Structuur en kerncijfers van de ACLVB

Op deze pagina:

  Structuur

  De ACLVB bestaat sinds 1891. Door de jaren heen heeft de maatschappij een aantal behoeften gecreëerd dewelke binnen de syndicale werking hun weerslag vinden. Structureel werd historisch gekozen om de verschillende deelactiviteiten onder te brengen in verschillende vzw’s of instellingen. Dit om specifiek te kunnen inspelen op de maatschappelijke noden. Onderling is de financiering gebaseerd op solidariteit. Er bestaan enkel vorderingen en schulden tegenover elkaar daar waar nodig. Door haar reserve die door de jaren heen is ontstaan heeft de ACLVB geen behoefte aan externe financiering door banken.

  De werknemersorganisatie is de centrale entiteit waar alle operationele activiteiten rondom worden georganiseerd. Op operationeel vlak onderscheidt de ACLVB zich van het VSOA dewelke zij wel interprofessioneel vertegenwoordigt. Zij ondersteunt de deelactiviteiten door financiering van de eventuele tekorten of door het ter beschikking stellen van kredieten of werkingsmiddelen. Voor uitzonderlijke kosten zoals stakingsvergoedingen of solidariteitsbijdragen kan zij beroep doen op de Weerstandskas. Voor het financieren van vakantieverblijven kan zij (deels) beroep doen op het fonds Vakantieaccomodatie. De inkomsten van de werknemersorganisatie worden grotendeels gegenereerd door de bijdragen van de leden. Daarnaast ontvangt zij ook middelen vanuit de sectorale fondsen voor vorming e.d. die worden gebruikt in de daartoe opgerichte vzw’s.

  De Uitbetalingsinstelling is een wettelijk georganiseerd orgaan dewelke onder permanente controle staat van de RVA. Doelstelling is het uitbetalen van werklozen. Deze activiteit vereist een goede organisatie rond de werklozenreglementering die op zich zeer complex is. Ook de informatica tracht hierin haar bijdrage te doen. Foutieve betalingen komen ten laste van de organisatie. Zodoende is kennis van zaken een noodzaak. De uitbetalingsinstelling wordt grotendeels gefinancierd door een administratieve vergoeding van de overheid. De laatste jaren neemt de ACLVB meer en meer een belangrijke rol in het begeleiden van werklozen en het herintegreren in de arbeidsmarkt van deze doelgroep. Voor Brussel en Vlaanderen is er een gedeeltelijke financiering door de gewesten. Voor Wallonië is de gewestfinanciering quasi onbestaande. Het solidariteitsprincipe binnen de organisatie heft dergelijke ongelijkheden op. Deze financiering is de laatste jaren ontoereikend gebleken, doch de werknemersorganisatie kan dit tekort zonder problemen bijpassen.
   

  De vzw's

  Om de deeltaken van onze organisatie in een apart financieel kader te brengen werd gekozen om deze in afzonderlijke vzw’s onder te brengen zodoende dat deze apart kunnen geëvalueerd worden.

  Er zijn twee grote groepen van vzw’s; De opleidings- en begeleidings-vzw’s en de werkings-vzw’s.

  De opleidings-vzw’s : Dit zijn in eerste instantie Comé en Fast.

  Beide organisaties richten zich tot volksontwikkeling. Comé vierde in 2009 haar 50ste verjaardag. Deze vzw’s hebben als doelpubliek de werknemers binnen de bedrijven en hebben een brede waaier van opleidingen gaande van juridische basisvaardigheden tot communicatie-items en maatschappelijke thema’s.

  Keerpunt richt zich eerder tot het activeren van werklozen in Vlaanderen. Deze vzw bekommert zich tevens over de integratie van mensen die één of andere hinder ondervinden binnen het normale arbeidscircuit. Daarom zijn diversiteit, loopbaanbegeleiding en loopbaanadvies de centrale thema’s voor deze entiteit. Voor Brussel en Wallonië worden deze thema’s eveneens behandeld, echter vanuit de werknemersorganisatie zelf. Een structureel kader kan zich op termijn wel ontwikkelen voor deze gewesten.

  De vzw BIS-MSI richt zicht tot ontwikkelingssamenwerking. De ACLVB betracht om via internationale partnerschappen met vakbonden in lagen en midden inkomsten landen bij te dragen aan de implementering van de Waardig Werk Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De financiering deels uit eigen middelen maar ook grotendeels uit de goedgekeurde middelen vanuit DGD (Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking)/

  Naast deze vzw’s heeft de vzw Sylva de doelstelling om gebouwen en materiële middelen ter beschikking te stellen aan de werknemersorganisatie. Naar de Uitbetalingsinstelling toe wordt een gedeelte van de gebouwen ter beschikking gesteld tegenover een door de RVA goedgekeurde vergoeding.

  Vzw Vakantiehuizen en vzw Vacances Ardennes hebben tot doel het sociaal toerisme te promoten.

  Kerncijfers

    2006 2007 2008 2009 2010
  Geconsolideerde omzet (in miljoen €) 38,85 39,42 42,97 46,43 47,9
  Aantal personeelsleden 432 466 502 512 567
  Aantal leden ACLVB  258.756 265.309  266.200 268.455 274.308
    2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Geconsolideerde omzet (in miljoen €) 49,09 49,7 52,8 56,1 53,5 55
  Aantal personeelsleden 575 580 609 609 624 627
  Aantal leden ACLVB 280.533 289.672 292.079 293.952 294.268    295.584
    2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Geconsolideerde omzet (in miljoen €) 53,9 55,2 54,8 63,2 61,8 61,9
  Aantal personeelsleden 632 600 586 594 594 591
  Aantal leden ACLVB 296.617 297.645 299.125 307.805 308.710 308.737
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart