Diensten van de ACLVB

Op deze pagina:

  Informatie

  De Liberale Vakbond publiceert een handig naslagwerk over sociaal recht. Deze Weetwijzer kan je als lid kosteloos raadplegen op www.weetwijzer.be.

  Daarnaast ontvang je ook ons ledenblad Vrijuit, een onschatbare bron van informatie over de sociaaleconomische actualiteit. Verhelderend en in een klare taal. Dit magazine houdt je bovendien op de hoogte van alle supervoordelen die je dankzij jouw lidmaatschap kunt krijgen.

  Tot slot is de Liberale Vakbond ook een erkende verbruikersorganisatie en dienen we wat dat betreft ook graag uw belangen. In dat opzicht maakt de ACLVB deel uit van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). Omdat elke euro telt !
   

  Vorming

  De Liberale Vakbond hecht veel belang aan zelfontplooiing. Daarom kan ieder betalend lid bij de ACLVB gratis opleiding en vorming volgen.

  De ACLVB organiseert algemene vormingen en vormingen in communicatie met als doelstelling dat onze leden zich beter zouden kunnen verdedigen in het alledaagse leven.

  Voor afgevaardigden en hun plaatsvervangers in de Ondernemingsraad en het Comité Preventie en Bescherming op het Werk worden cursussen georganiseerd die hen moeten helpen bij de uitoefening van hun mandaat.

  Jongeren en 50-plussers kunnen zich inschrijven voor specifieke vormingen met thema's als het actief zoeken naar werk en het actief beheer van zijn of haar vermogen.

  Deze opleidingen kan je dicht bij huis volgen, in een van onze regionale (hoofd)kantoren.

  Bovendien zijn er ook de vormingen voor laaggeschoolden en risicogroepen door vzw Keerpunt.
   

  Economische, sociale en fiscale studiedienst

  De ACLVB beschikt over een studiedienst met juristen en economisten waarvan de taak is de problematiek in verband met het arbeidsrecht, de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de economische politiek te bestuderen.
   

  Juridische bijstand

  De ACLVB staat op de bres voor rechtvaardigheid. Leden die in een geschil verwikkeld zijn, kunnen rekenen op een deskundige rechtsbijstand. Na 1 jaar lidmaatschap is deze rechtsbijstand gratis voor onze leden. Onze Rechtskundige Dienst neemt al uw problemen aangaande sociale zekerheid en elk arbeidsgeschil onder handen. Is een regeling in der minne onmogelijk, dan verdedigen wij onze leden voor de Arbeidsgerechten.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart