Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Toepassingsgebied PC 139 Binnenscheepvaart

  Tot de binnenscheepvaart behoren de bedrijven die zich bezighouden met het slepen, duwen of slepen van zeeschepen op binnenwateren.

  Wie op een schip werkt, leeft heel vaak aan boord. Daarom werden - afhankelijk van de aard van het werk - verschillende werkregime's / voorwaarden op het niveau van de sector afgesproken. Afhankelijk van de aard van het werk zal dan ook de desbetreffende CAO van toepassing zijn. Een overzicht :

  • Rijn- en Binnenvaart : van toepassing op werknemers en werkgevers die in een klassiek dagsysteem varen.

  • Duw- en continuvaart : van toepassing op werknemers en werkgevers die in een ploegensysteem werken. In de duw- en continue vaart wordt er nog een onderscheidt gemaakt tussen vaartuigen met een vermogen hoger dan 300 pk en vaartuigen die met een lager vermogen draaien.

  • Passagiersvaart : van toepassing op werknemers en werkgevers die actief zijn in de pleziervaart en toerismesector (inclusief de veerdiensten).

  • Systeemvaart : van toepassing op rederijen die hun vloot of één van hun schepen speciaal hebben aangemeld om in dit systeem te varen.

  • Sleepvaart : in de sleepvaart zijn enkel bedrijfs-cao's van toepassing die algemeen bindend zijn verklaard. De sleepvaartdiensten verzorgen de dagelijkse toegang tot onze Belgische havens. Ze werken dus in een apart regime.

  • Rivier- en kanaalarbeid : een speciaal arbeidsregime is het regime van de rivier- en kanaalarbeiders. Zij zijn actief op de diverse overslagplaatsen aan een van de Belgische binnenwateren, die evenwel niet behoren tot het officiële havengebied. In het havengebied geldt immers de wet Major.

  Op de pagina van het Fonds vind je een overzicht van de geldige CAO’s loon- en arbeidsvoorwaarden : https://frb-fri.be/nl/voor-werknemers/werkregimes. Je vindt er o.a. meer informatie over de arbeidsduur, verlofstelsels en andere regels uit de sector.

  Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart

  Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart is een fonds voor bestaanszekerheid dat door de sociale partners werd opgericht. Dit fonds zorgt voor het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen. De financiering van het fonds gebeurt door bijdragen, die betaald worden door de werkgevers die vallen onder het PC 139.

  Meer informatie over het Fonds en zijn activiteiten vind je hier.

  Lonen

  Opgelet! Als er in uw bedrijf andere lonen van kracht zijn, moeten deze altijd hoger zijn dan de sectorale uurlonen.

  PC 139.00a - Binnenscheepvaart (op 01/03/2024)

  PC 139.00b - Sleepdiensten (op 01/04/2024)

  PC 139.00c - Systeemvaart (op 01/03/2024)

  Premies

  Vergoedingen en toeslagen worden in het bovenstaande document in detail beschreven.

  Binnenscheepvaart en systeemvaart

  Radarticket

  De bemanningsleden, die houder zijn van een officieel radarticket, op een schip met radartinstallatie, kunnen een maandelijkse premie ontvangen.

  Sleepdiensten

  Systeemvergoeding

  Voor het arbeidssysteem in deze dienst wordt een toeslag van 10 % van het reëel maandloon betaald (lumpsum). De lumpsum omvat een forfait voor systeemtoeslag, aflosvergoeding en zondagtoeslag.

  Regionale (Vlaamse) feestdag

  Voor de Vlaamse Feestdag van 11 juli wordt aan iedere werknemer bijkomend 8 uren uitbetaald bij het einde van de maand waarin deze feestdag valt.

  Vergoeding voor wettelijke feestdagen

  Voor de volgende feestdagen zal er aan de werknemers 8 uren uitbetaald worden in de maand waarin de feestdag valt : 1 januari, Pasen, 1 mei, O.L.H. Hemelvaart, Pinksteren, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.

  Aflosvergoeding

  Op basis van het aantal aflosdagen dat op jaarbasis 17 bedraagt, wordt het uurloon gedeeld door 12 maanden en is sinds 1 januari 2019 gelijk aan 1,4167 uur per maand (lumpsum).

  Zondagtoeslag

  De volgende berekening wordt gehandhaafd voor de zondag toeslag: 17 zondagen van 14 uren op 52 weken is gelijk aan 17 zondagen op jaarbasis, aan 14 uren per zondag per jaar gedeeld door 12 maanden en is sinds 1 januari 2019 : 19,8333 per maand (lumpsum).

  Verblijfsvergoeding

  Er zal een verblijfsvergoeding worden toegekend als compensatie voor de tijd en kosten aan boord waarvoor er geen prestaties worden verricht. Deze vergoeding van 8 EUR (kosten eigen aan de werkgever) zal voor elke prestatie van minimaal 12 uur aan boord worden toegekend.

  Arbeid op wettelijke feestdagen

  Op de wettelijke feestdagen, worden de werkelijk aanwezig geplande uren uitbetaald met de maandafrekening.

  1. Voor de wettelijke feestdagen, met uitzondering van 11 juli zal er tijdens prestaties op deze dagen een supplement uitbetaald worden. Wanneer de wettelijke feestdag echter op een zondag valt, zal de maandag volgend op de feestdag beschouwd worden als een feestdag voor de berekening van de prestatie-uren.

  2. Wanneer de werknemer niet aflost op een feestdag zal hij 14 prestatie-uren als supplement vergoed krijgen.

  3. Wanneer de werknemer wel aflost op een feestdag, zal hij een supplement vergoed worden gelijk aan het aantal uren tussen 0:00 uur en aflos, min de geplande rust. die in de periode tussen 0:00 uur en de aflos worden genomen.

  4. Wanneer de werknemer opkomt op een feestdag, zal hij een supplement vergoed worden gelijk aan het aantal uren tussen opkomst en 24:00 uur, min de geplande rust. die in de periode tussen 24:00 uur en de aflos worden genomen.

  5. Bij overstappen of promotievaren zal er altijd een supplement uitbetaald worden pro-rata de functie en uren.

  Verplaatsingsvergoeding

  Alle werknemers die in aanmerking komen voor de wetgeving op het sociaal abonnement bekomen deze vergoeding, ongeacht of zij het abonnement kopen of niet.

  Per week effectieve prestatie zal de tussenkomst bij het sociaal abonnement à rato van 1 weekabonnement worden uitgekeerd en berekend tot de aflospunten.

  Wanneer werknemers zich verplaatsen met hun eigen wagen en dit op verzoek van de werkgever, wordt een vergoeding van € 0,3653 EUR/km betaald. Deze vergoeding zal jaarlijks aangepast worden telkens in de maand juli, de eerstvolgende aanpassing is op 1 juli 2020.

  Wanneer een werknemer buiten zijn normale aflosdag moet opkomen of verplicht door de werkgever moet afgaan en met eigen vervoer is opgekomen, zal het vervoer naar zijn voertuig geregeld worden en ten laste vallen van de werkgever.

  Logies - maaltijden

  De werkgever draagt zorg voor de volledige aanlevering van maaltijden, linnengoed en onderhoudsproducten. De organisatie loopt samen met de ploegwisseling.

  Voor het beschikken over logies en maaltijden aan boord zal een bedrag van 2,48 EUR per effectief gepresteerde dag als voordeel in natura worden aangegeven per werknemer. Het budget voor voeding bedraagt op 1 januari 2022 17,86 euro per persoon. De eventuele stijging zal jaarlijks plaatsvinden en is gekoppeld aan de consumptieprijs index voor voedingsproducten van de maand december zoals gepubliceerd door de FOD.

  Vergoeding bij schipbreuk of scheepsongeval

  In geval van schipbreuk, brand aan boord of elk ander geval van overmacht, zal de werknemer schadeloos worden gesteld voor alle verlies van persoonlijk goed, behalve wanneer dat verlies voortvloeit uit een bedrog, zware fout of een nalatigheid van de werknemer.

  Onkosten voor opleidingen

  Onkosten voortvloeiend uit de organisatie van de door de werkgever ingerichte opleidingen tot het verkrijgen van de vereiste brevetten, vallen ten laste van de werkgever. Voor dezelfde opleiding kan de werkgever dit beperken tot twee keer deelname aan de cursus. Het aantal uren opleiding, de vervoerskosten als ook logies bij meerdere aanééngesloten dagen zijn ten laste van de werkgever.

  Wasvergoeding

  Per gepresteerde dag waarvoor de werkgever niet voorziet in het onderhoud van de werkkledij zal er een wasvergoeding van 0,6197 EUR worden toegekend.

  Vergoeding medisch onderzoek

  Wanneer de werknemer zich buiten de werkuren naar de externe dienst voor preventie en bescherming begeeft voor een persoonlijk medisch onderzoek zal er een vergoeding van 3 uren worden toegekend en de verplaatsingskosten.

  Eindejaarspremie

  Download de flash

  Niet-sleepdiensten

  Voor de ondernemingen welke zich niet bezighouden met het slepen van zeeschepen op de binnenwateren, wordt de eindejaarspremie door het Fonds betaald.

  Voor het jaar 2023 :

  • De eindejaarspremie is gelijk aan 8,05%, berekend op basis van het normale en gegarandeerde brutosalaris.

  • Referentieperiode: 1 oktober 2022 - 30 september 2023.

  • Voor werknemers die werkzaam zijn in de systeemnavigatie is de eindejaarspremie ook gelijk aan 9,50% van het totale brutosalaris (inclusief de bonus die een vergoeding voor de gewerkte uren is).

  • (b.v. overwerk, feestdagen en nachtwerk).

  • Bovendien wordt het in aanmerking te nemen loon verhoogd met een vast bedrag van 21,94 EUR voor elke dag van afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongeval tijdens de referentieperiode die niet wordt gedekt door het gegarandeerde weekloon voor werknemers.

  • In ondernemingen waar gunstiger regelingen bestaan, blijven die uiteraard behouden, met dien verstande dat het bedrag van de eindejaarspremie, betaald door het fonds, in mindering mag worden gebracht.

  Ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de haven die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juni 1972 op de havenarbeid

  De varende werknemers (zowel mannelijk als vrouwelijke werknemers) van de ondernemingen die actief zijn in de sleepvaart op binnenwateren en ressorteren onder het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart.

  De premie wordt op het einde van het jaar betaald door de werkgever.

  Om recht te hebben op deze premie, moet je gedurende minstens 407 uren in dienst zijn geweest tijdens het dienstjaar.

  De volledige eindejaarspremie bedraagt 153,3721 uur x het uurloon van december (exclusief systeemtoeslag, loon voor overwerk of andere premies die bij het loon kunnen gevoegd worden) :

  • Van 407 gewerkte uren tot 1 jaar dienst: 60%

  • Van 1 jaar tot 2 jaar dienst: 70%

  • Van 2 jaar tot 3 jaar dienst: 80%

  • Van 3 jaar tot 4 jaar dienst: 90%

  • Méér dan 4 jaar dienst: 100%

  Sleepdiensten

  Er zal op het einde van elk jaar een eindejaarspremie worden toegekend, behalve in geval van ontslag om dringende redenen.

  Om in aanmerking te komen moet men minstens 407 gewerkte uren (niet opeenvolgend) van het desbetreffende dienstjaar in dienst zijn geweest. Bij volledige prestaties gedurende het refertejaar bedraagt de eindejaarspremie 153,3721 uur.

  Voorwaarden :

  • De op rust gestelde arbeiders (pensioen) van het afgelopen jaar hebben recht op een pro-rata premie.

  • In geval van overlijden van de werknemer wordt de volledige premie uitgekeerd aan de weduwe of de wettelijke erfgenamen.

  • Periodes van ziekte of arbeidsongeval worden voor een maximum van 12 maanden gelijkgesteld met tewerkstelling.

  Wijze van berekening van de eindejaarspremie :

  • Van 407 gewerkte uren en tot 1 jaar dienst:60 %

  • Van 1 jaar tot 2 jaar dienst :70 %

  • Van 2 jaar tot 3 jaar dienst : 80 %

  • Van 3 jaar tot 4 jaar dienst : 90 %

  • Méér dan 4 jaar dienst : 100 %

  Werkkleding niet-sleepdiensten

  Voor werknemers en vluchtpersoneel is de werkgever verplicht om werkkleding te leveren en te onderhouden. De werknemer is verantwoordelijk voor het onderhoud en de reiniging van de werkkleding, op voorwaarde dat uit de risicoanalyse blijkt dat dit geen risico inhoudt voor de gezondheid van de werknemer en zijn onmiddellijke omgeving.

  Het personeel van het regelmatig personenvervoer op de Belgische binnenwateren wordt voorzien van werkkleding. De werkgever bepaalt de details in het arbeidsreglement. De werknemer kan één keer per maand de werkelijk gemaakte kosten voor het (chemisch) reinigen van kleding aanvragen.

  Accommodatie en maaltijden niet-sleepdiensten

  Voor het verblijf aan boord buiten de stad van de thuishaven van de boot wordt een vergoeding in de maaltijden van 15,18 EUR per dag in rekening gebracht.

  Dit is niet van toepassing voor de duw- en/of ononderbroken navigatiebedrijven. Indien de werkgever geen gratis maaltijd aanbiedt, worden de volgende maaltijdvergoedingen betaald:

  • Kapitein, eerste stuurman, tweede stuurman, motorzeiler, dekman: EUR 13,18 per dag;

  • Boten en schippers: EUR 6,63 vanaf het begin van het vierde uur overwerk na de dagtaak.

  Anciënniteitspremie

  Sleepdiensten

  De werknemer kan jaarlijks vóór 15 januari een keuze maken tussen opname van anciënniteitverlof of de uitbetaling ervan of een combinatie van beide.

  Indien de werknemer kiest voor uitbetaling, dan zal deze premie betaald worden in de maand december.

  Indien de werknemer kiest voor opname, dan dient hij dit 7 dagen vooraf aan te vragen aan de coördinator haven.

  De 10 % shiftvergoeding vervalt voor deze prestatiedag, ongeacht of deze anciënniteitwacht genomen wordt op een weekdag of zon- of feestdag. De zondagtoeslag wordt enkel toegekend indien deze anciënniteitwacht op een zondag of feestdag valt. De aflosvergoeding is inbegrepen bij de opname van anciënniteitsverlof.

  Wanneer de werknemer opteert voor de gehele of gedeeltelijke uitbetaling van het anciënniteitsverlof, dan wordt dit berekend op basis van het in de maand december geldend uurloon, zonder enige toeslag, vermits deze reeds zijn toegekend op het ogenblik van prestatie.

  De administratieve afhandeling zal dus als volgt gebeuren:

  - opname van een anciënniteitwacht op een weekdag: basisloon (13 uren) + lumpsum minus shiftvergoeding 10 %.

  - opname van een anciënniteitwacht op een zon- of feestdag: basisloon (13 uren) + lumpsum minus shiftvergoeding 10 % en op zon- en feestdagen 13 uren zondagtoeslag

  - uitbetaling van een anciënniteitwacht in december: basisloon (13 uren).

  Wanneer de werknemer in vast dienstverband treedt, telt de ononderbroken diensttijd, gepresteerd met contracten van bepaalde duur, mee voor de berekening van de anciënniteit.

  Het anciënniteitsverlof bedraagt één dag per vijf jaar. De werknemers van de havensleepdiensten krijgen 13 uur per dag. Vanaf 30 jaar dienst wordt één bijkomende dag toegekend.

  Niet-sleepdiensten

  Onderstaande regeling is van toepassing voor de ondernemingen met als hoofdactiviteit geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren.

  Werknemers met zowel 25 jaar als 35 jaar beroepsanciënniteit bij één en dezelfde werkgever (of de rechtsopvolger ervan) hebben recht op een jubileumpremie (ook wel anciënniteitspremie genoemd).

  De eerste keer na minstens 25 jaar dienst (max. een bruto maandwedde) en de tweede keer na minstens 35 jaar dienst (max. een dubbele bruto maandwedde).

  Maaltijdcheques

  Geregeld lijnvervoer van personen over Belgische binnenwateren

  Onderstaande regeling is van toepassing voor de ondernemingen met als hoofdactiviteit geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren.

  Elke werknemer heeft per gewerkte dag recht op een maaltijdcheque. De nominale waarde van de maaltijdcheque bedraagt 8,00 EUR:

  • werkgeverstussenkomst: 6,91 EUR;

  • werknemerstussenkomst: 1,09 EUR.

  Bij wettelijke aanpassing van het maximumbedrag wordt de aanpassing tot dit maximum gegarandeerd.

  Aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid

  Bij economische werkloosheid, technische stoornis of slecht weer krijg je - bij tijdelijke werkloosheid - een aanvullende vergoeding van je werkgever. De vergoeding is vastgesteld volgens je functie :

  • Schipper: 16 EUR/dag;

  • Stuurlieden: 13 EUR/dag;

  • Matrozen: 10 EUR/dag.

  Aanvullende vergoedingen bij ziekte

  Sleepdiensten

  Vanaf de eerste dag na het gewaarborgd maandloon wordt een aanvullende vergoeding betaald van € 27 bruto per dag (dagen vergoed door de mutualiteit) bovenop de ziekte-uitkering en dit voor de periode vanaf de eerste dag na gewaarborgd maandloon tot en met de laatste dag van de 12de maand ziekte.

  Niet-sleepdiensten

  In geval van arbeidsongeschiktheid van ten minste veertien dagen ten gevolge van ziekte, wordt aan de arbeider, ten laste van zijn werkgever, gedurende een periode van zeven dagen te rekenen van de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, 80% van zijn normaal loon verzekerd.

  Vervoerskosten

  Er bestaan specifieke bepalingen voor :

  • de duw- en continuvaart

  • de sleepdiensten

  • geregeld vervoer van personen over Belgische binnenwateren

  Privé-vervoer: geen tussenkomst verplicht.

  Trein: vanaf 1 juli 2019 is er een aanpassing van de werkgeversbijdrage treinkaart. De werkgeversbijdrage is gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart met een maximum van 75 % van de werkelijke vervoerprijs.

  Ander openbaar vervoer (bus, tram, metro): de tussenkomst van de werkgever bedraagt in dit geval 71,8 % van de effectief betaalde prijs, met als maximum de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km.

  Gecombineerd openbaar vervoer: als er 1 vervoerbewijs wordt afgeleverd, is de tussenkomst gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van een treinkaart. In de andere gevallen wordt de werkgeversbijdrage voor elk vervoermiddel apart berekend. De totale werkgeversbijdrage is de som van de afzonderlijke bedragen.

  Fietsvergoeding : er is geen specifieke fietsvergoeding voorzien.

  Verlofstelsels

  Klein verlet

  Klein verlet is het recht van de werknemer om - met behoud van zijn normaal loon - van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van bepaalde familiale gebeurtenissen of voor het vervullen van bepaalde staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten.

  Om aanspraak te maken op klein verlet, moet je als werknemer de volgende voorwaarden naleven:

  • de werkgever vooraf verwittigen of, indien onmogelijk, zo snel mogelijk;

  • de afwezigheid aanwenden voor het doel waarvoor ze toegestaan is.

  Meer info vind je op https://www.aclvb.be/nl/klein-verlet.

  Gewettigde afwezigheid om dwingende familiale redenen

  De werknemer heeft het recht op een niet-bezoldigde afwezigheid van maximum 10 dagen per jaar in de volgende gevallen :

  • ongeval, ziekte of overlijden van een afstammeling, van de echtgenoot of van een andere persoon die tot het gezin behoort;

  • ongeval, ziekte of overlijden van een alleen levende vader, moeder of afstammeling;

  • noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer;

  • aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer.

  Deze dagen zijn, wat de sociale zekerheid betreft, gelijkgesteld met arbeidsdagen.
  De werknemer moet de werkgever hiervan vooraf op de hoogte brengen of, indien onmogelijk, hem onmiddellijk verwittigen.

  De reden van de afwezigheid moet door gepaste documenten worden bewezen of, bij gebreke hieraan, door om het even welk ander rechtsmiddel.
  De afwezigheid mag nooit minder bedragen dan één dag, tenzij de werknemer om één van hoger vermelde redenen zijn werk dringend moet verlaten.
  In dat laatste geval wordt elke afwezigheid van meer dan vier uren gelijkgesteld met een afwezigheid van een dag en elke afwezigheid van minder dan vier uren, met deze van een halve dag. Tot slot moeten de op die dag reeds gepresteerde uren, vergoed worden.

  Tijdskrediet

  Dankzij het tijdskrediet kan een werknemer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk schorsen.

  Deze laatste jaren is het systeem van tijdskrediet en de desbetreffende vergoeding grondig gewijzigd.

  In de sector is in december 2022 een CAO gesloten voor alle werknemers, behalve voor sleepdiensten. De werknemers hebben recht op een tijdskrediet voor een maximumperiode van 51 maanden voor de zorgmotieven (36 maanden voor het motief

  opleiding) de over gehele loopbaan, op te nemen per minimumperiode van 3 maanden:

  hetzij door hun arbeidsprestaties volledig te schorsen ongeacht de arbeidsregeling in de onderneming waarin zij in de tewerkgesteld zijn op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving
  hetzij door hun arbeidsprestaties te verminderen tot een halftijdse betrekking voor zover zij ten minste ten belope van % van een voltijdse betrekking in de onderneming tewerkgesteld zijn gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving
  hetzij door hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5. Deze vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 kan geschieden op jaarbasis.

  In voorkomend geval zullen de modaliteiten ter vermindering van de loopbaan met 1/5 het voorwerp dienen uit te maken van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de onderneming of via het arbeidsreglement (indien geen vakbondsafvaardiging en mits wederzijds schriftelijk akkoord gesloten tussen werknemer en werkgever). 

  De maximale duur van deze gelijkwaardige regeling is eveneens 12 maanden.

  Voor meer inlichtingen kan je op een andere pagina onze website raadplegen.  Surf hiervoor naar https://www.aclvb.be/nl/tijdskrediet of neem contact op met jouw ACLVB-secretariaat.

  Thematisch verlof

  Elke werknemer heeft recht op het nemen van een thematische verlof. Hiermee wordt de werknemer bedoeld die zijn/haar loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreekt in het kader van :

  • palliatief verlof;

  • verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;

  • ouderschapsverlof.

  De werknemers, die één van deze thematische verloven opnemen, krijgen van de Federale Overheid een compenserende vergoeding in de vorm van een RVA-vergoeding.

  De Vlaamse overheid geeft de werknemer die een thematisch verlof (trouwens ook van toepassing voor tijdskrediet en onderneming in herstructurering) opneemt om zorg te verlenen aan een kind ten laste tot en met de leeftijd van 7 jaar (of tot en met de leeftijd van 11 jaar voor kinderen die voor de kinderbijslag een handicap hebben van tenminste 66%), een moeder/vader ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek gezins- of familielid of een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte onder bepaalde voorwaarden een extra aanmoedigingspremie bovenop de RVA vergoeding.

  Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze site of in je ACLVB-secretariaat.

  Eindeloopbaan

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan je elders op onze website terecht.

  Wij kunnen via deze weg niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op je individuele vragen. Veel hangt af van jouw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht in één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Syndicale rechten

  Syndicale premie

  ​Download de flash

  Om in aanmerking te komen voor de syndicale premie moet je op het tijdstip van de uitbetaling van de premie :

  Het bedrag van de premie wordt bepaald op de Raad van Bestuur van het Fonds. In 2023 is het bedrag 254€.

  Hoe verloopt de procedure juist? Op het einde van ieder jaar krijg je een syndicale premie kaart van je werkgever. Deze kaart breng je bij ons binnen en wij zorgen voor de uitbetaling van je syndicale premie. Mocht je als werknemer geen kaart hebben ontvangen of je hebt nog bijkomende vragen, dan mag je contact opnemen met je plaatselijk ACLVB-secretariaat.

  Vragen

  Wij kunnen hier niet alle regels uitgebreid gaan uitschrijven. Zo zijn er voor verschillende thema’s / deelsectoren soms aangepaste voorwaarden / specifieke modaliteiten van toepassing. Voor meer specifieke vragen kan u uiteraard steeds terecht in één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers. Zij zullen u ongetwijfeld meer details kunnen geven indien nodig.

  • minstens een jaar lid zijn van de ACLVB;

  • ingeschreven zijn in het personeelsregister van de bedrijven die deel uitmaken van het PC 139.

   

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart