengeroepen op initiatief van het Nationaal Bureau dat de datum, agenda en de modaliteiten vastlegt. Het Nationaal Comité vergadert minstens tweemaal per jaar.

  Tijdens het Nationaal Comité mogen de mededelingen, debatten of stemmingen enkel betrekking hebben op de op de dagorde ingeschreven punten.

  Het Nationaal Comité kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigers.
   

  Artikel 38

  Ter voorbereiding van het Nationaal Comité worden Zonale Overlegplatformen georganiseerd, behalve indien dit onmogelijk blijkt. De werking en praktische modaliteiten van de Zonale Overlegplatformen worden vastgelegd door het Nationaal Bureau.
   

  Artikel 39

  Het stemrecht komt toe aan de leden van het Nationaal Comité zoals omschreven in artikel 36 die aanwezig zijn op het Nationaal Comité.

  De beslissingen van het Nationaal Comité worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

  Het stemmen per brief, enig ander communicatiemiddel of met volmacht is niet toegelaten.

  Met uitzondering van de verkiezing van een Nationaal Secretaris gebeurt de stemming bij handopsteking.
   

  Artikel 40

  Het Centraal Secretariaat staat in voor de organisatie van de vergaderingen van het Nationaal Comité.
   

  Het Nationaal Bureau

  Artikel 41

  Het Nationaal Bureau heeft als opdracht:

  1. de algemene leiding van de ACLVB;
  2. het waken over de uitvoering van de Congresbesluiten en de naleving van de statuten;
  3. het nemen van beslissingen met betrekking tot de vestiging van de zetel van de organisatie;
  4. het toezicht over de uitvoering door het Uitvoerend Comité van de beslissingen van het Congres en van het Nationaal Comité;
  5. het toezicht over de toepassing van de statuten en van de protocollen waarvan sprake in artikel 14;
  6. het goedkeuren van het bedrag van de ledenbijdragen;
  7. het goedkeuren, op voorstel van het Uitvoerend Comité, van de jaarlijkse begroting alsmede van de financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie ervan;
  8. het goedkeuren van de jaar- en resultatenrekeningen van de ACLVB, alsmede van het schriftelijk verslag voorgelegd op het einde van elk boekjaar door de Financieel Directeur; voorafgaandelijk wordt schriftelijk verslag uitgebracht door een financiële Commissie, die bestaat uit 3 leden van het Nationaal Bureau, elk Gewest vertegenwoordigend; deze Commissie wordt eventueel bijgestaan door een door hen aangeduide expert;
  9. het kennisnemen van de rekeningen goedgekeurd door de bestuursorganen van de fondsen, verenigingen en instellingen, opgericht door de ACLVB; schriftelijke toelichtingen worden verstrekt door de Financieel Directeur;
  10. het oprichten, fusioneren, splitsen en opheffen van Zones in toepassing van artikel 21 alsmede het vaststellen van hun territoriale bevoegdheid;
  11. het toekennen aan de Zones van een jaarlijks budget en het toekennen van bijzondere toelagen indien het belang van de organisatie dit vereist;
  12. het bepalen van de dotatie die de werkingskosten van de Regionales voor de hun krachtens artikelen 22 en 23 toegewezen regionale en communautaire bevoegdheden moet dekken. Op het einde van elk boekjaar brengen de Gewestsecretarissen verslag uit bij het Nationaal Bureau over de aanwending van de dotatie;
  13. het aanduiden van de Financieel Directeur en de Directeur HRM, het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van hun mandaat; de herbevestiging van hun mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  14. de toewijzing van de respectieve bevoegdheden van de leden van het Uitvoerend Comité onder meer in functie van de dubbele finaliteit vastgelegd in artikel 24;
  15. het aanduiden van de afgevaardigden van de ACLVB in de fondsen, verenigingen en instellingen waarvan sprake in artikel 4 f) alsmede het intrekken van hun mandaat;
  16. het vastleggen op voorstel van het Uitvoerend Comité, van het statuut van het personeel van de ACLVB met inbegrip van de barema's, zowel voor het personeel van de diensten van het Centraal Secretariaat als voor dat van de Zones en de Regionales;
  17. het bepalen van de agenda en van de modaliteiten van samenroeping van het Congres en het Nationaal Comité;
  18. het behandelen van de uitsluiting van een lid;

  De werking van het Nationaal Bureau wordt vastgelegd in een reglement van inwendige orde.
   

  Artikel 42

  In alle gevallen die door onderhavige statuten niet worden voorzien, kan het Nationaal Bureau op eigen initiatief alle beslissingen treffen in het belang van de organisatie mits rekening te houden met de geest van de statuten en met de beslissingen van het Congres en van het Nationaal Comité.
   

  Artikel 43

  Maken deel uit van het Nationaal Bureau:

  1. de leden van het Uitvoerend Comité;
  2. vijf afgevaardigden aangeduid door de Vlaamse Regionale;
  3. vijf afgevaardigden aangeduid door de Waalse Regionale;
  4. één afgevaardigde aangeduid door de Brusselse Regionale; die niet tot dezelfde taalrol behoort als de Gewestsecretaris;
  5. voor zover dit voorzien werd in het protocol waarvan sprake in artikel 14, de officiële vertegenwoordigers van de bij de ACLVB aangesloten beroepsgroeperingen.

  Artikel 44

  Het Nationaal Bureau vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen maar minstens tien maal per jaar. Het Nationaal Bureau kan steeds personen omwille van hun bijzondere bekwaamheden en/of bevoegdheden zonder stemrecht bij zijn werkzaamheden, zoals het geven van toelichting of het beantwoorden van vragen, betrekken.
   

  Artikel 45

  De beslissingen van het Nationaal Bureau worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden.

  Bij staking van stemmen is de stem van de Nationaal Voorzitter doorslaggevend.

  De leden van het Nationaal Bureau zijn verplicht tot geheimhouding in verband met de vertrouwelijke informatie tot dewelke zij toegang hebben.
   

  Het Uitvoerend Comité

  Artikel 46

  Het Uitvoerend Comité is bevoegd voor alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het dagelijks beheer van de ACLVB.

  In het raam van deze opdracht heeft het Uitvoerend Comité onder meer de zorg over:

  1. het personeelsbeheer;
  2. de organisatie van de diensten;
  3. de takenverdeling tussen het personeel en het toezicht op de degelijke uitvoering van die taken;
  4. het toewijzen van opdrachten en vertegenwoordigingen;
  5. het beslissen over de erkenning van stakingen en de toekenning van stakingsuitkeringen;
  6. het opstellen van de begrotingen en van de rekeningen;
  7. de belegging van de geldmiddelen van de ACLVB;
  8. de procedure tot het intrekken van de erkenning van militant.

  Artikel 47

  Maken deel uit van het Uitvoerend Comité:

  1. de Nationaal Voorzitter;
  2. de twee Nationaal Secretarissen; zij mogen niet tot dezelfde taalrol behoren;
  3. de Financieel Directeur;
  4. de HRM directeur;
  5. de drie Gewestsecretarissen;

  Om in aanmerking te komen als lid van het Uitvoerend Comité geldt er een minimum anciënniteitsvoorwaarde van 15 jaar en enkel personeelsleden van de ACLVB of aanverwante vzw’s komen hiervoor in aanmerking.

  Bijkomende vereiste is een grondige kennis van de moedertaal en een passieve kennis hebben van de andere landstaal dan de eigen moedertaal.
   

  Artikel 48

  De Nationaal Voorzitter coördineert het beheer van de organisatie, vertegenwoordigt haar naar buiten uit, met inbegrip van gerechtelijke procedures, en zit de vergaderingen voor van de Nationale Beleidsorganen.
   

  Artikel 49

  Het Uitvoerend Comité vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen doch minstens 10 keer per jaar.

  Het Uitvoerend Comité kan steeds personen omwille van hun bijzondere bevoegdheden en of bekwaamheden zonder stemrecht bij zijn werkzaamheden, zoals het geven van toelichten of het beantwoorden van vragen, betrekken.

  De werking van het Uitvoerend Comité wordt vastgelegd in een reglement van inwendige orde.
   

  Artikel 50

  De beslissingen van het Uitvoerend Comité worden collegiaal genomen. Bij gebrek aan unanimiteit wordt gestemd. Bij staking van stemmen is de stem van de Nationaal Voorzitter doorslaggevend.
   

  B. OP REGIONAAL VLAK

  Artikel 51

  De organen van de Regionales zijn:

  1. het Regionaal Comité;
  2. de Gewestsecretaris.

  Het Regionaal Comité

  Artikel 52

  Het Regionaal Comité heeft als opdracht:

  1. het bepalen van standpunten in verband met de specifieke situatie in het gewest en het vastleggen van de krachtlijnen van de standpunten die door de vertegenwoordigers van de Regionale zullen worden verdedigd;
  2. het aanduiden van de Gewestsecretaris, het evalueren van zijn werkzaamheden en, indien daartoe aanleiding bestaat, het intrekken van zijn mandaat; dit mandaat is niet cumuleerbaar met de functie van Zonesecretaris; de herbevestiging van het mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  3. het aanduiden van de afgevaardigden in het Nationaal Bureau waarbij rekening wordt gehouden met de noodzakelijke aanwezigheid van afgevaardigden die direct betrokken zijn bij de syndicale activiteit en die voltijds verbonden zijn met de ACLVB door een arbeidsovereenkomst; het evalueren van hun werkzaamheden en indien daartoe aanleiding bestaat het intrekken van hun mandaat; de herbevestiging van hun mandaat vindt plaats om de 4 jaar;
  4. minstens om de vier jaar, het goedkeuren van de activiteitenverslagen opgesteld door de Gewestsecretaris;
  5. het opstellen van zijn organiek reglement. Dit reglement moet in overeenstemming zijn met de statuten en reglementen van de ACLVB;
  6. het eventueel instellen van overlegorganen op het vlak van Gewest.

  Artikel 53

  Maken deel uit van het Regionaal Comité :

  1. de Gewestsecretaris;
  2. de afgevaardigden van de Regionale in het Nationaal Bureau;
  3. de afgevaardigden van de Zones, behorend tot het gebied van de Regionale.

  Artikel 54

  Elke Zone heeft recht op 5 afgevaardigden.

  Per schijf of fractie van 500 leden boven de 3.000 heeft elke Zone recht op een bijkomende afgevaardigde.

  Om afgevaardigde te zijn in het Regionaal Comité moet het aangeduide lid sinds minstens 6 maanden aangesloten zijn bij de ACLVB.

  Het aantal leden van elke Zone wordt vastgesteld op grondslag van de bijdragen die betaald zijn op het einde van het laatste boekhoudkundig afgesloten kalenderjaar.

  Elke Zone waakt erover dat haar afvaardiging bestaat voor minstens 2/5 uit leden die, hetzij als permanent hetzij als militant, direct betrokken zijn bij de syndicale activiteit.
   

  Artikel 55

  Alle leden van het Uitvoerend Comité kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van het Regionaal Comité. Naast de bevoegde Gewestsecretaris, heeft enkel de Nationaal Voorzitter, als coördinator van het beheer van de organisatie, ook stemrecht binnen elk Regionaal Comité.
   

  Artikel 56

  Het Regionaal Comité vergadert minstens éénmaal per jaar op uitnodiging gericht aan de Zones.

  De Gewestsecretaris of de Voorzitter van de Regionale zit deze vergadering voor.
   

  Artikel 57

  Het Regionaal Comité kiest een Voorzitter onder zijn leden, voor een termijn van vier jaar. Bij verhindering wordt hij vervangen door de zonesecretaris met de hoogste anciënniteit.

  Bij gelijke anciënniteit wordt de Voorzitter vervangen door de oudste zonesecretaris.
   

  De Gewestsecretaris

  Artikel 58

  De Gewestsecretaris is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Regionale.
   

  C. LEEFTIJDSGRENS

  Artikel 59

  Het mandaat van de personen die deel uitmaken van het Uitvoerend Comité en het Nationaal Bureau, neemt ambtshalve een einde op 31 december van het jaar waarin zij de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereiken (vanaf 2025: 66 jaar; vanaf 2030: 67 jaar).

  Het mandaat neemt sowieso een einde bij het stopzetten van de dienstactiviteit.

  TITEL V : VERMOGEN - BEHEER - CONTROLE

  Artikel 60

  Het vermogen van de ACLVB wordt beheerd door het Uitvoerend Comité. De dagelijkse financiële verrichtingen worden uitgevoerd door de Financieel Directeur.
   

  Artikel 61

  Met het oog op een permanente controle zullen de boeken en rekeningen elk jaar gewaarmerkt worden door de Financiële Commissie voorzien in artikel 41 h).
   

  Artikel 62

  In de schoot van de ACLVB bestaat een Weerstandskas waaruit financiële steun wordt verleend aan de leden die betrokken zijn bij een erkende staking of lock-out. Het Nationaal Bureau beslist welk gedeelte van de geldmiddelen wordt toegewezen aan deze Weerstandskas.
   

  Artikel 63

  Zoals voorzien in artikel 41 k, wordt de werking van de Zones gefinancierd door:

  1. een jaarlijks budget toegekend door het Nationaal Bureau;
  2. bijzondere toelagen, toegekend door het Nationaal Bureau, indien het belang van de organisatie dit vereist.

  De werking van de Regionales wordt gefinancierd door een dotatie zoals voorzien in artikel 41 l).

  TITEL VI : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING

  Artikel 64

  Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door het Congres met een 2/3 meerderheid.

  Een 4/5 meerderheid is evenwel vereist voor het wijzigen van Artikel 43 b), c), d) en van Artikel 47 b).
   

  Artikel 65

  Alleen het Congres van de ACLVB is bevoegd om over de ontbinding van de organisatie te beslissen en om te bepalen welke de bestemming is van het vermogen van de ACLVB. Deze beslissingen worden genomen met een 4/5 meerderheid.
   

  Artikel 66

  In geval van ontbinding is het Uitvoerend Comité gelast met alle vereffenings-werkzaamheden.
   

  Artikel 67

  Een exemplaar van deze statuten is ter inzage in elke Zone.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart