PC 120.03 : Loon- & arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Arbeidsduur

  De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is 36,5 uur. De werknemers presteren in werkelijkheid echter 38 u per week. Om tot 36,5 u te komen, worden 72 uren op jaarbasis toegekend, gerekend over een referteperiode van 1/8 tot 31/7.

  Per sectorcao (geldig tot 31/12/2016) werd de mogelijkheid voorzien om op bedrijfsniveau een flexibel arbeidsrooster in te voeren, na overleg met de vakbondssecretarissen en mits het volgen van een procedure van  kennisgeving, tot wijziging van het arbeidsreglement in de onderneming. Dit geeft de mogelijkheid om de daggrens met max. 2 u te overschrijden en de weekgrens met 5 u.

  Lonen

  Klik hier voor een overzicht van de barema's

  Vergoedingen

  1. Toeslag voor ploegenwerk : 7 %
  2. Toeslag voor stukwerk : 10 %

  Functieclassificatie 

  Categorie A:

  naaien, snijden, dubbelen van zakken, thermosnijden;

  stempelen, openleggen, insteken en uithalen van zakken, kortom al het stempelwerk.

  Categorie B:

  opbinden, persen, intern transport.

  Categorie C:

  onderhoud, chauffeur, laden en lossen.

  Categorie D:

  meestergast, geschoold mecanicien

   

  Indexering van de lonen

  De lonen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex. Dit wil zeggen dat deze worden aangepast zodra de consumptieprijzen stijgen of dalen en dit gedurende een bepaalde periode. Een aanpassing zal gebeuren indien er een bepaalde “spil” is overschreden. Een aanpassing gebeurt desgevallend de 1e dag van het volgende kwartaal.

  Maaltijdcheques

  Sinds 1/1/2016 is de (nominale-) waarde van een maaltijdcheque 4,00 €, per gepresteerde dag.

  (werkgeversaandeel 2,91 € – werknemersaandeel 1,09 €)

  Eindejaarspremie

  In december wordt een eindejaarspremie betaald twv. 5,33 % van het brutoloon in de periode van 1/12 tot 30/11.

  Hierbovenop komt een aanvullende vakantievergoeding twv. 3% van het brutoloon tijdens diezelfde referteperiode.

  Cadeaucheque

  Werknemers die op 30 november in dienst zijn ontvangen in december een cadeaucheque twv. 30€.

  Verplaatsingsvergoedingen

  Openbaar vervoer :

  • trein : gemiddeld 75% van de prijs van een treinkaart, vanaf de 1e km;
  • tram, bus, metro : (minstens 5 km)
   • Indien de prijs afhankelijk is van de afstand, 75% van de prijs van een treinkaart        
   • Eenheidsprijs : 71,8% van de effectieve prijs (met een maximum van de vergoeding voor 7 km)
  • eigen vervoer : vanaf 5 km : terugbetaling cfr. openbaar vervoer.

  Elke werknemer ontvangt bovenop een forfaitaire vergoeding van 1,00 € per effectief gewerkte dag, ongeacht het vervoermiddel.

  Opzegtermijnen

  Sinds 1/1/2014 is er een nieuw systeem van toepassing voor arbeiders en bedienden, waarbij de opzegtermijn wordt uitgedrukt in weken. Als je voordien reeds in dienst was en je wordt ontslagen na 1/1/2014 worden je opzegtermijn voor de berekening uitgesplitst in 2 periodes : de anciënniteit voor en na 1/1/2014 in het bedrijf, en nadien opgeteld. Indien de nieuwe regeling nadelig is, heb je eventueel nog recht op een ontslagcompensatievergoeding of een ontslaguitkering. (afhankelijk van de anciënniteit)

  Voor de berekening van uw opzegtermijn en verdere info :

  http://www.aclvb.be/nl/ontslag

  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

  Wettelijke Vakantie

  Elke werknemer in de privésector heeft recht op 20 vakantiedagen. Voor deze dagen zonder prestaties wordt de werknemer uitbetaald en krijgt hij/zij dubbel vakantiegeld (raadpleeg onze brochure ‘Jaarlijkse vakantie’).

  Anciënniteitsvakantie

  Elke werknemer met een ononderbroken sectoranciënniteit van 10 jaar heeft recht op 1 dag, betaald door het Fonds. Na 20 jaar wordt een 2e dag betaald door de werkgever.

  Klein verlet

  In de sector is er bovenop de wettelijke regeling één afwijking : bij overlijden van de partner van de arbeider of zijn/haar kind of dat van de partner, worden 5 dagen toegekend. Deze zijn te nemen tussen de dag van overlijden en de derde kalenderdag volgend op de dag van de begrafenis.

  Tijdskrediet

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen tijdskrediet MET motief, waarvoor onderbrekingsuitkeringen worden toegekend, en tijdskrediet ZONDER motief, het welke NIET wordt vergoed.

  • MET MOTIEF : voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet, gedurende :
   • 36 maanden om een erkende opleiding te volgen
   • 48 maanden in het kader van het  “zorgmotief”
    • Om te zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar;*
    • Zorg of medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2e graad;
    • Palliatieve zorgen;*
    • Zorg voor het eigen gehandicapt kind jonger dan 21 jaar

  ! * uitkeringen worden toegekend voor max. 36 maanden

  Een cao werd afgesloten op vlak van de sector, om deze onderbrekingen mogelijk te maken, met uitkeringen betaald door RVA.  

  Vlaamse aanmoedigingspremie : in het kader van het opleidingskrediet, zorgkrediet en voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering wordt een aanmoedigingspremie betaald door het Vlaams Gewest.

  ZONDER MOTIEF : voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet, gedurende :    

  • 12 maanden voltijds;
  • 24 maanden halftijds;
  • 60 maanden 1/5.

  Voor tijdskrediet zonder motief worden zoals reeds gesteld geen uitkeringen toegekend, bovendien is het systeem niet langer gelijkgeschakeld voor pensioen !

  De verschillende vormen van tijdskrediet zijn niet cumulatief maar elke opname wordt verrekend naar gelang het regime. In totaal kunnen 12 maanden voltijds equivalent worden genomen.

  Landingsbanen

  Sinds de laatste regeringsbeslissing werd het systeem van eindeloopbaankrediet (landingsbanen) hervormd. Het is sinds 1/1/2015 mogelijk uw loopbaan te verminderen met de helft of voor 1/5. U dient volgens de algemene regel minstens 60 jaar te zijn. In bepaalde stelsels (lange loopbanen, zware beroepen, nachtarbeid…) wordt de leeftijd geleidelijk opgetrokken van 55 naar 60 jaar in de periode van 2015 tot 2020.

  In de sector textiel werd bovendien een cao afgesloten die de mogelijkheid voorziet vanaf 55 jaar (1/5) en vanaf 57 jaar (1/2) voor de uitzonderingstelsels voor de periode 2019-2020. Nadien wordt de leeftijd eveneens progressief opgetrokken. Het is voor dezelfde periode ook nog steeds mogelijk vanaf 50 jaar de loopbaan te onderbreken maar dan zonder uitkeringen, tot aan de leeftijd van 55/57 jaar.

  In de sector JUTEN werd bovendien een cao afgesloten die de mogelijkheid voorziet vanaf 55 jaar voor de uitzonderingstelsels voor de periode 2015-2016. Nadien wordt de leeftijd eveneens progressief opgetrokken.

  Het blijft evenwel mogelijk om beroep te doen op dit stelsel vanaf 50 jaar, maar dan zonder uitkeringen. (tot aan de leeftijd waarop wel uitkeringen voorzien worden)

  ! Indien u bijkomende inlichtingen wil over de verschillende vormen van tijdskrediet / eindeloopbaan, voorwaarden, opnamemodaliteiten, uitkeringen enz… , raadpleeg dan uw ACLVB-secretariaat.

  Thematische verloven

  Naast het stelsel van tijdskrediet bestaat er nog de mogelijkheid de loopbaan te onderbreken om volgende redenen :

  • Ouderschapsverlof
  • Verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
  • Verlof voor het verlenen van palliatieve zorgen

  Raadpleeg uw ACLVB-afgevaardigde of secretariaat voor verdere details of kijk op onze website : http://www.aclvb.be/nl/tijdskrediet

  SWT

  Het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) is de laatste jaren grondig gewijzigd.

  Voor meer algemene informatie in verband met SWT kan u elders op onze website terecht.

  Wij kunnen op deze website niet altijd een “kant en klaar” antwoord bieden op alle individuele vragen. Veel hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij één van onze ACLVB-kantoren of bij onze medewerkers.

  Hieronder geven wij een schematisch overzicht van de specifieke stelsels die actueel van toepassing zijn voor uw sector:

   

  REGIME SWT PC 120.03

  Leeftijd Loopbaan Geldigheidsduur
      Man Vrouw Begin Einde
  Algemeen stelsel 62 40 35 (2019) 01/01/2019 31/12/2020
  36 (2020)
  SWT Lange loopbaan 59 40 01/01/2019 30/06/2021
  Medisch SWT 58 35 01/01/2019 30/06/2021

   

  Syndicale Rechten

  Syndicale afvaardiging

  Van zodra er 30 werknemers zijn in een onderneming, kan een syndicale afvaardiging worden opgericht.

  Syndicale premie

  Het Fonds betaalt u een syndicale premie twv. 135 € indien u aangesloten bent bij het ACLVB of een andere erkende vakbond, indien in dienst bent op 30/09.

  Werknemers die tussen 1/10 en 30/9 in pensioen zijn gegaan, hebben nog recht op een syndicale premie.

  Tijdelijke werkloosheid

  In de sector juten is er per KB een afwijking voorzien op de algemene wetgeving :

  • De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan geheel of gedeeltelijk geschorst worden, vanaf de eerste arbeidsdag (ipv 7 kalenderdagen) volgend op de kennisgeving (collectief door aanplakking of individueel door afgifte of per post aan de werknemer) door de werkgever.
  • De maximumduur is 26 weken, waarna een volledige week terug moet gewerkt worden. (ipv . 4 weken)

  Deze afwijking moet per KB jaarlijks worden hernieuwd, op vraag van de ondernemingen en bij goedkeuring door de sociale partners.

  Bestaanszekerheid

  Voor elke dag economische werkloosheid, wordt 2€ betaald door de werkgever.

  In december betaalt het Fonds een aanvullende vergoeding van 15 € per dag. (max 15 dagen en max 225 € per jaar) Deze vergoeding is onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 18,75 %.

  Zekerheid van tewerkstelling

  Een werkgever kan niet zomaar overgaan tot ontslag. Dit wil zeggen, er dient een procedure te worden gevolgd waarbij voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd met de syndicale delegatie of de vakbondssecretarissen.

  Indien deze procedure niet wordt nageleefd, dient de werkgever een schadevergoeding te betalen van 495,79 €.

   
   
   
   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart