De verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens door de uitbetalingsinstelling van de ACLVB

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 24/05/2018

  Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

  Naast onze algemene dienstverlening als lid van de ACLVB, kunt u ook beroep doen op de uitbetalingsinstelling van de ACLVB om uitkeringen aan te vragen bij de RVA in het kader van de werkloosheidsverzekering.

  De ACLVB heeft als uitbetalingsinstelling wettelijk de opdracht om:

  1. uw dossier in te dienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA in het kader van een uitkeringsaanvraag of bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling in het kader van een vrijstellingsaanvraag;
  2. uw uitkeringen en andere vergoedingen uit te betalen mits toelating tot betalen van de RVA en overeenkomstig de vermeldingen van uw uitkeringskaart;
  3. aan u of aan de bevoegde sociale zekerheidsinstellingen of diensten de documenten of gegevens af te leveren waartoe we wettelijk verplicht zijn;
  4. de formulieren waarvan het gebruik door de RVA is voorgeschreven ter uwer beschikking te houden;
  5. u alle door de RVA voorgeschreven mededelingen te verstrekken en documenten over te maken;
  6. u raad te geven en alle dienstige inlichtingen te verstrekken betreffende uw rechten en plichten en de beslissingen die u betreffen in het kader van de werkloosheidsverzekering;
  7. uw aanvullende vergoedingen uit te betalen ten laste van de Fondsen voor Bestaanszekerheid die deze taak aan ons hebben toevertrouwd;

  Om deze wettelijke verplichting te kunnen vervullen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig, die u ons persoonlijk bezorgt of die wij bekomen van andere bronnen (bijvoorbeeld van uw (ex-)werkgever of van de bevoegde sociale zekerheidsinstellingen waartoe wij machtiging hebben).

  We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens conform de nieuwe Europese regelgeving (EU 2016/679), gekend onder de afkorting GDPR, “General Data Protection Regulation”.
   

  Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

  De persoonsgegevens die we nodig hebben, zijn die gegevens waarmee we onze opdrachten, zoals hierboven opgesomd, kunnen vervullen en waarmee dus kan worden vastgesteld:

  • of u recht heeft op werkloosheidsuitkeringen, toeslagen of vergoedingen of een vrijstelling;
  • wat het bedrag zal zijn van uw werkloosheidsuitkeringen, toeslagen of vergoedingen;
  • op welke wijze uw werkloosheidsuitkeringen, toeslagen of vergoedingen moeten betaald worden;

  Daarvoor moeten we onder meer beschikken over volgende persoonsgegevens:

  • uw identiteitsgegevens
  • uw gezinstoestand
  • uw activiteiten ( bijvoorbeeld een bijberoep als zelfstandige, het volgen van studies, een leertijd of opleiding,…)
  • uw inkomen (bijvoorbeeld inkomsten uit een pensioen, arbeidsongeval, beroepsziekte,…)
  • uw rekeningnummer
  • uw arbeidskaart en verblijfsvergunning
  • een medisch attest van uw geneesheer
  • periodes van tewerkstelling als loontrekkende en uw voorheen verdiende loon
  • periodes van vergoede ziekte
  • periodes van zelfstandige activiteit
  • periodes van loopbaanonderbreking
  • periodes van gevangenisstraf of hechtenis
  • inschrijving als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling


  Wie ontvangt deze gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de bevoegde instellingen en diensten in het kader van onze opdrachten als uitbetalingsinstelling (bijvoorbeeld aan de RVA om een uitkeringsaanvraag in te dienen voor werkloosheidsuitkeringen).

  Wij zullen uw gegevens nooit doorsturen naar onbevoegde instellingen, diensten, andere organisaties of personen, indien we daar geen legitiem doel voor hebben.
   

  Wat indien u weigert uw persoonsgegevens te verschaffen?

  Indien u ons uw persoonsgegevens niet wilt verschaffen, kunnen we onze opdrachten als uitbetalingsinstelling niet vervullen, waardoor u onder andere:

  1. uw recht op werkloosheidsuitkeringen, toeslagen of vergoedingen in het gedrang zal brengen;
  2. de betaling van uw werkloosheidsuitkeringen, toeslagen of vergoedingen zal verhinderen;


  Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

  Uw persoonsgegevens moeten in principe worden gewist, indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden (zie Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?) waarvoor ze zijn verzameld.

  Niettemin houden wij in principe uw gegevens bij zolang het nodig is om uw sociale rechten te kunnen garanderen.

  De werkloosheidsverzekering heeft namelijk invloed op uw sociale rechten en indien er gegevens ontbreken waardoor uw sociale rechten, bijvoorbeeld uw recht op pensioen, in het gedrang zouden komen, kunt u bij ons uw persoonsgegevens opvragen om uw situatie recht te kunnen zetten.
   

  Wat zijn uw rechten?

  Wanneer u beroep doet op de uitbetalingsinstelling van de ACLVB, heeft u ook bepaalde rechten over uw persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren.

  Zo kunt onder andere vragen om uw persoonsgegevens in te kijken en te laten verbeteren.

  Wilt u gebruik maken van deze rechten, dan kunt u steeds terecht in één van onze kantoren, waar we u verder zullen helpen om dat in orde te brengen.

  In principe heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, maar enkel wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn (zie Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?).

  Let op, het laten wissen van uw persoonsgegevens kan uw sociale rechten in het gedrang brengen (zie Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?).
   

  Waar kunt u terecht indien u een klacht heeft?

  Indien u een klacht heeft in verband met de verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens, dan kunt u steeds terecht in één van onze kantoren, waar we u verder zullen helpen.

  Indien u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be.
   

  Contactgegevens

  Voor meer informatie kunt u steeds terecht in één van onze kantoren van de ACLVB, waar we u verder zullen helpen om uw vragen te beantwoorden of u kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo@aclvb.be).

  U kunt ook de site van de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen via www.privacycommission.be.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart