Interprofessioneel akkoord 2017-2018

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 31/01/2017

  Nationaal comité stemt voor ontwerp Interprofessioneel akkoord 2017 -2018

  Geen evidentie

  Het nationaal Comité van de ACLVB zegt ja tegen het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). Het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2017-2018 werd bedongen in een moeilijke economische en politieke context. In 2016 dienden de vakbonden strijd te leveren op verschillende fronten. Tegen de federale regering die de werknemers en uitkeringsgerechtigden langs alle kanten onder vuur blijft nemen: loonmatiging, daling van de pensioenen, toenemende flexibiliteit van de arbeidstijd. Tegen heel wat werkgevers ook, die een nieuwe reeks herstructureringen hebben ontketend.

  Een hoogst haalbare loonmarge van 1,1%

  Een maximale loonmarge van 1,1% werd weerhouden. Dit was het hoogst haalbare binnen het kader van de nieuwe loonwet. Een loonwet die we jammer genoeg wel moeten ondergaan omdat dit vrije loonsonderhandelingen uitsluit. Positief nieuws is echter dat de 1,1% bovenop de loonindexering en eventuele loonsverhogingen wegens anciënniteit komt. Ook zijn er elementen die wettelijk gezien niet in de marge zitten:

  • bijdragen gestort in het kader van een pensioenplan met een luik solidariteit
  • winstdeelnemingen
  • uitkeringen in speciën of in aandelen, of deelbewijzen die aan werknemers worden toegekend
  • innovatiepremies

  Binnen sectoren en bedrijven zal nu verder onderhandeld worden over de invulling van die maximale 1,1% (vb. een procentuele versus een forfaitaire verhoging, hogere bijdragen in de groepsverzekering, maaltijd- en ecocheques,...). We gaan er bovendien momenteel van uit dat, op basis van de houding van de dienst collectieve atbeidsbetrekkingen de voorbije jaren, de toekenning van sommige niet-recurrente en onzekere loonsvoordelen (cao 90) zullen toegelaten worden bovenop de loonnorm.

  Welvaartsaanpassingen uitkeringen

  De sociale partners kwamen tot een akkoord rond de invulling van de welvaartsenveloppe voor de periode 2017-2018 voor de verhoging van de laagste pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, arbeidsongevaluitkeringen en beroepsziekte-uitkeringen. Ook de IGO (inkomensgarantie voor ouderen van minstens 65 jaar die over onvoldoende financiële middelen beschikken), het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap werden opgetrokken.

  Dit neemt niet weg dat de ACLVB nog steeds betreurt dat de federale regering de welvaartsenveloppe beperkt had tot 60% van de voorziene envelop.

  Verlenging bijzondere stelsels SWT / tijdskrediet landingsbanen

  Hadden de sociale partners niet tot een ontwerp IPA gekomen, zou een verlenging van de bijzondere stelsels SWT en het tijdskrediet landingsbanen geen feit geweest zijn. Dankzij de onderhandelingen worden de leeftijdsgrenzen in 2017-2018 voor heel wat mensen haalbaarder.

  Het ontwerpakkoord verlengt de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag ('brugpensioen'):

  • SWT 58/33 nachtarbeid, bouw, suppletoir, zware beroepen (59 jaar in 2018)
  • SWT 58/40 zeer lange loopbaan (59 jaar in 2018)
  • SWT 58/35 medische ongeschiktheid (58 jaar in 2017-2018)

  De Nationale Arbeidsraad zal bovendien alle nodige kader-cao’s afsluiten om een blokkering van de leeftijd te verkrijgen. Er zullen 5 kader-cao’s worden afgesloten, waar een sectorale cao (of ondernemings-cao in geval van een erkenning als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering) zal moeten in toetreden. Het gaat meer bepaald om de volgende regimes:

  • Tijdskrediet landingsbanen (55 jaar in 2017-2018)
  • SWT 58/33 nachtarbeid, bouw, suppletair, zware beroepen (59 jaar in 2018)
  • SWT 58/35 zwaar beroep (59 jaar in 2018)
  • SWT 58/40 zeer lange loopbaan (59 jaar in 2018)
  • SWT onderneming in moeilijkheden/herstructurering (56 jaar in 2017-2018)

  Er werd een aanpassing van de beschikbaarheidsvrijstelling overeengekomen voor de werknemers in SWT waar een beroepsverleden van 33-35-40 jaar vereist is (60/61 jaar in plaats van 62 jaar). Ook in het stelsel SWT herstructureringen werd een traject voor de vrijstellingsvereisten overeengekomen.

  Maatschappelijke uitdagingen

  De sociale partners hebben tot slot voorzien in een afsprakenkalender om een begin van discussie op te starten rond enkele belangrijke maatschappelijke dossiers. Die hebben te maken met werk in de brede zin van het woord, en meer in het bijzonder de kwaliteit van tewerkstelling.
   

  Administratieve vereenvoudiging

  Tegen eind maart 2017 zullen ze in de NAR voorstellen formuleren om de bestaande regelgeving en de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen, en zo de complexiteit en de administratieve lasten en kosten terug te dringen, met behoud van de informatierechten, de sociale rechten en de sociale bescherming.
   

  Mobiliteitsbudget

  Zowel in de NAR als in de CRB zullen de sociale partners nagaan hoe het mobiliteitsbudget kan worden uitgewerkt ten behoeve van een duurzamere mobiliteit en een betere intermodaliteit, zonder meerkost voor de werkgever, zonder loonverlies voor de werknemers en zonder negatieve impact op de budgetten van de sociale zekerheid en de overheden.
   

  Jongerentewerkstelling

  Werkgevers en vakbonden zullen gezamenlijke voorstellen formuleren om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt structureel te verbeteren. Ze zullen in het bijzonder trachten de regering te ontraden om de lage barema’s voor jonge werknemers opnieuw in te voeren.
   

  Toekomstgerichte arbeidsorganisatie

  De sociale partners zullen binnen de NAR onderzoeken welke maatregelen en aanpassingen van de arbeidswetgeving kunnen toelaten een soepele organisatie van de arbeid voor de werkgever en de balans werk-privéleven en de werkbaarheid in de loopbaan voor de werknemer te verbeteren.
   

  Digitalisering en de deeleconomie

  Ver van jammeren over de ravages die informatica en de deeleconomie al hebben aangericht, zullen de sociale partners onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat de digitalisering en de deeleconomie kunnen leiden tot meer groei, werkgelegenheid en ondernemerschap, met behoud van een duurzame sociale zekerheid.
   

  Herstructureringen

  De sociale partners vragen aan de regering de nodige tijd om de problematiek van de herstructureringen in zijn geheel grondig te kunnen bespreken en zullen tegen 30 juni 2017 in de NAR bekijken welke gemeenschappelijke voorstellen geformuleerd kunnen worden.
   

  Burn-out

  Binnen de NAR zal een bijzonder comité worden opgericht om de problematiek van burn-out bespreekbaar te maken en een werkplan op te maken ter voorkoming van deze wijdverbreide aandoening als gevolg van de toenemende psychosociale druk.


  Interprofessioneel akkoord 2017-2018

  Lees onze analyse van het IPA in ons dossier.

  Lees het dossier 


  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart