Congressen

Op deze pagina:

  Congres 2019

  Onder instemmend applaus van een 900-tal aanwezigen op het Nationaal Congres van de Liberale Vakbond werd het activiteitenverslag ‘Vier jaar meer verhaal’ vanmorgen goedgekeurd. Hierdoor werd Mario Coppens ook opnieuw verkozen voor de komende vier jaren als Nationaal Voorzitter van de ACLVB.

  In zijn slotspeech wees Mario Coppens eens te meer op de nefaste maatregelen die Michel I nam en die de werknemers en sociaal verzekerden nog steeds voelen: de indexsprong, de creatie van de flexi-jobs in 2015, de wet rond werkbaar en wendbaar werk en de verstrenging van de loonnormwet uit 2017 met onvoldoende manoeuvreerruimte voor loonsverhogingen, de creatie van allerhande nepstatuten in 2018 en de financiële uitholling van de sociale zekerheid die nota bene dit jaar 75 jaar wordt en nog lang niet toe is aan de pensioengerechtigde leeftijd.
   

   

  Lees meer

  Congres 2018

  Onder het motto ‘We kleuren sociaal-liberaal’ bracht de ACLVB een duizendtal afgevaardigden deze morgen samen in Brussels Expo voor een statutair congres. De congresleden stemden voor het memorandum om het volgend federaal regeerakkoord een socialere koers te laten varen. Mario Coppens, Nationaal Voorzitter ACLVB: “Afgelopen regeerperiode was jammer genoeg allesbehalve sociaal-liberaal. De ACLVB geeft nu reeds met concrete voorstellen duidelijk aan hoe de politici een volgend regeerakkoord meer sociaal-liberaal kunnen kleuren en waarom dit noodzakelijk is.”

  De sociaal-economische visie van ACLVB voor de periode 2020-2025 omvat 9 delen: respect voor het sociaal overleg, voldoende koopkracht, kwaliteitsvolle jobcreatie, duurzamere loopbanen, een betrouwbare sociale zekerheid, een rechtvaardige fiscaliteit, een productieve en inclusieve economie, een duurzaam mobiliteitsbeleid en bescherming van de consument. 

  De Liberale Vakbond lanceerde in totaal meer dan 130 beleidsvoorstellen. Naast belangrijke voorstellen om de financiering van de sociale zekerheid te laten steunen op twee pijlers en het voorstel van de progressieve duale inkomstenbelasting, kwam de ACLVB ook naar buiten met nog enkele andere vernieuwende ideeën.
   

   

  Lees meer

  Congres 2015

  De ACLVB hield haar nationaal congres in auditorium 2000 op de Heyzel te Brussel. Een 1000-tal afgevaardigden, ACLVB-medewerkers en enkele belangrijke gasten uit de vakbondswereld en het sociaal overleg, waren uitgenodigd. Naast de goedkeuring van het activiteitenrapport en het startschot voor de sociale verkiezingen, stond vooral de verkiezing centraal van een nieuwe nationaal Voorzitter om Jan Vercamst op te volgen. Mario Coppens werd verkozen met 85% van de stemmen.

  Met Mario Coppens komt een ervaren jurist en onderhandelaar aan het hoofd van de organisatie. Hij werkt reeds 30 jaar voor de ACLVB en oefende achtereenvolgens de functie uit van diensthoofd juridische dienst en personeelsdirecteur. In deze laatste functie timmerde Mario Coppens als lid van het directiecomité al jaren mee aan een versterking van de dienstverlening voor afgevaardigden en leden, en de externe profilering van de ACLVB.

  Mario Coppens engageerde zich dan ook onomwonden om beide thema’s de komende jaren verder op de kaart te zetten. Dat begint volgens hem met overleg en dialoog, maar ook met duidelijk zeggen waar het op staat. En dat geldt ook voor het sociaal overleg. Mario Coppens: “De ACLVB wil akkoorden afsluiten, maar niet ten koste van alles. Water bij de wijn OK, maar zuiver water, neen bedankt!” 

  Mario Coppens riep dan ook de regering op om ten opzichte van het overleg een meer neutrale houding aan te nemen. Hij gaf ook een boodschap mee in het kader van het eigen vakbondsimago: “Wij zullen de komende jaren moeten werken aan een positief imago. Een vakbond die positieve oplossingen formuleert en akkoorden nastreeft. Kortom meer verhaal, minder kabaal. Indien acties noodzakelijk zijn, moeten we zoeken naar methoden die minder aanleiding kunnen geven tot negatieve sfeerschepping. Als vakbond moeten we op een constructieve wijze meezoeken naar oplossingen, zowel op nationaal als op bedrijfsvlak. Daarom is het belangrijk dat we onze afgevaardigden opleiden tot experten en jongeren dagelijks de meerwaarde laten ervaren van de vakbond.”

  Congres 2012

  Afgelopen weekend vierde de Liberale Vakbond '120 jaar Liberaal Syndicalisme in Vorst Nationaal. Onder een stralende hemel zakten een kleine 4.000 mensen af naar Vorst Nationaal.

  Op het programma stonden een academisch gedeelte met enkele toespraken en een mooi spektakel met het overzicht van de geschiedenis. Het congres sloot feestelijk af met een optreden van de Belgische groep van wereldformaat 'Hooverphonic'.

  Naar aanleiding van 120 jaar liberaal syndicalisme, bracht de Liberale Vakbond eveneens een uniek fotoboek uit.

  De Liberale Vakbond, ons sociaal liberalisme, heeft bewezen dat we een eigen plaats in de samenleving innemen.  Met een heel eigen visie, een heel eigen STIJL.

  Jan Vercamst: " Wij zijn syndicalisten die geloven in een vrije markteconomie, MAAR sociale correcties en herverdelingsmechanismen zijn ook nodig. De automatische loonindexering en de sociale zekerheid zijn hiervan twee grote voorbeelden. Wij zijn syndicalisten die geloven in de kracht van elk individu, MAAR ook de bescherming van een groep is nodig. Wij zijn syndicalisten die geloven in een andere manier om aan vakbondswerking te doen. ‘Eigen visie, vrije stem’ dragen wij hoog in het vaandel. Wij geloven in dialoog, partnership en het creëren van een klimaat van vertrouwen. Voor ons is dit de weg die we verder willen volgen en nog verder willen opgaan.”


   

  Toespraken Nationaal Voorzitter

  Congres 2011

  De afgevaardigden, verzameld in Congres op vrijdag 13 mei in Brussel, hebben Jan Vercamst herbevestigd met 99,18% tot Voorzitter van de ACLVB. Dit gebeurde nadat hij gehoord werd over het verslag van het Uitvoerend Comité van de organisatie. De afgevaardigden konden zo het parcours evalueren van zijn eerste ambtstermijn. Vanaf zijn verkiezing stond dit in het teken van “groeien en duurzaam openbloeien”.

  De Liberale Vakbond is tijdens de laatste vier jaar gegroeid. Het aantal leden van de private sector groeide met 11%. Meer dan een kwart miljoen werknemers en sociaal verzekerden identificeren zich met onze maatschappijvisie. Als gevolg van de sociale verkiezingen in 2008, verstevigde de ACLVB ook haar aanwezigheid in de overlegorganen van ondernemingen. Sinds vorig jaar, heeft de Liberale Vakbond ook twee vertegenwoordigers in de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). 

  Nadat Jan Vercamst de balans van zijn voorzitterschap opgemaakt had, sprak hij over de toekomstige uitdagingen. Eén van onze belangrijkste doelstellingen wordt werknemersparticipatie.

  Jan Vercamst stond ook stil bij andere uitdagingen: de harmonisatie van het statuut arbeiders en bedienden, het behoud van de automatische indexering van de lonen en de motiveringsplicht bij ontslag.

  Na dit congres, was iedereen ervan overtuigd dat de Liberale Vakbond inderdaad klaar staat om de campagne voor de sociale verkiezingen van mei 2012 aan te vangen. Dit is ook het jaar waarin de Liberale Vakbond haar 120ste verjaardag viert!

  Congres 2008

  Vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid vormen de basiswaarden van het sociaal liberalisme zoals dat door 627 afgevaardigden van de ACLVB werd geherdefinieerd tijdens het congres op 15 februari 2008.
   

  Congres 2003

  Op 17 maart 2003 hield de ACLVB een uitbebreid congres. De resoluties die toen goedgekeurd werden, dienden als basis voor het memorandum aan de (in)formateur. De resoluties kan u nalezen in onderstaand document.
   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart